doc. Mgr. Miroslav VEPŘEK, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633142

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.18

docent

Staroslověnština Diachronní slavistika a bohemistika Církevní slovanština české redakce

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 13:45–14:45 1.18
čtvrtek 12:00–13:00 1.18

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 12. 2015 – 30. 6. 2022)
  • Člen oborové rady

Vědecká společnost

  • Český komitét slavistů (člen, 2016–)

Vědecká rada

  • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2023–)

Oborová rada

  • Oborová rada pro doktorský studijní program Slovanské filologie na FF UK v Praze (člen, 2012–)
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Český jazyk na FF UP v Olomouci (člen, 2012–)
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Srovnávací slovanská filologie na FF UP v Olomouci (předseda, 2016–)
ČLÁNEK
Zormanová M., Vepřek M. České náhrobní nápisy na Volyni – jazyková a obsahová analýza. Bohemica Olomucensia. 2020.
Vepřek M. Cyrilometodějský literární a jazykový odkaz. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2013.
Vepřek M. Grafém ě ve staročeském hlaholském Comestoru. Listy filologické. 2012.
Vepřek M. K staroslověnské „terminologii“ hříchů. Bohemica Olomucensia. 2010.
Vepřek M., Bauerová H. Vybraná paleoslovenistická témata v korespondenci F. V. Mareše a V. Tkadlčíka. Slovo. Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 2010.
Bauerová H., Vepřek M. Staroměstský kámen - fakta a hypotézy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Vepřek M. Česká redakce staroslověnštiny jako dědictví kultury Velké Moravy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Vepřek M. K otázce lexikální příbuznosti dvou českocírkevněslovanských památek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Ucrainica. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Vepřek M. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vepřek M. K otázce bohemismů ve staroslověnštině a církevní slovanštině z pohledu funkční stratifikace. In Liashuk V. (Eds.) Spisovné jazyky západných a východných Slovanov v synchrónii a diachrónii: otázky teórie - Литературные языки западных и восточных славян в синхронии и диахронии: вопросы теории. 2019.
Vepřek M. K adnominálnímu dativu ve staroslověnštině a staré češtině. In Malčík P. (Eds.) Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devedaseátinám prof. Radoslava Večerky. 2018.
Vepřek M. K překladové paralele lat. omnipotens a stsl. vьsedrъžitelь. In Tomelleri VS., Verner IV., Lukianowicz A. (Eds.) Latinitas in the Slavonic world. Nine case studies. 2018.
Vepřek M. Českohlaholské písemnictví Emauzského kláštera a jeho jazyková podoba. In Kubínová K. (Eds.) Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. 2017.
Vepřek M. Metaphor and Metonymy in Czech Fishing and Angling Terminology. In Janyšková I., Karlíková H., Boček V. (Eds.) Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. 2017.
Vepřek M. Prefix *(j)ьz- as a Component of Lexical Bohemisms in Church Slavonic? In Janyšková I., Karlíková H. (Eds.) Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, t-11 September 2014, Brno. 2015.
VEPŘEK M. Příspěvek k problematice překladu z latiny do staroslověnštiny. In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře, 1. díl, část jazykovědná. 2011.
Komárek K., Vepřek M. Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. 2008.
Vepřek M. Dobové a místní reálie v českocírkevněslovanských památkách. Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Vepřek M. K hudebnímu názvosloví ve staroslověnštině. Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého. 2023.
Vepřek M. Slovní zásoba církevněslovanských památek českého původu v Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského. Etymologický slovník jazyka staroslověnského: tradice, kontexty, inspirace. 2023.
Vepřek M. On the dative absolute in Czech Church Slavonic and Old Czech. Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. 2021.
Vepřek M. К вопросу о недавно обнаруженных версиях церковнославянской Молитвы св. Григория. Славянское и балканское языкознание. Палеославистика 3. 2020.
Vepřek M. Vliv cyrilometodějské misie na počátky českého jazyka a kultury. Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. 2018.
Vepřek M. Cyrilometodějská tradice v Hlaholském misálu Vojtěcha Tkadlčíka. Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. 2013.
Vepřek M. Čeština a kontinuita cyrilometodějské tradice. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. 2013.
Vepřek M. Velkomoravská literární škola. Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Machala L. Slovo o literatuře. (Rozhovor s Annou Zonovou a Miroslavem Vepřkem.). In Vepřek M., Zonová A. (Eds.) 2014.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Vepřek M. Česká redakce církevní slovanštiny v kontextu nejstaršího slovanského písemnictví (dílčí výstup z oponovaného grantu). vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Lexikální bohemismy v českocírkevněslovanských památkách. 2006.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Principy jazykového vývoje KBH/92BPV ZS Se 4
