Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633142
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.21
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen oborové rady
Vědecká společnost
  • Český komitét slavistů (člen, 2016-)
Oborová rada
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Slovanské filologie na FF UK v Praze (člen, 2012-)
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Český jazyk na FF UP v Olomouci (člen, 2012-)
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Srovnávací slovanská filologie na FF UP v Olomouci (předseda, 2016-)
ČLÁNEK
Vepřek M. Cyrilometodějský literární a jazykový odkaz. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2013.
Vepřek M. Grafém ě ve staročeském hlaholském Comestoru. Listy filologické. 2012.
Vepřek M. K staroslověnské „terminologii“ hříchů. Bohemica Olomucensia. 2010.
Vepřek M., Bauerová H. Vybraná paleoslovenistická témata v korespondenci F. V. Mareše a V. Tkadlčíka. Slovo. Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 2010.
Bauerová H., Vepřek M. Staroměstský kámen - fakta a hypotézy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Vepřek M. Česká redakce staroslověnštiny jako dědictví kultury Velké Moravy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Vepřek M. K otázce lexikální příbuznosti dvou českocírkevněslovanských památek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Ucrainica. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Vepřek M. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vepřek M. Českohlaholské písemnictví Emauzského kláštera a jeho jazyková podoba. In Kubínová K. (Eds.) Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. 2017.
Vepřek M. Metaphor and Metonymy in Czech Fishing and Angling Terminology. In Janyšková I., Karlíková H., Boček V. (Eds.) Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. 2017.
Vepřek M. Prefix *(j)ьz- as a Component of Lexical Bohemisms in Church Slavonic?. In Janyšková I., Karlíková H. (Eds.) Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, t-11 September 2014, Brno. 2015.
VEPŘEK M. Příspěvek k problematice překladu z latiny do staroslověnštiny. In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře, 1. díl, část jazykovědná. 2011.
Komárek K., Vepřek M. Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu.. 2008.
Vepřek M. Dobové a místní reálie v českocírkevněslovanských památkách. Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Vepřek M. Cyrilometodějská tradice v Hlaholském misálu Vojtěcha Tkadlčíka. Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. 2013.
Vepřek M. Čeština a kontinuita cyrilometodějské tradice. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. 2013.
Vepřek M. Velkomoravská literární škola. Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Machala L. Slovo o literatuře. (Rozhovor s Annou Zonovou a Miroslavem Vepřkem.). In Vepřek M., Zonová A. (Eds.) 2014.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Vepřek M. Česká redakce církevní slovanštiny v kontextu nejstaršího slovanského písemnictví (dílčí výstup z oponovaného grantu). vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Lexikální bohemismy v českocírkevněslovanských památkách. 2006.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Česká jazykověda - paleoslovenistika KSO/91ACJ ZS 2
Dílčí odborná zk. + obhajoba 1 KSO/95DZ1 LS 0
Dílčí odborná zk. + obhajoba 1 KSO/95DZ1 ZS 0
Dílčí odborná zk. + obhajoba 2 KSO/95DZ2 LS 0
Dílčí odborná zk. + obhajoba 2 KSO/95DZ2 ZS 0
Disertační seminář jazykový 1 KSO/95DSJ LS 0
Disertační seminář jazykový 1 KSO/95DSJ ZS 0
Disertační seminář jazykový 2 KSO/95DJS LS 0
Disertační seminář jazykový 2 KSO/95DJS ZS 0
Disertační seminář literární 1 KSO/95DSL LS 0
Disertační seminář literární 1 KSO/95DSL ZS 0
Disertační seminář literární 2 KSO/95DLS LS Se 0
Disertační seminář literární 2 KSO/95DLS ZS Se 0
Grantové aktivity - řešitel grantu KSO/91BG1 LS Se 0
Grantové aktivity - řešitel grantu KSO/91BG1 ZS Se 0
Grantové aktivity - spoluřešitel grantu KSO/91BG2 LS Se 0
