Kvalifikační práce

Pokyny pro diplomanty na KBH FF UP

 1. Student bakalářského studijního programu si téma bakalářské diplomové práce (BP) volí ve 2. ročníku svého studia. Student navazujícího magisterského studijního programu si téma magisterské diplomové práce (DP) volí v 1. ročníku navazujícího studia. Termín je určen harmonogramem katedry.
 2. Zadání témat probíhá pouze elektronicky, není nutné nic tisknout ani podepisovat. Postup viz zde: https://www.ff.upol.cz/files/FF/studium/pruvodce/FIF_VSKP_student_CZ_ENG_12.8.23.pdf 
 3. Pokud dojde k zásadní změně tématu nebo vedoucího BP/DP, zadává si student téma znovu. Je-li to v rámci jednoho akademického roku od předchozího zadání, musí podat písemnou žádost o změnu vedoucímu katedry. V případě, že se jedná o změnu tématu zadaného v předchozím akademickém roce, žádost není potřeba a stačí jen zadat nové téma do STAGu stejným způsobem jako poprvé.
 4. Pokud dojde jen k dílčí úpravě názvu práce (např. užší specifikace vymezeného problému), student uvede přesný konečný název práce před jejím odevzdáním (včetně anglického překladu a ostatních požadovaných náležitostí) do formuláře „Doplnit údaje o DP/BP“ v IS STAG.
 5. Diplomant musí podle pokynů vedoucího práce absolvovat pravidelné konzultace, resp. navštěvovat diplomové semináře. Zápočty za diplomové semináře se udílejí za průběžnou činnost a aktivní spolupráci, nikoli až za dokončenou práci. Kredity za diplomové semináře jsou součástí studijních povinností, které musí student splněné, aby mohl přistoupit k SZZk a obhajobě.
 6. Diplomant by měl včas informovat vedoucího diplomové práce o eventuálních potížích, které mu brání ve zpracování diplomového úkolu.
 7. Minimální rozsah BP je 40 normostran (bez příloh), tj. 72 000 znaků (s mezerami), minimální rozsah DP je 60 normostran (bez příloh), tj. 108 000 znaků (s mezerami).
 8. Formální náležitosti práce viz níže na této stránce.
 9. Úvodní čestné prohlášení musí obsahovat také pasáž stvrzující obsahovou původnost práce. Autoři prací nepůvodních a zkompilovaných (např. z textů stažených z internetu, jak bylo v poslední době opakovaně zjištěno) budou přísně postihováni.
 10. Obhajoba BP/DP probíhá nezávisle na státní závěrečné zkoušce, nejsou navzájem nijak podmíněny.
 11. Student je povinen se k obhajobě BP/DP a k ústní části SZZk přihlásit na sekretariátě katedry nebo prostřednictvím e-mailu do data stanoveného katederním harmonogramem. Podle počtu přihlášených následně katedra zpřístupní potřebný počet míst na termínech v IS STAG.

Postup pro vložení zadání BP/DP do IS STAG:

Pro vložení zadání (tématu) ZP slouží link Moje studium – Kvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.

Postup odevzdání BP/DP

 1. Soubor s prací nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu); termín pro odevzdání formuláře najdete v harmonogramu příslušné katedry;
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše práce je považována za odevzdanou;
 4. nejpozději v den konání obhajoby přinesete JEDEN výtisk práce na katedru, ten po obhajobě zůstává v archivu katedry a studentovi se nevrací.

Dodatečné informace

Formální podoba bakalářských a magisterských diplomových prací.

Odevzdané kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, disertační, rigorózní) jsou veřejně přístupné na Portálu UP – Kvalifikační práce nebo na https://theses.cz/

Odkazy na tutoriály

Vyhledávání v e-zdrojích a Citování a citační manažer Citace PRO Plus

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)