doc. PhDr. Karel KOMÁREK, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633161

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.16

docent

historická mluvnice češtiny a dějiny spisovného jazyka, onomastika

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 10:00–11:00 1.16 A podle domluvy mailem.
ČLÁNEK
Komárek K. Stručné metadějiny současné literární vědy. CESKA LITERATURA. 2023.
Komárek K., Kubečková M. O językowych opracowaniach czeskich pieśni religijnych. Bohemistyka. 2022.
Komárek K. Slovosled sylabotónického verše v češtině. Slovo a Slovesnost. 2021.
Komárek K., Maleňáková Z. Jmenné tvary adjektiv ve staré češtině. Listy Filologicke. 2020.
Komárek K. Paměti Františka Jana Vaváka jako filologický pramen. Historie - Otázky - Problémy. 2017.
Komárek K. Jaroslav Durych v čítankách a učebnicích. Český jazyk a literatura. 2016.
Komárek K. Náměty k interpretaci Durychova díla. Český jazyk a literatura. 2012.
Komárek K. Vidění domova v prózách Jana Čepa. Bohemica Olomucensia. 2012.
Komárek K. Čeština klasiků - jazyk cizí? Český jazyk a literatura. 2011.
Komárek K. Epilog života a díla Jana Žáčka. Tahy : literárněkulturní ročenka. 2009.
Komárek K. Onomastické pohledy na příjmení Komárek. Bohemica Olomucensia. 2009.
Komárek K. Postludium po životě P. Josefa Olejníka. Varhaník : časopis pro varhanickou praxi. 2009.
Komárek K. Jaroslav Durych jako manžel a otec v dopisech a vzpomínkách. Proglas : kultura - literatura - náboženství. 2008.
Komárek K. Časopisecké ukázky Durychových Služebníků neužitečných. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
Komárek K. Časopisecké ukázky Durychova Bloudění. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Bohemica IX. 2004.
Komárek K. Maria/Marie. Naše řeč. 2004.
Komárek K. Vlastní jména v textech Jana Čepa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Dittmann R. Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. In Komárek K. (Eds.) Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Komárek K. Vlastní jména jako editorský problém. Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte. 2022.
Komárek K. Jaroslav Durych – neúspěšný dramatik. In Martinek L. (Eds.) Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej. 2015.
Komárek K. Publicistika Jaroslava Durycha – mezi uměním a žurnalistikou. Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. 2012.
KOMÁREK K. Je čeština klasiků 19. století už minulostí? In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. 2011.
KOMÁREK K. Plížení a pouti Evropou - cestopisy Jaroslava Durycha. In MARTINEK L. (Eds.) Evropská dimenze české a polské literatury. Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej. 2011.
Komárek K. Język religijny bez frazesów? Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) V. Materiały z konferencji, Gniezno 22 ? 24 września 2008. 2009.
Komárek K. ?Hle, jak se milují!? Vztahy mezi řeholními řády v uměleckém zobrazení Jaroslava Durycha. Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září 2007. 2008.
Komárek K. Intertekstualność ? stosunek do tradycji. Tradycja i nowoczesność. Materiały z konferencji 14 ? 16 maja 2007 r. 2008.
Komárek K. K jazyku a poetice Foglarových próz. K fenoménu Jaroslav Foglar. Sborník příspěvků z konference ?Fenomén Jaroslav Foglar?, Praha, Památník národního písemnictví 17. září 2007. 2008.
Komárek K. Liturgické inspirace v díle Jaroslava Durycha. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. 2008.
Komárek K., Vepřek M. Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. 2008.
Komárek K. Apelatywizacja w toponimii biblijnej. In . (Eds.) Onimizacja i apelatywizacja. 2006.
Komárek K. Expresionistické rysy některých textů Jaroslava Durycha (fejetony o Podkarpatské Rusi). In Bauer M. (Eds.) Hledání expresionistických poetik. 2006.
Komárek K. K jednomu druhu intertextuality u Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Český jazyk a literatura v interakci. 2006.
Komárek K. Pojmenování žen v díle Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Žena v české a slovenské literatuře. 2006.
Komárek K. Typ katolictví Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Osobnost v církvi a politice: čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 2006.
