Magisterské studium

Česká filologie navazující jednooborová

katalog programů

Česká filologie navazující dvouoborová

katalog programů

Ediční a nakladatelská praxe (kombinované studium)

katalog programů


Souborné modulové zkoušky

Modulový systém:

Otázky k modulovým zkouškám

Navazující jednooborové studium

 • Povinně musí všichni studenti absolvovat předmět Současné gramatické popisy (přednáška zakončená zkouškou: KBH/SGPO, seminář: KBH/SGPS) a v průběhu studia 3 souborné zkoušky – o souborných zkouškách viz dále.
 • Dále je student povinen si z modulu literárněvědných disciplín vybrat jeden předmět (Naratologii či Teorii verše a básnické imaginace) a složit z něj zkoušku. Tím získá předepsaných 5 kreditů. V případě zájmu může student absolvovat i druhý předmět z modulu, kredity získané nad předepsaný limit se započítávají do kategorie B a zkouška v tomto případě už povinná není.
 • Souborné zkoušky se skládají z modulů, které si student sám vybere. Výběr provede tím způsobem, že si během studia zapíše všechny předměty pro daný modul předepsané, tj. např. rozhodne se absolvovat modul Novější česká literatura, zapíše si tedy postupně předměty Experimenty a literatura 20. století, Mezi modernou a postmodernou, Myšlení o literatuře 20. století a Poetika českého románu 20. století (v tom pořadí, jak budou předměty otevírány – nemusí se shodovat s pořadím, v jakém jsou předměty uvedeny v MK!) a z těchto předmětů následně složí soubornou zkoušku. Stejným způsobem absolvuje i další dva moduly.
 • Souborné zkoušky je možné skládat jen z těch modulů, z nichž student absolvuje všechny disciplíny. Kromě toho si ale student může zapsat libovolné jednotlivé předměty z ostatních modulů, kredity za ně se započítávají do kategorie B. Dále může absolvovat podle vlastního výběru i „volná béčka“ – povinně volitelné předměty otevírané nezávisle na modulech.
 • Pro to, z jakého modulu zkoušku složíte, se můžete rozhodnout během semestru po reálné zkušenosti s vyučovanými předměty. Zkoušky si zapisujete pod univerzálním kódem (SZK1, 2, 3), který platí pro všechny moduly a garanti modulů také pod všemi těmito kódy vypisují termíny.

Kreditní limity pro navazující mgr. studium jednooborové:

Kategorie předmětu Min. počet kreditů
Povinné předměty
(= Současné gramatické popisy + 3 souborné zkoušky)
17
Povinný modul literárněvědných předmětů 5
Povinně volitelné předměty modulové ( = 3 moduly à 4 předměty à 4 kredity) 54
Povinně volitelné předměty ostatní (= v rámci jiných než vybraných modulů nebo v rámci „volných béček“) 14
Volitelné předměty (C) 10
Předměty související s dipl. prací a obhajobou (DIP1M, DIP2M, MADP) 20
Celkem 120

Navazující dvouoborové studium

 • Povinně musí všichni studenti absolvovat předmět Současné gramatické popisy (přednáška zakončená zkouškou: KBH/SGPO, seminář: KBH/SGPS) a v průběhu studia 1 soubornou zkoušku – o souborné zkoušce viz dále
 • Dále je student povinen si z modulu literárněvědných disciplín vybrat jeden předmět (Naratologii či Teorii verše a básnické imaginace) a složit z něj zkoušku. Tím získá předepsaných 5 kreditů. V případě zájmu může student absolvovat i druhý předmět z modulu, kredity získané nad předepsaný limit se započítávají do kategorie B a zkouška v tomto případě už povinná není.
 • Souborná zkouška se skládá z modulu, který si student sám vybere; výběr provede tím způsobem, že si během studia zapíše všechny předměty pro daný modul předepsané, tj. např. rozhodne se absolvovat modul Novější česká literatura, zapíše si tedy postupně předměty Experimenty a literatura 20. století, Mezi modernou a postmodernou, Myšlení o literatuře 20. století a Poetika českého románu 20. století (v tom pořadí, jak budou předměty otevírány – nemusí se shodovat s pořadím, v jakém jsou předměty uvedeny v MK!) a z tohoto předmětu následně složí soubornou zkoušku. 
 • Soubornou zkoušku je možné skládat jen z toho modulu, z nějž student absolvuje všechny disciplíny. Kromě toho si ale student může zapsat libovolné jednotlivé předměty z ostatních modulů, kredity za ně se započítávají do kategorie B. Dále může absolvovat podle vlastního výběru i „volná béčka“ – povinně volitelné předměty otevírané nezávisle na modulech.
 • Pro to, z jakého modulu zkoušku složíte, se můžete rozhodnout během semestru po reálné zkušenosti s vyučovanými předměty. Zkoušku si zapisujete pod univerzálním kódem (SZK), který platí pro všechny moduly.
 • Studenti, kteří píší diplomovou práci na oboru česká filologie, si zapisují Diplomové semináře 1 a 2. Kredity za ně se započítávají do kategorie B.

