prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Vzdělání

 • Gymnasium Kroměříž 1954,
 • VŠP Olomouc – čeština 1958,
 • FF UP Olomouc - ruština  1962,
 • FF UK Praha – postgraduální kurs matematické  lingvistiky 1965,
 • ÚJČ ČSAV – vědecká aspirantura v lingvistické bohemistice 1969

PhDr. 1969, DrSc. 1991, docent 1992, univ. profesor 1994     

Praxe

 • 1958-61 vojenská služba 6 měs., VŠJŽ Mor.Třebová, střšk. učitel
 • 1961-72 Pedag.fakulta Hradec Králové, odb. asistent
 • 1972-77 strojírenský závod ZVU Hradec Král., informační inženýr (strojové zpracování informací)
 • 1977-81 UŠI při MŠ ČSR v Praze, samost. odb. prac. (počítačové zprac. tezaurů, rešeršní strategie)
 • 1981-89 UVTEI UTZ v Praze, samost. odb. prac. , vedoucí oddělení, projektant informačních systémů (bibliograf. báze dat)
 • 1989-2007 Filozofická fakulta UK v Praze, 1992-01 ředitel ústavu,  nyní emeritní  profesor UK v Praze
 • 2006-2013  profesor Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, nyní emeritní profesor tamtéž
 • 2000-2021 – vedoucí katedry českého  jazyka a literatury, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
 • emeritní profesor UP v Olomouci a UK v Praze

Odborné zaměření

lingvistická bohemistika, slavistika, obecná lingvistika, sociolingvistika

Výběrová bibliografie 2023 - 2013

2023

ULIČNÝ, Oldřich.  Lingvistika a didaktika – jak se to rýmuje? In: Kontext, komunikace, dialog. Jazykovědné aktuality, Suplementum.  40, 2023, s. 182 - 188.

ULIČNÝ, Oldřich.  Ideolog národního obrození. Lidové noviny, 36, 17. 7. 2023, s. 9.

ULIČNÝ, Oldřich. O Donbasu a zemských vlajkách. Lidové noviny, 36, 30. 3. 2023 s. 9.

2021

ULIČNÝ, Oldřich. Lingvobohemistické analýzy. Praha: Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum. 2021. 193 s.

ULIČNÝ, Oldřich. Jazykoideologie. Čeština není němčina. Lidové noviny, 34, č. 134, 11. 6. 2021, s. 9.

ULIČNÝ, Oldřich. Změna je život – v jazyce i v jazykovědě. In: Gabriela Múcsková, Katarína Muziková: Jazyková zmena a pramene jej skúmania. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 13 – 18.

ULIČNÝ, Oldřich. Zdroje normy a kodifikace spisovných jazyků slovanských. In: Ondřej Bláha a kol. (ed.):  Slovanské jazyky v pohybu: proměny jazykových norem v letech  1945 - 2020. Olomouc, Univerzita Palackého 2021, s. 35 - 45.

2020

ULIČNÝ, Oldřich. Současná čeština a stylové hodnocení jejích gramatických prostředků. In KRAJNC IVIČ, Mira; ŽELE, Andreja: Pogled v jezik in iz jezika,  s. 207 – 212. Maribor: Univerzitetna založba, 2020.

ULIČNÝ, Oldřich. Co nám dal František Daneš. Jazykovědné aktuality, 62, 2020, č. 1 a 2, s. 25 – 28.

ULIČNÝ, Oldřich. K funkční diferenciaci českého národního jazyka. In: Jak je důležité míti styl.  Pocta Janě Hoffmannové. Praha: NLN, s. 113 – 120.

2019

ULIČNÝ, Oldřich. Nový akademický výkladový slovník současné češtiny se představuje. Naše řeč, 102, 2019, č. 1 – 2,  s. 150 – 156.

ULIČNÝ, Oldřich.  Pár slov o morfologii, jazykové kultuře a o vývojové dynamice češtiny. In: Petr Malčík a Petr Karlík (eds.): Svět podle Grepla. Brno: Host, 2019, s. 199-204. ISBN 978 80 7577 810 9.  

ULIČNÝ, Oldřich. Přechylování není bez souvislostí. Lidové noviny, 32, č. 212, 12. 9. 2019, s. 13.

