Doktorské studium

Doktorské studium na KBH FF UP probíhá v oborech Český jazyk, Česká literatura a Teorie literatury.

Český jazyk

Charakteristika studia

Cíl studia:
Cílem studia je v první řadě důkladné poznání současných deskripcí českého jazyka a zdokonalení teoretické či metodologické výbavy spojené s analýzou a interpretací současné normy, respektive syntézou získaných podkladů. Studium je rovněž zaměřeno na historický vývoj češtiny a na otázky srovnávací lingvistiky (především ve vztahu ke slovanským jazykům) a na problematiku typologickou. Udělení titulu Ph.D. je podmíněno úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky (složené z ústní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce).

Profil absolventa:
Absolvent je způsobilý vědecké práce v oblasti jazykovědné bohemistiky a vědeckopedagogického působení na vysokých školách příslušného zaměření. Je připraven uplatnit se i v oblasti edičních a nakladatelských aktivit jako jazykový expert.

Oborová rada DSP Český jazyk

Interní členové:

 • doc. PhDr. Božena Bednaříková, Ph.D. (předsedkyně)
 • prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (místopředseda)
 • doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
 • prof. Ludmila Stěpanova, CSc.
 • doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

Externí členové:

 • doc. Mirjam Fried, Ph.D.                                   FF UK Praha
 • doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc.                   PdF UK Praha
 • prof. Dr. habil. Peter Kosta                                Universität Potsdam
 • prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.                    FF UK Praha
 • doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.                 FF UK Praha

Tajemník:

 • Mgr. Josef Línek, Ph.D. (FF UP)

Česká literatura

Forma, typ studia

prezenční, doktorské
kombinované, doktorské

Studium

samostatný studijní program

Délka studia (roky)

4

Akademický titul

Ph.D.

Studium garantuje

Machala Lubomír, prof. PhDr. CSc.

Anotace
Cílem studia je v první řadě důkladné prohloubení poznání dějin české literatury od nejstarších dob po současnost a také zdokonalení teoretické či metodologické výbavy spojené s poznáváním, analyzováním, interpretováním české literatury, respektive syntetizováním získaných podkladů. Studium je rovněž zaměřeno na komparaci vývoje české literatury s literaturami zahraničními (zejm. slovanskými a germánskými). Udělení titulu Ph.D. je podmíněno získáním 240 kreditů v předepsané skladbě i časovém rozvrhu a úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky a obhajoby disertační práce.

Požadavky na přijetí
Základním požadavkem je ukončení magisterského studia v oboru česká filologie či slovanská filologie, výjimečně i v jiných literárněhistorických specializacích. Uchazeč přiloží k přihlášce ke studiu doklady o dosaženém jazykovém vzdělání, o své eventuální publikační činnosti (související s oborem studia) a zejména projekt doktorské disertační práce, obsahující její název, koncept (2-3 normostrany) a soupis výchozí odborné literatury. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru se členy oborové rady studijního oboru a prověřuje především kvalitu disertačního projektu. Ten je vhodné předem konzultovat s možným školitelem. O zprostředkování konzultace lze požádat předsedu oborové rady prof. Lubomíra Machalu (lubomir.machala@upol.cz).

Termín a místo přijímacího řízení
1. 7. 2020 od 13:00 hod., Křížkovského 10, posluchárna č. 2.12

Profil absolventa
Absolvent je způsobilý vědecké práce v oblasti literárněvědné bohemistiky a vědeckopedagogického působení na vysokých školách příslušného zaměření. Je připraven uplatnit se i v oblasti edičních a nakladatelských aktivit jako literárněhistorický odborný pracovník.

Předpoklad uplatnitelnosti
Je připraven uplatnit se i v oblasti edičních a nakladatelských aktivit jako literárněhistorický odborný pracovník.