Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633142
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.21
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen oborové rady
Vědecká společnost
  • Český komitét slavistů (člen, 2016-)
Oborová rada
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Slovanské filologie na FF UK v Praze (člen, 2012-)
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Český jazyk na FF UP v Olomouci (člen, 2012-)
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Srovnávací slovanská filologie na FF UP v Olomouci (předseda, 2016-)
ČLÁNEK
Vepřek M. Cyrilometodějský literární a jazykový odkaz. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2013.
Vepřek M. Grafém ě ve staročeském hlaholském Comestoru. Listy filologické. 2012.
Vepřek M. K staroslověnské „terminologii“ hříchů. Bohemica Olomucensia. 2010.
Vepřek M., Bauerová H. Vybraná paleoslovenistická témata v korespondenci F. V. Mareše a V. Tkadlčíka. Slovo. Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 2010.
Bauerová H., Vepřek M. Staroměstský kámen - fakta a hypotézy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Vepřek M. Česká redakce staroslověnštiny jako dědictví kultury Velké Moravy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Vepřek M. K otázce lexikální příbuznosti dvou českocírkevněslovanských památek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Ucrainica. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Vepřek M. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vepřek M., Janyšková I., Karlíková H. Prefix *(j)ьz- as a Component of Lexical Bohemisms in Church Slavonic?. Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, t-11 September 2014, Brno. 2015.
VEPŘEK M. Příspěvek k problematice překladu z latiny do staroslověnštiny. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře, 1. díl, část jazykovědná. 2011.
Komárek K., Vepřek M. Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu.. 2008.
Vepřek M. Dobové a místní reálie v českocírkevněslovanských památkách. Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Vepřek M. Cyrilometodějská tradice v Hlaholském misálu Vojtěcha Tkadlčíka. Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. 2013.
Vepřek M. Čeština a kontinuita cyrilometodějské tradice. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. 2013.
Vepřek M. Velkomoravská literární škola. Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
OPONENTSKÝ POSUDEK
Vepřek M. Česká redakce církevní slovanštiny v kontextu nejstaršího slovanského písemnictví (dílčí výstup z oponovaného grantu). vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Lexikální bohemismy v českocírkevněslovanských památkách. 2006.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Česká jazykověda - paleoslovenistika KSO/91ACJ ZS 2
Dílčí odborná zk. + obhajoba 1 KSO/95DZ1 LS 0
Dílčí odborná zk. + obhajoba 1 KSO/95DZ1 ZS 0
Dílčí odborná zk. + obhajoba 2 KSO/95DZ2 LS 0
Dílčí odborná zk. + obhajoba 2 KSO/95DZ2 ZS 0
Disertační seminář jazykový 1 KSO/95DSJ LS 0
Disertační seminář jazykový 1 KSO/95DSJ ZS 0
Disertační seminář jazykový 2 KSO/95DJS LS 0
Disertační seminář jazykový 2 KSO/95DJS ZS 0
Disertační seminář literární 1 KSO/95DSL LS 0
Disertační seminář literární 1 KSO/95DSL ZS 0
Disertační seminář literární 2 KSO/95DLS LS Se 0
Disertační seminář literární 2 KSO/95DLS ZS Se 0
Grantové aktivity - řešitel grantu KSO/91BG1 LS Se 0
Grantové aktivity - řešitel grantu KSO/91BG1 ZS Se 0
Grantové aktivity - spoluřešitel grantu KSO/91BG2 LS Se 0
Grantové aktivity - spoluřešitel grantu KSO/91BG2 ZS Se 0
Hlaholské písemnictví KBH/VHPS ZS Se 2
Hostující profesoři 5 - slov. jazykověda KSO/92BJ5 ZS Se 0
Hostující profesoři 6 - slov. lit. věda KSO/92BL6 ZS Se 0
