Česká literatura

Program doktorandských seminářů

PROGRAM DOKTORANDSKÝCH SEMINÁŘŮ DSP FILOLOGIE, OBORŮ ČESKÁ LITERATURA
A TEORIE LITERATURY V ZS 2017/2018

27. 9. 13–16:15
13–14:30 Metody a aplikace 1 (1. roč.), 2 (2. roč.) (KBH/91A11, KBH/91A12 – KBH/91AT1, KBH/91AT2) Přednáška prof. Vladimír Křivánek: Soumrak dějinných syntéz? K metodologii psaní dějin literatury Referát Mgr Adéla Hazuchová: Motiv psa v tuláckých povídkách

14:45–16:15 Základy tvorby vědeckého textu (1. roč.), Kritická práce s odbornou literaturou (2. roč.) (KBH/95ZCL, KBH/95KCL – KBH/95ZTL, KBH/95KTL)
Recenze Mgr. Patrik Dudek: Zdeněk Brdek – Obhájce moderního umění

16:30–17:15 Disertační seminář 1 (1. roč., KBH/95DC1), 2 (2. roč., KBH/95DC2)
Individuálně v pracovnách školitelů

13. 10. 13:00–16:15
13–14:30 Metody a aplikace 1 (1. roč.), 2 (2. roč.) (KBH/91A11, KBH/91A12 – KBH/91AT1, KBH/91AT2) Přednáška doc. István Vörös: Co je ironická věda? Referát Mgr. Jakub Vaníček: ???

14:45–16:15 Základy tvorby vědeckého textu (1. roč.), Kritická práce s odbornou literaturou (2. roč.) (KBH/95ZCL, KBH/95KCL – KBH/95ZTL, KBH/95KTL)
Recenze Mgr. Tomáš Franta: ???

16:30–17:15 Disertační seminář 1 (1. roč., KBH/95DC1), 2 (2. roč., KBH/95DC2)
Individuálně v pracovnách školitelů

10. 11. 13-16:15
13–14:30 Metody a aplikace 1 (1. roč.), 2 (2. roč.) (KBH/91A11, KBH/91A12 – KBH/91AT1, KBH/91AT2) Přednáška ???
Referát Mgr. Adéla Hazuchová: ???

14:45–16:15 Základy tvorby vědeckého textu (1. roč.), Kritická práce s odbornou literaturou (2. roč.) (KBH/95ZCL, KBH/95KCL – KBH/95ZTL, KBH/95KTL)
Recenze Mgr. Klára Goldstein: ???

16:30–17:15 Disertační seminář 1 (1. roč., KBH/95DC1), 2 (2. roč., KBH/95DC2)
Individuálně v pracovnách školitelů

8. 12. 13–16:15
13–14:30 Metody a aplikace 1 (1. roč.), 2 (2. roč.) (KBH/91A11, KBH/91A12 – KBH/91AT1, KBH/91AT2) Přednáška prof. Joanna Czaplinska: ??? Referát ???

14:45–16:15 Základy tvorby vědeckého textu (1. roč.), Kritická práce s odbornou literaturou (2. roč.) (KBH/95ZCL, KBH/95KCL – KBH/95ZTL, KBH/95KTL)
Recenze Mgr. Patrik Dudek: ???

16:30–17:15 Disertační seminář 1 (1. roč., KBH/95DC1), 2 (2. roč., KBH/95DC2)
Individuálně v pracovnách školitelů

Úkoly a povinnosti studentů

SPECIFIKACE ÚKOLŮ A POVINNOSTÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU FILOLOGIE
V OBORECH ČESKÁ LITERATURA A TEORIE LITERATURY

Studijní předměty a jejich atestace    

Cyklus oborových přednášek 1 (10 k) – v rámci doktorandských seminářů (4x za semestr, povolena 1 absence)
Prameny, teoretická východiska a metodologie odborné práce (15 k)
Podmínkou je odevzdání části disertační práce (nejlépe úvodní) o rozsahu min. 36 000 znaků (s mezerami).
1. postupová zkouška má podobu odborné rozpravy k předneseným tématům a problematice spojené s odevzdaným textem

Cyklus oborových přednášek 2 (10 k) – v rámci doktorandských seminářů (4x za semestr, povolena 1 absence)
Badatelské polemiky, zásady odborného diskurzu, prezentace dosažených cílů (15 k)
Podmínkou je odevzdání další části disertační práce o rozsahu min. 54 000 znaků (s mezerami).
2. postupová zkouška má podobu odborné rozpravy k předneseným tématům a problematice spojené s odevzdaným textem

