Magisterské studium

Základní informace najdete na webu: http://newstudujbohemistiku.upol.cz/ 

Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry dr. Zuzanu Zemanovou, zuzana.zemanova@upol.cz tel. 585 633 143.

 

Česká filologie (samostatný studijní program)

Česká filologie maior (sdružené dvouprogramové studium)

Česká filologie minor (sdružené dvouprogramové studium):
Vyhledejte si požadovaný hlavní obor (maior) a klikněte na „Vybrat minor“, poté zvolte českou filologii.

Ediční a nakladatelská praxe (kombinované studium)


Souborné modulové zkoušky

Otázky k modulovým zkouškám
Pozn.: V PDF souboru jsou jako první zařazeny otázky pro studenty, kteří nastoupili před rokem 2019, ve druhé části pak otázky pro studenty nastoupivší od roku 2019 dál.


Česká filologie samostatný program i dvouprogramové studium

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Česká filologie je schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné či literárněvědné problematice, a je tak odborně připraven například pro profese jako nakladatelský redaktor, redaktor v médiích, korektor, textolog, editor, moderátor, tiskový mluvčí, marketingový pracovník, učitel českého jazyka a literatury (po absolvování učitelské způsobilosti - viz dále), učitel češtiny jako cizího jazyka apod. Studium v kombinaci s druhým filologickým oborem (anglistikou, germanistikou apod.) je vynikající průpravou pro práci překladatele a tlumočníka. Absolvent má také možnost dalšího odborného růstu v rámci doktorského studia.

Struktura navazujícího studia a jeho zaměření poskytuje jeho absolventovi podobu a rozsah vědomostí a dovedností pro to, aby se mohl uplatnit i jako učitel. V rámci univerzity je realizován vzdělávací program studia učitelské způsobilosti, který umožňuje získat aprobaci pro výuku českého jazyka a literatury na středních školách a druhém stupni škol základních.

Absolvent oboru:

  • má výbornou znalost současného českého jazyka a principů jeho fungování, je schopen kultivovaného projevu v podobě mluvené i psané
  • orientuje se v literárněvědné či v jazykovědné problematice, kriticky je obeznámený se základními kritickými a metodologickými koncepcemi, má přehled o oborové literatuře, a to nejen v rámci české vědy, ale je i v kontaktu s aktuálními trendy ve světovém vědeckém bádání
  • je teoreticky vzdělán v diachronní i synchronní problematice předmětu
  • je schopen své poznatky aplikovat v praxi a je připraven pro další samostatný rozvoj v rámci oboru
  • vnímá svůj obor nejenom specializovaně, ale jako součást interdisciplinární báze humanitních věd
  • je připraven pro oborovou praxi

Přijímací řízení

Ústní pohovor – rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě písemného projektu, který bude reprezentovat odbornou profilaci uchazeče (lze využít text bakalářské či jiné odborné práce). Písemný projekt předloží uchazeč přímo u zkoušky. 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ). 

Zájemci o dvouoborové studium musí úspěšně vykonat přijímací zkoušky na oba obory (viz požadavky jiných kateder). Doporučujeme proto zvážit i podání přihlášky na samostatný jednoobor.


Ediční a nakladatelská praxe

Absolvent je vybaven následujícími znalostmi: orientuje se v historických souvislostech vývoje knižního trhu a knižní kultury ve světovém i českém měřítku, je obeznámen se základními problémy jednotlivých textologických, literárněvědných, knihovědných, mediálních či kulturologických disciplín. Dovede aplikovat teoretické poznatky a metodologické koncepty na konkrétním materiálu, rozumí vzájemným vztahům jednotlivých aspektů moderní knižní kultury a knižního trhu, a to vše s ohledem na vybranou specializaci.

Absolvent je vybaven následujícími dovednostmi: na profesionální úrovni pracuje s textem po gramatické, stylistické a typografické stránce, ovládá nástroje pro zpracování textu pro tištěné i digitální výstupy, je schopen vytvářet individualizovaná řešení pro textovou editaci na různých platformách. Umí volit a realizovat vhodné ediční či textologické koncepty pro redigování a publikaci textu, umí stanovit funkci literárního díla na knižním trhu a stanovit adekvátní (ne)komerční strategii.

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné ukončení bakalářského studia z filologie nebo z příbuzných oblastí, např. historické vědy, mediální a komunikační studia, sociologie kultury atd., projeví-li student dostatečnou odbornou znalost a zájem.

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru - rozpravy nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)