Kvalifikační práce

Pokyny pro diplomanty na KBH FF UP

 1. Student bakalářského studijního programu si téma bakalářské diplomové práce (BP) volí ve 2. ročníku svého studia. Student navazujícího magisterského studijního programu si téma magisterské diplomové práce (DP) volí v 1. ročníku navazujícího studia.
 2. Zveřejnění témat BP/DP a jejich zadání probíhá dle harmonogramu FF UP. Vyplněná a podepsaná zadání nechá student ve trojím vyhotovení podepsat vedoucím práce, jeden výtisk si ponechá (vkládá se do hotové práce!) a dva odevzdá na sekretariát katedry.
 3. Pokud dojde k zásadní změně tématu BP/DP, je student povinen nové zadání po souhlasu vedoucího práce znovu vytisknout a v požadovaném počtu exmplářů odevzdat + přiložit Souhlas se změnou tématu (formulář ke stažení na stránkách studijního oddělení). Pokud dojde jen k dílčí úpravě názvu práce, student uvede přesný konečný název práce před jejím odevzdáním (včetně anglického překladu a ostatních požadovaných náležitostí) do formuláře „Doplnit údaje o DP/BP“ v IS STAG.
 4. Diplomant musí podle pokynů vedoucího práce absolvovat pravidelné konzultace, resp. navštěvovat diplomové semináře.
 5. Diplomant by měl včas informovat vedoucího diplomové práce o eventuálních potížích, které mu brání ve zpracování diplomového úkolu.
 6. Minimální rozsah BP je 40 normostran (bez příloh), tj. 72 000 znaků (s mezerami), minimální rozsah DP je 60 normostran (bez příloh), tj. 108 000 znaků (s mezerami).
 7. Formální náležitosti práce viz např. zde: https://romanistika.upol.cz/studentum/zaverecne-prace/ #c20968 nebo níže na této stránce.
 8. Úvodní čestné prohlášení musí obsahovat také pasáž stvrzující obsahovou původnost práce. Autoři prací nepůvodních a zkompilovaných (např. z textů stažených z internetu, jak bylo v poslední době opakovaně zjištěno) budou přísně postihováni.
 9. Obhajoba BP/DP probíhá nezávisle na státní závěrečné zkoušce, nejsou navzájem nijak podmíněny.
 10. Student je povinen se k obhajobě BP/DP a k ústní části SZZk přihlásit na sekretariátě katedry nebo prostřednictvím e-mailu do data stanoveného katederním harmonogramem. Podle počtu přihlášených následně katedra zpřístupní potřebný počet míst na termínech v IS STAG.

Postup pro vložení zadání BP/DP do IS STAG:

Pro vložení zadání (tématu) ZP slouží link Moje studium – Kvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.

Postup odevzdání BP/DP

 1. Soubor s prací nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu); termín pro odevzdání formuláře najdete v harmonogramu příslušné katedry;
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše práce je považována za odevzdanou;
 4. nejpozději v den konání obhajoby přinesete JEDEN výtisk práce na katedru, ten po obhajobě zůstává v archivu katedry a studentovi se nevrací.

Dodatečné informace

Formální podoba bakalářských a magisterských diplomových prací.

Odevzdané kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní) jsou veřejně přístupné na Portálu UP – Kvalifikační práce nebo na https://theses.cz/

Odkazy na tutoriály

Vyhledávání v e-zdrojích a Citování a citační manažer Citace PRO Plus

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)