Mgr. Darina HRADILOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633168

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.17

odborný asistent

ČLÁNEK
Hradilová D. Editorial. Bohemica Olomucensia. 2023.
Hradilová D. Mluvení - podceňovaná komunikační dovednost. Didaktické studie. 2022.
Bláha O., Hradilová D., Svobodová J. Kapitoly z české gramatiky. Bohemica Olomucensia. 2014.
Hradilová D. Ohlédnutí za lexikologickým kolokviem Proměny slova. Bohemica Olomucensia. 2012.
HRADILOVÁ D. Expresivní neologismy z hlediska slovotvorby. Bohemica Olomucensia. 2010.
Hradilová D. Jak vládneme naší mateřštinou? Usta ad Albim BOHEMICA. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hradilová D. Czech it UP od A do C. In Suchomelová L. (Eds.) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2022. 2022.
Hradilová D. The Acquisition of Czech as a Foreign Language by Slavic and non-Slavic Speakers: Possibilities and Limits. In Cuadros S., José S. (Eds.) New Trends in Slavic Studies. 2020.
Hradilová D. Dodržování ortografické normy v psaných komunikátech rodilých a nerodilých mluvčích češtiny. In Balowski M. (Eds.) Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej. 2018.
Hradilová D. Lidské versus animální: zoologická pojmenování v současných žurnalistických textech. In Janovec L. (Eds.) Svět v obrazech a ve frazeologii. 2017.
Hradilová D. Academic Communication in Czech as a Foreign Language: Possibilities and Limits. FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE AS AN INTEGRAL COMPONENT OF THE UNIVERSITY GRADUATE PROFILE. 2014.
Hradilová D. Využití lexikální expresivity v textech určených dětskému čtenáři. In . (Eds.) Registre jazyka a jazykovedy (I) Na počest Daniely Slančovej. 2014.
Hradilová D. Emocionalita a expresivita v současném českém tisku. In Kusse H. (Eds.) Tschechisch in den Medien. 2013.
HRADILOVÁ D. Neologismy a změny jejich postavení v systému slovní zásoby. In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. 2011.
Hradilová D. THE NATIVE SPEAKER´S LANGUAGE COMPETENCY AND COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES. In Nedoma R. (Eds.) Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile III,, Conference Proceedings. 2011.
Hradilová D. Vzdělávání (budoucích) učitelů češtiny pro cizince na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In Hajíčková Z. (Eds.) Sborník Asociace učtelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). 2011.
Hradilová D. Postoje mládeže k současné pravopisné normě. In Šink R. (Eds.) Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština – jazyk slovanský 4. 2010.
Hradilová D. Postoje mládeže k současné pravopisné normě. In . (Eds.) Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština – jazyk slovanský 4. 2010.
Hradilová D. Terminologie jmenné flexe a možnosti jejího využití ve výuce češtiny pro cizince. In . (Eds.) Lingua Terminologica. Sborník vědeckých statí. 2010.
Hradilová D. K slovotvorné utvářenosti vybraných neologismů. In . (Eds.) ČEŠTINA- JAZYK SLOVANSKÝ 3. 2009.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Kurz pro studenty programu Erasmus. In Janebová E. (Eds.) Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. Soubor vědeckých statí. 2009.
KNIHA - CELEK
Hradilová D., Havlíková D., Ošmera R. Česky s vlaštovkou 4. In Hradilová D., Havlíková D., Ošmera R. (Eds.) 2023.
Hradilová D., Kopečková M., Svobodová J. Didaktika češtiny jako cizího a druhého jazyka. 2023.
Hradilová D., Kopečková M., Szokalová K., Čermák M. Czech it UP! B1 Cvičebnice. 2021.
Hradilová D., Bednaříková B., Svobodová J., Kopečková M., Mášová J., Čermák M., Dosoudilová M. Czech it UP! B1 Učebnice. 2021.
