Bakalářské studium

Základní informace najdete na webu: http://studuj.bohemistiku.upol.cz/

Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry dr. Zuzanu Zemanovou, zuzana.zemanova@upol.cz tel. 585 633 143.

Odkyzy do katalogu programů: 

• Česká filologie jednooborová

• Česká filologie dvouoborová

• Česká filologie jednooborová se zaměřením na editorskou práci


Česká filologie jednooborová a dvouoborová

Cíle studia a profil absolventa

Absolvent jednooborového studia české filologie je všestranně orientovaným bohemistou se slavistickým rozhledem, s dobrou jazykovědnou a literárněvědnou průpravou. U absolventů oboru se počítá s možností dalšího navazujícího magisterského studia, resp. (po ukončení magisterského studia) postgraduálního vzdělávání, čímž splní předpoklady k přijetí na různá badatelská, pedagogická a jiná místa, která vyžadují oborovou specializace a vysokou míru prakticky ovládnutých znalostí.

Absolvent bakalářského jednooborového studia Česká filologie se na velmi dobré úrovni orientuje v základních disciplínách studovaného oboru. Je schopen:

a) prokázat teoretickou i praktickou orientaci jak v diachronním, tak synchronním pohledu na jazyk,

b) orientovat se v základních historických tendencích literárního vývoje a aplikovat získané literárněteoretické poznatky při interpretaci uměleckých děl,

c) v praxi zvládnout základy ediční přípravy textů.

Absolvent bakalářského jednooborového tříletého studia české filologie se může uplatnit v mediální sféře (v televizi, v rozhlase, v redakcích periodik), knihovnách, kulturních zařízeních různého typu a ve státní správě, a to zejména jako specialista pro editaci česky psaných textů všeho druhu. V kombinaci s druhým filologickým oborem (např. anglistikou, germanistikou aj.) je studium české filologie vynikající průpravou pro praxi překladatele a tlumočníka. Na základě složení přijímací zkoušky může absolvent uvedeného studijního oboru zahájit navazující magisterské studium téhož oboru. Profil studia je současně založen tak, aby absolvent bakalářského studia mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu i jiného filologického či uměnovědného směru.

Přijímací řízení

Uchazeč je přijat na základě testu studijních předpokladů, v němž je ověřována orientace v sociálněvědních disciplínách, schopnost logického a analytického myšlení a schopnost porozumění, interpretace a aplikace daných informací a dat. Test je společný pro všechny uchazeče do bakalářského stupně studia na FF UP (i v případě přihlášek na více oborů se píše pouze jednou). 

Zájemci o dvouoborové studium musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku na oba obory (viz požadavky jiných kateder). Doporučujeme proto zvážit podání přihlášky i na samostatný jednoobor.


Česká filologie jednooborová se zaměřením na editorskou činnost

Absolvent bakalářského studia  získá základní teoretické a praktické znalosti v oblasti aplikované bohemistiky, edičních technik, obecný vhled do ekonomických a právních souvislostí nakladatelské a mediální praxe, ale i potřebný kulturní a společenský rozhled.

Rozvíjí tedy základní bohemistickou specializaci směrem k oblasti textologie a ediční praxe, je vědomostně i prakticky připraven pro práci v mediální sféře, je schopen kritické práce s texty, dokáže je na profesionální úrovni zpracovávat i do podoby multimediálních zdrojů.

Je kvalifikačně připraven pro povolání, jež vyžadují znalost a schopnost aplikací českého jazyka, fundovaný vhled do dějin české literatury a editační dovednosti zaměřené primárně na text, sekundárně na doplňující audiovizuální materiál. Absolvent oboru získává dispozice pro další samostatné rozvíjení své kvalifikace, jakož i pro zvládání nových požadavků spojených s dalším vývojem mediálních technik.  

Nalezne uplatnění zejména v redakcích (novinových, časopiseckých, rozhlasových, televizních) a vydavatelstvích, popř. ve všech druzích kulturních aktivit. Zapojit se může do komerční sféry různých odvětví, jako profesionální tvůrce a zpracovatel textů (např. tvorba a prezentace firemních dokumentů – jazyková editace, obsahové úpravy i grafického zpracování).

Absolvent bakalářského studia je připraven ke studiu magisterského stupně především v oblasti humanitních oborů.

Bakalářský program byl nově koncipován ve smyslu uzavřeného typu  bakalářského studia. Studijní program byl důkladně a systematicky inovován prostřednictvím dvou grantů  ESF řešených na KBH FF UP. Prohloubila se tak jeho intermediální báze, posílil se podíl pracovních seminářů typu „workshop“ realizovaných ve spolupráci s externími přednášejícími z mediální a nakladatelské praxe. Rovněž byly posíleny interaktivní vyučovací metody typu studentských redakčních projektů, studenti se aktivně zapojují do přípravy publikací vznikajících na KBH a počítá se s jejich  zapojením  do přípravy textových edic.