ULIČNÝ, Oldřich. Die Mährer und ihr politischer und sprachlicher Status. Prace Filologiczne, 74, 2019, s. 329-340.

2018

ULIČNÝ, Oldřich. Subsystém českých grafémů a principy českého pravopisu. Slavia, 87, 2018, 373 – 381.

ULIČNÝ, Oldřich. Funkce adjektiva akademický v názvech publikací ÚJČ AV ČR: K Akademické gramatice spisovné češtiny Františka Štíchy a kol. Jazykovědné aktuality,60, 2018, s. 46 – 56.

ULIČNÝ, Oldřich, GOCNÍKOVÁ, Tereza, VOPÁLENSKÁ, Lenka, SPUDIL, Dominik. K popisu oblastních lexikálních rozdílů mluvené češtiny. Bohemica Olomucensia, 10, 2018, č. 2, s. 159 – 171.

ULIČNÝ, Oldřich.  Mluvená čeština na Moravě a ve Slezsku dnes: otázka sociolingvistická. In: Ondřej Bláha, Jindřiška Svobodová a kolektiv: Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 49 – 55. ISBN 978-80-244-5281-4.  

ULIČNÝ, Oldřich. Posesivní genitiv redivivus. Jazykovedný časopis, 69, č. 3, 2018, s. 497 – 501. ISSN 0021-5597.

ULIČNÝ, Oldřich. Lingvální a lingvistická situace češtiny k r. 2018. In: Ondřej Bláha (ed.): Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 327 – 338. ISBN 978-80-244-5465-8.

2017

ULIČNÝ, Oldřich.  Znakové a rituální aspekty komunikace ve spisovné češtině. In:  Chocholová, B. -  Molnár Satinská, L,   Múcsková, G. Jazyk a jazykoveda v pohybe II . Bratislava: VEDA, 2017, s. 40-47.  ISBN 978-80-224-1605-4.

ULIČNÝ, Oldřich. Úvodem: K lingvistické teorii a metodologii. In: O. Uličný (ed.). Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2017, s. 10-13.

ULIČNÝ, Oldřich. Struktura slovenského pravopisu ve srovnání s českým. In: Orgoňová, O. et al.(eds.): Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava:  Univerzita Komenského v Bratislave, s. 236-240, 2017.  ISBN 978-80-223-4422-7. 

2016

ULIČNÝ, Oldřich. Český pravopis. In Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 236 -239.

ULIČNÝ, Oldřich. Pád. In Nový encyklopedický slovník. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1282 - 1285.

ULIČNÝ, Oldřich. Čím žije česká lingvistická bohemistika. Didaktické studie, 8, č. 1, 2016, s. 11 – 17.

ULIČNÝ, Oldřich. Čeština ani první, ani poslední. Lidové noviny, 24.5. 2016, s. 27.

ULIČNÝ, Oldřich. O škole, životě a větném rozboru. Lidové noviny, 31.5. 2016, s. 27.

Rozhovor s profesorem Oldřichem Uličným. Nová čeština doma a ve světě. 2016. Jazykový videokoutek. https://www.facebook.com/novacds/videos/1452823254733722/

Čas vulgarizace vulgarismů. Rozhovor s  Oldřichem Uličným. Téma, 16.12.2016, č. 50, s. 50 – 56.

ULIČNÝ, Oldřich – KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína – KURDÍKOVÁ, Magda – VÁCLAVKOVÁ, Kateřina. Ke zkoumání struktury a funkcí českého pravopisu. Bohemica Olomucensia, 8, 2016, č. 2, s. 108 - 120.

2015

ULIČNÝ, Oldřich a kol. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 389 s. ISBN 978-80-244-4667-7.

2014

ULIČNÝ, Oldřich. K lingvistické metodologii: termín registr a jeho typy. In Kesselová, J.; Imrichová, M.; Ološtiak, M. (eds.). Registre jazyka a jazykovedy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014, s. 57-63. ISBN 978-80-555-1111-5.

ULIČNÝ, Oldřich. Celostnost jako metodologický princip lingvistické analýzy. In Orogoňová, O.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z. (eds.). Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 126-130. ISBN 978-80-223-3695-6.

