Pro všechny obory

Organizace DSP

1. ročník:

  1. Seznamte se se studijním plánem a s harmonogramem výuky v příslušném semestru (akademickém roce).
  2. Prostudujte si informace na webových stránkách: www.dspff.upol.cz a na www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium/
  3. Sledujte průběžně webové stránky katedry i výše uvedené webové stránky pro doktorandy.
  4. Co nejdříve kontaktujte svého školitele a sestavte s ním individuální studijní plán. Tento plán odevzdejte předsedkyni oborové rady DSP Český jazyk, a to do konce října v 1. semestru studia (s podpisem doktoranda a podpisem školitele).
  5. Po dohodě se školitelem a v souladu s individuálním studijním plánem si zapište předměty v IS/STAG.

Individualni_studijni_plan_-_ukazka.docx

2. a 3. ročník

  1. Seznamte se se studijním plánem a s harmonogramem výuky v příslušném semestru (akademickém roce).
  2. Prostudujte si informace na webových stránkách: www.dspff.upol.cz a na www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium/
  3. Sledujte průběžně webové stránky katedry i výše uvedené webové stránky pro doktorandy.
  4. Na začátku akademického roku aktualizujte (po dohodě se školitelem) svůj individuální studijní plán. Aktualizaci odevzdejte do konce října příslušného akademického roku předsedkyni oborové rady (i s podpisem školitele).
  5. Po dohodě se školitelem a v souladu s individuálním studijním plánem si zapište předměty v IS/STAG.

Další všeobecné organizační informace:

Každý akademický rok musí student získat alespoň 40 kreditů, aby postoupil do dalšího ročníku.

Podrobná pravidla pro studium v DSP viz Studijní a zkušební řád UP a Směrnice děkana č. 01/2012 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP. Ke stažení zde.

Kontakt

Organizačně je DSP zaštiťován Oddělením vědy výzkumu FF UP a spadá do gesce proděkana pro vědu výzkum FF UP.