Filozofie pro doktorandy (kód KFI/FIDSP). (10 k)
Ústní zkouška (podmínky specifikuje katedra FF UP v Olomouci)

Cizí jazyk pro doktorské studium (kód KAL/CJDSP) (10 k)
Ústní zkouška (podmínky specifikují příslušné katedry)

Odborný referát a recenze 1 (10 k)
Odborný referát představuje prezentaci další části disertační práce (není totožný s textem předloženým k postupové zkoušce), a to v rámci doktorandského semináře. Textová podoba je k dispozici frekventantům semináře předem, v samotném semináři je ústně stručně prezentován a obhajován.
K recenzování bývají vybírány novinky odborné literatury, textová podoba je opět dodávána všem účastníkům semináře předem a recenze je v semináři podrobena diskusi.

Odborný referát a recenze 2 (10 k)
Viz výše. Během tří let DS je tedy doktorand povinen dvakrát vystoupit s odborným referátem a dvakrát s recenzním příspěvkem.

Absolvování vypsaných studijních předmětů a atestací s nimi spojených patří k obligatorním podmínkám úspěšného ukončení DSP Filologie – Česká literatura a Teorie literatury.

Další povinnosti    

Publikační aktivity (stať o min. 18 000 znacích s mezerami v recenzovaném sborníku nebo časopise = 20 k, stať stejného rozsahu v jiném odborném tisku =15 k, recenze nebo popularizačně-naučný článek v ostatních tiskovinách = 3 k); jde-li o publikaci v zahraničí, přičítá se v každé kategorii 5 kreditů.

Badatelská a organizační praxe (pasivní účast na 6 přednáškách Literárněvědné společnosti = 3 k, organizační spolupráce na odborných konferencích atp. = 3 k)
Konferenční vystoupení, odborná přednáška (studentská konference = 5 k, vědecká konference = 10 k; přednáška v odborné společnosti = 10 k)

Grantové aktivity (získání a úspěšné ukončení vlastního doktorandského grantu = 20 k, spolupráce na cizím grantu v délce 1 roku = 10 k)

Pedagogická praxe (1 hod výuky týdně v semestru = 2 k, max. 4 hod týdně, doporučeno pro 2.–5. sem.); rozsah: prezenční studium – min. 72 hod., max. 432 hod., kombinované studium – min. 12 hod., max. 72 hod.

Cyklus oborových přednášek 3 (10 k) – v rámci doktorandských seminářů (4x za semestr, povolena 1 absence)

Doplňkové kurzy pro DSP: (5 k za 1 kurz)  
1.    komunikační, prezentační a pedagogické kompetence
2.    marketingové a manažerské kompetence
3.    právní kompetence a dovednosti při vyhledávání, zpracování, editaci

Celkově lze uznat v rámci Dalších povinností 90 k. Strukturální složení kreditního rámce je fakultativní a jeho konkretizace je záležitostí individuálního studijního plánu doktoranda. Splnění jednotlivých disciplín zaznamenává školitel ve výroční zprávě o plnění doktorandského ISP.
Každá školitelem uvedená položka z Dalších povinností bude zapsána do studijního výkazu předsedou oborové rady ve formě zápočtu s odpovídající kreditní dotací.

Požadavky na státní doktorskou zkoušku

Státní doktorská zkouška má dvě části. Jsou jimi:
a) ústní obhajoba disertační práce – minimální rozsah disertace je 120 normostran (216 000 znaků – s mezerami), a to včetně poznámkového aparátu, ale bez soupisu literatury a příloh, maximální rozsah je 300 normostran (540 000 znaků s mezerami); práce podává přehled aktuálního stavu problematiky, která je předmětem disertace, a na základě aktuálních poznatků a s využitím odpovídající metody směřuje k původním výsledkům a řešením)
b) ústní doktorská zkouška, jejímž předmětem jsou znalosti získané především v rámci cyklů oborových přednášek, ale také prostřednictvím dalších odborných aktivit v rámci DS (přednášky LVS, účasti na konferencích atp.), a to se zvláštním ohledem na tematiku disertační práce.

Pozn.: Kreditní dotace jednotlivých atestací a úkolů včetně předepsaných kreditních limitů jsou závazné pouze pro studenty DSP zahajujících své studium v ak. roce 12/13. Pro dřívější ročníky funguje pouze orientačně a pro uznávání splnění povinností je rozhodující vyjádření školitele.

