Významné publikace katedry

Monografie

Název publikace

Jak funguje česká věta a jak to poznat. In: Karel Šebesta – Milan Hrdlička (eds.): Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě

Autoři

Božena Bednaříková

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2020

Nakladatel

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Anotace

Kapitola má charakter případové studie, jíž se účastnila skupina čínských studentů a skupina českých studentů. Žádná z těchto skupin ještě neabsolvovala kurz české morfologie a syntaxe. Pomocí dotazníkové metody pracující s analýzou krátkého textu se příspěvek pokouší zjistit míru vnímání struktury věty a slov, a to především schopnost vyvodit, které tvarové prostředky vyplývají přímo z větné stavby a které naopak jsou vyjádřením odrazu reality. Specifickým cílem je pak test vjemu dějové perspektivy. Výsledky srovnávací analýzy obou skupin studentů mohou být využity nejen ve výuce češtiny pro čínské studenty, ale i jako podklad pro semináře didaktiky češtiny jako cizího jazyka.


Název publikace

Impresionismus v české kultuře 1880–1920

Autoři

Erik Gilk (eds.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2020

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Anotace

Interdisciplinární kolektivní monografie si klade za cíl zčeřit poněkud stojaté vody při užívání pojmu impresionismus a přimět čtenáře k tomu, aby přijal odlišné, otevřenější a nepředpojaté uvažování. Na povrch společný všem kapitolám naší knihy vyplouvají především značné rozdíly mezi dobovým vnímáním impresionismu a jeho dnešním výkladem. Tváří v tvář literárnímu materiálu jsme nuceni klást si otázku, je-li v literární historii používání pojmu jako respektovaného -ismu vůbec adekvátní. Ovšem ani ve výtvarném umění není situace zdaleka tak jednoduchá a současní kunsthistorikové jsou s nakládáním tohoto pojmu rovněž opatrní.


Edice a antologie

Název publikace

Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury

Autoři

Jiřina Šmejkalová – Lenka Pořízková (eds.)

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2021

Nakladatel

Academia

Anotace

Kniha uvedená názvem klasické stati předního představitele oboru Roberta Darntona přináší teoretické a historické studie zaměřené na téma historiografie a dějiny knih a knižní kultury. Cílem svazku je zachytit proměny, jimiž zkoumání knižní kultury ve smyslu analýzy komplexních vztahů mezi společenskou existencí tištěného textu, jeho materiální podobou a významy, jichž je nositelem, prošlo zejména ve druhé polovině 20. a počátku 21. století. Soustředí se na klíčové a svým způsobem ustavující texty, které definovaly předměty a metody historiografie knihy. Obsahuje i studie badatelů a badatelek, kteří rozpracovávají jednotlivé aspekty Darntonova modelu knižního komunikačního okruhu, jenž spojuje autory prostřednictvím sítí nakladatelů, knihařů, tiskařů, knihkupců, distributorů a knihovníků se čtenáři.


Název publikace

Kapitoly z literárněvědné tematologie

Autoři

Richard Změlík – Petr Komenda (ed.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2020

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Anotace

Antologie textů sémiotické školy a francouzské tematické kritiky s doprovodnými studiemi editorů.


Název publikace

Chvała Bohu, že sem sa narodił. In: Booklet CD Martin Hrbáč a Musica Folklorica: Majstr

Autoři

Jiří Fiala – Marie Sobotková

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2019

Nakladatel

Indies Scope

Anotace

Martin Hrbáč, stále velmi aktivní horňácký primáš a zpěvák, je i v osmdesáti letech vynikajícím interpretem lidových písní. Dokladem toho je album Majstr, které nahrál pro brněnské vydavatelství IndiesScope ve spolupráci s Musicou Folkloricou. Hodinový soubor nahrávek přináší rozmanitý pohled na písňový fond na Horňácku a přilehlé moravskoslovenské pomezí. Kromě dominantních sedláckých tanců najdeme na CD také starší tance zvané starosvětské, baladické táhlé a také verbuňky. Mimořádným počinem je zpracování ještě nepublikovaných záznamů Leoše Janáčka z pobytu ve Velké nad Veličkou a také zápisy hry horňáckých hudců podle sběratele Martina Zemana. V téměř třicetistránkovém bookletu najdeme zpěvník písní, jakož i analýzu textů písní od Jiřího Fialy a Marie Sobotkové. V neformálním textu cimbalisty Petra Pavlince poznáme, že je Martin Hrbáč majstr nejen po hudební stránce. Učil se u legendárního primáše Jožky Kubíka, sám se stal horňáckou legendou a v současné době představuje symbol horňácké lidové hudby – chodící zpěvník zapomenutých písniček. Ty, podobně jako kdysi Jožena Kubík, „vyposlechne, ale přehraje po svém“. Do horňácké hudby houslový samouk zanesl spoustu nových podnětů a posunul ji do nové doby, protože ji nikdy nebral jako posvátnou relikvii.


