Mgr. Richard Změlík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

+420585633167, +420775367183

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.29

Odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Literárněvědná společnost, pobočka Olomouc (člen, 2010–)
  • Brněnský naratologický kroužek (člen, 2019–)
  • Česká asociace pro digitální humanitní vědy (CzADH) (člen, 2018–)

Mezinárodní organizace

  • New Directions in the Humanities Research Network (člen, 2019–)
  • International Society for the Study of Narrative (člen, 2018–)
  • The European Association for Digital Humanities (EADH) (člen, 2018–)

Redakční rada

  • Miscellanea posttotalitariana Wratislawiensia (člen, 2014–2017)
ČLÁNEK
Změlík R. The Use of Authorial Corpora beyond Linguistic. Jazykovedny Casopis. 2017.
Změlík R. Hodnotím, hodnotíš, hodnotíme. Literární noviny. 2016.
Změlík R. Editorial. Bohemica Olomucensia. 2015.
Změlík R. Jakub Arbes (1840-1914). Český jazyk a literatura. 2014.
Změlík R. Ke kategorii literárního prostoru. Bohemica Litteraria. 2014.
Změlík R. Literární geografie: problém Máchových krajin. Historická geografie. 2014.
Změlík R. O příbězích. Literární noviny. 2013.
Změlík R. Bdělý sen z hlediska textové strategie Nervalovy Aurelie. Slawica Wratislaviensia. 2012.
Změlík R. Město s pohnutou minulostí i nadějnou budoucností. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2012.
Změlík R. Za zvuku sitárů aneb Na kus řeči s muzikantem Karlem Cvrkem. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2012.
Změlík R. Mezinárodní tematologická konference na FF UP. Bohemica Olomucensia. 2011.
Změlík R. Dvojí podoba romantické krajiny: Mácha a Nerval. Bohemica Olomucensia. 2009.
Změlík R. Význam chrámu. Tvar. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Změlík R. „Vysoce ctění, učení a kumštovní páni u literárního a uměleckého stolu v pivovaře Svatého Tomáše v Praze“. In Faktorová V., Urválková Z., Pácalová J. (Eds.) Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. 2017.
Změlík R. Máchova krajina očima jeho vykladačů (od 40. let 19. stol. do 40. let. 20. stol.). In Šmajs J. (Eds.) Aby země nebyla jen hrobem. Literatura, kultura, příroda. 2011.
Změlík R. Přínos strukturalismu pro interpretaci krajiny u Karla Hynka Máchy. In Mitter P., Menšíková Z. (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. 2011.
Změlík R. Reálná a fikční krajina v díle Miloše Urbana (Hastrman). In Fedrová S. (Eds.) Česká literatura v intermediální perspektivě. 2011.
Změlík R. Podoba a význam krajinného toposu v Klímově slavné Nemesis. In HRABAL J., GILK E. (Eds.) Aluze. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Změlík R. Prostor jako strukturně-sémiotická dimenze v myšlení Jurije Machajloviče Lotmana. Kapitoly z literárněvědné tematologie: Gaston Bachelard, Jean-Pierre Richard, Georges Poulet, Jurij Michajlovič Lotman. 2020.
Změlík R. Close reading nebo Distant reading? Mezi kritikou a poezií Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. 2018.
Změlík R. Digital Humanities v literární vědě a problematika interpretace empirických modelů. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. 2018.
Změlík R. K Lotmanovu pojetí hranice a prostoru. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
Změlík R. Želary - vesnice, která není na žádné mapě (fikční reprezentace krajiny a prostoru). Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2012.
ABSTRAKT
Změlík R. Bude literární věda exaktní vědou v jednadvacátém století? Pocta Jiřímu Levému – Ad translationem 26. - 27. 10. 2017. Sborník abstraktů konferenčních příspěvků. 2017.
Změlík R. Možnosti jazykového korpusu pro literárněvědnou analýzu na příkladu autorského slovníku Jana Čepa. Korpusová lingvistika Praha 2014 (20 let mapování češtiny): Abstraky. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Změlík R. Karel Hynek Mácha. 2018.
Změlík R. Karel Hynek Mácha. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Změlík R., Vrajová J., Kolářová J. Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. 2018.
Změlík R., Vrajová J., Komenda P. Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě. 2017.
Malinová L., Komenda P., Kaválek T., Změlík R. Tematologie. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Změlík R., KOMENDA P., MALINOVÁ L. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
SOFTWARE
Změlík R., Plecháč P. KORBEL - Manažer beletristických korpusů. 2015.
Změlík R. Korpus textů Jana Čepa. 2015.
RECENZE
Změlík R. O literatuře z „vnější“ perspektivy. Bohemica litteraria. 2019.
Změlík R. Úvod do digitálních humanitních věd? Bohemica Olomucensia. 2019.
Změlík R. Empirická analýza literatury. Česká literatura. 2018.
Změlík R. Nová monografie o rané tvorbě Jana Čepa. Bohemica Olomucensia. 2015.
Změlík R. "Fylogeneze" kultury Jurije M. Lotmana. Česká literatura. 2014.
Změlík R. Tomáš Klimek - Krajiny českého středověku. Český časopis historický. 2014.
Změlík R. Cesty Miroslava Koloce za K. H. M. Tvar. 2012.
Změlík R. O psaní historie. Host. 2012.
Změlík R. Úvod do fantastické literatury Tzvetana Todorova. Bohemica Olomucensia. 2012.
Změlík R. Hynku! Viléme! Růženo! Host. 2011.
Změlík R. Město jako kaleidoskop. Tvar. 2011.
Změlík R. Nad knihou Alice Jedličkové Zkušenost prostoru. Bohemica Olomucensia. 2011.
Změlík R. Ruský formalismus (Metapoetika). Tvar. 2011.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Změlík R. Barvy v české a ruské frazeologii (Srovnávací analýza sémantiky pojmenování barev na základě korpusových dat a frazeologických slovníků). Barvy v české a ruské frazeologii (Srovnávací analýza sémantiky pojmenování barev na základě korpusových dat a frazeologických slovníků). 2020.
Změlík R. Textologie. Textologie. 2019.
Změlík R. Dalibor Tureček: Sumář. Diskurzivita české literatury 19. století. Sumář - Diskurzivita české literatury 19. století. 2018.
PROJEKT
Změlík R. Bohemistika – výzvy a otázky současné humanitní vědy. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 2019.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Změlík R. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2015.
Změlík R., KOMENDA P. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Výběrový seminář 6 - bc. studium KBH/VS6BC LS Se 2
Konceptual. barev ve fikčním narativu KBH/VKBFN ZS Se 2
Konceptual. barev ve fikčním narativu KBH/VKBFN LS Se 2
Úvod do literární teorie KBH/ULTP ZS 1
Úvod do literární teorie KBH/ULTSE ZS Se 10
Literární kritika KBH/LITK LS 1
Literární kritika KBH/LITKS LS Se 2
Výběrový seminář 13 - bc. studium KBH/VS13B ZS Se 2
Výběrový seminář 13 - bc. studium KBH/VS13B LS Se 2
Výběrový seminář 13 - mgr. studium KBH/VS13M LS Se 2
Myšlení o literatuře 20. století KBH/MLI20 ZS Se 2
Výběrový seminář 29 - bc. studium KBH/VS29B LS Se 2
Výběrový seminář 3 - mgr. studium KBH/VS3M LS Se 2
Myšlení o literatuře 20. století KBH/M20 ZS Se 2
Digital Humanities v literární vědě KBH/92DIH LS Se 2
Digital Humanities v literární vědě KBH/92DIH LS 1
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.