PhDr. Petr POŘÍZKA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633165

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.34

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
1.34 Během zkouškového období v LS2024 (květen–červen) budou konzultace probíhat na základě dohody via e-mail.
ČLÁNEK
Pořízka P. A Corpus of Czech Essays from the Turn of the 1900s. Jazykovedny Casopis. 2021.
Holaj R., Pořízka P. L2 Czech Annotation for Automatic Feedback on Pronunciation. Jazykovedny Casopis. 2021.
Pořízka P. Třicet let s češtinou pro cizince v Olomouci. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2017.
POŘÍZKA P. ECL – první mezinárodní certifikace češtiny jako cizího jazyka. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica, Bohemica. 2007.
POŘÍZKA P., Pořízka J. Bedřich Janáček - český muzikant na evropském Severu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2006.
Pořízka P. Může být lingvistická terminologie užitečná hudební teorii? (K analogii hudby a řeči). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Pořízka P. Představení výzkumného projektu Olomoucký korpus mluvené češtiny. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
POŘÍZKA P. O kvartových a septimových krocích v lidových písních Moravského Valašska. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kopečková M. Analýza zvukové roviny mluvního projevu moderátorů hlavního TV zpravodajství. In Bednaříková B., Pořízka P. (Eds.) 2020.
POŘÍZKA P. Transkripce a sběr dat v korpusech mluvené češtiny. In KOŘENSKÝ J. (Eds.) 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Holaj R., Pořízka P. Automatic feedback on pronunciation and Anophone – a tool for L2 Czech annotation. Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences, Prague 2023. 2023.
Pořízka P. The Function of Proper Nouns in Quantitative Analysis of Dramas: A Case Study of Karel Čapek’s Plays. Onomastics in Interaction With Other Branches of Science. Volume 3: General and Applied Onomastics. Literary Onomastics. Chrematonomastics. Reports. 2023.
Pořízka P., Kopečková M. Vokalické artikulace rozhlasových a televizních moderátorů. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. 2018.
POŘÍZKA P. K možnostem počítačového zpracování literárního textu. In Fedrová S. (Eds.) Česká literatura v intermediální perspektivě. 2010.
POŘÍZKA P., Schäfer F. Korpus esejů Otokara Březiny (fragment korpusu české esejistiky přelomu 19.–20. století). In Holman P. (Eds.) Otokar Březina 2008. 2010.
POŘÍZKA P., Faiferová P., Chvojková P. Jazyková zkouška ECL z češtiny pro cizince. In Hlínová K. (Eds.) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2007-2009. 2009.
POŘÍZKA P., Schäfer M. MorphCon – A Software for Conversion of Czech Morphological Tagsets. In Levická J., Garabík R. (Eds.) NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. 2009.
POŘÍZKA P. Olomoucký mluvený korpus – stav, metodologie, charakteristika. In Štícha F., Fried M. (Eds.) Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. 2008.
Pořízka P. Přepis(y) textů v korpusech mluvené češtiny. In POŘÍZKA P., Polách V. (Eds.) Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
KNIHA - CELEK
Bednaříková B., Kopečková M., Poláchová P., Pořízka P. FLIP (YOUR) TEACHING 3 Učíme (se) česky. 2023.
KAPITOLA V KNIZE
Pořízka P. Žánry Václava Havla na pozadí funkčních stylů češtiny. Kody i antykody twórczości Václava Havla. 2022.
Pořízka P., Schäfer F. Korpus der tschechischen Bibelübersetzungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Dimensionen des Religiösen und die Sprache. Analysen und Projektberichte. 2013.
ABSTRAKT
Pořízka P. CapekDraCor database and some aspects of quantitative linguistic analysis of the Čapek brothers' plays. QUALICO 2023 – 12th International Quantitative Linguistics Conference: Book of Abstracts. 2023.
Giovannini L., Skorinkin D., Trilcke P., Börner I., Fischer F., Dudar J., Milling C., Pořízka P. Distributed Corpus Building in Literary Studies: The DraCor Example. Digital Humanities 2023: Book of Abstracts. 2023.
Pořízka P. K metodám a parametrům kvantitativně-lingvistické analýzy literárních textů. VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Na křižovatkách. Koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě. 2022.
Pořízka P. The Function of Proper Nouns in Quantitative Analysis of Dramas. ICOS Kraków 2021 – Book of Abstracts. 2021.
Pořízka P. Olomoucký mluvený korpus – pilotní verze. Korpusová lingvistika – Praha 2014 (20 let mapování češtiny): Abstrakty. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Giovannini L., Skorinkin D., Trilcke P., Börner I., Fischer F., Dudar J., Milling C., Pořízka P. Distributed Corpus Building in Literary Studies: The DraCor Example. 2023.
Pořízka P., Kalová K. Quantity of Czech Vowels. 2019.
Pořízka P. K analogii hudby a řeči. 2009.
POŘÍZKA P. Současný stav příprav Korpusu olomoucké mluvené češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK Praha. 2008.
Pořízka P. České jazykové korpusy. Letní škola slovanských studií FF UP. 2005.
Pořízka P. Jazykové korpusy češtiny. Letní škola slovanských studií FF UP. 2004.
POŘÍZKA P. K možnostem fonologizace hudební materie. Jazykovědné sdružení ČR. 2004.
POŘÍZKA P. Zvuková podoba současné češtiny. Letní škola slovanských studií FF UP v Olomouci. 2003.
SBORNÍK - CELEK
POŘÍZKA P., Polách V. Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? 2006.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
POŘÍZKA P., Komárek M., Krčmová M., Veroňková J. Školská jazykovědná terminologie: hláskosloví a pravopis. Školská jazykovědná terminologie. 2003.
SOFTWARE
POŘÍZKA P., Schäfer M., Zeman D. MorphCon. 2011.
RECENZE
POŘÍZKA P. V konviktu zněl zpěv byzantské hudební tradice. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Pořízka P. Pyhton for Poets. 2022.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
POŘÍZKA P. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 91, Studia Bohemica 10. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 91, Studia Bohemica 10. 2007.
POŘÍZKA P. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 84, Bohemica 9. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 84, Bohemica 9. 2004.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Počítačová ling. a zprac. jaz. dat KBH/PCLNG ZS Se 2
Výběrový seminář 32 - bc. studium KBH/VS32B ZS Se 2
Výběrový seminář 32 - bc. studium KBH/VS32B LS Se 2
Audiovizuální technologie KBH/AVT ZS Se 2
Metodologický seminář KBH/EMET LS Se 2
Editace zvuku KBH/VEZ LS Se 15
Fonetika a fonologie KBH/FNTP LS 2
Fonetika a fonologie KBH/FNTS LS Se 6
Práce s jazykovými korpusy KBH/91MJK LS Se 4
Korpusová lingvistika KBH/KORE ZS Se 4
Korpusová lingvistika KBH/KORL ZS Se 4
Výběrový seminář 16 - mgr. studium KBH/VS16M LS Se 2
Výběrový seminář 24 - bc. studium KBH/VS24B ZS Se 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)