Harmonogramy


Fakultní harmonogram


Harmonogram KBH

harmonogram KBH v akademickém roce 2023/2024 (pdf)


Absolventské ročníky

 • Studenti dvouoborového studia ČF si zapisují Diplomové semináře 1 a 2 a Obhajobu diplomové práce pouze tehdy, mají-li ČF maior.
 • Všechny výše uvedené předměty si student může zapsat libovolně v zimním i letním semestru; doporučujeme zapsat si je v ZS také těm studentům, kteří chtějí přistoupit k SZZk/obhajobě až v LS – zápis je platný po celý akademický rok.
 • Pokud student některou část SZZk v daném akademickém roce neabsolvuje nebo u ní neuspěje, je povinen si ji zapsat v následujícím akademickém roce znovu!

Studenti absolventských ročníků si zapisují tyto předměty:

Bc.1obor

(ČESFI)

Bc.2obor

(ČF)

Bc. editoři

(ČESFIED)

Mgr. 1obor

(ČESFIN)

Mgr. 2obor

(ČF)

Mgr. kombi 

EDINPNK)

Czech for Foreigners

(CZEFF)

Diplomový
seminář 1

DIPB1

DIPB1

DIPB1

DIPM1

DIPM1

---

CFTH1

Diplomový
seminář 2

DIPB2

DIPB2

DIPB2

DIPM2

DIPM2

---

CFTH2

Obhajoba
diplomové
práce

BCDP

BCDP

BCDP

MADP

MADP

EMADP

BTHES

SZZk – Česká filologie

---

CFSZK

---

CFSZK

CFSZK

---

 

SZZk – Česká filologie  lingvistika

CFJBJ

---

---

---

---

---

 

SZZk – Česká filologie  literární věda

CFJBL

---

---

---

---

---

 

SZZk – Česká filologie  lingv.
a med. publicistika

---

---

CFEJ

---

---

---

 

SZZk – Česká filologie lit. věda
a textologie

---

---

CFEL

---

---

---

 

SZZk – Ediční
a nakladatelská praxe

---

---

---

---

---

EDSZK

---
Final exam:
practical
knowledge of CZ
--- --- --- --- --- --- EXPRA
Final exam: theoretical knowledge of CZ --- --- --- --- --- --- EXTHE

Kvalifikační práce

Zveřejnění témat BDP/MDP: listopad 2023

Zadání témat BDP a MDP do IS STAG: do 31. 5. 2024 (týká se 2. ročníku bc. studia a 1. ročníku navazujícího Mgr. studia), postup viz níže.

Odevzdání práce

 • pozor na změny oproti harmonogramu FF, termín odevzdání určuje katedra! – konkrétně viz dále
 • soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 • vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z vaší univerzitní emailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky;
 • studijní referentka vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – vaše ZP je považována za odevzdanou;
 • nejpozději v den konání obhajoby donesete na katedru jeden výtisk práce, tento výtisk zůstává po obhajobě v archivu katedry.

Zadání tématu státní závěrečné zkoušky (týká se studentů 1. ročníku navazujícího Mgr. studia): do 31. 5. 2024

 • V souladu s pokyny ke SZZk (ke stažení na webu katedry) se student spojí s garantem zvolené oblasti a poté s garantem zvoleného tématu. Vyplněný formulář o volbě tématu odevzdá na sekretariát katedry (1 exempář).

Termín odevzdání MDP a BDP

Pro termín obhajob v lednu:   do pondělí 11. 12. 2023

Pro termín obhajob v květnu/červnu:   do čtvrtka 25. 4. 2024 (pozor, katedra určuje dřívější termín než harmonogram FF!)

Pro termín obhajob v srpnu:   do čtvrtka 27. 6. 2024, 

Zářijový termín je primárně chápán jako opravný. Jako řádný jej mohou využít pouze ti studenti, kteří v daném akademickém roce plní část závěrečné zkoušky v květnu/červnu. Podrobnosti stanoví Vnitřní norma FF UP, viz:
https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/uredni_deska/vnitrni_normy/FF-B17_01_vnitrni_norma_ke_studijnimu_a_zkusebnimu_radu.docx.pdf

- Vypracování posudků: vyučující je v elektronické podobě vyvěsí do IS STAG, a to nejpozději týden před obhajobou. Tuto lhůtu lze zkrátit jen se souhlasem studenta.
- Odklad odevzdání práce ve výjimečných a odůvodněných případech schvaluje vedoucí katedry.


Harmonogram SZZk

- Studenti, kteří chtějí přistoupit k SZZk či k obhajobě, jsou povinni se do stanoveného data (viz níže) přihlásit osobně nebo e-mailem sekretářce katedry. Podle počtu zájemců budou následně vypsány termíny v IS STAG. Při zápisu na termín v IS STAG je nutné dbát harmonogramu stanoveného celofakultně. Dodatečné zápisy na termín SZZk či obhajoby do IS STAG nebudou umožněny!

- U pomezních témat prosíme diplomanty, aby konzultovali se svým vedoucím práce, u které komise budou práci obhajovat (literárněvědná, jazykovědná, editorská).

SZZk – LEDEN 2024

 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu:   2. 1. – 15. 1. 2024
 • Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu:    do 3. 11. 2023
 • Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG:   do 10. 11. 2023
 • Kontrola studijních povinností:   do 11. 12. 2023
 • Přihlášení ke SZZk/obhajobě v IS STAG:   do 11. 12. 2023
 • Odevzdání BP a DP v IS STAG:   do 11. 12. 2023

SZZk – KVĚTEN/ČERVEN 2024

 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu:   20. 5. – 14. 6. 2024
 • Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu:   do 25. 3. 2024     
 • Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG:   do 4. 4. 2024
 • Ukončení prezenční výuky pro absolventské ročníky:   26. 4. 2024
 • Splnění studijních povinností:   do 9. 5. 2024
 • Přihlášení ke SZZk v IS STAG:   do 9. 5. 2024
 • Odevzdání BP a DP v IS STAG:   do 25. 4. 2024

SZZk – SRPEN 2024

 • Státní závěrečné zkoušky a obhajoby proběhnou v termínu:   22. 8. – 30. 8. 2024
 • Student oznámí sekretářce úmysl vykonat SZZk/obhajobu:   do 31. 5. 2024
 • Katedra zveřejní zkušební termíny v IS STAG:   do 7. 6. 2024
 • Splnění studijních povinností:   do 27. 6. 2024
 • Přihlášení ke SZZk v IS STAG:   do 27. 6. 2024
 • Odevzdání BP a DP v IS STAG:   do 27. 6. 2024 (řádný i opravný termín)

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)