Konference

Komárkova jazykovědná Olomouc

Druhý ročník sympozia na téma Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích se bude konat 19. 10. 2017 a bude věnován památce prof. PhDr. Edvarda Lotka, CSc.

Prof. PhDr. Edvard Lotko, CSc., (1932–2011) byl po celý svůj profesní život spojen s Univerzitou Palackého v Olomouci. Vystudoval bohemistiku a polonistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, po absolutoriu působil na Filozofické fakultě UP jako pedagogický a vědecký pracovník, tamtéž se v roce 1990 habilitoval a v roce 1992 byl jmenován profesorem. Kromě toho byl v letech 1990–1994 proděkanem Filozofické fakulty UP a angažoval se v nejrůznějších vědeckých kolegiích a odborných organizacích. Na katedře bohemistiky FF UP se profesor Edvard Lotko věnoval především lexikologii a rétorice, dlouhou dobu vedl také přednášky a semináře z obecné jazykovědy. Předmětem jeho badatelského zájmu však nebyla jenom čeština, systematicky se věnoval také polštině i slovenštině a jejich kontrastivnímu výzkumu.

Kontakt: Mgr. Darina Hradilová, Ph.D. (darina.hradilova@upol.cz) 

Pozvánka v pdf

Program v pdf

Organizační pokyny

Místo konání sympozia: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26, 3. podlaží.

Doprava z Hlavního nádraží: tramvají číslo 1, X4 a 7 na zastávku Tržnice.

Ubytování

Účastníci konference si ubytování zajišťují a hradí sami.
Tipy na ubytování:

Stravování

Na místě bude zajištěno běžné konferenční občerstvení.

Výstupy z konference

Po dohodě s jednotlivými účastníky bude část příspěvků vydána formou kolektivní monografie, část příspěvků v recenzovaném časopise Bohemica Olomucensia.

Pokyny k publikování příspěvků

formální úprava

Odevzdání písemné podoby příspěvků: 31. 1. 2018.


Umění a kultury střední Evropy

Mezinárodní mezioborové sympozium UKSE probíhá každoročně v březnu, http://strednievropa.webnode.cz/


Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Mezinárodní lingvistická konference probíhá každým rokem v květnu, http://mladilingviste.upol.cz/


Katedra pořádá také jednorázová sympozia věnovaná významným osobnostem lingvistiky nebo literární vědy, vybraným tématům apod.