Název publikace

Staré pověsti české

Autoři

Alois Jirásek

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2019

Nakladatel

Host

Anotace

Jedno z nejznámějších děl české literatury vyšlo poprvé roku 1894 a vychází dodnes jak v původním znění, tak v nejrůznějších úpravách. Některá vydání jsou poznamenána ideologickými zásahy do textu (např. v rámci tzv. jiráskovské akce v 50. letech 20. století), jiná jsou zase pokusem o modernizaci jazyka, která bohužel vedla k významovým nepřesnostem a k znehodnocení autorova stylu (zvláště převyprávění z přelomu 20. a 21. století). Naše vydání v České knižnici v nakladatelství Host bylo připraveno po pečlivém srovnání jednotlivých verzí, očišťuje text od pozdějších porušení, v odůvodněných případech ho přizpůsobuje současným pravidlům pravopisu, a nabízí tedy Staré pověsti české v zásadě v té podobě, v jaké je Alois Jirásek napsal. Literárněhistorický komentář pak obsahuje informace o vzniku a ohlasu tohoto díla, o zdrojích, z kterých spisovatel čerpal, a o novodobých proměnách českého národního mýtu.


Název publikace

Umrem, umrem, ale kdy nevím. Funerální tematika v moravské lidové písni. In: Booklet CD Smrti, milá smrti

Autoři

Jiří Fiala – Marie Sobotková

Místo vydání

Brno

Rok vydání

2018

Nakladatel

Indies Scope

Anotace

Každý počátek má svůj konec. Zrození má svůj protipól ve smrti a vždy tu existuje cesta mezi těmito milníky, ať krátká, nebo naopak dlouhá. Poslední díl na cestě rozsáhlého projektu Antologie moravské lidové hudby se obsahem písní dotýká právě tématu smrti. První čtyři části této antologie měly za cíl poukázat na jednotlivé hudební regiony na Moravě a jejich specifika. Následné tematické díly se věnovaly písním milostným a svatebním, vánočním a také rekrutským. Zakončení celého projektu, který představuje celkem 234 skladeb, vrcholí čtvrtou tematickou částí a celkově osmým albem s názvem CD 8Smrti, milá smrti. Milan Páleš, majitel hudebního vydavatelství Indies Scope, iniciátor celého projektu a editor posledního dílu, potvrzuje, že skladby pro tuto kompilaci se sbíraly obtížně: „Poslední osmý díl symbolicky uzavírá celý projekt a věnuje se tématu, které bývá v poslední době mediálně vytěsňováno z našeho života. CD 8 Smrti, milá smrti přináší písně o umírání jako přirozené součásti našeho života. Najdeme na něm písně, ve kterých se loučíme se životem, a též písně funerální. Jedná se o tvorbu ve které je tematizován  smutek nad smrtí rodičů, nebo o se jedná o písně určené  ke zpěvu nad rakví. Nechybí ani písně s tzv. černým humorem. Většina těchto písní pochází z Horňácka, kde byly i nově nahrány, některé úplně poprvé. Na závěr celého projektu je tak možné citovat poslední větu z průvodního slova Antologie moravské lidové hudby CD 8 – Smrti, milá smrti, které napsali Jiří Fiala a Marie Sobotková: „Vskutku – s každou lidskou generací odchází do nenávratna její krajina, její svět…“


Název publikace

Tobě zahynouti nedám… Česká časopisecká šoa povídka 1945–1989

Autoři

Ivana Cahová – Erik Gilk – Martin Lukáš (eds.)

