PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633173
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.09
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  Vědecká společnost
  • Komise pro spisovné jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů (člen, 2014-)
  Odborná komise
  • Český komitét slavistů (tajemník, 2009-2013)
  Redakční rada
  • redakční rada časopisu Nová čeština doma i ve světě (člen, 2013-)
  Státnicová komise
  • Zkušební komise pro bakalářskou státní závěrečnou zkoušku v oboru "Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích" (člen, 2006-)
  Jiné komise a orgány
  • Komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při Českém komitétu slavistů (předseda, 2010-2013)
  • Jazykovědné sdružení ČR (člen, 2004-)
  ČLÁNEK
  Bláha O. A proč bych já vám měl sdělovat všechny moje příjmy? Sorry jako.... Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2017.
  Bláha O., Pustějovská I. Rozhovor – Ondřej Bláha: Čeština nezanikne. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2017.
  Bláha O. K etymologii jména olomouckého předměstí Hodolany. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2016.
  Bláha O. Za Josefem Kolaříkem. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2015.
  Bláha O. Budyšínské zasedání komise pro spisovné jazyky. Bohemica Olomucensia. 2014.
  Bláha O. K etymologii jména olomouckého předměstí Povel. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2014.
  Bláha O., Hradilová D., Svobodová J. Kapitoly z české gramatiky. Bohemica Olomucensia. 2014.
  Bláha O. Morfematika mluvené a psané češtiny. Bohemica Olomucensia. 2014.
  Bláha O. Otazníky nad kenaanštinou. Bohemica Olomucensia. 2014.
  Bláha O. Specifika českého jazykového obrození. Bohemica Olomucensia. 2014.
  Bláha O. Starý český nápis na márnici v Charvátech. Bohemica Olomucensia. 2014.
  Bláha O. Ignác Jan Hanuš a lingvistika. Bohemica Olomucensia. 2013.
  Bláha O. Miroslav Komárek. Slavia. 2013.
  Bláha O. Rozloučení s profesorem Komárkem. Bohemica Olomucensia. 2013.
  Bláha O. V řece je zakletý kůň. Forte. 2013.
  Bláha O. Za Jaroslavem Bartoškem. Bohemica Olomucensia. 2013.
  Bláha O. Bibliografie prací prof. E. Lotka za léta 2009 až 2012. Bohemica Olomucensia. 2012.
  Bláha O. Edvard Lotko. Slavia. 2012.
  Bláha O. Jan Kořenský pětasedmdesátiletý. Bohemica Olomucensia. 2012.
  Lotko E., Bláha O. O globalizaci z hlediska lingvistického. Bohemica Olomucensia. 2012.
  Bláha O. Sokolství a čeština. Bohemica Olomucensia. 2012.
  Bláha O. Jubileum Oldřicha Uličného. Bohemica Olomucensia. 2011.
  Bláha O. Na cestě k nové mluvnici češtiny. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2011.
  Bláha O., Malý R. Bohemica Olomucensia na prahu druhého ročníku. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2010.
  Bláha O. František Kopečný mezi námi. Bohemica Olomucensia. 2010.
  Bláha O. Nový česko-polský frazeologický slovník. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2010.
  Bláha O. Slovesné neologismy v češtině. Bohemica Olomucensia. 2010.
  Bláha O. Délka slova v češtině, ruštině a bulharštině. Bohemica Olomucensia. 2009.
  Bláha O. Otázky české morfonologie. Bohemica Olomucensia. 2009.
  Bláha O. Srovnávací slovanská jazykověda na Univerzitě Palackého. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. 2007.
  Bláha O. Srovnávací slovanská jazykověda na Univerzitě Palackého. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
  Bláha O. K etymologii názvu olomoucké Ztracené ulice. Střední Morava. 2005.
  Bláha O. Moravský jazykový separatismus: zdroje, cíle, slovanský kontext. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
  Bláha O. Moravský jazykový separatismus: zdroje, cíle, slovanský kontext. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Studia Moravica. 2005.
  Bláha O. Problematika slovesného vidu v díle Josefa Dobrovského. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
  Bláha O. Sém ?lineárního pohybu? a gramatické vlastnosti slovesa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Bohemica IX. 2004.
