Český jazyk

Oborová rada DSP ČJ

FF UP:

doc. PhDr. Božena Bednaříková, Ph.D. (garantka a předsedkyně)
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

externí členové

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., FF UK Praha
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., FF UK Praha
Mgr. Vít Gvoždiak, Ph.D., FÚ AV ČR
doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., PdF UK Praha
prof. Dr. habil. Peter Kosta, Universität Potsdam
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., FF UK Praha
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., FF UK Praha

Specifika studia DSP Český jazyk na KBH FF UP

 1. Výuka v kurzech obsahuje vždy nejméně 4 hodiny přímé výuky + další výuku formou konzultací a především zpracování zadaného úkolu (seminární práce, prezentace, analýzy textu, praktických cvičení apod. – dle pokynů vyučujícího). V některých kurzech je využíváno Coursewaru (viz pokyny vyučujícího).
 2. Koncem dubna se pravidelně koná Fakultní kolo soutěže Student a věda (LINGVISTIKA) pro pregraduální studenty – počítá se s organizační pomocí doktorandů.
 3. V polovině května se pravidelně koná Mezinárodní setkání mladých lingvistů – počítá se s aktivní účastí doktorandů (konferenční vystoupení, vedení workshopu či konferenční sekce apod.) i s prací v organizačním týmu.
  V rámci této konference vždy probíhá Celostátní kolo soutěže pro pregraduální studenty Student a věda – LINGVISTIKA.
 4. Doktorandům je doporučeno účastnit se dle možností veřejných obhajob bakalářských, diplomových a disertačních prací.
 5. U doktorandů se rovněž očekává účast na přednáškách Jazykovědného sdružení ČR.
 6. Oborová rada velmi podporuje zahraniční stáže (např. v programu ERASMUS či CEEPUS) i vystoupení na zahraničních konferencích (spojených např. s účastí v grantových projektech).
 7. U doktorandů se očekává, že se budou účastnit grantových projektů (např. IGA), popř. je budou sami aktivně podávat.

Pedagogické aktivity doktorandů

Posluchači doktorského studijního programu Český jazyk mají v rámci modulu „Pedagogický modul“ možnost absolvovat celkem 4 předměty (povinností je získat v tomto modulu minimálně 5 kreditů):

 • KBH/94VP1 Výuka předmětu 1
 • KBH/94VW Výuka ve workshopu
 • KBH/94AV Asistence při výuce
 • KBH/94BP1 Vedení/oponentura bakalářských prací 1

Tyto předměty lze zapsat vícekrát.

Nejobvyklejší formou uvedení do pedagogické praxe je Asistence při výuce, kdy posluchač DSP učí za supervize garanta příslušného předmětu. Další častou volbou je Oponentura bakalářské práce (obvykle jedna oponentura za akademický rok).

Doktorandi mají možnost vést Volitelný jazykový seminář (Výuka předmětu), a to s vazbou na svou disertační práci. Tyto volitelné semináře jsou mezi pregraduálními studenty velmi oblíbené.

Někteří posluchači si volí předmět Výuka ve workshopu, velmi často jej realizují v rámci Mezinárodního setkání mladých lingvistů, a to za supervize vedoucí organizačního týmu mezinárodního setkání a předsedkyně oborové rady DSP Český jazyk.

V souladu s platnou akreditací DSP Český jazyk a v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UP (a Směrnicí děkana č. 01/2012 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP) se očekává, že posluchač doktorského studia DSP Český jazyk bude mít výukovou povinnost 2−4 hodiny týdně (minimálně 2, maximálně 4), a to ve 2. až 5. semestru doktorského studia.
Student v prezenční formě studia tak realizuje výuku v minimálním rozsahu 84 hodin a maximálním rozsahu 168 hodin za celé období studia.

Výuková povinnost pro studenty v kombinované formě studia je Studijním a zkušebním řádem a Směrnicí děkana č. 01/2012 k provedení Studijního a zkušebního řádu UP stanovena na 12−72 výukových hodin za celou dobu studia.

Pozn.: Rozsah výukové povinnosti bude ještě projednán na zasedání oborové rady DSP Český jazyk dne 29. června 2016.

Další možnosti praxe ve výuce – výuka češtiny pro cizince (mimo kreditní systém)

 1. Letní škola slovanských studií (za supervize ředitele LŠSS, Mgr. Pavla Poláchová)
 2. výuka kurzů češtiny pro cizince v rámci programu ERASMUS+ (předměty KBH/CJPC1 a KBH/CJPC2) – za supervize vedoucí lingvistické sekce Mgr. Dariny Hradilové, Ph.D.

Soupis doktorandů DSP Český jazyk

Interní doktorandi:

Mgr. Petr Kabelka

Mgr. Tereza Koudelíková

Mgr. David Lavička

Mgr. Zuzana Maleňáková

Mgr. Jiří Mánek

Mgr. Kristýna Nováková

Mgr. Jakub Wenzel

Mgr. Wendy Zimmerová

Mgr. Kateřina Žvaková

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)