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2017

Nakladatel

Akropolis

Anotace

Holokaust patří mezi významná témata české poválečné prózy. Předkládaný výbor se nesnaží tento obraz narušit, ale obohatit o hlasy, jež zůstávaly skryté na stránkách literárních časopisů. Antologie přináší povídky autorů a autorek známých (Ladislav Fuks, Arnošt Lustig, Jiří Weil), v kontextu literatury o šoa však také nepříliš zmiňovaných (František Hrubín) či dnes již pozapomenutých (Mirek Elpl, Hermína Franková, Johana Vondřejcová), které dosud nevyšly v žádné samostatné knize ani výboru. Antologie je rozdělena do tří tematických bloků, jež zachycují nelehké osudy Židů na sklonku druhé republiky a v protektorátu, v ghettech či vyhlazovacích táborech a v poválečných letech. Povídky nezobrazují jen tragický úděl židovského obyvatelstva, ale též realitu koncentračních táborů viděnou pohledem viníků, obtížnost či dokonce nemožnost návratu přeživších do běžného života po šoa.


Název publikace

Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II.

Autoři

Božena Bednaříková – Monika Pitnerová (eds.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2015

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Anotace

Druhý díl Čítanky textů z kognitivní lingvistiky si podobně jako díl první všímá nejrůznějších oblastí, témat a zákrut, jež je tato dynamicky se rozvíjející disciplína schopna nabídnout. Její šíři, jež pokrývá, ukazují překlady textů variabilní jazykové, geografické i kulturní provenience. Jako jakási nadstavba může sloužit text současného nejvýznamnějšího peruánského filozofa Zenóna de Paz, jenž sice kognitivní lingvistiku jako takovou vůbec nezmiňuje, ale jehož postoje, zahrnující i problematiku jazykovou, dobře vystihují otázky, jež si klade současná kognitivně zaměřená lingvistika.


Sborníky z konferencí

Komárkova jazykovědná Olomouc

Název publikace

Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku

Autoři

Ondřej Bláha – Jindřiška Svobodová a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Anotace

Sborník obsahuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci Spisovná čeština a jazyková kultura 2018, která se konala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 18. a 19. října 2018. Spolupořadatelem konference byl Ústav pro jazyk český AV ČR v Praze a v Brně a Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Autoři jednotlivých příspěvků analyzují rychlý vývoj češtiny a české komunikace v jednotlivých funkčních oblastech jazyka v posledním čtvrtstoletí a přihlížejí také k analogiím z jazykového prostředí slovenského, polského a ruského. Hlavními tématy jsou mluvená i psaná veřejná a institucionální komunikace, jazyk médií všech typů a školství všech stupňů, jazyk umělecké tvorby a soukromé komunikace. Pozornost se zaměřuje také na češtinu jako cizí jazyk, na komunikaci menšin a na jazyk a komunikaci v období od vzniku Československa v r. 1918.


Název publikace

Inovační procesy v češtiny a jí blízkých jazycích

Autoři

Darina Hradilová (eds.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Anotace

Monografie se zabývá inovačními procesy s cílem popsat jejich různé aspekty a projevy. Neomezuje se pouze na češtinu, ale bere v úvahu i další jazyky, zejména slovenštinu a polštinu. Monografie je zaměřena zejména na to, jak inovace obecně teoreticky a metodologicky uchopit, přičemž vychází z teorie lexikální motivace. Prezentuje některé konkrétní typy inovací (kompozita s prvním členem cizího původu, výpůjčky z angličtiny a obrazná pojmenování) a ukazuje, jak tyto nové prvky fungují v lexikálním systému a v komunikaci. Konečně také naznačuje, jaké problémy mohou provázet jejich zanesení do kodifikačních příruček, a pro konkrétní typy inovací variantního charakteru navrhuje způsob jejich lexikografického uchopení.


Název publikace

Spisovná čeština a jazyková kultura 2018

Autoři

Ondřej Bláha (eds.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Anotace

Cílem předkládané monografie, na které se podílelo celkem třináct lingvistů z českých, moravských a slezských akademických pracovišť, je přispět k prohloubení sociolingvistického aspektu studia češtiny na Moravě a ve Slezsku – především se zřetelem ke konceptu jazykové situace, který zahrnuje způsob užívání variet češtiny v různých sférách komunikace, jejich hierarchii a konkurenci a v neposlední řadě též jejich „prožívání“, tj. vztah, který k jednotlivým varietám jazyka mají jejich uživatelé. Jedním z důležitých témat je reflexe (resp. vůbec posouzení únosnosti) rozšířené teze o „pronikání“ tzv. obecné češtiny na východ a zhodnocení významu běžně mluveného jazyka moravských a slezských měst pro celkovou jazykovou situaci ve východní části České republiky.