  Bláha O. Slovanské jazyky v díle moravského polyglota a spisovatele Františka Vymazala. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
  Bláha O. Z diplomanta doktorand. 2004.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Bláha O. Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům). Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům). 2006.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Bláha O. "Préteritum anticipující" ve slovanských jazycích. Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Sborník příspěvků ze 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Univerzitě Palackého ve dnech 16.-18. května 2005.. 2007.
  Bláha O. Čeština jako útěcha a naděje: K životu a dílu Františka Dobromysla Trnky.. Z paměti literární Olomouce 2. Sborník memoárů, statí a příležitostných textů.. 2006.
  Bláha O. K opisům budoucího času typu Zítra jedu do Prahy. Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis?. 2006.
  Bláha O. Korelativní nedeterminovaná slovesa typu "vozit" a význam "dvoufázového pohybu". Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
  Bláha O. Dobrovský a polabština. Josef Dobrovský ? Fundator studiorum slavicorum. 2004.
  KNIHA - CELEK
  Bláha O., Dudek P., Heklová K., Horáčková K. Lexikální rusismy v současné češtině. 2016.
  Bláha O. Jazyky střední Evropy. 2015.
  Uličný O., Kurdíková M., Uličný O., Bláha O., Pacovská J., Hájková E., Schneiderová S., Bordag D., Dittmann R., Martinec I., Stranjik H., Bořkovcová M., Macurová A., Vasiljev I., Mitter P., Petkevič V., Palková Z., Štěpánková B., Kaderka P., Prošek M., Beneš M., Smejkalová M., Ziková M., Křivan J., Vondráček M., Lábus V., Škodová S. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. 2015.
  Hradilová D., Bláha O., Svobodová D., Mitter P., Jandová E., Svobodová J., Bednaříková B. Proměny slova. 2013.
  Bláha O. Funkční stratifikace češtiny. Funkční stratifikace češtiny. 2009.
  Bláha O. Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům). Vyjadřování budoucnosti v současné češtině (se zřetelem k ostatním slovanským jazykům). 2008.
  KAPITOLA V KNIZE
  Bláha O. Česko-slovenské jazykové kontinuum v 1. polovině 19. století. Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských spisovných jazykov. 2017.
  Bláha O. Původ jména Kroměříž. Umělecké památky Kroměříže: průvodce. 2015.
  Bláha O. Televize a spisovný jazyk. Mjezynarodna konferenca Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow: Słowjanske spisowne rěče a medije. 2015.
  Bláha O. František Řehoř Giannini a tzv. Liber hibernicus. Mezi východem a západem : Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 2013.
  Bláha O. Jazykové stopy předcyrilometodějských křesťanských misií v Panonii a na Moravě. Mezi východem a západem : Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 2013.
  Bláha O. Čeština po r. 1989. Dějiny českého jazyka. 2012.
  Bláha O. Čeština za socialismu. Dějiny českého jazyka. 2012.
