Bakalářské studium

Základní informace najdete na webu: http://newstudujbohemistiku.upol.cz/ 

Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry dr. Zuzanu Zemanovou, zuzana.zemanova@upol.cz tel. 585 633 143.

Odkazy do katalogu programů: 


Česká filologie (samostatný program i dvouprogramové studium):

Studium probíhá paralelně v oblasti jazykovědné a literárněvědné. V jazykovědné oblasti vychází z širšího kontextu historického vývoje češtiny a slovanských jazyků. Největší pozornost je však věnována poznávání současného jazyka, jež dále souvisí s praktickou schopností produkce jazykových komunikátů a orientací v nich, s rozvojem čtenářské gramotnosti a s různými přístupy k analýze textu. V literárněvědné oblasti studia se posluchači seznámí s vývojem české literatury od nejstarších dob do současnosti. Součástí literárněvědné výuky jsou přednášky a semináře z teorie literatury a literárněvědné metodologie, které poskytují studentům základní nástroje pro analýzu literárního textu a zároveň rozvíjejí schopnost interpretace a kritického přístupu k jednotlivým problémům z oblasti literární historie i literární teorie.

Absolventi nalézají uplatnění v řadě oborů soukromé i státní sféry, kde je požadováno všeobecné humanitní vzdělání a zároveň perfektní znalost českého jazyka, literární a kulturní přehled. Jsou všestranně vybaveni pro práci v nakladatelstvích, médiích, knihovnách, kulturních zařízeních různého typu a ve státní správě. Jsou rovněž připraveni pokračovat v navazujícím magisterském studiu.


Česká filologie se zaměřením na editorskou práci (samostatný studijní program):

Program je koncipován jako propojení tradiční bohemistické báze (v literárněvědném i lingvistickém ohledu) a interdisciplinárních přesahů k programům souvisejícím. Zde se jedná především o mediální aplikace bohemistiky, textologii či textovou kritiku. Program také nahlíží na knihu jako kulturní a dějinný artefakt, včetně jejího přerodu v době nových médií. Součástí studia je zvládnutí základů audiovizuálních technologií a osvojení si pravidel typografie a počítačové grafiky.

Absolvent získá základní teoretické a praktické znalosti v oblasti aplikované bohemistiky, edičních technik, obecný vhled do právních souvislostí nakladatelské a mediální praxe a knižní kultury, ale i potřebný kulturní a společenský rozhled. Je vědomostně i prakticky připraven pro práci v nakladatelské a mediální sféře, je schopen kritické práce s texty a dokáže je na profesionální úrovni zpracovávat včetně grafické úpravy. Je rovněž připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu české filologie.