Zkoušky

Dílčí zkoušky


Souborné modulové zkoušky

Modulový systém:

Otázky k modulovým zkouškám

Navazující jednooborové studium

 • Povinně musí všichni studenti absolvovat předmět Současné gramatické popisy (přednáška zakončená zkouškou: KBH/SGPO, seminář: KBH/SGPS) a v průběhu studia 3 souborné zkoušky – o souborných zkouškách viz dále.
 • Dále je student povinen si z modulu literárněvědných disciplín vybrat jeden předmět (Naratologii či Teorii verše a básnické imaginace) a složit z něj zkoušku. Tím získá předepsaných 5 kreditů. V případě zájmu může student absolvovat i druhý předmět z modulu, kredity získané nad předepsaný limit se započítávají do kategorie B a zkouška v tomto případě už povinná není.
 • Souborné zkoušky se skládají z modulů, které si student sám vybere. Výběr provede tím způsobem, že si během studia zapíše všechny předměty pro daný modul předepsané, tj. např. rozhodne se absolvovat modul Novější česká literatura, zapíše si tedy postupně předměty Experimenty a literatura 20. století, Mezi modernou a postmodernou, Myšlení o literatuře 20. století a Poetika českého románu 20. století (v tom pořadí, jak budou předměty otevírány – nemusí se shodovat s pořadím, v jakém jsou předměty uvedeny v MK!) a z těchto předmětů následně složí soubornou zkoušku. Stejným způsobem absolvuje i další dva moduly.
 • Souborné zkoušky je možné skládat jen z těch modulů, z nichž student absolvuje všechny disciplíny. Kromě toho si ale student může zapsat libovolné jednotlivé předměty z ostatních modulů, kredity za ně se započítávají do kategorie B. Dále může absolvovat podle vlastního výběru i „volná béčka“ – povinně volitelné předměty otevírané nezávisle na modulech.
 • Pro to, z jakého modulu zkoušku složíte, se můžete rozhodnout během semestru po reálné zkušenosti s vyučovanými předměty. Zkoušky si zapisujete pod univerzálním kódem (SZK1, 2, 3), který platí pro všechny moduly a garanti modulů také pod všemi těmito kódy vypisují termíny.

Kreditní limity pro navazující mgr. studium jednooborové:

Kategorie předmětu Min. počet kreditů
Povinné předměty
(= Současné gramatické popisy + 3 souborné zkoušky)
17
Povinný modul literárněvědných předmětů 5
Povinně volitelné předměty modulové ( = 3 moduly à 4 předměty à 4 kredity) 54
Povinně volitelné předměty ostatní (= v rámci jiných než vybraných modulů nebo v rámci „volných béček“) 14
Volitelné předměty (C) 10
Předměty související s dipl. prací a obhajobou (DIP1M, DIP2M, MADP) 20
Celkem 120

Navazující dvouoborové studium

 • Povinně musí všichni studenti absolvovat předmět Současné gramatické popisy (přednáška zakončená zkouškou: KBH/SGPO, seminář: KBH/SGPS) a v průběhu studia 1 soubornou zkoušku – o souborné zkoušce viz dále
 • Dále je student povinen si z modulu literárněvědných disciplín vybrat jeden předmět (Naratologii či Teorii verše a básnické imaginace) a složit z něj zkoušku. Tím získá předepsaných 5 kreditů. V případě zájmu může student absolvovat i druhý předmět z modulu, kredity získané nad předepsaný limit se započítávají do kategorie B a zkouška v tomto případě už povinná není.
 • Souborná zkouška se skládá z modulu, který si student sám vybere; výběr provede tím způsobem, že si během studia zapíše všechny předměty pro daný modul předepsané, tj. např. rozhodne se absolvovat modul Novější česká literatura, zapíše si tedy postupně předměty Experimenty a literatura 20. století, Mezi modernou a postmodernou, Myšlení o literatuře 20. století a Poetika českého románu 20. století (v tom pořadí, jak budou předměty otevírány – nemusí se shodovat s pořadím, v jakém jsou předměty uvedeny v MK!) a z tohoto předmětu následně složí soubornou zkoušku. 
 • Soubornou zkoušku je možné skládat jen z toho modulu, z nějž student absolvuje všechny disciplíny. Kromě toho si ale student může zapsat libovolné jednotlivé předměty z ostatních modulů, kredity za ně se započítávají do kategorie B. Dále může absolvovat podle vlastního výběru i „volná béčka“ – povinně volitelné předměty otevírané nezávisle na modulech.
 • Pro to, z jakého modulu zkoušku složíte, se můžete rozhodnout během semestru po reálné zkušenosti s vyučovanými předměty. Zkoušku si zapisujete pod univerzálním kódem (SZK), který platí pro všechny moduly.
 • Studenti, kteří píší diplomovou práci na oboru česká filologie, si zapisují Diplomové semináře 1 a 2. Kredity za ně se započítávají do kategorie B.

Kreditní limity pro navazující mgr. studium dvouoborové:

Kategorie předmětu Min. počet kreditů
Povinné předměty
(= Současné gramatické popisy + 1 souborná zkouška)
9
Povinný modul literárněvědných předmětů 5
Povinně volitelné předměty modulové ( = 1 modul à 4 předměty à 4 kredity) 16
Povinně volitelné předměty ostatní (= v rámci jiného než vybraného modulu nebo v rámci „volných béček“, včetně Diplomového semináře 1 a 2) 25
Volitelné předměty (C) 5
Celkem 60