  Bláha O. Úvodem. Dějiny českého jazyka. 2012.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Artymovyč, Agenor. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Barnet, Vladimír. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Baudiš, Josef. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Bečka, Josef Václav. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Bednaříková, Božena. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Běličová, Helena. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Bešta, Teodor. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Blažek, Matyáš. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Bogoczová, Irena. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Brábek, František. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Čechová, Marie. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Damborský, Jiří. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Daneš, František. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Daňhelka, Jiří. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Daňkovský, Řehoř Alois. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. David, Jiří (Georgius). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Dokulil, Miloš. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Dostál, Antonín. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Durdík, Josef. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Ertl, Václav. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Fic, Karel. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Flajšhans, Václav. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Frček, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O. Frekvence slovních druhů v češtině, ruštině a bulharštině. Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Geitler, Leopold Václav (Lavoslav). Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Giger, Markus. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Gladkova, Hana. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Grünwald, Moritz. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Hádek, Karel. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Haller, Jiří. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Hanuš, Ignác Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Heřman, Sáva. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Hlavinka, Alois. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Hoskovec, Tomáš. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Hošek, Ignác. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Hrabě, Vladimír. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Hronek, Jiří. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Hujer, Oldřich. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Chládek, Abrahám ben Azriel. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Isačenko, Alexandr Vasiljevič. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Jahn, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Janko, Josef. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Kampelík, František Cyril. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Karcevskij, Sergej Josifovič. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O. Ke stupňování adjektiv ve slovanských jazycích. Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Klimeš, Lumír. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Komárek, Karel. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Komárek, Miroslav. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Konopásek, Jaroslav. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Kopeckij, Leontij Vasiljevič. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Kořenský, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Kořínek, Josef Miloslav. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Kosina, Jan Evangelista. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Kosta, Peter. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Kovář, Emanuel. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Kurz, Josef. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Kyas, Vladimír. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Kyselo, Karel. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Lego, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Leška, Oldřich. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Liewehr, Ferdinand. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Łysohorsky, Óndra. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Malý, Jakub. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Mareš, František Václav. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Mikeš, František Otakar. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Mrázek, Roman. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Niederle, Jindřich. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Noha, Miloš. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Osička, Antonín. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Paňkevyč, Ivan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Pastrnek, František. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Páta, Josef. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Patera, Adolf. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Polívka, Jiří. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Prasek, Vincenc. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Profous, Antonín. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Ryšánek, František. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Řeháček, Luboš. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Salzmann, Zdeněk. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Sedláček, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Schwarz, Ernst. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Simovyč, Vasyl. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Skrbinšek, Jožef. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Slavíčková, Eleonora. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Smetánka, Emil. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Spina, Franz. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Stach, Václav. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Stich, Alexandr. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Straková, Vlasta. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Špachta, Dominik Alois. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Těšitelová, Marie. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Trnka, František Dobromysl. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Týn, Emanuel. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Uhlířová, Ludmila. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Uličný, Oldřich. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Váša, Pavel. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Vážný, Václav. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Vintr, Josef. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Vodička, Theodor. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Vymazal, František. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Zikmund, Václav. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Černý J., Holeš J. Zima, Jaroslav. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
  Bláha O., Bartoš L. Hošek je vaše gramatika. Kleňme se svou vzdělaností jako duha. 2007.
  Bláha O. Srovnávací slovanská jazykověda na Univerzitě Palackého. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia Bohemica 10.. 2007.
  Bláha O. Profesor Miroslav Komárek. Studie z diachronní lingvistiky. 2006.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Bláha O., Svobodová J., Uličný O. Jazyková situace češtiny na Moravě a ve Slezsku. 2016.
  Bednaříková B., Bláha O. Sondy pod povrch jazyka. 2009.
  Bláha O., Kořenský J. Strukturalismus dnes. 2004.
  AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
  Bláha O. Ad hoc. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Bodrý, decimovat, disperzní, doyen. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Bohemismy v „sudetoněmeckých“ dialektech. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Budoucnost češtiny 1. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Budoucnost češtiny 2. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Budovatelská slova v "socialistické" češtině. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Co je na češtině nejtěžší. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Česká příjmení ve Vídni. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Česká příjmení ve Vídni 2. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Daleko víc potřebnější. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Dopad. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Edukace, eklekticismus, estakáda, epesní. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Handicap, handicapovat, handicapovaný. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Japanismy v češtině. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Jazyk Rybovy České mše vánoční. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Jsou to opět domácí, kdo jde do vedení. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Kladívkový papír, lepenka a papundekl. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Koleda a kalendář. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Legrace a koupání. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Mít filipa. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Následovně a následující. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Nečekané germanismy v češtině. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Nesklonné podoby křestních jmen. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Oblíbenost křestních jmen dříve a nyní. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Odkdy existuje slovo dálnice?. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Olomoučan a Olomoučák. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Podmazat někoho. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Poúnorová čeština. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Prozvoň mě. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Přikvačit a propásnout. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Původ jména Morava. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Původ jména Morava 2. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Rodná jména u Čechů v 60. až 90. letech 20. stol.. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Rodná jména u Čechů ve 40. a 50. letech 20. stol.. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Rusismy v „socialistické“ češtině. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. S tím, že. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Sraz, spich, scuk a rande. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Stáj Ferrari. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Švanda, junda, chláma a prča. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Valčík a tango. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Vězeňský slang. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Vězeňský slang 2. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Vývojové tendence u některých českých číslovek. Okolo češtiny. 2013.