Kreditní limity pro navazující mgr. studium dvouoborové:

Kategorie předmětu Min. počet kreditů
Povinné předměty
(= Současné gramatické popisy + 1 souborná zkouška)
9
Povinný modul literárněvědných předmětů 5
Povinně volitelné předměty modulové ( = 1 modul à 4 předměty à 4 kredity) 16
Povinně volitelné předměty ostatní (= v rámci jiného než vybraného modulu nebo v rámci „volných béček“, včetně Diplomového semináře 1 a 2) 25
Volitelné předměty (C) 5
Celkem 60

Česká filologie jednooborová a dvouoborová

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Česká filologie je schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné či literárněvědné problematice, a je tak odborně připraven například pro profese jako nakladatelský redaktor, redaktor v médiích, korektor, textolog, editor, moderátor, tiskový mluvčí, marketingový pracovník, učitel českého jazyka a literatury (po absolvování učitelské způsobilosti - viz dále), učitel češtiny jako cizího jazyka apod. Studium v kombinaci s druhým filologickým oborem (anglistikou, germanistikou apod.) je vynikající průpravou pro práci překladatele a tlumočníka. Absolvent má také možnost dalšího odborného růstu v rámci doktorského studia.

Struktura navazujícího studia a jeho zaměření poskytuje jeho absolventovi podobu a rozsah vědomostí a dovedností pro to, aby se mohl uplatnit i jako učitel. V rámci univerzity je realizován vzdělávací program studia učitelské způsobilosti, který umožňuje získat aprobaci pro výuku českého jazyka a literatury na středních školách a druhém stupni škol základních.

Absolvent oboru:

 • má výbornou znalost současného českého jazyka a principů jeho fungování, je schopen kultivovaného projevu v podobě mluvené i psané
 • orientuje se v literárněvědné či v jazykovědné problematice, kriticky je obeznámený se základními kritickými a metodologickými koncepcemi, má přehled o oborové literatuře, a to nejen v rámci české vědy, ale je i v kontaktu s aktuálními trendy ve světovém vědeckém bádání
 • je teoreticky vzdělán v diachronní i synchronní problematice předmětu
 • je schopen své poznatky aplikovat v praxi a je připraven pro další samostatný rozvoj v rámci oboru
 • vnímá svůj obor nejenom specializovaně, ale jako součást interdisciplinární báze humanitních věd
 • je připraven pro oborovou praxi

Přijímací řízení

Ústní pohovor – rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu, který bude reprezentovat odbornou profilaci uchazeče (lze využít text bakalářské či jiné odborné práce). Písemný projekt předloží uchazeč přímo u zkoušky. 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). 

Zájemci o dvouoborové studium musí úspěšně vykonat přijímací zkoušky na oba obory (viz požadavky jiných kateder). Doporučujeme proto zvážit i podání přihlášky na samostatný jednoobor.


Ediční a nakladatelská praxe

Absolvent je vybaven následujícími znalostmi: orientuje se v historických souvislostech vývoje knižního trhu a knižní kultury ve světovém i českém měřítku, je obeznámen se základními problémy jednotlivých textologických, literárněvědných, knihovědných, mediálních či kulturologických disciplín. Dovede aplikovat teoretické poznatky a metodologické koncepty na konkrétním materiálu, rozumí vzájemným vztahům jednotlivých aspektů moderní knižní kultury a knižního trhu, a to vše s ohledem na vybranou specializaci.

Absolvent je vybaven následujícími dovednostmi: na profesionální úrovni pracuje s textem po gramatické, stylistické a typografické stránce, ovládá nástroje pro zpracování textu pro tištěné i digitální výstupy, je schopen vytvářet individualizovaná řešení pro textovou editaci na různých platformách. Umí volit a realizovat vhodné ediční či textologické koncepty pro redigování a publikaci textu, umí stanovit funkci literárního díla na knižním trhu a stanovit adekvátní (ne)komerční strategii.

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení bakalářského studia z filologie nebo z příbuzných oblastí, např. historické vědy, mediální a komunikační studia, sociologie kultury atd., projeví-li student dostatečnou odbornou znalost a zájem.

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru - rozpravy nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.