Mgr. Jiří HRABAL, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631159

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.07

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 10:00–11:00 2.07 Po mailové dohodě je možná i konzultace online v tomto či jiném předem dohodnutém termínu.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen oborové rady (1. 10. 2011 – )

Odborná komise

  • Komise Ministerstva kultury ČR v projektu Česká knihovna (člen, 2007–2010)

Mezinárodní organizace

  • European Narratology Network (člen, 2021–)

Redakční kruh

  • Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné (předseda, 1998–2013)

Jiné komise a orgány

  • Komise pro udílení Ceny Premia Bohemica (člen, 2017–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Hrabal J. Pregovaranje o terminima: fokalizacija i perspektiva. Filoloski Pregled. 2017. (ČLÁNEK)
Hrabal J. Nespolehlivost jako klamavá narativní strategie. World Literature Studies. 2013. (ČLÁNEK)
Hrabal J. Perspektivizace narativního prostoru. Slovo a smysl. 2012. (ČLÁNEK)
HRABAL J. Što (sve) znaju pripovjedači? Umjetnost riječi. 2011. (ČLÁNEK)
Hrabal J. Kulturní determinace narativní identity. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009. (ČLÁNEK)
Hrabal J. Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. In Wiendl J., Bílek P. (Eds.) 2020. (KNIHA - CELEK)
Hrabal J. Švejk ve střední Evropě. 2016. (KNIHA - CELEK)
Hrabal J., Kubíček T., Bílek P. Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. 2013. (KNIHA - CELEK)
HRABAL J. Fokalizace. Analýza naratologického pojmu. 2011. (KNIHA - CELEK)
Hrabal J. Ostrov Robinsona Crusoea v české literární kultuře. Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Hrabal J. Literární kultura sarajevských sefardských Židů za Rakouska-Uherska a po jeho rozpadu. Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Hrabal J. Český časopis estetický a jeho role ve sporech o povahu české estetiky ve 20. letech 20. století. Obrazy kultury a společnosti v období první republiky: periodický tisk v letech 1918–1938. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
Hrabal J. „Knihocida“ jako prostředek separacionismu v Evropě na konci dvacátého století. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
Hrabal J. Současná bosenská próza ve středoevropském exilu. Relokace v literatuře a filmu. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Hrabal J. O Tugomiru Matićovi. Texty. Literární čtvrtletník. 2020.
Hrabal J. Ideologie a fokalizace. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
Hrabal J. K recepci Čapkova Foltýna. Omyly v předpokladech a cílech interpretace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2008.
Hrabal J. Nedrážděte tálibány. Respekt. 2005.
Hrabal J. Případ Matvejević. Aluze. 2005.
Hrabal J. O E. D. Hirschovi. Aluze. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Hrabal J. Analýza pojmu fokalizace. Naratologická studie. In Kubíček T. (Eds.) 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Matuszkiewicz I. Kulturní krajina pohraničí jako jednotící element změn ve střední Evropě. Poznámka k dílu Stanisława Vincenze a Josefa Váchala. In Hrabal J. (Eds.) Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. 2019.
Lukáš M. Tak pravil Josef Švejk. In Hrabal J. (Eds.) Švejk ve střední Evropě. 2016.
Popelková Z. Vliv cenzury (nejen) na román Kladivo na čarodějnice Václava Kaplického. In Hrabal J. (Eds.) Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
Změlík R. Podoba a význam krajinného toposu v Klímově slavné Nemesis. In HRABAL J., GILK E. (Eds.) Aluze. 2010.
Hrabal J. Koncept fokalizace v pojetí kognitivistické naratologie. In Petrů M. (Eds.) Struny mysli. 2009.
Hrabal J. Ke konceptu fokalizace v literární a filmové naratologii. In SCHNEIDER J., Krausová L. (Eds.) Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. 2008.
KNIHA - CELEK
Hrabal J., Lukáš M., Lžičařová J., Opálková M. Josef Galík: Čekání na konec tmy. 2012.
Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. In Hrabal J. (Eds.) Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. 2005.
Culler, Jonathan: Studie k teorii fikce. In Hrabal J. (Eds.) Culler, Jonathan: Studie k teorii fikce. 2005.
Wellmer, Albrecht: K dialektice moderny a postmoderny: Kritika rozumu po Adornovi. In Hrabal J. (Eds.) Wellmer, Albrecht: K dialektice moderny a postmoderny: Kritika rozumu po Adornovi. 2004.
