PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633165
Pracoviště:
Letní škola slovanských studií
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.34
Pracovní zařazení:
 • (Letní škola slovanských studií)
 • odborný asistent (Katedra bohemistiky)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  POŘÍZKA P. ECL – první mezinárodní certifikace češtiny jako cizího jazyka. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica, Bohemica. 2007.
  POŘÍZKA P., Pořízka J. Bedřich Janáček - český muzikant na evropském Severu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2006.
  Pořízka P. Může být lingvistická terminologie užitečná hudební teorii? (K analogii hudby a řeči). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
  Pořízka P. Představení výzkumného projektu Olomoucký korpus mluvené češtiny. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
  POŘÍZKA P. O kvartových a septimových krocích v lidových písních Moravského Valašska. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2003.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  POŘÍZKA P., KOŘENSKÝ J. Transkripce a sběr dat v korpusech mluvené češtiny. 2009.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  POŘÍZKA P., Fedrová S. K možnostem počítačového zpracování literárního textu. Česká literatura v intermediální perspektivě. 2010.
  POŘÍZKA P., Schäfer F., Holman P. Korpus esejů Otokara Březiny (fragment korpusu české esejistiky přelomu 19.–20. století). Otokar Březina 2008. 2010.
  POŘÍZKA P., Faiferová P., Chvojková P., Hlínová K. Jazyková zkouška ECL z češtiny pro cizince. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2007-2009. 2009.
  POŘÍZKA P., Schäfer M., Levická J., Garabík R. MorphCon – A Software for Conversion of Czech Morphological Tagsets. NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. 2009.
  POŘÍZKA P., Štícha F., Fried M. Olomoucký mluvený korpus – stav, metodologie, charakteristika. Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. 2008.
  POŘÍZKA P., Polách V., Pořízka P. Přepis(y) textů v korpusech mluvené češtiny. Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
  POŘÍZKA P., Polách V., Pořízka P. Přepis(y) textů v korpusech mluvené češtiny. Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
  KAPITOLA V KNIZE
  Pořízka P., Schäfer F. Korpus der tschechischen Bibelübersetzungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Dimensionen des Religiösen und die Sprache. Analysen und Projektberichte. 2013.
  POŘÍZKA P. Anotace orálních korpusů češtiny. Olomoucký mluvený korpus jako model. Čeština v mluveném korpusu. 2008.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  POŘÍZKA P. Současný stav příprav Korpusu olomoucké mluvené češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK Praha. 2008.
  Pořízka P. České jazykové korpusy. Letní škola slovanských studií FF UP. 2005.
  Pořízka P. Jazykové korpusy češtiny. Letní škola slovanských studií FF UP. 2004.
  POŘÍZKA P. K možnostem fonologizace hudební materie. Jazykovědné sdružení ČR. 2004.
  POŘÍZKA P. Zvuková podoba současné češtiny. Letní škola slovanských studií FF UP v Olomouci. 2003.
  SBORNÍK - CELEK
  Polách V., POŘÍZKA P. Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis?. Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis?. 2006.
  ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
  Komárek M., Krčmová M., Veroňková J., POŘÍZKA P. Školská jazykovědná terminologie: hláskosloví a pravopis. Školská jazykovědná terminologie. 2003.
  SOFTWARE
  POŘÍZKA P., Schäfer M., Zeman D. MorphCon. 2011.
  RECENZE
  POŘÍZKA P. V konviktu zněl zpěv byzantské hudební tradice. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2004.
  OSTATNÍ
  SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
  POŘÍZKA P. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 91, Studia Bohemica 10. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 91, Studia Bohemica 10. 2007.
  POŘÍZKA P. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 84, Bohemica 9. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 84, Bohemica 9. 2004.
  ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Audiovizuální technologie KBH/AVT ZS Se 4
  Editace zvuku KBH/VEZ LS Se 2
  Fonetika a fonologie KBH/FNTS LS Se 8
  Fonetika a fonologie KBH/FNT LS 1
  Korpusová lingvistika KBH/KOR ZS Se 4
  Počítačová ling. a zprac. jaz. dat KBH/PCLNG ZS Se 2
  Práce s jazykovými korpusy KBH/91MJK LS Se 4
  Výběrový seminář 24 - bc. studium KBH/VS24B ZS Se 0
  Výběrový seminář 32 - bc. studium KBH/VS32B LS Se 2
  Výběrový seminář 32 - bc. studium KBH/VS32B ZS Se 2