Harmonogramy

Fakultní harmonogram

Absolventské ročníky

Studenti absolventských ročníků si zapisují tyto předměty:

Bc.1obor Bc.2obor Bc.editoři Mgr.1obor Mgr.2obor
Diplomový seminář 1 DIP1M DIP1M DIP1M DIP1M DIP1M
Diplomový seminář 2 DIP2M DIP2M DIP2M DIP2M DIP2M
Obhajoba diplomové práce BCDP BCDP BCDP MADP MADP
SZZK – Česká filologie - CFSZK - CFSZK CFSZK
SZZk – Česká filologie – lingvistika CFJBJ - - - -
SZZk – Česká filologie – literární věda CFJBL - - - -
SZZk – Česká filologie – lingv. a med. publicistika - - CFEJ - -
SZZk – Česká filologie – lit. věda a textologie - - CFEL - -

Studenti dvouoborového studia ČF si zapisují Diplomové semináře 1 a 2 a Obhajobu diplomové práce pouze tehdy, píší-li DP na oboru česká filologie.
Pokud studenti navazujícího studia absolvovali v bc. studiu diplomové semináře KBH/DIP1M a DIP2M, STAG jim pravděpodobně neumožní opětovný zápis pod tímto kódem; pro tyto účely slouží náhradní DIP1, DIP2.
Všechny výše uvedené předměty si student může zapsat libovolně v zimním i letním semestru; doporučujeme zapsat si je v ZS také těm studentům, kteří chtějí přistoupit k SZZk/obhajobě až v LS – zápis je platný po celý akademický rok.
Pokud student některou část SZZk v daném akademickém roce neabsolvuje nebo u ní neuspěje, je povinen si ji zapsat v následujícím akademickém roce znovu.

Kvalifikační práce

Zveřejnění témat BDP/MDP: listopad 2017

Zadání témat BDP a MDP do IS STAG: do 4. 5. 2018

(týká se 2. ročníku bc. studia a 1. ročníku navazujícího mgr. studia), postup viz níže:

  • V Portálu UP student vyplní Podklad pro zadání BP/DP, formulář 3krát vytiskne a nechá podepsat vedoucím práce. Jeden výtisk si ponechá (vloží ho později do hotové práce), dva odevzdá na sekretariát KBH.
  • Dojde-li k zásadní změně tématu práce, musí student po souhlasu vedoucího práce vyplnit a odevzdat nový Podklad pro zadání BP/DP. Podle směrnice děkana č. 1/2012 musí zároveň s novým Podkladem odevzdat také formulář Souhlas se změnou tématu/vedoucího práce (ke stažení na webu studijního oddělení).
  • Pokud dojde jen k dílčí úpravě názvu práce, student uvede přesný konečný název práce před jejím odevzdáním (včetně anglického překladu a ostatních požadovaných údajů) do formuláře Doplnění údajů o kvalifikační práci v Portálu UP.

Odevzdání práce:

  • Ve lhůtě stanovené harmonogramem FF student vloží konečné znění práce do IS STAG a vytiskne si potvrzení o úspěšném vložení.
  • Vyplní anotaci práce a vloží ji jako poslední list do obou výtisků práce společně s Podkladem pro zadání BP/DP.
  • Ve formuláři Doplnění údajů o kvalifikační práci doplní požadované údaje a formulář vytiskne, podepíše a odevzdá společně s výtisky práce k zaevidování na studijní oddělení.
  • Po zaevidování student odevzdá dva výtisky práce v pevné vazbě a 1 CD vložené do jedné z prací na katedru.

Zadání tématu státní závěrečné zkoušky

(týká se studentů 1. ročníku navazujícího studia): do 4. 5. 2018

V souladu s Pokyny ke SZZk (ke stažení na webu katedry) se student spojí s garantem zvolené oblasti a poté s garantem zvoleného tématu. Vyplněný formulář o volbě tématu odevzdá na sekretariát katedry.

Termín odevzdání MDP a BDP:

Pro termín obhajob v lednu: do čtvrtka 14. 12. 2017
Pro termín obhajob v květnu/červnu: do čtvrtka 3. 5. 2018 (pozor, katedra určuje dřívější termín než harmonogram FF!)
Pro termín obhajob v září: do čtvrtka 28. 6. 2018 (je-li termín řádný, viz níže)
do úterý 21. 8. 2017 (je-li termín opravný)

Zářijový termín je primárně chápán jako opravný. Podrobnosti stanoví Vnitřní norma k provedení studijního a zkušebního řádu

Studenti, kteří neuspěli u obhajoby v lednu nebo v předchozím akademickém roce a chtějí se účastnit obhajob v září, odevzdávají přepracovanou práci do 28. 6.!

Vypracování posudků: vyučující je dodají v jednom tištěném vyhotovení a v elektronické podobě je vyvěsí do IS STAG. Student má právo seznámit se s posudkem nejpozději 1 týden před obhajobou, tuto lhůtu lze zkrátit jen se souhlasem studenta.

Odklad odevzdání ve výjimečných a odůvodněných případech schvaluje vedoucí katedry.

Harmonogram SZZk

- Studenti, kteří chtějí přistoupit k SZZk či k obhajobě, jsou povinni se do stanoveného data (viz níže) přihlásit osobně nebo e-mailem sekretářce katedry. Podle počtu zájemců budou následně vypsány termíny v IS STAG. Při zápisu na termín v IS STAG je nutné dbát harmonogramu stanoveného celofakultně. Dodatečné zápisy na termín SZZk či obhajoby do IS STAG nebudou umožněny!
- Před zápisem na termín je diplomant povinen konzultovat se svým vedoucím práce, u které komise bude práci obhajovat (literárněvědná, jazykovědná, editorská).

SZZk – LEDEN 2018

- Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu 8. 1.–26. 1. 2018
- Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu do 9. 11. 2017
- Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG do 16. 11. 2017
- Kontrola studijních povinností do 14. 12. 2017, 11:00
- Přihlášení ke SZZk/obhajobě v IS STAG do 14. 12. 2017, 11:00
- Odevzdání BP a DP do 14. 12. 2017, 11:00
(po zaevidování na studijním odd., 2 výtisky a 1 CD na sekretariát KBH)

SZZk – KVĚTEN/ČERVEN 2018

- Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu 1. 6. – 22. 6. 2018
- Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu do 1. 4. 2018
- Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG do 12. 4. 2018
- Ukončení prezenční výuky pro absolventské ročníky 13. 5. 2018
- Kontrola studijních povinností do 17. 5. 2018, 11:00
- Přihlášení ke SZZk v IS STAG do 17. 5. 2018, 11:00
- Odevzdání BP a DP do 3. 5. 2018, 11:00
(po zaevidování na studijním odd., 2 výtisky a 1 CD na sekretariát KBH)

SZZk – ZÁŘÍ 2018

- Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu 27. 8. – 3. 9. 2018
- Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu do 11. 6. 2018
- Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG do 18. 6. 2018
- Kontrola studijních povinností do 28. 6. 2018, 11:00
- Přihlášení ke SZZk v IS STAG do 28. 6. 2018, 11:00
- Odevzdání BP a DP do 28. 6. 2018, 11:00
(řádný termín)
21. 8. 2018
(oprav. termín)
(po zaevidování na studijním odd., 2 výtisky a 1 CD na sekretariát KBH)