Mladí lingvisté

Název publikace

Dynamika přirozeného jazyka a perspektiva funkčně orientované lingvistiky: Sborník z 16. mezinárodního setkání mladých lingvistů

Autoři

Pavlína Stůjová – Božena Bednaříková (eds.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Anotace

Publikace obsahuje vybrané příspěvky ze 16. mezinárodního setkání mladých lingvistů s ústředním tématem „Dynamika přirozeného jazyka a perspektiva funkčně orientované lingvistiky“, které proběhlo ve dnech 11.– 13. května 2015 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Soubor šestnácti studií mladých lingvistů z několika zemí se vyrovnává nejen s tématy navazujícími na zaměření konference, ale i s různorodými dílčími okruhy z oblastí diachronní lingvistiky, lexikologie, mediální komunikace i teorie překladu.


Název publikace

Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?): sborník z 15. mezinárodního setkání mladých lingvistů

Autoři

Božena Bednaříková – Pavlína Stůjová (eds.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Anotace

Sborník obsahuje vybrané příspěvky z 15. mezinárodního setkání mladých lingvistů s ústředním tématem „Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?)“, které proběhlo 12.– 14. května 2014 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Soubor dvaatřiceti studií mladých lingvistů se vyrovnává s jazykovou reflexí světa a jejími proměnami v dějinách, příspěvky však tematizují též specificky mezijazykovou/mezigenerační/mezikulturní komunikaci či možnosti využití jazykových korpusů pro lingvistickou analýzu, Dále jsou přítomna dílčí témata z oblasti diachronní lingvistiky, lexikologie a slovotvorby i teorie překladu a literární vědy.


Název publikace

Jazyková euromozaika: Místo pro divergenci/konvergenci jazyků: Sborník z 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů

Autoři

Božena Bednaříková – Denisa Jensenová – Pavlína Stůjová (eds.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Anotace

Publikace obsahuje vybrané příspěvky ze 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů s ústředním tématem „Jazyková euromozaika – místo pro divergenci/konvergenci jazyků“, které proběhlo 6.– 8. května 2013 na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Soubor třiceti studií mladých lingvistů se vyrovnává mimo jiné s problematikou jazykové kultury a politiky (nejen) v zemích Evropy, jak předestírá název konference, ale i s dílčími tématy z oblastí diachronní lingvistiky, lexikologie a slovotvorby, mediální komunikace i teorie překladu a literární vědy.Výukové materiály

Název publikace

Czech it UP! 5 (C1)

Autoři

Darina Hradilová a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Anotace

Výukový materiál Czech it up! představuje ucelenou řadu učebních sad určených pro výuku češtiny pro cizince od úrovně A1 po úroveň C1. Učební sada vždy obsahuje učebnici se cvičebnicí, které jsou propojeny s internetovým portálem czechitup.eu, kde jsou k dispozici výuková videa, zvukové nahrávky a jejich přepisy a klíč ke cvičebnici.

5. díl této řady, který byl vytvořen kolektivem katedry bohemistiky FF UP, je určen těm, kdo chtějí získat znalost češtiny na úrovni C1, nebo už tuto úroveň mají a chtějí své znalosti prohloubit. Učebnice je komunikačně zaměřená, její rozsah je přizpůsobený potřebám semestrálních kurzů nebo kurzů letních škol. Primárně je určena pro výuku s lektorem, je však možné ji využít i pro samostudium.


Název publikace

Flip (your) teaching 2: Učíme (se) česky 2

Autoři

Božena Bednaříková – Jana Sovová – Michaela Kopečková

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2017

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Anotace

Tato učebnice navazuje na výukové texty z roku 2015 (Flip your teaching!).Také v druhém dílu je uplatněna didaktická metoda flipped classroom (metoda převrácené třídy), přičemž výukové texty jsou rozděleny do dvou modulů. První z nich je určen k aktivní domácí přípravě (Modul Homework s podtitulem Tajemství české morfologie), druhý modul (Classroomwork) slouží k práci 've třídě'. Ten sestává ze dvou částí: Kapitola Classroomwork 1 je určena středně pokročilým posluchačům všech typů škol, kteří dosáhli alespoň úrovně B2 podle SERR. Výuka je založena na práci s autentickými materiály. Důraz je kladen na týmovou práci a panelové diskuse. Kapitola Classroomwork 2 je zaměřena na procvičování korektní výslovnosti. Obě kapitoly jsou doplněny o pracovní listy a instruktážní pokyny pro vyučující.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)