Mgr. Vladimír Polách, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633169, 777570618
Pracoviště:
Katedra historie
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.15
Pracovní zařazení:
 • (Katedra historie)
 • odborný asistent (Katedra bohemistiky)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Polách V. Theodoricus Monachus: čtení mezi řádky jedné norské kroniky.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2007.
  Polách V. Ottar na dvoře Alfréda Velikého. Cesta tam (a zase zpátky?). Dějiny a současnost. 2006.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Polách V. Theodoricus Monachus: Historie o starých norských králích. In HRABOVÁ L. (Eds.) 2011.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Polách V. Komunikační strategie českých poslanců na Facebooku. Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. 2014.
  Polách V. Mezi remediací a bulvarizací – k obrazové složce českého tisku. Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii. 2014.
  Bednaříková Procházková I., Polách V. Josef Škvorecký: Žert.. In . (Eds.) V Macurových botách.Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009. 2009.
  Dittmann R. K textu elektronických verzí Kralické bible a Karafiátově úpravě toponym z r. 1887. In Polách V. (Eds.) Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. 2008.
  KŘÍŽOVÁ K. "Létající", či "bludný" Holanďan?. In Polách V. (Eds.) Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
  Chvojková P. Prolegomena k teorii hypertextu. In Polách V. (Eds.) Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
  SCHÜRZ POCHYLOVÁ M. Slovotvorná motivace a strukturní ekvivalenty u českých a maďarských kompozit. In Polách V. (Eds.) Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
  DOOVÁ L., Polách V. The Vikings: verses, wergeld, vendetta. The reconciliation ritual in the medieval Scandinavian society as recorded in the sources.. In . (Eds.) Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku.. 2008.
  Polách V. Web 2.0. Krátká úvaha o vývoji datasféry. In . (Eds.) Intermedialita: slovo ? obraz ? zvuk.. 2008.
  Dittmann R. Za kralickými předlohami deuterokanonické knihy Tobiáš (na materiále Tob 1). In Polách V. (Eds.) Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
  Svobodová J. Komunikační analýza diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. In Polách V. (Eds.) Funkce-funkčnost-funkcionalismus. 2007.
  Polách V. Československá emigrace do Norska po srpnu 1968: základní údaje.. In . (Eds.) Emigrace. Sborník historických prací Centra pro česká exilová studia. 2006.
  Pořízka P. Přepis(y) textů v korpusech mluvené češtiny. In POŘÍZKA P., Polách V. (Eds.) Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
  KAPITOLA V KNIZE
  Polách V. Skandinávské hledání cest. In Beránek O., Cermanová P., Hrubý J. (Eds.) Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století.. 2017.
  Polách V. An Attempted Portrait of Anna Kvapilová. A Little Big Woman. A Tribute to Anna Kvapilová. 2012.
  Polách V. Anna Kvapilová – pokus o portrét. Malá velká žena. Pocta Anně Kvapilové. 2012.
  Polách V. Re/de/konstrukce genderových rolí v Gibsonově románu Neuromancer. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
  Polách V. Souboj mezi teorií a praxí. Mediální teorie a praxe. 2012.
  Polách V. Josef Škvorecký: Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula. V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
  Polách V. Středověké Grónsko a Amerika-Vínland. In Boubín J. (Eds.) Mediaevalia historia bohemica. 2005.
  Polách V. Několik poznámek k rané christianizaci Norska.. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, řada Historica, č. 11. 2004.
  Polách V. Emigrace do Norska po roce 1948 a její kulturní činnost.. Studie z dějin emigrace. 2003.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Bednaříková B., Gvoždiak V., Polách V., Haiderová K., Kovandová J., Barbapostolosová L. X. mezinárodní setkání mladých lingvistů OLOMOUC 2009, Nepravidelnost a nejednoznačnost v non/verbálníkomunikaci (a jejím popisu). 2009.
  Bednaříková B., Polách V., Barbapostolosová L., ČERMÁKOVÁ K., KOVANDOVÁ J. IX. Mezinárodní setkání mladých lingvistů: Interkulturní komunikace a lingvistika. 2008.
  SBORNÍK - CELEK
  POŘÍZKA P., Polách V. Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis?. Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis?. 2006.
  SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
  Polách V. Bohemica Olomuciensis 2009/3. Bohemica Olomucensia. 2009.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Mediální gramotnost 1 KBH/MEDG1 ZS Se 4
  Mediální gramotnost 2 KBH/MEDG2 LS Se 4
  Mediální studia KBH/MES ZS Se 2
  Nová média KBH/VNMED LS Se 2
  Typografie 1 KBH/TYP1 ZS Se 2
  Typografie 2 KBH/TYP2 LS Se 4
  Výběrový seminář 33 - bc. studium KBH/VS33B LS Se 0
  Výběrový seminář 33 - bc. studium KBH/VS33B ZS Se 0