Grantové aktivity - spoluřešitel grantu KSO/91BG2 ZS Se 0
Hlaholské písemnictví KBH/VHPS ZS Se 2
Hostující profesoři 5 - slov. jazykověda KSO/92BJ5 ZS Se 0
Hostující profesoři 6 - slov. lit. věda KSO/92BL6 ZS Se 0
Metody diachronní lingvistiky KBH/MDL ZS Se 1
Metody diachronní lingvistiky KBH/MDL ZS 1
Obhajoba disertační práce KSO/95ODP LS 0
Obhajoba disertační práce KSO/95ODP ZS 0
Paleoslovenistická exkurze KBH/VEXP LS Se 0
Paleoslovenistická exkurze KBH/EXP LS Se 0
Principy jazykového vývoje KBH/92BPV ZS Se 4
Principy vývoje jazyka KOL/PVJ ZS 0
Principy vývoje jazyka KOL/PVJ ZS Se 0
Publikace překladu LT 10 a více normstr1 KSO/91BP1 LS Se 0
Publikace překladu LT 10 a více normstr1 KSO/91BP1 ZS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 1 KSO/91BS1 LS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 1 KSO/91BS1 ZS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 2 KSO/91BS2 LS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 2 KSO/91BS2 ZS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 3 KSO/91BS3 LS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 3 KSO/91BS3 ZS Se 0
Publikace přísp. na zahr./dom. konf. 2 KSO/91BT2 LS Se 0
Publikace přísp. na zahr./dom. konf. 2 KSO/91BT2 ZS Se 0
Publikace příspěvku na zahr. konferenci1 KSO/91BT1 LS Se 0
Publikace příspěvku na zahr. konferenci1 KSO/91BT1 ZS Se 0
Rezervace místnosti KBH/REZMI LS 2
Srov. slov. fil. - workshop KSO/91AOW LS Se 4
Staroslověnština KBH/STSLS LS Se 2
Staroslověnština KBH/STSL LS 1
Stať v impaktovaném čas. ČR 1 KSO/91BI1 LS Se 0
Stať v impaktovaném čas. ČR 1 KSO/91BI1 ZS Se 0
Stať v zahraničním rezenzovaném časopis KSO/91BR1 LS Se 0
Stať v zahraničním rezenzovaném časopis KSO/91BR1 ZS Se 0
Státní doktorská zkouška KSO/95SDZ LS 0
Státní doktorská zkouška KSO/95SDZ ZS 0
Úvod do diachronní slavistiky KBH/UDS ZS 1
Úvod do diachronní slavistiky KBH/UDS ZS Se 1
Úvod do etymologie KBH/UVET LS Se 1
Úvod do etymologie KBH/UVET LS 1
Výběrový seminář 9 - bc. studium KBH/VS9BC ZS Se 2
Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 1 KSO/91BD1 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 1 KSO/91BD1 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 2 KSO/91BD2 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 2 KSO/91BD2 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.1 KSO/91BZ1 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.1 KSO/91BZ1 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.2 KSO/91BZ2 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.2 KSO/91BZ2 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.3 KSO/91BZ3 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.3 KSO/91BZ3 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.4 KSO/91BZ4 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.4 KSO/91BZ4 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.5 KSO/91BZ5 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.5 KSO/91BZ5 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.6 KSO/91BZ6 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.6 KSO/91BZ6 ZS Se 0
Výuka předmětu 1 KSO/94VP1 LS Se 0
Výuka předmětu 1 KSO/94VP1 ZS Se 0
Výuka předmětu 2 KSO/94VP2 LS Se 0
Výuka předmětu 2 KSO/94VP2 ZS Se 0
Výuka předmětu 3 KSO/94VP3 LS Se 0
Výuka předmětu 3 KSO/94VP3 ZS Se 0
Výuka předmětu 4 KSO/94VP4 LS Se 0
Výuka předmětu 4 KSO/94VP4 ZS Se 0
Výuka předmětu 5 KSO/94VP5 LS Se 0
Výuka předmětu 5 KSO/94VP5 ZS Se 0
Výuka předmětu 6 KSO/94VP6 LS Se 0
Výuka předmětu 6 KSO/94VP6 ZS Se 0
Vývoj českého jazyka KBH/VCJAZ LS Se 2
Zahraniční stáž do 30 dní KSO/91CS2 LS 0
Zahraniční stáž do 30 dní KSO/91CS2 ZS 0
Zahraniční stáž do 7 dní KSO/91CS1 LS 0
Zahraniční stáž do 7 dní KSO/91CS1 ZS 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KSO/91CS3 LS 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KSO/91CS3 ZS 0
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Bohuslava JAMNÁ FIF Filologie 2015
Jana KUBĚNOVÁ FIF Filologie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.