doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633161
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.16
Pracovní zařazení:
docent
ČLÁNEK
Komárek K. Paměti Františka Jana Vaváka jako filologický pramen. Historie - Otázky - Problémy. 2017.
Komárek K. Jaroslav Durych v čítankách a učebnicích. Český jazyk a literatura. 2016.
Komárek K. Náměty k interpretaci Durychova díla. Český jazyk a literatura. 2012.
Komárek K. Vidění domova v prózách Jana Čepa. Bohemica Olomucensia. 2012.
Komárek K. Čeština klasiků - jazyk cizí? Český jazyk a literatura. 2011.
Komárek K. Epilog života a díla Jana Žáčka. Tahy : literárněkulturní ročenka. 2009.
Komárek K. Onomastické pohledy na příjmení Komárek. Bohemica Olomucensia. 2009.
Komárek K. Postludium po životě P. Josefa Olejníka. Varhaník : časopis pro varhanickou praxi. 2009.
Komárek K. Jaroslav Durych jako manžel a otec v dopisech a vzpomínkách. Proglas : kultura - literatura - náboženství. 2008.
Komárek K. Časopisecké ukázky Durychových Služebníků neužitečných. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
Komárek K. Časopisecké ukázky Durychova Bloudění. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Bohemica IX. 2004.
Komárek K. Maria/Marie. Naše řeč. 2004.
Komárek K. Vlastní jména v textech Jana Čepa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Dittmann R. Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. In Komárek K. (Eds.) Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Komárek K. Jaroslav Durych – neúspěšný dramatik. In Martinek L. (Eds.) Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej. 2015.
Komárek K. Publicistika Jaroslava Durycha – mezi uměním a žurnalistikou. Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. 2012.
KOMÁREK K. Je čeština klasiků 19. století už minulostí? In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. 2011.
KOMÁREK K. Plížení a pouti Evropou - cestopisy Jaroslava Durycha. In MARTINEK L. (Eds.) Evropská dimenze české a polské literatury. Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej. 2011.
Komárek K. Język religijny bez frazesów? Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) V. Materiały z konferencji, Gniezno 22 ? 24 września 2008. 2009.
Komárek K. ?Hle, jak se milují!? Vztahy mezi řeholními řády v uměleckém zobrazení Jaroslava Durycha. Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září 2007. 2008.
Komárek K. Intertekstualność ? stosunek do tradycji. Tradycja i nowoczesność. Materiały z konferencji 14 ? 16 maja 2007 r. 2008.
Komárek K. K jazyku a poetice Foglarových próz. K fenoménu Jaroslav Foglar. Sborník příspěvků z konference ?Fenomén Jaroslav Foglar?, Praha, Památník národního písemnictví 17. září 2007. 2008.
Komárek K. Liturgické inspirace v díle Jaroslava Durycha. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. 2008.
Komárek K., Vepřek M. Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. 2008.
Komárek K. Apelatywizacja w toponimii biblijnej. In . (Eds.) Onimizacja i apelatywizacja. 2006.
Komárek K. Expresionistické rysy některých textů Jaroslava Durycha (fejetony o Podkarpatské Rusi). In Bauer M. (Eds.) Hledání expresionistických poetik. 2006.
Komárek K. K jednomu druhu intertextuality u Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Český jazyk a literatura v interakci. 2006.
Komárek K. Pojmenování žen v díle Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Žena v české a slovenské literatuře. 2006.
Komárek K. Typ katolictví Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Osobnost v církvi a politice: čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 2006.
Komárek K. K místním jménům v Bibli drážďanské a olomoucké. Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. 2005.
Komárek K. K místním jménům v Bibli drážďanské a olomoucké. In . (Eds.) Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. 2005.
Komárek K. Opracowanie nazewnictwa religijnego w języku czeskim (projekt). In . (Eds.) Język religijny dawniej i dziś II. 2005.
Komárek K. Jan Šrámek a lidová strana v zrcadle publicistiky Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Jan Šrámek - kněz - státník - politik. 2004.
Komárek K. Nowe nazewnictwo religijne we współczesnym języku czeskim. In . (Eds.) Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki nominacji językowej w nowej Europie. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 21-23 listopada 2003 r.). 2004.
Komárek K. Problemy z językiem religijnym (w środowisku czeskim). In . (Eds.) Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji w Gnieźnie 15-17 kwietnia 2002. 2004.
Komárek K. Proměny češtiny v církevním prostředí. In . (Eds.) Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku ? Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Sborník referátů z mezinárodní konference konané 15.-16. května 2003 ve W. 2004.
Komárek K. W jakim sensie język jest piękny? In . (Eds.) Piękno materialne, piękno duchowe. Materiały z konferencji 19-21 maja 2003 r. 2004.
Komárek K. Patrocinia v českých částech vratislavské diecéze. In . (Eds.) Wrocław w Czechach ? Czesi we Wrocławiu. Literatura-język-kultura. 2003.
Komárek K. Beletristická tvorba Jana Čepa z doby jeho emigrace. In . (Eds.) Česká a polská emigrační literatura. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Komárek K. Exilová kniha knih. In Hanuš J., Suk J. (Eds.) Exilová kniha mého srdce. 2018.
Komárek K. Knižní čeština jako cizí jazyk v hrách Osvobozeného divadla. Obczy czy inny v języku i w literaturze czeskiej. 2018.
