Česká literatura

Oborová rada DSP Česká literatura

Interní členové

 • prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
 • prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D.
 • doc. Erik Gilk, Ph.D.
 • doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
 • prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (předseda)
 • doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.
 • prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 • prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

Členové ze spolupracující instituce

 • doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (ÚČL AV ČR, v. v. i.)
 • prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (ÚČL AV ČR, v. v. i.)
 • prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (ÚČL AV ČR, v. v. i.)

Externí členové

 • dr hab. Joanna Czaplińská, prof Opolské univerzity (OU Opole)
 • prof. PhDr. Michaela Horáková Soleiman, CSc. (FF MU)
 • doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. (FF OU Ostrava)
 • prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. (PdF UKH v Hradci Králové)
 • doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (FF MU)
 • prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (FF JČU v Českých Budějovicích)
 • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (FF UK)

Informace a pokyny pro studenty zahajující v ak. r. 2019/2020 a později

Viz: https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/doktorske-studium/


Informace a pokyny pro studenty zahajující studium před ak. r. 2019/2020

Viz: https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/studium/DSP/plany_predmety1920/2019_DSP_Ceska-literatura.pdf


Další pokyny a upřesnění

Individuální studijní plán

Pro vyplnění individuálního studijního plánu vypracovávaného povinně každým doktorandem na počátku studia doporučujeme jednodušší formulář OR ČL (odkaz níže). ISP je nutno dodat měsíc po zahájení studia předsedovi OR (v elektronickém i tištěném provedení). Studijní řád přikazuje, aby ISP byly na konci každého akademického roku vyhodnoceny a aktualizovány pro ak. r. nadcházející. ISP jsou uloženy na sekretariátě katedry a je nezbytné pokaždé do 31. 8. osobní ISP přehlédnout, zanést do něj vyjádření k uplynulému roku a popř. aktualizovat ISP pro příští ak. r.

Studijní plány

Studijní plán DSP Česká Literatury od 2019/2020 (+kódy)

Pokyny k postupovým zkouškám

Po druhém, čtvrtém a šestém semestru doktorského studia je student (prezenčního i kombinovaného studia) povinen složit postupovou zkoušku. Čtrnáct dnů před vypsaným termínem PZ je nutno poslat v elektronické podobě předsedovi OR a školiteli část připravované disertační práce o minimálním rozsahu 20 normostran čili 36 000 znaků včetně mezer.[1] PZ mají motivovat jednak k průběžné práci na disertaci a směřují také ke kritické reflexi disertační práce v obecnějších souvislostech oboru. Dalším cílem PZ je kultivace i rozvoj schopností představit a obhájit svou práci. Předpokládaná doba trvání atestace je dvacet minut, během nich doktorandi stručně představí cíle, metodu a dosažené výsledky předkládaného výstupu, po přečtení posudků školitele a oponenta následuje rozprava.

První PZ završuje předmět Základy tvorby odborného textu 2, druhá Metody a aplikace 2, třetí pak disciplínu Syntetická finalizace vědeckého textu 2. Záměr přistoupit k PZ je nutno sdělit předsedovi OR e-mailem do 30. 6. daného ak. roku.

Přehled atestací

Nejpozději tři dny před ukončením ak. r. je třeba poslat v elektronické verzi předsedovi OR a školiteli Přehled absolvovaných předmětů, odborných aktivit a publikační činnosti (odkaz na formulář níže). Tento přehled slouží v první řadě k tomu, aby předseda OR mohl zapsat část atestací jemu vyhrazených. Dále tento přehled atestací slouží pro vyhodnocení studia školitelem a oborovou radou a také nahrazuje zápisový list A ze STAGu pro děkanátní kontrolu studia. Na děkanát tedy stačí doručit přehled atestací schválený školitelem a předsedou oborové rady. 


[1] Studenti, kteří zahájili studium před 2019/2020 mají PZ na konci 2. a 4. semestru a odevzdávají k nim texty v min. rozsahu u 1. PZ 36 000 znaků s mezerami, u 2. PZ 54 000 znaků s mezerami.

Disertační práce

 1. Minimální rozsah disertační práce je 120 normostran bez příloh a seznamu zdrojů
 2. Maximální rozsah disertační práce je 300 normostran bez příloh a seznamu zdrojů
 3. Disertační práce je psána v českém jazyce. Pokud by měla být disertační práce psána v jiném jazyce, je k tomu třeba předchozího souhlasu oborové rady.

