Harmonogramy


Fakultní harmonogram


Harmonogram KBH

harmonogram KBH v akademickém roce 2023/2024 (pdf)


Absolventské ročníky

 • Studenti dvouoborového studia ČF si zapisují Diplomové semináře 1 a 2 a Obhajobu diplomové práce pouze tehdy, mají-li ČF maior.
 • Všechny výše uvedené předměty si student může zapsat libovolně v zimním i letním semestru; doporučujeme zapsat si je v ZS také těm studentům, kteří chtějí přistoupit k SZZk/obhajobě až v LS – zápis je platný po celý akademický rok.
 • Pokud student některou část SZZk v daném akademickém roce neabsolvuje nebo u ní neuspěje, je povinen si ji zapsat v následujícím akademickém roce znovu!

Studenti absolventských ročníků si zapisují tyto předměty:

Bc.1obor

(ČESFI)

Bc.2obor

(ČF)

Bc. editoři

(ČESFIED)

Mgr. 1obor

(ČESFIN)

Mgr. 2obor

(ČF)

Mgr. kombi 

EDINPNK)

Czech for Foreigners

(CZEFF)

Diplomový
seminář 1

DIPB1

DIPB1

DIPB1

DIPM1

DIPM1

---

CFTH1

Diplomový
seminář 2

DIPB2

DIPB2

DIPB2

DIPM2

DIPM2

---

CFTH2

Obhajoba
diplomové
práce

BCDP

BCDP

BCDP

MADP

MADP

EMADP

BTHES

SZZk – Česká filologie

---

CFSZK

---

CFSZK

CFSZK

---

 

SZZk – Česká filologie  lingvistika

CFJBJ

---

---

---

---

---

 

SZZk – Česká filologie  literární věda

CFJBL

---

---

---

---

---

 

SZZk – Česká filologie  lingv.
a med. publicistika

---

---

CFEJ

---

---

---

 

SZZk – Česká filologie lit. věda
a textologie

---

---

CFEL

---

---

---

 

SZZk – Ediční
a nakladatelská praxe

---

---

---

---

---

EDSZK

---
Final exam:
practical
knowledge of CZ
--- --- --- --- --- --- EXPRA
Final exam: theoretical knowledge of CZ --- --- --- --- --- --- EXTHE

Kvalifikační práce

Zveřejnění témat BDP/MDP: listopad 2023

Zadání témat BDP a MDP do IS STAG: do 31. 5. 2024 (týká se 2. ročníku bc. studia a 1. ročníku navazujícího Mgr. studia), postup viz níže.

Odevzdání práce

 • pozor na změny oproti harmonogramu FF, termín odevzdání určuje katedra! – konkrétně viz dále
 • soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 • vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z vaší univerzitní emailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky;
 • studijní referentka vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – vaše ZP je považována za odevzdanou;
 • nejpozději v den konání obhajoby donesete na katedru jeden výtisk práce, tento výtisk zůstává po obhajobě v archivu katedry.

Zadání tématu státní závěrečné zkoušky (týká se studentů 1. ročníku navazujícího Mgr. studia): do 31. 5. 2024

 • V souladu s pokyny ke SZZk (ke stažení na webu katedry) se student spojí s garantem zvolené oblasti a poté s garantem zvoleného tématu. Vyplněný formulář o volbě tématu odevzdá na sekretariát katedry (1 exempář).

Termín odevzdání MDP a BDP

Pro termín obhajob v lednu:   do pondělí 11. 12. 2023

Pro termín obhajob v květnu/červnu:   do čtvrtka 25. 4. 2024 (pozor, katedra určuje dřívější termín než harmonogram FF!)

Pro termín obhajob v srpnu:   do čtvrtka 27. 6. 2024, 

Zářijový termín je primárně chápán jako opravný. Jako řádný jej mohou využít pouze ti studenti, kteří v daném akademickém roce plní část závěrečné zkoušky v květnu/červnu. Podrobnosti stanoví Vnitřní norma FF UP, viz:
https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/uredni_deska/vnitrni_normy/FF-B17_01_vnitrni_norma_ke_studijnimu_a_zkusebnimu_radu.docx.pdf

- Vypracování posudků: vyučující je v elektronické podobě vyvěsí do IS STAG, a to nejpozději týden před obhajobou. Tuto lhůtu lze zkrátit jen se souhlasem studenta.
- Odklad odevzdání práce ve výjimečných a odůvodněných případech schvaluje vedoucí katedry.


Harmonogram SZZk

- Studenti, kteří chtějí přistoupit k SZZk či k obhajobě, jsou povinni se do stanoveného data (viz níže) přihlásit osobně nebo e-mailem sekretářce katedry. Podle počtu zájemců budou následně vypsány termíny v IS STAG. Při zápisu na termín v IS STAG je nutné dbát harmonogramu stanoveného celofakultně. Dodatečné zápisy na termín SZZk či obhajoby do IS STAG nebudou umožněny!

- U pomezních témat prosíme diplomanty, aby konzultovali se svým vedoucím práce, u které komise budou práci obhajovat (literárněvědná, jazykovědná, editorská).

SZZk – LEDEN 2024

 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu:   2. 1. – 15. 1. 2024
 • Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu:    do 3. 11. 2023
 • Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG:   do 10. 11. 2023
 • Kontrola studijních povinností:   do 11. 12. 2023
 • Přihlášení ke SZZk/obhajobě v IS STAG:   do 11. 12. 2023
 • Odevzdání BP a DP v IS STAG:   do 11. 12. 2023

SZZk – KVĚTEN/ČERVEN 2024

 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu:   20. 5. – 14. 6. 2024
 • Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu:   do 25. 3. 2024     
 • Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG:   do 4. 4. 2024
 • Ukončení prezenční výuky pro absolventské ročníky:   26. 4. 2024
 • Splnění studijních povinností:   do 9. 5. 2024
 • Přihlášení ke SZZk v IS STAG:   do 9. 5. 2024
 • Odevzdání BP a DP v IS STAG:   do 25. 4. 2024

SZZk – SRPEN 2024

 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu:   22. 8. – 30. 8. 2024
 • Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu:   do 31. 5. 2024
 • Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG:   do 7. 6. 2024
 • Splnění studijních povinností:   do 27. 6. 2024
 • Přihlášení ke SZZk v IS STAG:   do 27. 6. 2024
 • Odevzdání BP a DP v IS STAG:   do 27. 6. 2024 (řádný i opravný termín)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)