doc. Mgr. Miroslav VEPŘEK, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633142

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.18

docent

Staroslověnština Diachronní slavistika a bohemistika Církevní slovanština české redakce

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 12:30–13:30 1.21
středa 10:00–11:00 1.21

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 12. 2015 – )
  • Člen oborové rady

Vědecká společnost

  • Český komitét slavistů (člen, 2016–)

Oborová rada

  • Oborová rada pro doktorský studijní program Slovanské filologie na FF UK v Praze (člen, 2012–)
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Český jazyk na FF UP v Olomouci (člen, 2012–)
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Srovnávací slovanská filologie na FF UP v Olomouci (předseda, 2016–)
ČLÁNEK
Zormanová M., Vepřek M. České náhrobní nápisy na Volyni – jazyková a obsahová analýza. Bohemica Olomucensia. 2020.
Vepřek M. Cyrilometodějský literární a jazykový odkaz. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2013.
Vepřek M. Grafém ě ve staročeském hlaholském Comestoru. Listy filologické. 2012.
Vepřek M. K staroslověnské „terminologii“ hříchů. Bohemica Olomucensia. 2010.
Vepřek M., Bauerová H. Vybraná paleoslovenistická témata v korespondenci F. V. Mareše a V. Tkadlčíka. Slovo. Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 2010.
Bauerová H., Vepřek M. Staroměstský kámen - fakta a hypotézy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Vepřek M. Česká redakce staroslověnštiny jako dědictví kultury Velké Moravy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Vepřek M. K otázce lexikální příbuznosti dvou českocírkevněslovanských památek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Ucrainica. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Vepřek M. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vepřek M. K otázce bohemismů ve staroslověnštině a církevní slovanštině z pohledu funkční stratifikace. In Liashuk V. (Eds.) Spisovné jazyky západných a východných Slovanov v synchrónii a diachrónii: otázky teórie - Литературные языки западных и восточных славян в синхронии и диахронии: вопросы теории. 2019.
Vepřek M. K adnominálnímu dativu ve staroslověnštině a staré češtině. In Malčík P. (Eds.) Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devedaseátinám prof. Radoslava Večerky. 2018.
Vepřek M. K překladové paralele lat. omnipotens a stsl. vьsedrъžitelь. In Tomelleri VS., Verner IV., Lukianowicz A. (Eds.) Latinitas in the Slavonic world. Nine case studies. 2018.
Vepřek M. Českohlaholské písemnictví Emauzského kláštera a jeho jazyková podoba. In Kubínová K. (Eds.) Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. 2017.
Vepřek M. Metaphor and Metonymy in Czech Fishing and Angling Terminology. In Janyšková I., Karlíková H., Boček V. (Eds.) Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. 2017.
Vepřek M. Prefix *(j)ьz- as a Component of Lexical Bohemisms in Church Slavonic? In Janyšková I., Karlíková H. (Eds.) Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, t-11 September 2014, Brno. 2015.
VEPŘEK M. Příspěvek k problematice překladu z latiny do staroslověnštiny. In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře, 1. díl, část jazykovědná. 2011.
Komárek K., Vepřek M. Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. 2008.
Vepřek M. Dobové a místní reálie v českocírkevněslovanských památkách. Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Vepřek M. On the dative absolute in Czech Church Slavonic and Old Czech. Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. 2021.
Vepřek M. Za horizont českocírkevněslovanského období. Staroslověnské dědictví ve staré češtině. 2021.
Vepřek M. К вопросу о недавно обнаруженных версиях церковнославянской Молитвы св. Григория. Славянское и балканское языкознание. Палеославистика 3. 2020.
Vepřek M. Vliv cyrilometodějské misie na počátky českého jazyka a kultury. Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. 2018.
Vepřek M. Cyrilometodějská tradice v Hlaholském misálu Vojtěcha Tkadlčíka. Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. 2013.
Vepřek M. Čeština a kontinuita cyrilometodějské tradice. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. 2013.
Vepřek M. Velkomoravská literární škola. Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Machala L. Slovo o literatuře. (Rozhovor s Annou Zonovou a Miroslavem Vepřkem.). In Vepřek M., Zonová A. (Eds.) 2014.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Vepřek M. Česká redakce církevní slovanštiny v kontextu nejstaršího slovanského písemnictví (dílčí výstup z oponovaného grantu). vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Lexikální bohemismy v českocírkevněslovanských památkách. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
VAVŘÍKOVÁ FIF Filologie 2019
JAMNÁ FIF Filologie 2015
KUBĚNOVÁ FIF Filologie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)