Významné publikace katedry

2020

Název publikace
The Power of Speech. Critical Reading of Media and Political Texts
Autoři
Jindřiška Svobodová, Ondřej Bláha, Ivana Dobrotová, Adam Warzecha
Místo vydání
Wroclaw
Rok vydání
2020
Nakladatel
Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
Anotace

Jazyková manipulace a projevy agresivity v médiích jsou i dnes frekventovaným a společensky závažným fenoménem. Autoři předkládané knihy tento fenomén popisují a ilustrují s využitím současných mediálních textů z České republiky a z Polska, ale také textů dokumentujících československý komunistický newspeak z 60. a 70. let 20. století. Motivy k manipulativnímu a agresivnímu jazykovému chování byly v současných i historických textech skutečně rozmanité: nejen „čistá“ politika, ale i např. problematika asistované reprodukce, dlouhých vlasů u mužů nebo knihy o Harrym Potterovi.


Název publikace
Introduction to Slavic languages. In: Lívia Körtvélyessy – Alexandra Bagasheva – Pavol Štekauer (eds.): Derivational Networks Across Languages
Autoři
Božena Bednaříková, Martina Ivanová
Místo vydání
Berlin/Boston
Rok vydání
2020
Nakladatel
Walter de Gruyter Mouton
Anotace

This pioneering research brings a new insight into derivational processes in terms of theory, method and typology. Theoretically, it conceives of derivation as a three-dimensional system. Methodologically, it introduces a range of parameters for the evaluation of derivational networks, including the derivational role, combinability and blocking effects of semantic categories, the maximum derivational potential and its actualization in relation to simple underived words, and the maximum and average number of orders of derivation. Each language-specific chapter has a unified structure, which made it possible to identify – in the final, typologically oriented chapter – the systematicity and regularity in developing derivational networks in a sample of forty European languages and in a few language genera and families. This is supported by considerations about the role of word-classes, morphological types, and the differences and similarities between word-formation processes of the languages belonging to the same genus/family.


Název publikace
Jak funguje česká věta a jak to poznat. In: Karel Šebesta – Milan Hrdlička (eds.): Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě
Autoři
Božena Bednaříková
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2020
Nakladatel
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Anotace

Kapitola má charakter případové studie, jíž se účastnila skupina čínských studentů a skupina českých studentů. Žádná z těchto skupin ještě neabsolvovala kurz české morfologie a syntaxe. Pomocí dotazníkové metody pracující s analýzou krátkého textu se příspěvek pokouší zjistit míru vnímání struktury věty a slov, a to především schopnost vyvodit, které tvarové prostředky vyplývají přímo z větné stavby a které naopak jsou vyjádřením odrazu reality. Specifickým cílem je pak test vjemu dějové perspektivy. Výsledky srovnávací analýzy obou skupin studentů mohou být využity nejen ve výuce češtiny pro čínské studenty, ale i jako podklad pro semináře didaktiky češtiny jako cizího jazyka.


Název publikace
Impresionismus v české kultuře 1880–1920
Autoři
Erik Gilk (eds.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2020
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Anotace

Interdisciplinární kolektivní monografie si klade za cíl zčeřit poněkud stojaté vody při užívání pojmu impresionismus a přimět čtenáře k tomu, aby přijal odlišné, otevřenější a nepředpojaté uvažování. Na povrch společný všem kapitolám naší knihy vyplouvají především značné rozdíly mezi dobovým vnímáním impresionismu a jeho dnešním výkladem. Tváří v tvář literárnímu materiálu jsme nuceni klást si otázku, je-li v literární historii používání pojmu jako respektovaného -ismu vůbec adekvátní. Ovšem ani ve výtvarném umění není situace zdaleka tak jednoduchá a současní kunsthistorikové jsou s nakládáním tohoto pojmu rovněž opatrní.


2019

Název publikace
Zápisky o próze české: kritické stati z let 2010–2017
Autoři
Erik Gilk
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Nakladatel
Pulchra
Anotace

Komponovaný cyklus tří desítek kritických statí navazuje chronologicky na autorův první soubor Prozaická zastavení (2010). Kritiky zařazené do souboru byly vybrány s ohledem na vypovídající hodnotu recenzovaných prozaických knih, které se zásadní měrou podílely na utváření čtenářského horizontu druhé dekády jednadvacátého století. Interpretace širokého spektra recenzovaných textů zajišťují mnohotvárný, plastický obraz literárního dění v současné české próze, zároveň ovšem přinášejí určité společné tendence, proudy a pohyby v literatuře. Není vyloučeno, že právě tyto sdílené konstanty se v následujících letech projeví jako směrodatné pro další vývoj domácí prozaické produkce.


Název publikace
Ofélie a její sestry
Autoři
Radek Malý
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2019
Nakladatel
Host
Anotace

Motiv utonulé dívky v evropské poezii je výsledkem několikaletého odborného zájmu Radka Malého o tento motiv a jeho zobrazení v evropské literatuře. „Krásná utonulá“ nabývá několika základních podob: vedle mnohočetného uměleckého zpracování postavy samotné Ofélie ze Shakespearova dramatu Hamlet jde o postavu takzvané Neznámé ze Seiny, jíž ve své básnické skladbě vzdal hold například Vítězslav Nezval. Předobrazem obou figur jsou pak postavy mořských panen, které lákají muže do záhuby. Vrchol kultu utonulé dívky autor spatřuje v poezii německého expresionismu, avšak vypovídá i o fascinaci českých básníků (např. Vladimíra Holana nebo Jana Skácela) tímto motivem.


Název publikace
Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů
Autoři
Richard Změlík
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2019
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Anotace

Monografie z oblasti Digital Humanities zaměřená na fikční sémantiku barev a barevných spekter v narativní fikci s využitím kvantitativně-korpusových metod je orientovaná na sémantiku pojmenování tzv. základových barev ve fikčních narativech Jana Čepa. Klade si tři hlavní cíle: 1) s ohledem na problematiku jazykových pojmů základových barev funkčně usouvztažnit lingvistický výzkum s výzkumem orientovaným primárně literárněvědně, 2) otestovat možnosti a limity zvolených empirických metod v kontextu literární vědy, 3) pokusit se výsledky těchto metod funkčně propojit s konkrétní literárněvědnou interpretací.