Metody diachronní lingvistiky KBH/MDL ZS Se 1
Metody diachronní lingvistiky KBH/MDL ZS 1
Obhajoba disertační práce KSO/95ODP LS 0
Obhajoba disertační práce KSO/95ODP ZS 0
Paleoslovenistická exkurze KBH/EXP LS Se 0
Paleoslovenistická exkurze KBH/VEXP LS Se 0
Principy jazykového vývoje KBH/92BPV ZS Se 4
Principy vývoje jazyka KOL/PVJ ZS Se 0
Principy vývoje jazyka KOL/PVJ ZS 0
Publikace překladu LT 10 a více normstr1 KSO/91BP1 LS Se 0
Publikace překladu LT 10 a více normstr1 KSO/91BP1 ZS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 1 KSO/91BS1 LS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 1 KSO/91BS1 ZS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 2 KSO/91BS2 LS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 2 KSO/91BS2 ZS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 3 KSO/91BS3 LS Se 0
Publikace přísp. - studentský sborník 3 KSO/91BS3 ZS Se 0
Publikace přísp. na zahr./dom. konf. 2 KSO/91BT2 LS Se 0
Publikace přísp. na zahr./dom. konf. 2 KSO/91BT2 ZS Se 0
Publikace příspěvku na zahr. konferenci1 KSO/91BT1 LS Se 0
Publikace příspěvku na zahr. konferenci1 KSO/91BT1 ZS Se 0
Srov. slov. fil. - workshop KSO/91AOW LS Se 4
Staroslověnština KBH/STSLS LS Se 2
Staroslověnština KBH/STSL LS 1
Stať v impaktovaném čas. ČR 1 KSO/91BI1 LS Se 0
Stať v impaktovaném čas. ČR 1 KSO/91BI1 ZS Se 0
Stať v zahraničním rezenzovaném časopis KSO/91BR1 LS Se 0
Stať v zahraničním rezenzovaném časopis KSO/91BR1 ZS Se 0
Státní doktorská zkouška KSO/95SDZ LS 0
Státní doktorská zkouška KSO/95SDZ ZS 0
Úvod do diachronní slavistiky KBH/UDS ZS 1
Úvod do diachronní slavistiky KBH/UDS ZS Se 1
Úvod do etymologie KBH/UVET LS Se 1
Úvod do etymologie KBH/UVET LS 1
Výběrový seminář 9 - bc. studium KBH/VS9BC ZS Se 2
Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 1 KSO/91BD1 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 1 KSO/91BD1 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 2 KSO/91BD2 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 2 KSO/91BD2 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.1 KSO/91BZ1 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.1 KSO/91BZ1 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.2 KSO/91BZ2 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.2 KSO/91BZ2 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.3 KSO/91BZ3 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.3 KSO/91BZ3 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.4 KSO/91BZ4 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.4 KSO/91BZ4 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.5 KSO/91BZ5 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.5 KSO/91BZ5 ZS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.6 KSO/91BZ6 LS Se 0
Vystoupení s příspěvkem na mezin. konf.6 KSO/91BZ6 ZS Se 0
Výuka předmětu 1 KSO/94VP1 LS Se 0
Výuka předmětu 1 KSO/94VP1 ZS Se 0
Výuka předmětu 2 KSO/94VP2 LS Se 0
Výuka předmětu 2 KSO/94VP2 ZS Se 0
Výuka předmětu 3 KSO/94VP3 LS Se 0
Výuka předmětu 3 KSO/94VP3 ZS Se 0
Výuka předmětu 4 KSO/94VP4 LS Se 0
Výuka předmětu 4 KSO/94VP4 ZS Se 0
Výuka předmětu 5 KSO/94VP5 LS Se 0
Výuka předmětu 5 KSO/94VP5 ZS Se 0
Výuka předmětu 6 KSO/94VP6 LS Se 0
Výuka předmětu 6 KSO/94VP6 ZS Se 0
Vývoj českého jazyka KBH/VCJAZ LS Se 2
Zahraniční stáž do 30 dní KSO/91CS2 LS 0
Zahraniční stáž do 30 dní KSO/91CS2 ZS 0
Zahraniční stáž do 7 dní KSO/91CS1 LS 0
Zahraniční stáž do 7 dní KSO/91CS1 ZS 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KSO/91CS3 LS 0
Zahraniční stáž nad 30 dní KSO/91CS3 ZS 0
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Bohuslava JAMNÁ FIF Filologie 2015
Jana KUBĚNOVÁ FIF Filologie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.