Staroslověnština KBH/STSL LS 1
Staroslověnština KBH/STSLS LS Se 2
Úvod do diachronní slavistiky KBH/UDS ZS 1
Úvod do diachronní slavistiky KBH/UDS ZS Se 2
Úvod do etymologie KBH/UVETY LS Se 2
Výběrový seminář 9 - bc. studium KBH/VS9BC LS Se 2
Vývoj českého jazyka KBH/VCJAZ ZS Se 2
Diachronní textologie KBH/EDITX LS Se 2
Diachronní textologie KBH/EDITX LS 4
Paleoslovenistická exkurze KBH/VEXP LS Se 0
Hlaholské písemnictví KBH/VHPS ZS Se 2
Principy jazykového vývoje KBH/92AJP ZS 4
Metody diachronní lingvistiky KBH/MDLG ZS Se 2
Metody diachronní lingvistiky KBH/MDLG ZS 1
Principy vývoje jazyka KOL/PVJ LS 2
Principy vývoje jazyka KOL/PVJ LS Se 2
Introduction to Diachronic Linguistics KBH/CFDIL LS 2
Česká jazykověda - paleoslovenistika KSO/91ACJ ZS 1
Česká jazykověda - paleoslovenistika KSO/91ACJ ZS Se 1
Srov. slov. fil. - workshop KSO/91AOW LS Se 4
Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 1 KSO/91BD1 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 1 KSO/91BD1 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 2 KSO/91BD2 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 2 KSO/91BD2 LS Se 0
Grantové aktivity - řešitel grantu KSO/91BG1 ZS Se 0
Grantové aktivity - řešitel grantu KSO/91BG1 LS Se 0
Grantové aktivity - spoluřešitel grantu KSO/91BG2 ZS Se 0
Grantové aktivity - spoluřešitel grantu KSO/91BG2 LS Se 0
Stať v impaktovaném čas. ČR 1 KSO/91BI1 ZS Se 0
Stať v impaktovaném čas. ČR 1 KSO/91BI1 LS Se 0
Publikace překladu LT 10 a více normstr1 KSO/91BP1 ZS Se 0
Publikace překladu LT 10 a více normstr1 KSO/91BP1 LS Se 0
Stať v zahraničním rezenzovaném časopis KSO/91BR1 ZS Se 0
Stať v zahraničním rezenzovaném časopis KSO/91BR1 LS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 1 KSO/91BS1 ZS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 1 KSO/91BS1 LS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 2 KSO/91BS2 ZS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 2 KSO/91BS2 LS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 3 KSO/91BS3 ZS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 3 KSO/91BS3 LS Se 0
Publikace příspěvku na zahr. konferenci1 KSO/91BT1 ZS Se 0
Publikace příspěvku na zahr. konferenci1 KSO/91BT1 LS Se 0
Publikace přísp. na zahr./dom. konf. 2 KSO/91BT2 ZS Se 0
Publikace přísp. na zahr./dom. konf. 2 KSO/91BT2 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.1 KSO/91BZ1 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.1 KSO/91BZ1 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.2 KSO/91BZ2 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.2 KSO/91BZ2 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.3 KSO/91BZ3 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.3 KSO/91BZ3 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.4 KSO/91BZ4 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.4 KSO/91BZ4 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.5 KSO/91BZ5 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.5 KSO/91BZ5 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.6 KSO/91BZ6 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.6 KSO/91BZ6 LS Se 0
Zahraniční stáž do 7 dní KSO/91CS1 ZS 0
Zahraniční stáž do 7 dní KSO/91CS1 LS 0
Zahraniční stáž do 30 dní KSO/91CS2 ZS 0
Zahraniční stáž do 30 dní KSO/91CS2 LS 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KSO/91CS3 ZS 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KSO/91CS3 LS 0
Hostující profesoři 5 - slov. jazykověda KSO/92BJ5 LS Se 0
Hostující profesoři 6 - slov. lit. věda KSO/92BL6 LS Se 0
Výuka předmětu 1 KSO/94VP1 ZS Se 0
Výuka předmětu 1 KSO/94VP1 LS Se 0
Výuka předmětu 2 KSO/94VP2 ZS Se 0
Výuka předmětu 2 KSO/94VP2 LS Se 0
Výuka předmětu 3 KSO/94VP3 ZS Se 0
Výuka předmětu 3 KSO/94VP3 LS Se 0
Výuka předmětu 4 KSO/94VP4 ZS Se 0
Výuka předmětu 4 KSO/94VP4 LS Se 0
Výuka předmětu 5 KSO/94VP5 ZS Se 0
Výuka předmětu 5 KSO/94VP5 LS Se 0
Výuka předmětu 6 KSO/94VP6 ZS Se 0
Výuka předmětu 6 KSO/94VP6 LS Se 0
Disertační seminář jazykový 2 KSO/95DJS ZS 0
Disertační seminář jazykový 2 KSO/95DJS LS 0
Disertační seminář literární 2 KSO/95DLS ZS Se 0
Disertační seminář literární 2 KSO/95DLS LS Se 0
Disertační seminář jazykový 1 KSO/95DSJ ZS 0
Disertační seminář jazykový 1 KSO/95DSJ LS 0
Disertační seminář literární 1 KSO/95DSL ZS 0
Disertační seminář literární 1 KSO/95DSL LS 0
Dílčí odborná zk. + obhajoba 1 KSO/95DZ1 ZS 0
Dílčí odborná zk. + obhajoba 1 KSO/95DZ1 LS 0
Dílčí odborná zk. + obhajoba 2 KSO/95DZ2 ZS 0
Dílčí odborná zk. + obhajoba 2 KSO/95DZ2 LS 0
Obhajoba disertační práce KSO/95ODP ZS 0
Obhajoba disertační práce KSO/95ODP LS 0
Státní doktorská zkouška KSO/95SDZ ZS 0
Státní doktorská zkouška KSO/95SDZ LS 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
JAMNÁ FIF Filologie 2015
VAVŘÍKOVÁ FIF Filologie 2019
KUBĚNOVÁ FIF Filologie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)