Harmonogramy


Fakultní harmonogram


Harmonogram KBH

harmonogram KBH v akademickém roce 2022/2023 (pdf)

harmonogram KBH v akademickém roce 2021/2022 (pdf )


Absolventské ročníky

 • Studenti dvouoborového studia ČF si zapisují Diplomové semináře 1 a 2 a Obhajobu diplomové práce pouze tehdy, píší-li DP na oboru česká filologie, popř. mají ČF maior (nástup od r. 2019).
 • Všechny níže uvedené předměty si student může zapsat libovolně v zimním i letním semestru; doporučujeme zapsat si je v ZS také těm studentům, kteří chtějí přistoupit k SZZk/obhajobě až v LS – zápis je platný po celý akademický rok.
 • Pokud student některou část SZZk v daném akademickém roce neabsolvuje nebo u ní neuspěje, je povinen si ji zapsat v následujícím akademickém roce znovu!

Studenti absolventských ročníků si zapisují tyto předměty:

Bc.1obor

(ČESFI)

Bc.2obor

(ČF)

Bc. editoři

(ČESFIED)

Mgr. 1obor

(ČESFIN)

Mgr. 2obor

(ČF)

Mgr. kombi 

EDINPNK)

Diplomový seminář 1

DIPB1

DIPB1

DIPB1

DIPM1

DIPM1

---

Diplomový seminář 2

DIPB2

DIPB2

DIPB2

DIPM2

DIPM2

---

Obhajoba diplomové práce

BCDP

BCDP

BCDP

MADP

MADP

EMADP

SZZk – Česká filologie

---

CFSZK

---

CFSZK

CFSZK

---

SZZk – Česká filologie  lingvistika

CFJBJ

---

---

---

---

---

SZZk – Česká filologie  literární věda

CFJBL

---

---

---

---

---

SZZk – Česká filologie  lingv.
a med. publicistika

---

---

CFEJ

---

---

---

SZZk – Česká filologie lit. věda
a textologie

---

---

CFEL

---

---

---

SZZk – Ediční
a nakladatelská praxe

---

---

---

---

---

EDSZK


Kvalifikační práce

Zveřejnění témat BDP/MDP: listopad 2022

Zadání témat BDP a MDP do IS STAG: do 27. 4. 2023 (týká se 2. ročníku
bc. studia a 1. ročníku navazujícího Mgr. studia), postup viz níže.

 • V Portálu UP student vyplní Podklad pro zadání BP/DP, formulář 3x vytiskne a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá (vloží ho později do hotové práce), dva odevzdá na sekretariát KBH (jeden je pro SO, jeden pro katedru).
 • Dojde-li k zásadní změně tématu práce, musí student po souhlasu vedoucího práce vyplnit a odevzdat nový Podklad pro zadání BP/DP. Společně s ním odevzdává také formulář Souhlas se změnou tématu/vedoucího práce (ke stažení na https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/)
 • Pokud dojde jen k dílčí úpravě názvu práce, student uvede přesný konečný název práce před jejím odevzdáním (včetně anglického překladu a ostatních požadovaných údajů) do formuláře Doplnění údajů o kvalifikační práci v Portálu UP.

Odevzdání práce

 • pozor na změny oproti harmonogramu FF, termín odevzdání určuje katedra! – konkrétně viz dále  
 • soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 • vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky;
 • studijní referentka vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – vaše ZP je považována za odevzdanou;
 • nejpozději v den konání obhajoby donesete na katedru jeden výtisk práce, tento výtisk zůstává po obhajobě v archivu katedry.
 • KBH uvítá, bude-li součástí výtisku CD s elektronickou verzí práce.

Zadání tématu státní závěrečné zkoušky (týká se studentů 1. ročníku navazujícího Mgr. studia): do 27. 4. 2023

 • V souladu s pokyny ke SZZk (ke stažení na webu katedry) se student spojí s garantem zvolené oblasti a poté s garantem zvoleného tématu. Vyplněný formulář o volbě tématu odevzdá na sekretariát katedry.

Termín odevzdání MDP a BDP

Pro termín obhajob v lednu:   do pondělí 12. 12. 2022

Pro termín obhajob v květnu/červnu:   do čtvrtka 27. 4. 2023 (pozor, katedra určuje dřívější termín než harmonogram FF!)

Pro termín obhajob v září:   do čtvrtka 29. 6. 2023, 
- pozor, platí i pro opravné práce! Srpnový termín odevzdání byl zrušen!

Zářijový termín je primárně chápán jako opravný. Jako řádný jej mohou využít pouze ti studenti, kteří v daném akademickém roce plní část závěrečné zkoušky v květnu/červnu. Podrobnosti stanoví Vnitřní norma FF UP, viz:

https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/uredni_deska/vnitrni_normy/FF-B-17_01_vnitrni_norma_ke_studijnimu_a_zkusebnimu_radu.docx.pdf

- Vypracování posudků: vyučující je v elektronické podobě vyvěsí do IS STAG, a to nejpozději týden před obhajobou. Tuto lhůtu lze zkrátit jen se souhlasem studenta.
- Odklad odevzdání práce ve výjimečných a odůvodněných případech schvaluje vedoucí katedry.


Harmonogram SZZk

- Studenti, kteří chtějí přistoupit k SZZk či k obhajobě, jsou povinni se do stanoveného data (viz níže) přihlásit osobně nebo e-mailem sekretářce katedry. Podle počtu zájemců budou následně vypsány termíny v IS STAG. Při zápisu na termín v IS STAG je nutné dbát harmonogramu stanoveného celofakultně. Dodatečné zápisy na termín SZZk či obhajoby
do IS STAG nebudou umožněny!

- U pomezních témat prosíme diplomanty, aby konzultovali se svým vedoucím práce, u které komise budou práci obhajovat (literárněvědná, jazykovědná, editorská).

SZZk – LEDEN 2023

 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu:   2. 1. – 20. 1. 2023
 • Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu:    do 4. 11. 2022
 • Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG:   do 11. 11. 2022
 • Kontrola studijních povinností:   do 12. 12. 2022
 • Přihlášení ke SZZk/obhajobě v IS STAG:   do 12. 12. 2022
 • Odevzdání BP a DP v IS STAG:   do 12. 12. 2022

SZZk – KVĚTEN/ČERVEN 2023

 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu:   22. 5. – 16. 6. 2023
 • Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu:   do 27. 3. 2023    
 • Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG:   do 6. 4. 2023
 • Ukončení prezenční výuky pro absolventské ročníky:   30. 4. 2023
 • Kontrola studijních povinností:   do 11. 5. 2023
 • Přihlášení ke SZZk v IS STAG:   do 11. 5. 2023
 • Odevzdání BP a DP v IS STAG:   do 27. 4. 2023

SZZk – SRPEN/ZÁŘÍ 2023

 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu:   24. 8. – 31. 8. 2023
 • Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu:   do 26. 5. 2023
 • Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG:   do 2. 6. 2023
 • Kontrola studijních povinností:   do 29. 6. 2023
 • Přihlášení ke SZZk v IS STAG:   do 29. 6. 2023
 • Odevzdání BP a DP v IS STAG:   do 29. 6. 2023 (řádný i opravný termín)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)