  Bláha O. Citoslovce wow. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Česko-moravské rozdíly v lexiku 1. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Česko-moravské rozdíly v lexiku 2. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Čeština na Hlučínsku. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Duplo mašinka. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Hubnout, chudnout, spadávat se. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. IKEA, ČEZ a Četka. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Jakého rodu je ZOO?. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Jan Hus a čeština. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Jazyk Boženy Němcové. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Jazyk dětských knih od Josefa Lady. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Lyže, brusle a hokej. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Mám za jedna. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Novinářská kachna. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Pexeso. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Počešťování přejatých slov. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Počty uživatelů češtiny kdysi a nyní. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Pokus vraždy. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Poledne, dopoledne, odpoledne. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Propiska, tužka a fixka. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Přízvuk a hranice mezi slovy. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Punč. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Richter, nebo Richtr?. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Řádově kolem třiceti. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Řekni to Dáše, nebo Dáši?. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Saturovat. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Škodný versus škodní. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Škrtit peníze. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Tablo. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Tímto se zrušuje předchozí vyhláška. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Vánoce. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Vulgarismy v politice a médiích 1. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Vulgarismy v politice a médiích 2. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Vývojové tendence u českých číslovek. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Významy slova ocas. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Zkratky jako společenský jev. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Zvláštnosti jazyka J. A. Komenského. Okolo češtiny. 2012.
  Bláha O. Advent, konvence, eventuální. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Co znamená "mluvit správně"?. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Čeština za socialismu. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Golgota. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Handrkování a kontroverze. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Handrkování a kontroverze. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Chrousti a brouci. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Jak zní čeština. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Jak zní čeština. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Jazyková manipulace v protektorátním tisku. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Jazykové stopy protektorátu v češtině. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Je tam zima, až to kvičí. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Je tam zima, až to kvičí. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Je to jasné jako facka. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Ještě jednou o pokémonské češtině. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Ještě k lexiku socialistické češtiny. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Ještě o velkých a malých písmenech. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Ještě o zvuku češtiny. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Ještě o zvuku češtiny. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Jsou nutné další úpravy spisovné češtiny?. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Kompozita v češtině. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Miroslav Tyrš a čeština. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Nečekaná malá písmena. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Nicméně. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Nicméně. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. O brusičích češtiny v 19. století. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. O telefonování. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Občanka a řidičák. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Oslovení v dopisech a mailech. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Petrklíč a narcis. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Pleonasmy v novinářské češtině. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Pokémonská čeština. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Polonismy v češtině. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Polonismy v češtině. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Poslouchat. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Préteritum místo kondicionálu. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Přání, přítel a frajer. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. S Dubanami, nebo s Dubany?. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Skloňování přejatých jmen v češtině. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Sponzor a kmotr. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Sponzor a kmotr. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Světlo. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Tendr. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Tři králové. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Tulipán a pampeliška. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Veš a blecha v jazyce. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Zarezervovat. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Zdvojené konsonanty v češtině. Okolo češtiny. 2011.
  Bláha O. Okolo češtiny. cyklus jazykových okének Okolo češtiny. 2005.
  Bláha O. Okolo češtiny. cyklus jazykových okének Okolo češtiny. 2004.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Čeština za socialismu KBH/VCSOC ZS Se 2
  Dějiny lingvistiky KBH/DEJLI ZS 2
  Funkční stratifikace češtiny KBH/FSCE ZS 1
  Funkční stratifikace češtiny KBH/FSCS ZS Se 6
  Kontaktová lingvistika KBH/VKONT LS Se 2
  Morfosyntax KOL/MORF ZS 1
  Morfosyntax KOL/MORF ZS Se 2
  Rétorika KBH/VRETO LS Se 2
  Rétorika KBH/VRETO ZS Se 2
  Sociolingvistika KBH/VSCLG LS Se 2
  Synchronní slavistika KBH/SYNSL LS Se 2
  Toponomastika KBH/VTOPN LS Se 2
  Vývojové tendence v současné češtině KBH/VVTSC LS Se 2