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.                doc. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph. D.
předseda oborové rady DSP ČL                předseda oborové rady DSP TL

V Olomouci 2012-02-22

Organizační řád studia

ORGANIZAČNÍ ŘÁD STUDIA V LITERÁRNĚVĚDNÝCH DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA KATEDŘE BOHEMISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Na katedře bohemistiky FF UP v Olomouci (dále KBH FF UP) jsou akreditovány následující literárněvědné doktorské studijní programy:
a)    Česká literatura,
b)    Teorie literatury.
Studium v literárněvědných doktorských studijních programech se řídí články 24 až 40 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, jenž nabyl účinnosti dne 1. září 2005 (viz zde) a SMĚRNICE DĚKANA FF UP K PROVEDENÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ZE DNE 1.7.2011, která nabyla platnosti a účinnosti 1. února 2012 (viz zde).  Vzhledem k zaměření těchto doktorských studijních programů se jejich studium specifikuje následovně:

1. Do jednoho měsíce od začátku studia je každý student KBH FF UP povinen odevzdat předsedovi oborové rady individuální studijní plán doktorského studia, který sestaví se svým školitelem.

2. Student doktorského studia je povinen složit během studia zkoušku z jednoho cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, případně jiný) podle výběru oborové rady (studium cizího jazyka má výslovně individuální charakter).
Jazyková zkouška v rámci doktorského studia se skládá před komisí sestavenou a pověřenou vedením příslušné filologické katedry FF UP. Jestliže uchazeč o doktorské studium doloží při přijímací zkoušce příslušným vysvědčením, že ukončil předchozí studium některého z uvedených jazyků státní zkouškou, bude mu tato státní zkouška uznána jako zkouška adekvátní jazykové zkoušce v rámci jeho doktorského studia.

3. Student doktorského studia je povinen složit během studia zkoušku z filozofie, a to před komisí sestavenou a pověřenou vedením katedry filozofie FF UP. Jestliže uchazeč o doktorské studium doloží při přijímací zkoušce příslušným vysvědčením, že ukončil předchozí studium filozofie státní zkouškou, bude mu tato státní zkouška uznána jako zkouška adekvátní zkoušce z filozofie v rámci jeho doktorského studia.

4. Po druhém a čtvrtém semestru doktorského studia je student (prezenčního i kombinovaného studia) povinen složit oborovou postupovou zkoušku. K této zkoušce předloží doktorand příslušné oborové radě část své připravované disertační práce (minimální rozsah u 1. postupové zkoušky 20 normostran čili 36 000 znaků včetně mezer, u 2. postupové zkoušky pak 30 normostran tedy 54 000 znaků včetně mezer) a před příslušnou oborovou radou uskuteční její obhajobu. Náplň oborové postupové zkoušky směřuje od tematiky disertační práce k obecnější problematice oboru.

5. Povinností studenta je navštěvovat doktorandské semináře a plnit zde zadané úkoly. Doporučenou součástí studia jsou také přednášky Literárněvědné společnosti, o. s., a aktivní účast na konferenci Student a věda (doktorandská sekce).

6. Student prezenčního i kombinovaného studia může být v přiměřené míře (maximálně 4 hodiny týdně) pověřen výukou v přednáškách, seminářích a cvičeních pod metodickým vedením svého školitele nebo vedoucím katedry pověřeného profesora nebo docenta, který rovněž zodpovídá za uzavření příslušného předmětu a uděluje známky, ukončení kolokvií a zápočty příslušným studentům bakalářských, magisterských a navazujících magisterských programů. Za stejných podmínek může být student jmenován oponentem bakalářských diplomových prací. (Rozsah povinné výuky: prezenční studium – min. 72 hod., max. 432 hod., kombinované studium – min. 12 hod., max. 72 hod.)

7. Na závěr doktorského studia je student povinen vykonat státní doktorskou zkoušku, která má dvě části:
a) ústní obhajobu disertační práce – minimální rozsah disertace je 120 normostran (216 000 znaků – s mezerami), a to včetně poznámkového aparátu, ale bez soupisu literatury a příloh, maximální rozsah je 300 normostran (540 000 znaků s mezerami); souběžně se 3 svazky disertace se odevzdávají také 3 CD romy s textem disertace a 20 výtisků autoreferátů, elektronickou verzi disertace a autoreferátu je nutno vyvěsit také do STAGu
b) ústní doktorskou zkoušku, jejímž předmětem je zvolený obor a jeho specializace, určená na základě tematiky disertační práce (po konzultaci s oborovou radou).


prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.                doc. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
předseda oborové rady ČL                    předseda oborové rady TL

V Olomouci 2012-02-22