Mgr. Vladimír Polách, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633169, 777570618
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.15
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Polách V. Theodoricus Monachus: čtení mezi řádky jedné norské kroniky.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2007.
  Polách V. Ottar na dvoře Alfréda Velikého. Cesta tam (a zase zpátky?). Dějiny a současnost. 2006.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Polách V. Komunikační strategie českých poslanců na Facebooku. Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. 2014.
  Polách V. Mezi remediací a bulvarizací – k obrazové složce českého tisku. Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii. 2014.
  Bednaříková Procházková I., Polách V. Josef Škvorecký: Žert.. V Macurových botách.Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference 2002-2009. 2009.
  Dittmann R., Polách V. K textu elektronických verzí Kralické bible a Karafiátově úpravě toponym z r. 1887. Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. 2008.
  KŘÍŽOVÁ K., Polách V. "Létající", či "bludný" Holanďan?. Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
  Polách V., Chvojková P. Prolegomena k teorii hypertextu. Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
  SCHÜRZ POCHYLOVÁ M., Polách V. Slovotvorná motivace a strukturní ekvivalenty u českých a maďarských kompozit. Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
  DOOVÁ L., Polách V. The Vikings: verses, wergeld, vendetta. The reconciliation ritual in the medieval Scandinavian society as recorded in the sources.. Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku.. 2008.
  Polách V. Web 2.0. Krátká úvaha o vývoji datasféry. Intermedialita: slovo ? obraz ? zvuk.. 2008.
  Dittmann R., Polách V. Za kralickými předlohami deuterokanonické knihy Tobiáš (na materiále Tob 1). Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
  Svobodová J., Polách V. Komunikační analýza diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Funkce-funkčnost-funkcionalismus. 2007.
  Polách V Československá emigrace do Norska po srpnu 1968: základní údaje.. Emigrace. Sborník historických prací Centra pro česká exilová studia. 2006.
  POŘÍZKA P., Polách V., Pořízka P. Přepis(y) textů v korpusech mluvené češtiny. Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
  KNIHA - CELEK
  Polách V., Zelená Mediální teorie a praxe 2013-2014. 2015.
  Polách V., Zelená P. Mediální teorie a praxe. 2012.
  Polách V. Úvod do typografie a počítačové grafiky. Úvod do typografie a počítačové grafiky. 2008.
  KAPITOLA V KNIZE
  Polách V., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Smrt svatého Olafa ve světle skandinávských pramenů. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Polách V. An Attempted Portrait of Anna Kvapilová. A Little Big Woman. A Tribute to Anna Kvapilová. 2012.
  Polách V. Anna Kvapilová – pokus o portrét. Malá velká žena. Pocta Anně Kvapilové. 2012.
  Polách V. Re/de/konstrukce genderových rolí v Gibsonově románu Neuromancer. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
  Polách V. Souboj mezi teorií a praxí. Mediální teorie a praxe. 2012.
  Polách V. Josef Škvorecký: Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula. V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
  Boubín J., Polách V. Středověké Grónsko a Amerika-Vínland. Mediaevalia historia bohemica. 2005.
  Polách V. Několik poznámek k rané christianizaci Norska.. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis, řada Historica, č. 11. 2004.
  Polách V. Emigrace do Norska po roce 1948 a její kulturní činnost.. Studie z dějin emigrace. 2003.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Bednaříková B., Gvoždiak V., Polách V., Haiderová K., Kovandová J., Barbapostolosová L. X. mezinárodní setkání mladých lingvistů OLOMOUC 2009, Nepravidelnost a nejednoznačnost v non/verbálníkomunikaci (a jejím popisu). 2009.
  Bednaříková B., Polách V., Barbapostolosová L., ČERMÁKOVÁ K., KOVANDOVÁ J. IX. Mezinárodní setkání mladých lingvistů: Interkulturní komunikace a lingvistika. 2008.
  SBORNÍK - CELEK
  Polách V., POŘÍZKA P. Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis?. Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis?. 2006.
  SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
  Polách V. Bohemica Olomuciensis 2009/3. Bohemica Olomucensia. 2009.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Mediální gramotnost 1 KBH/MEDG1 ZS Se 4
  Mediální gramotnost 2 KBH/MEDG2 LS Se 4
  Mediální studia KBH/MES ZS Se 2
  Nová média KBH/VNMED LS Se 2
  Typografie 1 KBH/TYP1 ZS Se 2
  Typografie 2 KBH/TYP2 LS Se 4
  Výběrový seminář 33 - bc. studium KBH/VS33B LS Se 0
  Výběrový seminář 33 - bc. studium KBH/VS33B ZS Se 0