2013

ULIČNÝ, Oldřich. Jazykové plánování v tradicích  a v současnosti pražské školy jazykovědné. In Mehlhorn, G.; Trepte, H. Ch.; Jurasz, A.; Rytel-Schwarz, D. (eds.). Alteritäten: Literatur, Kultur, Sprache.  Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag,  2013, s. 264-268.  ISSN 1860-4692. ISBN 978-3-487-14876-2.

ULIČNÝ, Oldřich. Die Entwicklungsdynamik der heutigen tschechischen Morphologie. In Lachout, M. (ed.). Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 365 – 372. ISSN 1435-6570. ISBN 978-3-8300-7103-7.

ULIČNÝ, Oldřich. Ke vztahu jazyka, mluvy a hudby. Bohemica Olomucensia, 5, 2013, s. 128-138. ISSN 1803-876X.

ULIČNÝ, Oldřich. K teorii českého pravopisu. In Uličný, O.; Prošek, M. (eds.). K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5. Kap. VI. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 119-121. ISBN 978-80-244-3526-8.

ULIČNÝ, Oldřich. K fonologickým rysům českého pravopisu. In Uličný, O.; Prošek, M. (eds.). K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5. Kap. VIII. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 139-143. ISBN 978-80-244-3526-8.

ULIČNÝ, Oldřich. K příznakovým grafickým a výslovnostním rysům současné češtiny. In Uličný, O.; Prošek, M. (eds.). K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5. Kap. IX. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 144-157. ISBN 978-80-244-3526-8.

ULIČNÝ, Oldřich. Poznámky k morfologii v moderní mluvnici češtiny. In Uličný, O.; Bláha, O. (eds.). Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Kap. I. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 11 - 16. ISBN 978-80-244-3633-3.

ULIČNÝ, Oldřich; JANEČKA, Martin. K lokalistickému východisku popisu pádového systému češtiny. In Uličný, O.; Bláha, O. (eds.). Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Kap. III. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 33-40. ISBN 978-80-244-3633-3.

ULIČNÁ, Lenka; ULIČNÝ, Oldřich. Příslovce. In Uličný, O.; Bláha, O. (eds.). Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Kap. X. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 156-169. ISBN 978-80-244-3633-3.

ULIČNÝ, Oldřich. K metodologii zpracování syntaxe věty v moderní mluvnici češtiny. In Uličný, O. (ed.). Kapitoly ze syntaktologie češtiny. Studie k moderní mluvnici češtiny 7. Kap. I. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 11 - 16. ISBN 978-80-244-3591-6.

ULIČNÝ, Oldřich. Poznámky k analytizaci v slovanských jazycích a ke struktuře jedné české NP s adnominálním genitivem. Slavia, 82. Česká slavistika. Příspěvky k 15. mezinárodnímu sjezdu slavistů. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2013, s. 235-239. ISSN 0037 – 6736.

Profesní zkušenosti

Vědecká a popularizační  publikační a přednášková činnost doma v zahraničí v oblasti lingvistické bohemistiky, slavistiky, obecné lingvistiky, sociolingvistiky a věd. informatiky
(9 knih, z toho 3x jediný autor, 2x hlavní autor, dále spoluautor zvláště akademické mluvnice a lingvistické encyklopedie; přes 160 věd. článků, 30 recenzí a zpráv, řada přednášek,

hostující profesor na uni Lipsko, Bern, Amsterdam, Varšava, Petrohrad)

Lingvistické akce domácí a zahraniční, vždy s referátem později publikovaným,  Uni Petrohrad 2012; Uni Granada 2013; Uni Prešov a SAV Bratislava 2014; Mezinár. komitét slavistů  a Uni Bratislava 2015;  SAV Bratislava 2016, FF UK Bratislava 2017. Pravidelná účast na  Mezinárodních  sjezdech  slavistů – z poslední doby  referáty 2013, 2018

Členství v organizacích a redakčních radách

Člen

 • Jazykovědného sdružení ČR,
 • Obce překladatelů,
 • Gesellschaft für Sprache  und  Sprachen (BRD);

člen redakční rady časopisů

 • Tahy (Uni Pardubice),
 • Riječ ( Chorvatsko), 
 • Nová Čeština doma a ve světě (FF UK Praha)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)