Doktorské studium

Doktorské studium na KBH FF UP probíhá v oborech Český jazyk, Česká literatura a Teorie literatury.

Český jazyk

Charakteristika studia

Cíl studia:

Cílem studia je v první řadě důkladné poznání současných deskripcí českého jazyka a zdokonalení teoretické či metodologické výbavy spojené s analýzou a interpretací současné normy, respektive syntézou získaných podkladů. Studium je rovněž zaměřeno na historický vývoj češtiny a na otázky srovnávací lingvistiky (především ve vztahu ke slovanským jazykům) a na problematiku typologickou. Udělení titulu Ph.D. je podmíněno úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky (složené z ústní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce).

Profil absolventa:

Absolvent je způsobilý vědecké práce v oblasti jazykovědné bohemistiky a vědeckopedagogického působení na vysokých školách příslušného zaměření. Je připraven uplatnit se i v oblasti edičních a nakladatelských aktivit jako jazykový expert.

Oborová rada DSP ČJ

interní členové:

doc. PhDr. Božena Bednaříková, Ph.D. (předsedkyně)

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (místopředseda)

doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.

prof. Ludmila Stěpanova, CSc.

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

externí členové:

doc. Mirjam Fried, Ph.D.                                   FF UK Praha

doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc.                   PdF UK Praha

prof. Dr. habil. Peter Kosta                                Universität Potsdam

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.                    FF UK Praha

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.                 FF UK Praha

 

Tajemník: Mgr. Josef Línek, Ph.D. (FF UP)

Oborová rada DSP ČL

interní členové:

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.

doc. Erik Gilk, Ph.D.

doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc., (předseda OR)

doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

 

externí členové:

prof. dr. hab. Joanna Czaplińska                           Univerzita Opole

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.                         ÚČL AV ČR Praha

prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.                       FF Univerzita Hradec Králové

doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.                                FF MU Brno

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.                          PdF UK Praha

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.                         FF JČU České Budějovice

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.                                FF UK Praha