Harmonogramy


Fakultní harmonogram


Harmonogram KBH

harmonogram KBH v akademickém roce 2020/2021 (pdf | doc)


Absolventské ročníky

 • Studenti dvouoborového studia ČF si zapisují Diplomové semináře 1 a 2 a Obhajobu diplomové práce pouze tehdy, píší-li DP na oboru česká filologie, popř. mají ČF maior (nástup od r. 2019).
 • Všechny níže uvedené předměty si student může zapsat libovolně v zimním i letním semestru; doporučujeme zapsat si je v ZS také těm studentům, kteří chtějí přistoupit k SZZk/obhajobě až v LS – zápis je platný po celý akademický rok.
 • Pokud student některou část SZZk v daném akademickém roce neabsolvuje nebo u ní neuspěje, je povinen si ji zapsat v následujícím akademickém roce znovu!

Studenti absolventských ročníků si zapisují tyto předměty:

 

Bc.1obor

Bc.1obor (nástup od 2019)

Bc.2obor

Bc.2obor (nástup od 2019)

Bc. editoři

Bc. editoři

(nástup
od 2019)

Mgr.1obor

Mgr.1obor

(nástup
od 2019)

Mgr.2obor

Mgr.2obor

(nástup
od 2019)

Mgr.ENP

kombi

Diplomový seminář 1

DIP1M

DIPB1

DIP1M

DIPB1

DIP1M

DIPB1

DIP1

DIPM1

DIP1

DIPM1

---

Diplomový seminář 2

DIP2M

DIPB2

DIP2M

DIPB2

DIP2M

DIPB2

DIP2

DIPM2

DIP2

DIPM2

---

Obhajoba diplomové práce

BCDP

BCDP

BCDP

BCDP

BCDP

BCDP

MADP

MADP

MADP

MADP

EMADP

SZZk – Česká filologie

---

CFSZK

CFSZK

---

CFSZK

CFSZK

CFSZK

CFSZK

---

SZZk – Česká filologie  lingvistika

CFJBJ

CFJBJ

---

---

---

---

---

SZZk – Česká filologie  literární věda

CFJBL

CFJBL

---

---

---

---

---

SZZk – Česká filologie  lingv. a med. publicistika

---

---

CFEJ

CFEJ

---

---

---

SZZk – Česká filologie lit. věda a textologie

---

---

CFEL

CFEL

---

---

---

SZZk – Ediční
a nakladatelská praxe

---

---

---

---

---

EDSZK


Kvalifikační práce

Zveřejnění témat BDP/MDP: listopad 2019

Zadání témat BDP a MDP do IS STAG: do 30. 4. 2020

(týká se 2. ročníku bc. studia a 1. ročníku navazujícího mgr. studia), postup viz níže:

 • V Portálu UP student vyplní Podklad pro zadání BP/DP, formulář 3krát vytiskne a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá (vloží ho později do hotové práce), dva odevzdá na sekretariát KBH (jeden je pro SO, jeden pro katedru).
 • Dojde-li k zásadní změně tématu práce, musí student po souhlasu vedoucího práce vyplnit a odevzdat nový Podklad pro zadání BP/DP. Společně s ním odevzdává také formulář Souhlas se změnou tématu/vedoucího práce (ke stažení na https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/)
 • Pokud dojde jen k dílčí úpravě názvu práce, student uvede přesný konečný název práce před jejím odevzdáním (včetně anglického překladu a ostatních požadovaných údajů) do formuláře Doplnění údajů o kvalifikační práci v Portálu UP.

Odevzdání práce:

 • Ve lhůtě stanovené harmonogramem KBH (katedra určuje dřívější datum než harmonogram FF!) student vloží konečné znění práce do IS STAG a vytiskne si potvrzení o úspěšném vložení.
 • Vyplní anotaci práce a vloží ji jako poslední list do obou výtisků práce (může být přímo v práci) společně s Podkladem pro zadání BP/DP.
 • Ve formuláři Doplnění údajů o kvalifikační práci doplní požadované údaje a formulář vytiskne, podepíše a odevzdá společně s výtisky práce k zaevidování na studijní oddělení.
 • Po zaevidování student odevzdá dva výtisky práce v pevné vazbě a 1 CD vložené do jedné z prací na katedru.

