Mgr. Petr KOMENDA, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633166

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.29

odborný asistent

ČLÁNEK
Komenda P. Halasova Sépie. Aluze. 2015.
Komenda P. Zniternění a zvnějšnění v textovém procesu. Literární archiv. 2012.
Komenda P. Emil Juliš: Znepokojivá zkušenost Zóny. Bohemica Olomucensia. 2010.
Komenda P. Estetika přírody v poezii Vincence Furcha. Časopis Matice moravské. 2010.
Komenda P. Poetika odstupu v současné české poezii (první část). Psí víno : časopis pro současnou poezii. 2010.
Komenda P. Fragmentární poetika pozdního Halase. Česká literatura. 2009.
Komenda P. Skupina 42. Mezi imanencí a transcendencí. Sémiotika fragmentu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2008.
Komenda P. Halasovy tvůrčí postupy po roce 1935. Slovo a smysl. 2007.
Komenda P. Odkrývání tvůrčích postupů v Halasových prózách. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
Komenda P. Přítomnost a dějinnost v pozdních prózách Jana Čepa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2007.
Komenda P. Jan Zahradníček - "Kam dosáhne můj zlatý vír". Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2006.
Komenda P. O psaní -ismů a jevech souvisejících. Český jazyk a literatura. 2006.
Komenda P. Rozpad a obrana rodného horizontu v pozdních dílech Jana Čepa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Komenda P. Jan Čep a Timotheus Vodička: dvě cesty v českém katolickém myšlení. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Komenda P. Z deníku Jana Čepa. Česká literatura. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Komenda P. Poetika fragmentu a dekanonizace díla. In Jungmannová L. (Eds.) Česká literatura rozhraní a okraje. 2010.
Komenda P. F. X. Šalda a literární kritik Bedřich Fučík. In Kubíček T., Wiendl J., Merhaut L. (Eds.) "Na téma umění a život". F. X. Šalda 1867-1937-2007. 2007.
Komenda P. Rukopis prózy "Zápisky Jiljího Klena" a jeho úloha v genezi textu. Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře (sborník příspěvků z lit. konference, Zámek Vsetín 18. - 19. 10. 2006). 2007.
Komenda P. "Tolik krásných věcí s tak malou vírou" - vztah poetiky Františka Halase a Jana Zahradníčka. In Kubíček T., Wiendl J. (Eds.) Víra a výraz (sborník z konference "...bývalo u mne zotvíráno..." - východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století). 2005.
KNIHA - CELEK
Komenda P., Zatloukal J. Meditace. In Hanuš J. (Eds.) 2019.
Zatloukal J., Komenda P. Kniha týdne. 2015.
Machala L., Gilk E., Kolářová J., Komenda P., Malý R., Schneider J., Galík J., Hora P., Podivínský M., Petrů E., Skalička J., Štěrbová A. Panorama české literatury (1) do roku 1989. In Machala L. (Eds.) 2015.
KOMENDA P. Místo-prostor-krajina v literatuře a kultuře. In KOMENDA P., Malinová L., Změlík R. (Eds.) Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
Komenda P. Ediční příprava korespondence. Ediční příprava korespondence. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Komenda P. Ediční komentář, různočtení, poznámky. V setmělém horizontu: Deník, zápisníky a pracovní texty z let 1929–1943. 2022.
Komenda P. Ediční komentář, různočtení, poznámky. V setmělém horizontu: Deník, zápisníky a pracovní texty z let 1929–1943. 2022.
Komenda P. Ediční komentář, různočtení, poznámky. V setmělém horizontu: Deník, zápisníky a pracovní texty z let 1929–1943. 2022.
Komenda P. Komentář, různočtení, poznámky, ediční zpráva. V setmělém horizontu: Deník, zápisníky a pracovní texty z let 1929–1943. 2022.
Komenda P. Spisovatelé, svatí a osobnosti vyskytující se v edici (medailony). V setmělém horizontu: Deník, zápisníky a pracovní texty z let 1929–1943. 2022.
Komenda P. V setmělém horizontu. V setmělém horizontu: Deník, zápisníky a pracovní texty z let 1929–1943. 2022.
Komenda P. Francouzská tematická kritika v porovnání se strukturální a sémiotickou tematikou. In Komenda P., Změlík R. (Eds.) Kapitoly z literárněvědné tematologie: Gaston Bachelard, Jean-Pierre Richard, Georges Poulet, Jurij Michajlovič Lotman. 2020.
Komenda P. Impresionistické rysy lyrického subjektu v poezii Antonína Sovy. In Gilk E. (Eds.) Impresionismus v české kultuře (1880 - 1920). 2020.
Komenda P., Zatloukal J. Meditace poutníka k absolutnu. Meditace. 2019.