Komárek K. Jaroslav Durych za protektorátu. Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. 2017.
Komárek K. Hájek u Jiráska. Intertextuální pohled. In Linka J. (Eds.) Na okraj Kroniky české. 2015.
Komárek K. Sacrum et profanum v díle Jaroslava Durycha. Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. 2015.
Komárek K. Zrcadlo kleriků, které nastavil ve svém díle katolický spisovatel Jaroslav Durych, a co se v něm odráží. „Služebníci neužiteční.“ Kněžská identita v českých zemích ve 20. století. 2015.
Komárek K. Projevy apelu v české duchovní písni 19. století. In Mainx O. (Eds.) Literatura jako výzva a apel. 2014.
Komárek K. Valašský Ahasver - spisovatel Adolf Bogner. Valašsko - historie a kultura. 2014.
Komárek K. Generační rozdíly ve vnímání starších podob češtiny. Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej. 2012.
KOMÁREK K. K vlastním jménům v posledním dílu edice staročeské bible. In NEJEDLÝ P., VAJDLOVÁ M. (Eds.) Cesty slov. 2012.
Komárek K. Vyhnanec Jan Čep (poznámky k jeho exilové esejistice). In . (Eds.) Od banity do nomady. 2010.
Komárek K. Život a umučení Jana Sarkandra v české próze. In . (Eds.) Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. 2010.
Komárek K. Jan Paweł II - spojrzenie czeskiego lingwisty. Promieniowanie ojcostwa - Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków. 2009.
Komárek K. Jaroslav Durych v izolaci 50. let. In . (Eds.) Literatura určená k likvidaci IV. 2009.
Komárek K. Vidění mučednictví v díle Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Moje oči musely vidět... Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. 2009.
Komárek K. Intertekstualność-stosunek do tradycji. In . (Eds.) Tradycja i nowoczesność. 2008.
Komárek K. Jaroslav Durych jako manžel a otec v dopisech a vzpomínkách. Jaroslav Durych, Listy drahým. 2008.
Komárek K. K jazyku a poetice Foglarových próz. In . (Eds.) K fenoménu Jaroslav Foglar. 2008.
Komárek K. Las prosas líricas de Zdeněk Rotrekl. Zdeněk Rotrekl, Sospechosa comarca con ángeles. 2008.
Komárek K. Obraz první světové války v díle Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. 2007.
Komárek K. Wariantywność i dynamika rozwojowa czeskiej terminologii religijnej. In . (Eds.) Język religijny dawniej i dziś III. Materiały z konferencji, Poznań 24 ? 26 kwietnia 2006. 2007.
Komárek K. Apelatywizacja w toponimii biblijnej. In . (Eds.) Onimizacja i apelatywizacja. 2006.
Komárek K. Expresionistické rysy některých textů Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Hledání expresionistických poetik. 2006.
Komárek K. Historické prózy Jana Žáčka. In . (Eds.) Obraz minulosti v současné české a polské literatuře. 2006.
Komárek K. K jazykové a textové výstavbě poezie Zdeňka Rotrekla. In . (Eds.) Rozprava o současné poezii. 2006.
Komárek K. K jednomu druhu intertextuality u Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Český jazyk a literatura v interakci. 2006.
Komárek K. O niektórych wykładnikach antropomorfizacji osobowego Boga. In . (Eds.) Osoba i osobowość-czynniki je kształtujące. 2006.
Komárek K. Pojmenování žen v díle Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Žena v české a slovenské literatuře. 2006.
Komárek K. Jarolím Schäfer a jeho vesnické prózy. In . (Eds.) Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. 2005.
Komárek K. Opracowanie nazewnictwa religijnego w języku czeskim. In . (Eds.) Język religijny dawniej i dziś II. 2005.
Komárek K. Chvála Olomouce v díle Jaroslava Durycha. In Kolář B. (Eds.) Z paměti literární Olomouce. 2004.
Komárek K. Kosmické meditace Jaroslava Mazáče. Z paměti literární Olomouce. 2004.
Komárek K. Názvosloví tradičních řemesel a jeho poměr ke spisovnosti. In . (Eds.) Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny a perspektivy. 2004.
Komárek K. Samizdatové sborníky publicistiky Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Česká a polská samizdatová literatura. 2004.
Komárek K. Barokní zdroje textu Durychova Bloudění. In . (Eds.) Reflexe baroka v české literatuře XX. století. 2003.
Komárek K. Náboženská publicistika Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Poutní zboží. Výbor náboženských úvah. 2003.
Komárek K. Patrocinia v českých částech vratislavské diecéze. In . (Eds.) Wrocław w Czechach-Czesi we Wrocławiu. Literatura-język-kultura. 2003.
Komárek K. Postmoderna versus katolický básník (Nad poezií Jaroslava Mazáče). In . (Eds.) Postmodernismus v umění a literatuře. 2003.
Komárek K. Vlastní jména a náboženská problematika. Słowiańska onomastyka - encyklopedia, tom II. 2003.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
KOMÁREK K. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Kamila HLADKÁ FIF Filologie 2011
Pavla MARCHALOVÁ FIF Filologie 2012
Markéta PYTLÍKOVÁ FIF Filologie 2012
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.