Mgr. Petr Komenda, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633166
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.29
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Komenda P. Halasova Sépie. Aluze. 2015.
  Komenda P. Zniternění a zvnějšnění v textovém procesu. Literární archiv. 2012.
  Komenda P. Emil Juliš: Znepokojivá zkušenost Zóny. Bohemica Olomucensia. 2010.
  Komenda P. Estetika přírody v poezii Vincence Furcha. Časopis Matice moravské. 2010.
  Komenda P. Poetika odstupu v současné české poezii (první část). Psí víno : časopis pro současnou poezii. 2010.
  Komenda P. Fragmentární poetika pozdního Halase. Česká literatura. 2009.
  Komenda P. Skupina 42. Mezi imanencí a transcendencí. Sémiotika fragmentu.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2008.
  Komenda P. Halasovy tvůrčí postupy po roce 1935. Slovo a smysl. 2007.
  Komenda P. Odkrývání tvůrčích postupů v Halasových prózách. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
  Komenda P. Přítomnost a dějinnost v pozdních prózách Jana Čepa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2007.
  Komenda P. Jan Zahradníček - "Kam dosáhne můj zlatý vír". Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2006.
  Komenda P. O psaní -ismů a jevech souvisejících. Český jazyk a literatura. 2006.
  Komenda P. Rozpad a obrana rodného horizontu v pozdních dílech Jana Čepa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
  Komenda P. Jan Čep a Timotheus Vodička: dvě cesty v českém katolickém myšlení. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
  Komenda P. Z deníku Jana Čepa. Česká literatura. 2003.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Komenda P. Poetika fragmentu a dekanonizace díla. In Jungmannová L. (Eds.) Česká literatura rozhraní a okraje. 2010.
  Komenda P. Samomluva, sebeoslovení a exteritorialita jiného v pozdních textech Jana Čepa (Poutník na zemi, Sestra úzkost) - žánrové souvislosti. In Mitter P., Tošková K. (Eds.) Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. 2009.
  Komenda P. F. X. Šalda a literární kritik Bedřich Fučík. In Kubíček T., Wiendl J., Merhaut L. (Eds.) "Na téma umění a život". F. X. Šalda 1867-1937-2007. 2007.
  Komenda P. Rukopis prózy "Zápisky Jiljího Klena" a jeho úloha v genezi textu. Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře (sborník příspěvků z lit. konference, Zámek Vsetín 18. - 19. 10. 2006). 2007.
  Komenda P. "Tolik krásných věcí s tak malou vírou" - vztah poetiky Františka Halase a Jana Zahradníčka. In Kubíček T., Wiendl J. (Eds.) Víra a výraz (sborník z konference "...bývalo u mne zotvíráno..." - východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století). 2005.
  KNIHA - CELEK
  Zatloukal J., Komenda P. Kniha týdne. 2015.
  Machala L., Gilk E., Kolářová J., Komenda P., Malý R., Schneider J., Galík J., Hora P., Podivínský M., Petrů E., Skalička J., Štěrbová A. Panorama české literatury (1) do roku 1989. In Machala L. (Eds.) 2015.
  KOMENDA P. Místo-prostor-krajina v literatuře a kultuře. In KOMENDA P., Malinová L., Změlík R. (Eds.) Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
  KOMENDA P. Místo-prostor-krajina v literatuře a kultuře. In KOMENDA P., Malinová L., Změlík R. (Eds.) Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
  Komenda P. Ediční příprava korespondence. Ediční příprava korespondence. 2008.
  KAPITOLA V KNIZE
  Jirsa D. Pozice Timothea Vodičky při tažení olomouckých dominikánů proti Karlu Schulzovi. In Komenda P., Wiendl J. (Eds.) Je to s tím Akordem velký kříž – Vzájemná korespondence Timothea Vodičky a Jana Zahradníčka. 2017.
  Komenda P. Cestopisný zápisník Petra Borkovce. Možnosti zápisníku ve fenomenologii psaní. Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. 2015.
  Komenda P. Doslov. Jan Čep: Kniha týdne. 2015.
  Komenda P. Ediční zpráva. Jan Čep: Kniha týdne. 2015.
  Komenda P. Akt zveřejnění ve sbírce Morový sloup Jaroslava Seiferta. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
  KOMENDA P. Modely aktu psaní. Jazyky reprezentace. 2012.