Jirsa D. Pozice Timothea Vodičky při tažení olomouckých dominikánů proti Karlu Schulzovi. In Komenda P., Wiendl J. (Eds.) Je to s tím Akordem velký kříž – Vzájemná korespondence Timothea Vodičky a Jana Zahradníčka. 2017.
Komenda P. Cestopisný zápisník Petra Borkovce. Možnosti zápisníku ve fenomenologii psaní. Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. 2015.
Komenda P. Doslov. Jan Čep: Kniha týdne. 2015.
Komenda P. Ediční zpráva. Jan Čep: Kniha týdne. 2015.
Komenda P. Akt zveřejnění ve sbírce Morový sloup Jaroslava Seiferta. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
KOMENDA P. Modely aktu psaní. Jazyky reprezentace. 2012.
KOMENDA P. Text města v tartuské sémiotice (na pozadí religionistických výzkumů). In Malura J., Tomášek M. (Eds.) Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2011.
Komenda P. Česká literární kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Komenda P. Literární kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Štěrbová A., Podivinský M., Schneider J., Gilk E., Komenda P., Machala L., Malý R. Literatura po vzniku Československé republiky a za německé okupace (1918 - 1945). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Machala L., Galík J., Podivínský M., Schneider J., Komenda P., Gilk E., Malý R. Literatura v letech 1969 -1989. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Galík J., Podivinský M., Štěrbová A., Schneider J., Machala L., Komenda P., Gilk E., Malý R. Poválečná literatura do roku 1968. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Komenda P. Pouť do Emauz: emauzská krajina v pozdním díle Jana Čepa. In Miodyński L. (Eds.) Cywilizacja - przestrzeń - tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Komenda P. Česká spirituální literatura v době mezi válkami. Seminář pořádaný Centrem pro školy Arcibiskupství olomouckého. 2010.
Komenda P. Akt psaní a poetika fragmentu (Nad záměrností a nezáměrností v literárním textu). Přednáška pro olomouckou pobočku Literárněvědné společnosti. 2009.
Komenda P. Moravská literatura na Přerovsku (V. Furch, R. Musil, J. A. Komenský, J. Blahoslav, Jan Čep). Seminář pro zahraniční bohemisty, katedra bohemistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. 2009.
Komenda P. Skupina 42 v kontextu vývoje české poválečné poezie. Studijně - pedagogický pobyt, program ERASMUS. 2009.
Komenda P. Současná česká poezie (dění kolem časopisu Souvislosti). Studijně - pedagogický pobyt, program ERASMUS. 2009.
Komenda P. Jan Čep - existenciální prozaik. ERASMUS. 2007.
Komenda P. Nad současnou českou poezií (nejnovější sbírky z let 2004 - 2007). Seminář Obce spisovatelů pro zahraniční bohemisty (Olomouc). 2007.
Komenda P. Pozdní tvorba Františka Halase. ERASMUS. 2007.
Komenda P. Skupina 42. ERASMUS. 2007.
Komenda P. Současná česká poezie. ERASMUS. 2007.
Komenda P. Spisovatelé olomouckého regionu (Jan Čep, Václav Kaplický, Jiří Wolker). Seminář Obce spisovatelů pro zahraniční bohemisty (Olomouc). 2007.
Komenda P. Přednáška na téma Jan Zábrana. Večer Jana Zábrany (1. 11. 2005). 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Změlík R., Vrajová J., Komenda P. Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě. 2017.
Malinová L., Komenda P., Kaválek T., Změlík R. Tematologie. 2011.
Machala L., Komenda P., Křivánek V. Seminář pro zahraniční bohemisty. 2009.
Machala L., Komenda P. Seminář pro zahraniční bohemisty. 2007.
SBORNÍK - CELEK
Změlík R., KOMENDA P., MALINOVÁ L. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
Komenda P. Česká kultura a umění ve 20. století, téma Ideologie a imaginace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica. 2006.
RECENZE
Komenda P. František Halas - Jan Zahradníček: Není dálky... Česká literatura. 2003.
Komenda P. Jan Čep: Umění a milost. Česká literatura. 2003.
Komenda P. František Halas: Dopisy. Česká literatura. 2002.
PROJEKT
Zatloukal J., Komenda P. „Meditace“ Jana Čepa. Kritická edice s komentářem a syntetickou úvodní studií. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2017.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Změlík R., KOMENDA P. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BÁRTOVÁ FIF Filologie 2020
FILIPI FIF Filologie 2021
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)