Česká literatura

Oborová rada DSP Česká literatura

Interní členové

 • prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
 • prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D.
 • doc. Erik Gilk, Ph.D.
 • doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
 • prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (předseda)
 • doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.
 • prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 • prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

Členové ze spolupracující instituce

 • doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (ÚČL AV ČR, v. v. i.)
 • prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (ÚČL AV ČR, v. v. i.)
 • doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (ÚČL AV ČR, v. v. i.)
 • prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (ÚČL AV ČR, v. v. i.)

Externí členové

 • dr hab. Joanna Czaplińská, prof Opolské univerzity (OU Opole)
 • prof. PhDr. Michaela Horáková Soleiman, CSc. (FF MU)
 • doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. (FF OU Ostrava)
 • prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. (PdF UKH v Hradci Králové)
 • doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (FF MU)
 • prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (FF JČU v Českých Budějovicích)
 • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (FF UK)


Další pokyny a upřesnění

Studijní plány

Studijní plán DSP Česká Literatury od 2020/2021 (+kódy)

Pokyny k postupovým zkouškám

Po druhém, čtvrtém a šestém semestru doktorského studia je student (prezenčního i kombinovaného studia) povinen složit postupovou zkoušku. Čtrnáct dnů před vypsaným termínem PZ je nutno poslat v elektronické podobě předsedovi OR a školiteli část připravované disertační práce o minimálním rozsahu 20 normostran čili 36 000 znaků včetně mezer.[1] Dalším cílem PZ je kultivace i rozvoj schopností představit a obhájit svou práci. Hlavním cílem PZ je ovšem prověřit celkovou způsobilost studenta postoupit do dalšího ročníku doktorského studia, proto ji nelze zapisovat opakovaně, tzn. student má pro její zvládnutí standardně tři pokusy (jeden řádný a dva opravné). Předpokládaná doba trvání atestace je dvacet minut, během nich doktorandi stručně představí cíle, metodu a dosažené výsledky předkládaného výstupu, po přečtení posudků školitele a oponenta následuje rozprava.

První PZ završuje předmět Základy tvorby odborného textu 2, druhá Metody a aplikace 2, třetí pak disciplínu Syntetická finalizace vědeckého textu 2. Záměr přistoupit k PZ je nutno sdělit předsedovi OR e-mailem do 1. 6. daného ak. roku.

[1] Studenti, kteří zahájili studium před 2019/2020 mají PZ na konci 2. a 4. semestru a odevzdávají k nim texty v min. rozsahu u 1. PZ 36 000 znaků s mezerami, u 2. PZ 54 000 znaků s mezerami.

Žádost o zapsání absolvovaných předmětů

Zapisovat absolvování atestace u některých předmětů může pouze garant(-ka), respektive předseda(-kyně) OR. Informaci o absolvování předmětu s potvrzením od školitele(-ky) je tedy nutno podat e-mailem na jeho(-jí) adresu, a to nejpozději do konce zkouškového období LS dotyčného akademického roku.


[1] Studenti, kteří zahájili studium před 2019/2020 mají PZ na konci 2. a 4. semestru a odevzdávají k nim texty v min. rozsahu u 1. PZ 36 000 znaků s mezerami, u 2. PZ 54 000 znaků s mezerami.

Disertační práce

 1. Minimální rozsah disertační práce je 120 normostran bez příloh a seznamu zdrojů
 2. Disertační práce je psána v českém jazyce. Pokud by měla být disertační práce psána v jiném jazyce, je k tomu třeba předchozího souhlasu oborové rady.

Doporučená struktura disertace

 1. Přehled aktuálního stavu problematiky, která je předmětem disertace, včetně odkazů na použité prameny,
 2. Cíle disertační práce,
 3. Formulování teoretických východisek práce,
 4. Popis vlastního řešení,
 5. Původní výsledky a jejich uplatnění zejména ve veřejně oponovaných publikacích a projektech,
 6. Zhodnocení výsledků pro vědní obor nebo praxi,
 7. Seznam použitých zdrojů,
 8. Zvláštní prohlášení uvedené v úvodu disertační práce o duševním vlastnictví, popřípadě autorských právech,
 9. Anotace, a to zpravidla v anglickém či jiném světovém jazyce.

Autoreferát

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který bude rovněž uložen do elektronického systému evidence studia, na oddělení Vědy a výzkumu FF UP v Olomouci musí být tedy doručena i elektronická verze. Autoreferát slouží k informování ostatní vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích disertační práce, je v něm tedy stručně uveden obsah disertační práce, a to podle členění doporučeného pro disertaci. Autoreferát rovněž obsahuje seznam publikovaných prací studenta doktorského studia, včetně případných citací. Autoreferát je napsán ve stejném jazyce jako disertační práce a jeho přílohou je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Doporučený rozsah autoreferátu (bez seznamů použitých zdrojů a dalších bibliografických soupisů) je 20 ns. (36 000 znaků bez mezer). Odevzdává se 5 ks autoreferátu.


Soupis doktorandů DSP Česká literatura

Interní doktorandi:

Mgr. Dominik Bálan

Mgr. Kristina Dokulilová

Mgr. Patrik Dudek

Mgr. Tomáš Franta

Mgr. Adéla Hazuchová

Mgr. Adam Hošek

Mgr. Daniela Králová

Mgr. Iwona Matuszkiewicz

Mgr. Tereza Roháčová

Mgr. Jakub Strýček

Mgr. Martin Špaček

Mgr. Radek Touš


Program doktorandských seminářů

Program ke stažení

1. 10. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – doc. Ondřej Sládek: Podoby českého strukturalismu v exilu

15:00–16:30
Referát – Mgr. Kristina Dokulilová: Díla tzv. první a druhé generace českého undergroundu prizmatem narativní strategie snění
Recenze – Mgr. Tereza Roháčová: Jiří Trávníček – Kulturní vetřelec: dějiny čtení – kalendárium

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

5. 11. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Václav Vokolek: Od avantgardy k mýtu (autoportrét Václava Vokolka a portrét básníka Emila Juliše)

15:00–16:30
Referát – Mgr. Iwona Matuszkiewiczová: Hercynský les
Recenze – Mgr. Jakub Strýček: Radek Malý – Ofélie a její sestry. Motiv utonulé dívky v evropské poezii

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

26. 11. 13:15–17:30 Sem. v gesci TL

13:15–14:45
Přednáška – prof. Bohumil Fořt: Lubomír Doležel a česká literatura – historie metod a vývoj badatelského zájmu

15:00–16:30
Referát – Mgr. David Provazník: Mimetická funkce v Gorkého románu Matka
Recenze – Mgr. Iwona Matuszkiewiczová: Karolína Pauknerová – Krajina mezi pamětí a zapomínáním

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

17. 12. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Dr. Marcel Forgáč: Parmenidés a hranice rozprávania

15:00–16:30
Referát – Mgr. Vojtěch Smutný: Avantgarda a socialistický realismus. Estetický spor na přelomu 20. a 30. let
Recenze – Mgr. Natálie Trojková: Změlík, Richard – Komenda, Petr (eds.) – Kapitoly z literárněvědné tematologie

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)