Česká literatura

Oborová rada DSP Česká literatura

Interní členové

 • prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. 
 • prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D. 
 • doc. Erik Gilk, Ph.D. 
 • doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. 
 • prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (předseda OR) 
 • prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. 

Externí členové ze spolupracující instituce

 • doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (ÚČL AV ČR, v. v. i.)
 • prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc. (ÚČL AV ČR, v. v. i.)
 • doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (ÚČL AV ČR, v. v. i.)
 • prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (ÚČL AV ČR, v. v. i.)

Externí členové ostatní

 • dr hab. Joanna Czaplińská, prof Opolské univerzity (OU Opole)
 • prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (FF MU) 
 • doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. (FF OU Ostrava) 
 • doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (FF MU)doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. (VŠKK Praha) 
 • prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. (PdF UK) 
 • doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (FF UK) 


Další pokyny a upřesnění

Studijní plány

Studijní plán DSP Česká Literatury od 2020/2021 (+kódy)

Pokyny k postupovým zkouškám

Po druhém, čtvrtém a šestém semestru doktorského studia je student (prezenčního i kombinovaného studia) povinen složit postupovou zkoušku. Čtrnáct dnů před vypsaným termínem PZ je nutno poslat v elektronické podobě předsedovi OR a školiteli část připravované disertační práce o minimálním rozsahu 20 normostran čili 36 000 znaků včetně mezer.[1] Dalším cílem PZ je kultivace i rozvoj schopností představit a obhájit svou práci. Hlavním cílem PZ je ovšem prověřit celkovou způsobilost studenta postoupit do dalšího ročníku doktorského studia, proto ji nelze zapisovat opakovaně, tzn. student má pro její zvládnutí standardně tři pokusy (jeden řádný a dva opravné). Předpokládaná doba trvání atestace je dvacet minut, během nich doktorandi stručně představí cíle, metodu a dosažené výsledky předkládaného výstupu, po přečtení posudků školitele a oponenta následuje rozprava.

První PZ završuje předmět Základy tvorby odborného textu 2, druhá Metody a aplikace 2, třetí pak disciplínu Syntetická finalizace vědeckého textu 2. Záměr přistoupit k PZ je nutno sdělit předsedovi OR e-mailem do 1. 6. daného ak. roku.

[1] Studenti, kteří zahájili studium před 2019/2020 mají PZ na konci 2. a 4. semestru a odevzdávají k nim texty v min. rozsahu u 1. PZ 36 000 znaků s mezerami, u 2. PZ 54 000 znaků s mezerami.

Žádost o zapsání absolvovaných předmětů

Zapisovat absolvování atestace u některých předmětů může pouze garant(-ka), respektive předseda(-kyně) OR. Informaci o absolvování předmětu s potvrzením od školitele(-ky) je tedy nutno podat e-mailem na jeho(-jí) adresu, a to nejpozději do konce zkouškového období LS dotyčného akademického roku.


[1] Studenti, kteří zahájili studium před 2019/2020 mají PZ na konci 2. a 4. semestru a odevzdávají k nim texty v min. rozsahu u 1. PZ 36 000 znaků s mezerami, u 2. PZ 54 000 znaků s mezerami.

Disertační práce

 1. Minimální rozsah disertační práce je 120 normostran bez příloh a seznamu zdrojů
 2. Disertační práce je psána v českém jazyce. Pokud by měla být disertační práce psána v jiném jazyce, je k tomu třeba předchozího souhlasu oborové rady.

Doporučená struktura disertace

 1. Přehled aktuálního stavu problematiky, která je předmětem disertace, včetně odkazů na použité prameny,
 2. Cíle disertační práce,
 3. Formulování teoretických východisek práce,
 4. Popis vlastního řešení,
 5. Původní výsledky a jejich uplatnění zejména ve veřejně oponovaných publikacích a projektech,
 6. Zhodnocení výsledků pro vědní obor nebo praxi,
 7. Seznam použitých zdrojů,
 8. Zvláštní prohlášení uvedené v úvodu disertační práce o duševním vlastnictví, popřípadě autorských právech,
 9. Anotace, a to zpravidla v anglickém či jiném světovém jazyce.

Autoreferát

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který bude rovněž uložen do elektronického systému evidence studia, na oddělení Vědy a výzkumu FF UP v Olomouci musí být tedy doručena i elektronická verze. Autoreferát slouží k informování ostatní vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích disertační práce, je v něm tedy stručně uveden obsah disertační práce, a to podle členění doporučeného pro disertaci. Autoreferát rovněž obsahuje seznam publikovaných prací studenta doktorského studia, včetně případných citací. Autoreferát je napsán ve stejném jazyce jako disertační práce a jeho přílohou je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Doporučený rozsah autoreferátu (bez seznamů použitých zdrojů a dalších bibliografických soupisů) je 20 ns. (36 000 znaků bez mezer). Odevzdává se 5 ks autoreferátu.


Soupis doktorandů DSP Česká literatura

Interní doktorandi:

Mgr. Radek Cimprich

Mgr. Žaneta Csonka

Mgr. Anna Malimánková

Mgr. Tereza Roháčová

Mgr. Jakub Strýček


Program doktorandských seminářů

DSP ČESKÁ LITERATURA V LS 2023/2024

Všechny semináře se uskuteční v areálu FF UP v Olomouci Křížkovského 10, místnost 2.12., ale budou dostupné též online:

https://cesnet.zoom.us/j/91824855027

 

23. 2. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Dr. Petr Šámal – Samizdatový bestseller. Vaculíkův Český snář a jeho čtenáři

15:00–16:30
Referát – Mgr. Anna Malimánková: Tematické a tvárné podoby současné české literatury pro děti a mládež s přihlédnutím ke čtenářské recepci dětmi a dospělými

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

22. 3. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Dr. Zuzana Urválková: Padesátá léta 19. století jako „čas za živa pohřbených“? Význam vícejazyčné původní a překladové beletrie v kontextu české literatury poloviny 19. století

15:00–16:30
Recenze – Mgr.: Radek Cimprich: Miloslav Topinka – Hadí kámen: eseje, články a skici

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

19. 4. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Dr. Šidák: Základní otázky a problémy literárněvědné genologie

15:00–16:30
Recenze – Mgr. Žaneta Csonka: Stefan Segi: Nekorektní literatura. Politická korektnost v české literatuře a literární komunikaci

16:45–17:30 Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

3. 5. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – doc. Marek Mitka: K podobám literárneho experimentu na Slovensku po roku 1989 [výklad bude realizován online]

15:00–16:30
Recenze – Mgr. Mgr. Anna Malimánková: Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež (Ed. Jana Segi Lukavská)

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)