Doporučená struktura disertace

 1. Přehled aktuálního stavu problematiky, která je předmětem disertace, včetně odkazů na použité prameny,
 2. Cíle disertační práce,
 3. Formulování teoretických východisek práce,
 4. Popis vlastního řešení,
 5. Původní výsledky a jejich uplatnění zejména ve veřejně oponovaných publikacích a projektech,
 6. Zhodnocení výsledků pro vědní obor nebo praxi,
 7. Seznam použitých zdrojů,
 8. Zvláštní prohlášení uvedené v úvodu disertační práce o duševním vlastnictví, popřípadě autorských právech,
 9. Anotace, a to zpravidla v anglickém či jiném světovém jazyce.

Autoreferát

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který bude rovněž uložen do elektronického systému evidence studia, na oddělení Vědy a výzkumu FF UP v Olomouci musí být tedy doručena i elektronická verze. Autoreferát slouží k informování ostatní vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích disertační práce, je v něm tedy stručně uveden obsah disertační práce, a to podle členění doporučeného pro disertaci. Autoreferát rovněž obsahuje seznam publikovaných prací studenta doktorského studia, včetně případných citací. Autoreferát je napsán ve stejném jazyce jako disertační práce a jeho přílohou je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Doporučený rozsah autoreferátu (bez seznamů použitých zdrojů a dalších bibliografických soupisů) je 20 ns. (36 000 znaků bez mezer). Odevzdává se 25 ks autoreferátu.


Soupis doktorandů DSP Česká literatura

 • Mgr. Dominik Bálan
 • Mgr. Zuzana Bušíková
 • Mgr. Kristina Dokulilová
 • Mgr. Patrik Dudek
 • Mgr. Michaela Filipi
 • Mgr. Tomáš Franta
 • Mgr. Klára Goldstein
 • Mgr. Jana Hajdová
 • Mgr. Adéla Hazuchová
 • Mgr. Marie Hučínová
 • Mgr. Daniela Králová
 • Mgr. Vendula Kučerová
 • Mgr. Jana Mášová
 • Mgr. Iwona Matuszkiewicz
 • Mgr. Josef Nešpor
 • Mgr. Gabriela Pokorná
 • Mgr. Tereza Roháčová
 • Mgr. Jakub Strýček
 • Mgr. Martin Špaček
 • Mgr. Radek Touš
 • Mgr. Vendula Trnková
 • Mgr. Jakub Vaníček

Program doktorandských seminářů

PROGRAM DOKTORANDSKÝCH SEMINÁŘŮ DSP ČESKÁ LITERATURA
A TEORIE LITERATURY V ZS 2020/2021

2. 10. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Mgr. Jana Kolářová, Ph.D.: Biblické a apokryfní motivy v současné próze

15:00–16:30
Referát – Mgr. Iwona Matuszkiewiczová: Kam jede vlak? Rodinné dědictví a postmoderní próza Václava Vokolka
Recenze – Mgr. Natálie Trojková: Michael Špirit – Textologie dnes

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuálně v pracovnách školitelů

30. 10. 13:15–17:30 Sem. v gesci TL

13:15–14:45
Přednáška – Mgr. Roman Kanda, CSc.: Co je český literárněvědný marxismus a proč o něm dnes mluvit?

15:00–16:30
Referát – Mgr. Dominik Bálan: Před "Českou modernou": polemiky roku 1893
Recenze – Mgr. Martin Špaček: Dalibor Tureček – Sumář / Diskurzivita české literatury 19. století

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuálně v pracovnách školitelů

27. 11. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – prof. Jiří Trávníček: Konec Gutenbergovy doby. Už zase? (Čtení tradiční a čtení digitální)

15:00–16:30
Referát – Mgr. Vojtěch Smutný: Podoby každodennosti v české literatuře v dobách stalinismu
Recenze – Mgr. Iwona Matuszkiewiczová: Martin Tomášek – Krajiny tvořené slovy. K topologii české literatury devatenáctého století

16:45–17:30 Disertační seminářIndividuálně v pracovnách školitelů

18. 12. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – doc. Karel Komárek: Vlastní jména jako editorský problém

15:00–16:30
Referát – Mgr. Natálie Trojková: Editor a text v teorii a praxi (úvod)
Recenze – Mgr. Kristina Dokulilová: Martin Machovec – Writing Underground

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuálně v pracovnách školitelů