Dopisy Bedřicha Fučíka Mojmíru Trávníčkovi. In Hrabal J. (Eds.) Dopisy Bedřicha Fučíka Mojmíru Trávníčkovi. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Peštová A. Věčné mládí a smrt. Motiv ostrova jako prostředek kritiky secesních ideálů. In Hrabal J. (Eds.) Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. 2020.
Sýkora M. S ruským tankem na dvorku. Reflexe přítomnosti sovětských vojsk jako neuralgický bod zodpovědnosti středoevropského spisovatele. In Hrabal J. (Eds.) Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. 2018.
Mocná D. Vratislav Kazimír Šembera: renegát nebo nezávislý intelektuál? In Hrabal J. (Eds.) Role středoevropského spisovatele - intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. 2018.
Sýkora M. Jaroslav Hašek a Franz Kafka jako středoevropský fenomén. In Hrabal J. (Eds.) Švejk ve střední Evropě. 2016.
Kokešová A. Vyřazení neoficiálního umění ze Svazu československých výtvarných umělců v letech 1956-1970. In Hrabal J. (Eds.) Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
Hrabal J. Základní pojmy pro analýzu časové výstavby narativní literatury. Metodická příručka projektu Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru. 2013.
Hrabal J. Jonathan Culler - Krátký úvod do teorie literatury. Průvodce po světové literární teorii 20. století. 2012.
Hrabal J. Jonathan Culler a problémy teorie fikce. Studie k teorii fikce. 2005.
Hrabal J., Vuković P. Pod pritiskom slobode. In . (Eds.) Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hrabal J. Fokalizace ve filmu? 2018.
Hrabal J. Narativní diskurz. 2018.
Hrabal J. Co (všechno) vědí vypravěči? Literárněvědná společnost, Olomouc. 2009.
Hrabal J. Dílo Karla Čapka a jeho recepce. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2008.
Hrabal J. Narativní strategie a stereotypy v současné české povídce. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2008.
Hrabal J. O současné české próze. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2007.
Hrabal J. Osobnosti současné chorvatské a bosenské prózy. Osvětová přednáška. 2006.
Hrabal J. Česká literatura na počátku nového století. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2004.
Hrabal J. Současná česká próza. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2004.
RECENZE
Hrabal J. Poznámky k Lexikonu. Aluze. 2006.
PŘEKLAD
Hrabal J. Tatjana Gromača: Crnac. Texty. 2009.
Hrabal J. Gromača, Tatjana: Nešto nije u redu? Gromača, Tatjana: Něco není v pořádku? 2008.
Hrabal J. Jergović, Miljenko: Dijagnoza. Právo, Salon ? Literární a kulturní příloha Práva. 2008.
Hrabal J. Jergović, Miljenko: Kondor. A2 : kulturní týdeník. 2008.
Hrabal J. Jergović, Miljenko: Sarajevski Marlboro. Jergović, Miljenko: Sarajevské Marlboro. 2008.
Hrabal J. Jergović, Miljenko: ?Tužni mjesec?; ?Ljubavna priča?; ?Blues za stranca? Jergović, Miljenko: ?Smutný měsíc?; ?Milostný příběh?; ?Blues pro cizince?, Texty. 2007.
Hrabal J. Secesija u Hrvatskoj. Secese v Chorvatsku. 2006.
Hrabal J. Miljenko Jergović: Fotografija. Miljenko Jergović: Fotografie; Texty. 2005.
Hrabal J. Miljenko Jergović: Sarajevski Marlboro. Miljenko Jergović: Sarajevské Marlboro, Aluze. 2005.
Hrabal J. Roman Simić: Učinili smo to jer smo morali. Roman Simić: Udělali jsme to, protože jsme museli; Texty. 2005.
Hrabal J. Story and Discourse in the Analysis of Narrative. Jonathan Culler: Studie k teorii fikce. 2005.
Hrabal J. Tatjana Gromača: Ljubavnici; Neznam što mi je bilo. Tatjana Gromača: Milenci; Nevím, co mi bylo; čas. časopis: Texty. 2004.
Hrabal J. Josip Pupačić: ?Tri moja brata?; ?More?; ?Otkad je zima pala u horizont? Josip Pupačić: ?Tři mí bratři?; ?Moře?; ?Když zima spadla do horizontu?, Texty. 2003.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
UMĚLECKÉ DÍLO
Hrabal J. Milorad Pejić:Tajemství; Jeřabina; Tuaregové; Souostroví; Krajané. Texty. Literární čtvrtletník. 2020.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Metody analýzy literárního textu 1 KBH/91AA1 ZS Se 4
Metody analýzy literárního textu 3 KBH/91AA3 ZS Se 4
Kritické čtení a tvorba odbor. textu 1 KBH/91AB1 ZS Se 4
Kritické čtení a tvorba odbor. textu 3 KBH/91AB3 ZS Se 4
Metody a aplikace 1 KBH/91AT1 ZS Se 4
Metody a aplikace 2 KBH/91AT2 ZS Se 4
Kritická práce s odbornou literaturou KBH/95KTL ZS Se 4
Základy tvorby vědeckého textu KBH/95ZTL ZS Se 4
Základy naratologické analýzy KBH/VZNA ZS Se 4
Myšlení o literatuře do 19. století KBH/MLI19 ZS Se 2
Naratologie KBH/NARTP ZS 2
Naratologie KBH/NARTS ZS Se 2
Výběrový seminář 21 - bc. studium KBH/VS21B ZS Se 4

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
LUKÁŠ FIF Teorie a dějiny literatury 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.