Harmonogramy

Fakultní harmonogram

Harmonogram KBH

harmonogram KBH v akademickém roce 2018/2019 (pdf | doc)

Absolventské ročníky

Studenti absolventských ročníků si zapisují tyto předměty:

Bc.1obor Bc.2obor Bc.editoři Mgr.1obor Mgr.2obor
Diplomový seminář 1 DIP1M DIP1M DIP1M DIP1M/DIP1 DIP1M/DIP1
Diplomový seminář 2 DIP2M DIP2M DIP2M DIP2M/DIP2 DIP2M/DIP2
Obhajoba diplomové práce BCDP BCDP BCDP MADP MADP
SZZK – Česká filologie - CFSZK - CFSZK CFSZK
SZZk – Česká filologie – lingvistika CFJBJ - - - -
SZZk – Česká filologie – literární věda CFJBL - - - -
SZZk – Česká filologie – lingv. a med. publicistika - - CFEJ - -
SZZk – Česká filologie – lit. věda a textologie - - CFEL - -

Studenti dvouoborového studia ČF si zapisují Diplomové semináře 1 a 2 a Obhajobu diplomové práce pouze tehdy, píší-li DP na oboru česká filologie.
Pokud studenti navazujícího studia absolvovali v bc. studiu diplomové semináře KBH/DIP1M a DIP2M, STAG jim pravděpodobně neumožní opětovný zápis pod tímto kódem; pro tyto účely slouží náhradní DIP1, DIP2.
Všechny výše uvedené předměty si student může zapsat libovolně v zimním i letním semestru; doporučujeme zapsat si je v ZS také těm studentům, kteří chtějí přistoupit k SZZk/obhajobě až v LS – zápis je platný po celý akademický rok.
Pokud student některou část SZZk v daném akademickém roce neabsolvuje nebo u ní neuspěje, je povinen si ji zapsat v následujícím akademickém roce znovu.

Kvalifikační práce

Zveřejnění témat BDP/MDP: listopad 2018

Zadání témat BDP a MDP do IS STAG: do 26. 4. 2019

(týká se 2. ročníku bc. studia a 1. ročníku navazujícího mgr. studia), postup viz níže:

  • V Portálu UP student vyplní Podklad pro zadání BP/DP, formulář 3krát vytiskne a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá (vloží ho později do hotové práce), dva odevzdá na sekretariát KBH.
  • Dojde-li k zásadní změně tématu práce, musí student po souhlasu vedoucího práce vyplnit a odevzdat nový Podklad pro zadání BP/DP. Podle směrnice děkana č. 1/2012 musí zároveň s novým Podkladem odevzdat také formulář Souhlas se změnou tématu/vedoucího práce (www.ff.upol.cz/studenti/formulare).
  • Pokud dojde jen k dílčí úpravě názvu práce, student uvede přesný konečný název práce před jejím odevzdáním (včetně anglického překladu a ostatních požadovaných údajů) do formuláře Doplnění údajů o kvalifikační práci v Portálu UP.

Odevzdání práce:

  • Ve lhůtě stanovené harmonogramem FF student vloží konečné znění práce do IS STAG a vytiskne si potvrzení o úspěšném vložení.
  • Vyplní anotaci práce a vloží ji jako poslední list do obou výtisků práce společně s Podkladem pro zadání BP/DP.
  • Ve formuláři Doplnění údajů o kvalifikační práci doplní požadované údaje a formulář vytiskne, podepíše a odevzdá společně s výtisky práce k zaevidování na studijní oddělení.
  • Po zaevidování student odevzdá dva výtisky práce v pevné vazbě a 1 CD vložené do jedné z prací na katedru.

Zadání tématu státní závěrečné zkoušky

(týká se studentů 1. ročníku navazujícího studia): do 26. 4. 2019

V souladu s Pokyny ke SZZk (ke stažení na webu katedry) se student spojí s garantem zvolené oblasti a poté s garantem zvoleného tématu. Vyplněný formulář o volbě tématu odevzdá na sekretariát katedry.

Termín odevzdání MDP a BDP:

Pro termín obhajob v lednu: do čtvrtka 13. 12. 2018, 11:00
Pro termín obhajob v květnu/červnu: do čtvrtka 25. 4. 2019 (pozor, katedra určuje dřívější termín než harmonogram FF!)
Pro termín obhajob v září: do čtvrtka 20. 6. 2019 (je-li termín řádný, viz níže)
v úterý 20. 8. 2019 (je-li termín opravný)

Zářijový termín je primárně chápán jako opravný. Podrobnosti stanoví Vnitřní norma k provedení studijního a zkušebního řádu

Studenti, kteří neuspěli u obhajoby v lednu nebo v předchozím akademickém roce a chtějí se účastnit obhajob v září, odevzdávají přepracovanou práci do 20. 6.!

Vypracování posudků: vyučující je dodají v jednom tištěném vyhotovení a v elektronické podobě je vyvěsí do IS STAG. Student má právo seznámit se s posudkem nejpozději 1 týden před obhajobou, tuto lhůtu lze zkrátit jen se souhlasem studenta.

Odklad odevzdání ve výjimečných a odůvodněných případech schvaluje vedoucí katedry.

Harmonogram SZZk

- Studenti, kteří chtějí přistoupit k SZZk či k obhajobě, jsou povinni se do stanoveného data (viz níže) přihlásit osobně nebo e-mailem sekretářce katedry. Podle počtu zájemců budou následně vypsány termíny v IS STAG. Při zápisu na termín v IS STAG je nutné dbát harmonogramu stanoveného celofakultně. Dodatečné zápisy na termín SZZk či obhajoby do IS STAG nebudou umožněny!
- Před zápisem na termín je diplomant povinen konzultovat se svým vedoucím práce, u které komise bude práci obhajovat (literárněvědná, jazykovědná, editorská).

SZZk – LEDEN 2019

- Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu 7. 1.–25. 1. 2019
- Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu do 8. 11. 2018
- Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG do 15. 11. 2018
- Kontrola studijních povinností do 13. 12. 2018, 11:00
- Přihlášení ke SZZk/obhajobě v IS STAG do 13. 12. 2018, 11:00
- Odevzdání BP a DP do 13. 12. 2018, 11:00
(po zaevidování na studijním odd., 2 výtisky a 1 CD na sekretariát KBH)

SZZk – KVĚTEN/ČERVEN 2019

- Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu 20. 5. – 14. 6. 2019
- Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu do 18. 3. 2019
- Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG do 29. 3. 2019
- Ukončení prezenční výuky pro absolventské ročníky 21. 4. 2019
- Kontrola studijních povinností do 2. 5. 2019, 11:00
- Přihlášení ke SZZk v IS STAG do 2. 5. 2019, 11:00
- Odevzdání BP a DP do 25. 4. 2019, 11:00
(po zaevidování na studijním odd., 2 výtisky a 1 CD na sekretariát KBH)

SZZk – ZÁŘÍ 2019

- Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu 26. 8. – 5. 9. 2019
- Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu do 31. 5. 2019
- Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG do 7. 6. 2019
- Kontrola studijních povinností do 20. 6. 2019, 11:00
- Přihlášení ke SZZk v IS STAG do 20. 6. 2019, 11:00
- Odevzdání BP a DP do 20. 6. 2019, 11:00 (řádný termín)
  21. 8. 2018 (oprav. termín)
(po zaevidování na studijním odd., 2 výtisky a 1 CD na sekretariát KBH)