Hradilová D., Línek J., Kopečková M., Szokalová K. Czech it UP! B2 Cvičebnice. 2020.
Hradilová D., Bednaříková B., Čermák M., Dosoudilová M., Kopečková M., Mášová J., Svobodová J. Czech it UP! B2 Učebnice. 2020.
Hradilová D., Bednaříková B., Svobodová J., Mášová J., Čermák M., Dosoudilová M., Danielová K. Czech it UP! C1. 2019.
Hradilová D., Línek J., Franta T., Kopečková M., Szokalová K. Czech it UP! C1 Cvičebnice. 2019.
Hradilová D., Bláha O., Svobodová D., Mitter P., Jandová E., Svobodová J., Bednaříková B. Proměny slova. 2013.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. 2012.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Pracovní sešit pro studenty programu Erasmus. Survival CzechPracovní sešit pro studenty programu Erasmus. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Hradilová D. Slavistická dimenze lingvistického výzkumu a výuky na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Šlaufová E., Skwarska K., Čermák V. (Eds.) Proměny české slavistiky po roce 1989. 2021.
Hradilová D. Mateřský jazyk polština: výhoda, či nevýhoda při studiu češtiny? In Bogoczová I. (Eds.) Area Slavica 3 (Jazyk na hranici - hranice v jazyku). 2020.
Hradilová D. Psaní. In Cvejnová J. (Eds.) Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt v ČR úroveň A2. 2020.
Bláha O. Možnosti typologické konfrontace češtiny a polštiny (na materiálu publicistických textů z let 2007 a 2017). In Hradilová D. (Eds.) Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. 2018.
Hradilová D. Obrazná pojmenování jako zdroj lexikálních inovací. In Hradilová D. (Eds.) Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. 2018.
Hradilová D. Nároky každodenní komunikace v kontextu referenční úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce. Doświadczanie codzienności w jezyku i w literaturze czeskiej. 2015.
Hradilová D. Emocionalita a expresivita v současném českém tisku. Tschechisch in den Medien. 2013.
Hradilová D. Funkční stratifikace češtiny z lexikologického hlediska. Studie k moderní mluvnici češtiny. 4, Dynamika českého lexika a lexikologie. 2013.
Hradilová D. Souznačná slova-nutnost či zbytečnost v cizojazyčném vyučování? In . (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Bohemica. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hradilová D. Robot versus vercajk. 2020.
Hradilová D. Školení examinátorů ECL. 2013.
Hradilová D. Lexikalische Synonymie und Problematik des historischen Wortschatzes. výměnný pobyt programu Erasmus. 2007.
Hradilová D. Neologismen im heutigen Tschechischen. výměnný pobyt programu Erasmus. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Introduction to Czech language 1 USS/ECCZ1 LS Cv 0
Rezervace místnosti KBH/REZMI ZS 2
Výběrový seminář 30 - bc. studium KBH/VS30B LS Se 2
Czech Language: Comprehensive exam A2 KBH/CFEA2 LS 0
Czech Language: Comprehensive Exam B1 KBH/CFEB1 LS 0
Intenzivní kurz č. pro zahr. st. 1 KBH/CJPC1 ZS Se 4
Intenzivní kurz č. pro zahr. st. 2 KBH/CJPC2 LS Se 4
Intenzivní kurz č. pro zahr. st. 3 KBH/CJPC3 ZS Se 0
Intenzivní kurz č. pro zahr. st. 2 KBH/CJPZ2 LS 0
Praktická ortografie KBH/VPO LS Se 4
Lexikologie KBH/LX ZS 1
Lexikologie KBH/LXS ZS Se 8
Český jazyk 1 KSR/7CJ1 ZS 1
Český jazyk 2 KSR/7CJ2 ZS 1
Praxe a její reflexe I. ICV/PRX1 ZS Cv 5
Praxe a její reflexe II. ICV/PRX2 ZS Cv 5
Didaktika českého jazyka a literatury I. ICV/DICJ1 ZS Se 3
Didaktika českého jazyka a literaturyII. ICV/DICJ2 LS Se 3
Český jazyk 1 KSO/7CJ1 ZS 1
Český jazyk 2 KSO/7CJ2 ZS 1
Český jazyk 2 KSU/7CJ2 ZS 1

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)