Přijímací zkoušky

Detailní informace o podmínkách přijímacího řízení na ak. rok 2020/2021 naleznete na fakultním informačním rozcestníku https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-201920
 

Stručné informace k jednotlivým studijním programů Katedry bohemistiky:
 

Česká filologie jednooborová (prezenční bakalářské studium)

Přijímací zkoušky byly rozhodnutím děkana FF UP zrušené, uchazeči o studium budou automaticky navržení k přijetí.

Česká filologie dvouoborová (prezenční bakalářské studium);

U některých kombinací studijních programů byly přijímací zkoušky také zrušené, sledujte informace ve své elektronické přihlášce.

Česká filologie se zaměřením na editorskou práci (prezenční bakalářské studium);

Přijímací zkoušky byly rozhodnutím děkana FF UP zrušené, uchazeči o studium budou automaticky navržení k přijetí.

Česká filologie jednooborová (navazující magisterské studium);

Přijímací zkoušky byly rozhodnutím děkana FF UP zrušené, uchazeči o studium budou automaticky navržení k přijetí.

Česká filologie dvouoborová (navazující magisterské studium);

U některých kombinací navazujících magisterských studijních programů byly přijímací zkoušky také zrušené, sledujte informace ve své elektronické přihlášce.

Ediční a nakladatelská praxe (navazující magisterské studium v kombinované formě);

Přijímací řízení proběhne formou ústního pohovoru dne 15. června 2020, a to prezenčně, na adrese sídla katedry: Křížkovského 10, 771 80 Olomouc.

Přijímací řízení bude probíhat v učebnách 1.42 a 1.43 v době 9-12 a 13-16 hod. Pořadí uchazečů není stanovené, budeme vycházet z abecedního seznamu, ale je možné si individuálně domluvit jakékoliv změny. Pro uchazeče s „nižším pořadovým číslem“ není nutné dostavit se hned v 9 hodin, ale samozřejmě doporučujeme neodkládat vše na poslední chvíli. Komise ale vždy počká na vyzkoušení všech zájemců. Uchazeči o přijetí se mohou uvnitř budovy fakulty pohybovat bez ochranných pomůcek (včetně roušek, ústenek apod.), jde ale o dobrovolný přístup. Na místě bude zajištěna desinfekce a členové komise se z hlediska ochrany přizpůsobí požadavkům uchazečů.

Cílem pohovoru není zjistit úroveň odborných znalostí, protože se předpokládá, že uchazeči budou přicházet ze značně rozdílných prostředí, ale především míru motivace a shodu mezi představou studentů a obsahem samotného studijního programu. Výsledkem pohovoru by měla být vzájemná shoda, že nabízené studium je pro uchazeče vhodné a že uchazeč má o danou profilaci opravdový zájem. Důležité je mít představu, kam a proč chce uchazeč ve ve svém budoucím studiu směřovat.

Výhodou samozřejmě bude určitá orientace v oblasti dnešního knižního trhu, teoretických studií o knihách nebo třeba knižních dějin, není to však podmínka. Studovat tento obor budete až po přijetí…  Jako doprovodné materiály je možné také přinést seznam odborné četby, návrh budoucí diplomové práce nebo předcházející práci bakalářskou apod.

Nezapomeňte doklad totožnosti a povinné doklady, jak je předepisuje Studijní oddělení FF UP.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přijímacího řízení do programu Ediční a nakladatelská praxe kontaktujte dr. Vladimíra Polácha: vladimir.polach@upol.cz nebo 585 633 169.

 

Datum poslední aktualizace: 10. 6. 2020.