Zadání tématu státní závěrečné zkoušky (týká se studentů 1. ročníku navazujícího studia): do 30. 4. 2020

 • V souladu s pokyny ke SZZk (ke stažení na webu katedry) se student spojí s garantem zvolené oblasti a poté s garantem zvoleného tématu. Vyplněný formulář o volbě tématu odevzdá na sekretariát katedry.

Termín odevzdání MDP a BDP:

Pro termín obhajob v lednu:                         do čtvrtka 12. 12. 2019, 11:00

Pro termín obhajob v květnu/červnu:           do čtvrtka 30. 4. 2020, 11:00 (pozor, katedra určuje dřívější termín než harmonogram FF!)

Pro termín obhajob v září:                                        do čtvrtka 25. 6. 2020, 11:00 (je-li termín řádný, viz níže)

ve čtvrtek 20. 8. 2020 (je-li termín opravný)

 

Zářijový termín je primárně chápán jako opravný. Jako řádný jej mohou využít pouze ti studenti, kteří v daném akademickém roce plní část závěrečné zkoušky v květnu/červnu. Podrobnosti stanoví Vnitřní norma FF UP, viz:

https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/uredni_deska/vnitrni_normy/FF-B-17_01_vnitrni_norma_ke_studijnimu_a_zkusebnimu_radu.docx.pdf

 • Studenti, kteří neuspěli u obhajoby v lednu nebo v předchozím akademickém roce a chtějí se účastnit obhajob v září, odevzdávají přepracovanou práci do 25. 6.!
 • Vypracování posudků: vyučující je dodají v jednom tištěném vyhotovení a v elektronické podobě je vyvěsí do IS STAG. Student má právo seznámit se s posudkem nejpozději 8 dní před obhajobou, tuto lhůtu lze zkrátit jen se souhlasem studenta.
 • Odklad odevzdání ve výjimečných a odůvodněných případech schvaluje vedoucí katedry.

Harmonogram SZZk

- Studenti, kteří chtějí přistoupit k SZZk či k obhajobě, jsou povinni se do stanoveného data (viz níže) přihlásit osobně nebo e-mailem sekretářce katedry. Podle počtu zájemců budou následně vypsány termíny v IS STAG. Při zápisu na termín v IS STAG je nutné dbát harmonogramu stanoveného celofakultně. Dodatečné zápisy na termín SZZk či obhajoby do IS STAG nebudou umožněny!

- Před zápisem na termín je diplomant povinen konzultovat se svým vedoucím práce, u které komise bude práci obhajovat (literárněvědná, jazykovědná, editorská).

SZZk – LEDEN 2020

 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu                  6. 1. – 24. 1. 2020
 • Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu                   do 8. 11. 2019
 • Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG                                       do 15. 11. 2019
 • Kontrola studijních povinností                                                            do 12. 12. 2019, 11:00
 • Přihlášení ke SZZk/obhajobě v IS STAG                                              do 12. 12. 2019, 11:00
 • Odevzdání BP a DP                                                                           do 12. 12. 2019, 11:00

(po zaevidování na studijním odd., 2 výtisky a 1 CD na sekretariát KBH)

SZZk – KVĚTEN/ČERVEN 2020

 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu             25. 5. – 19. 6. 2020
 • Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu              do 15. 3. 2020   
 • Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG                                 do 27. 3. 2020
 • Ukončení prezenční výuky pro absolventské ročníky                        26. 4. 2020
 • Kontrola studijních povinností                                                        do 7. 5. 2020, 11:00
 • Přihlášení ke SZZk v IS STAG                                                        do 7. 5. 2020, 11:00
 • Odevzdání BP a DP                                                                       do 30. 4. 2020, 11:00

(po zaevidování na studijním odd., 2 výtisky a 1 CD na sekretariát KBH) 

SZZk – SRPEN/ZÁŘÍ 2020

 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu             26. 8. – 4. 9. 2020
 • Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu              do 29. 5. 2020
 • Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG                                 do 5. 6. 2020
 • Kontrola studijních povinností                                                        do 25. 6. 2020, 11:00
 • Přihlášení ke SZZk v IS STAG                                                        do 25. 6. 2020, 11:00
 • Odevzdání BP a DP                                                                       do 25. 6. 2020, 11:00  (řádný termín)
  20. 8. 2020 (oprav. termín)

(po zaevidování na studijním odd., 2 výtisky a 1 CD na sekretariát KBH)