Doktorské studium

Doktorské studium na KBH FF UP probíhá v oborech Český jazykČeská literatura a Teorie literatury.

Český jazyk

Charakteristika studia

Cíl studia:
Cílem studia je v první řadě důkladné poznání současných deskripcí českého jazyka a zdokonalení teoretické či metodologické výbavy spojené s analýzou a interpretací současné normy, respektive syntézou získaných podkladů. Studium je rovněž zaměřeno na historický vývoj češtiny a na otázky srovnávací lingvistiky (především ve vztahu ke slovanským jazykům) a na problematiku typologickou. Udělení titulu Ph.D. je podmíněno úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky (složené z ústní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce).

Profil absolventa

Absolvent je způsobilý vědecké práce v oblasti jazykovědné bohemistiky a vědeckopedagogického působení na vysokých školách příslušného zaměření. Je připraven uplatnit se i v oblasti edičních a nakladatelských aktivit jako jazykový expert.

Oborová rada DSP Český jazyk

Interní členové:

 • doc. PhDr. Božena Bednaříková, Ph.D. (předsedkyně)
 • prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (místopředseda)
 • doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
 • prof. Ludmila Stěpanova, CSc.
 • doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

Externí členové:

 • doc. Mirjam Fried, Ph.D.                                   FF UK Praha
 • doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc.                   PdF UK Praha
 • prof. Dr. habil. Peter Kosta                                Universität Potsdam
 • prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.                    FF UK Praha
 • doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.                 FF UK Praha

Tajemník:

 • Mgr. Josef Línek, Ph.D. (FF UP)

Česká literatura

Anotace
Cílem studia je v první řadě důkladné prohloubení poznání dějin české literatury od nejstarších dob po současnost a také zdokonalení teoretické či metodologické výbavy spojené s poznáváním, analyzováním, interpretováním české literatury, respektive syntetizováním získaných podkladů. Studium je rovněž zaměřeno na komparaci vývoje české literatury s literaturami zahraničními (zejm. slovanskými a germánskými). Udělení titulu Ph.D. je podmíněno získáním 240 kreditů v předepsané skladbě i časovém rozvrhu a úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertační práce.

Požadavky na přijetí

Základním požadavkem je ukončení magisterského studia v oboru česká filologie či slovanská filologie, výjimečně i v jiných literárněhistorických specializacích. Uchazeč přiloží k přihlášce ke studiu doklady o dosaženém jazykovém vzdělání, o své eventuální publikační činnosti (související s oborem studia) a zejména projekt doktorské disertační práce, obsahující její název, koncept (2-3 normostrany) a soupis výchozí odborné literatury. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru se členy oborové rady studijního oboru a prověřuje především kvalitu disertačního projektu. Ten je vhodné předem konzultovat s možným školitelem. O zprostředkování konzultace lze požádat předsedu oborové rady prof. Lubomíra Machalu (lubomir.machala@upol.cz).

Profil absolventa
Absolvent je způsobilý vědecké práce v oblasti literárněvědné bohemistiky a vědeckopedagogického působení na vysokých školách příslušného zaměření. Je připraven uplatnit se i v oblasti edičních a nakladatelských aktivit jako literárněhistorický odborný pracovník.

Předpoklad uplatnitelnosti
Je připraven uplatnit se i v oblasti edičních a nakladatelských aktivit jako literárněhistorický odborný pracovník.


Teorie literatury

Anotace

Doktorský studijní program Teorie literatury je určen pro absolventy magisterského studia filologických či uměnovědných oborů nebo absolventy magisterského studia humanitně či sociálněvědně zaměřených studijních programů.

Student je během čtyřletého studia veden k samostatné badatelské činnosti v oblasti současných humanitních věd, k osvojení si současných teoretických přístupů, analytických nástrojů a myšlenkových konceptů. Cílem studia je v první řadě důkladné obeznámení se s různými oblastmi teorie literatury v interdisciplinárním přesahu a rovněž s dějinami této disciplíny od nejstarších dob po současnost.

Udělení titulu Ph.D. je podmíněno získáním 240 kreditů v předepsané skladbě i časovém rozvrhu a úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertační práce.

Požadavky na přijetí

Základním požadavkem je ukončení magisterského studia v oboru filologickém, uměnovědném či sociálněvědném. Uchazeč dále musí úspěšně vykonat ústní přijímací zkoušku, tzn. prokázat základní znalost z oblasti dějin teorie literatury a současných literárněteoretických přístupů, úspěšně obhájit návrh výzkumného projektu disertační práce s důrazem na metodiku projektu, prokázat schopnosti vědecko-výzkumné práce a její prezentace a rovněž schopnost komunikovat v angličtině a/nebo v jiných cizích jazycích (dle zvoleného výzkumného tématu).

Profil absolventa

Absolvent má přehled o historickém vývoji myšlení o literatuře i o nejnovějších teoretických a metodologických přístupech na poli teorie literatury a v rámci své specializace dané výzkumným problémem i v příbuzných humanitních vědách.  Orientuje se v aktuální světové odborné literatuře, dokáže s touto literaturou kvalifikovaně pracovat, dokáže nastolovat nová badatelská témata a jejich metodologická řešení. Součástí odborných kompetencí je i schopnost prezentace odborné problematiky a vedení vědecké diskuse nad specifickými teoretickými a metodologickými problémy oboru.

Uplatnitelnost absolventa

Absolvent má předpoklady, schopnosti a znalosti zapojit se do vzdělávací a výzkumné činnosti na univerzitních či jiných vědecko-výzkumných pracovištích filologického, uměnovědného a sociálněvědného typu. Bude nadstandardně odborně vybaven pro práci v příslušně zaměřených nakladatelstvích, odborných periodikách a kulturních institucích.

 

Členové oborové rady

prof. PhDr. Michal Peprník, Dr. (garant studijního programu a předseda oborové rady)

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Ph.D.

prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (externí, FF JČU v Českých Budějovicích)

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (externí, FF UK v Praze)

doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. (externí, FHS UK v Praze)

doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (externí, FF OU v Ostravě)

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (externí, MZK v Brně)

 

Tajemník pro DSP Teorie literatury určený Katedrou bohemistiky:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. (jiri.hrabal@upol.cz)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)