  KOMENDA P. Text města v tartuské sémiotice (na pozadí religionistických výzkumů). In Malura J., Tomášek M. (Eds.) Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2011.
  Komenda P. Česká literární kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
  Komenda P. Literární kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
  Štěrbová A., Podivinský M., Schneider J., Gilk E., Komenda P., Machala L., Malý R. Literatura po vzniku Československé republiky a za německé okupace (1918 - 1945). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
  Machala L., Galík J., Podivínský M., Schneider J., Komenda P., Gilk E., Malý R. Literatura v letech 1969 -1989. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
  Galík J., Podivinský M., Štěrbová A., Schneider J., Machala L., Komenda P., Gilk E., Malý R. Poválečná literatura do roku 1968. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
  Komenda P. Pouť do Emauz: emauzská krajina v pozdním díle Jana Čepa. In Miodyński L. (Eds.) Cywilizacja - przestrzeń - tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. 2005.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Komenda P. Česká spirituální literatura v době mezi válkami. Seminář pořádaný Centrem pro školy Arcibiskupství olomouckého. 2010.
  Komenda P. Akt psaní a poetika fragmentu (Nad záměrností a nezáměrností v literárním textu). Přednáška pro olomouckou pobočku Literárněvědné společnosti. 2009.
  Komenda P. Moravská literatura na Přerovsku (V. Furch, R. Musil, J. A. Komenský, J. Blahoslav, Jan Čep). Seminář pro zahraniční bohemisty, katedra bohemistiky Filosofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc. 2009.
  Komenda P. Skupina 42 v kontextu vývoje české poválečné poezie. Studijně - pedagogický pobyt, program ERASMUS. 2009.
  Komenda P. Současná česká poezie (dění kolem časopisu Souvislosti). Studijně - pedagogický pobyt, program ERASMUS. 2009.
  Komenda P. Jan Čep - existenciální prozaik. ERASMUS. 2007.
  Komenda P. Nad současnou českou poezií (nejnovější sbírky z let 2004 - 2007). Seminář Obce spisovatelů pro zahraniční bohemisty (Olomouc). 2007.
  Komenda P. Pozdní tvorba Františka Halase. ERASMUS. 2007.
  Komenda P. Skupina 42. ERASMUS. 2007.
  Komenda P. Současná česká poezie. ERASMUS. 2007.
  Komenda P. Spisovatelé olomouckého regionu (Jan Čep, Václav Kaplický, Jiří Wolker). Seminář Obce spisovatelů pro zahraniční bohemisty (Olomouc). 2007.
  Komenda P. Přednáška na téma Jan Zábrana. Večer Jana Zábrany (1. 11. 2005). 2005.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Změlík R., Vrajová J., Komenda P. Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě. 2017.
  Malinová L., Komenda P., Kaválek T., Změlík R. Tematologie. 2011.
  Machala L., Komenda P., Křivánek V. Seminář pro zahraniční bohemisty. 2009.
  Machala L., Komenda P. Seminář pro zahraniční bohemisty. 2007.
  SBORNÍK - CELEK
  Změlík R., KOMENDA P., MALINOVÁ L. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
  Komenda P. Česká kultura a umění ve 20. století, téma Ideologie a imaginace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica. 2006.
  RECENZE
  Komenda P. František Halas - Jan Zahradníček: Není dálky.... Česká literatura. 2003.
  Komenda P. Jan Čep: Umění a milost. Česká literatura. 2003.
  Komenda P. František Halas: Dopisy. Česká literatura. 2002.
  PROJEKT
  Zatloukal J., Komenda P. „Meditace“ Jana Čepa. Kritická edice s komentářem a syntetickou úvodní studií.. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2017.
  SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
  Změlík R., KOMENDA P. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2011.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Česká literatura III. KBH/CLIII LS 2
  Česká literatura III. KBH/CIIIS LS Se 4
  Editologie KBH/EDIT ZS Se 2
  Osobnost Františka Halase v české lit. KBH/VFH LS Se 2
  Teorie verše a básnické imaginace KBH/TVBA LS Se 2
  Teorie verše a básnické imaginace KBH/TVBA LS 2
  Teorie verše a básnické imaginace-ZK KBH/TVBAZ LS 0
  Textologie KBH/TEX ZS Se 4
  Textologie KBH/TX ZS Se 1
  Textologie KBH/TX ZS 1