Komárek K. K místním jménům v Bibli drážďanské a olomoucké. Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. 2005.
Komárek K. K místním jménům v Bibli drážďanské a olomoucké. In . (Eds.) Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. 2005.
Komárek K. Opracowanie nazewnictwa religijnego w języku czeskim (projekt). In . (Eds.) Język religijny dawniej i dziś II. 2005.
Komárek K. Jan Šrámek a lidová strana v zrcadle publicistiky Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Jan Šrámek - kněz - státník - politik. 2004.
Komárek K. Nowe nazewnictwo religijne we współczesnym języku czeskim. In . (Eds.) Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki nominacji językowej w nowej Europie. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 21-23 listopada 2003 r.). 2004.
Komárek K. Problemy z językiem religijnym (w środowisku czeskim). In . (Eds.) Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji w Gnieźnie 15-17 kwietnia 2002. 2004.
Komárek K. Proměny češtiny v církevním prostředí. In . (Eds.) Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku ? Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Sborník referátů z mezinárodní konference konané 15.-16. května 2003 ve W. 2004.
Komárek K. W jakim sensie język jest piękny? In . (Eds.) Piękno materialne, piękno duchowe. Materiały z konferencji 19-21 maja 2003 r. 2004.
Komárek K. Patrocinia v českých částech vratislavské diecéze. In . (Eds.) Wrocław w Czechach ? Czesi we Wrocławiu. Literatura-język-kultura. 2003.
Komárek K. Beletristická tvorba Jana Čepa z doby jeho emigrace. In . (Eds.) Česká a polská emigrační literatura. 2002.
KNIHA - CELEK
Komárek K., Cholodová U., Bláha O., Arkhanhelska A., Merzová R., Vepřek M., Berezjuk O. Čeština na Volyni. 2020.
Jirsa D., Trojková N. Tvůrce a tradice – Eseje o české literatuře 19. století. In Komárek K., Iwashita D. (Eds.) 2020.
Komárek K. Staré pověsti české. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Komárek K. Ještě k rekonstrukci jednoho klaretismu. Inspirace slovy. 2023.
Komárek K. Reflexe náboženství v Havlově hře Pokoušení. Kody i antykody twórczości Václava Havla. 2022.
Komárek K. Jak číst Jiráskovo Temno? In Martinek L. (Eds.) České a polské literární baroko. 2021.
Komárek K. Některé změny v slovosledu spisovné češtiny během 20. století. Jazyková zmena a pramene jej skúmania. 2021.
Jirsa D. Literární eseje Timothea Vodičky v kontextu katolického myšlení o literatuře v první polovině 20.století. In Jirsa D., Trojková N., Komárek K., Iwashita D., Jirsa D., Trojková N. (Eds.) Tvůrce a tradice – Eseje o české literatuře 19. století. 2020.
Komárek K. Exilová kniha knih. In Hanuš J., Suk J. (Eds.) Exilová kniha mého srdce. 2018.
Komárek K. Knižní čeština jako cizí jazyk v hrách Osvobozeného divadla. Obczy czy inny v języku i w literaturze czeskiej. 2018.
Komárek K. Jaroslav Durych za protektorátu. Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. 2017.
Komárek K. Hájek u Jiráska. Intertextuální pohled. In Linka J. (Eds.) Na okraj Kroniky české. 2015.
Komárek K. Sacrum et profanum v díle Jaroslava Durycha. Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. 2015.
Komárek K. Zrcadlo kleriků, které nastavil ve svém díle katolický spisovatel Jaroslav Durych, a co se v něm odráží. „Služebníci neužiteční.“ Kněžská identita v českých zemích ve 20. století. 2015.
Komárek K. Projevy apelu v české duchovní písni 19. století. In Mainx O. (Eds.) Literatura jako výzva a apel. 2014.
Komárek K. Valašský Ahasver - spisovatel Adolf Bogner. Valašsko - historie a kultura. 2014.
Komárek K. Generační rozdíly ve vnímání starších podob češtiny. Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej. 2012.
KOMÁREK K. K vlastním jménům v posledním dílu edice staročeské bible. In NEJEDLÝ P., VAJDLOVÁ M. (Eds.) Cesty slov. 2012.
Komárek K. Vyhnanec Jan Čep (poznámky k jeho exilové esejistice). In . (Eds.) Od banity do nomady. 2010.
Komárek K. Život a umučení Jana Sarkandra v české próze. In . (Eds.) Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. 2010.
Komárek K. Jan Paweł II - spojrzenie czeskiego lingwisty. Promieniowanie ojcostwa - Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków. 2009.
Komárek K. Jaroslav Durych v izolaci 50. let. In . (Eds.) Literatura určená k likvidaci IV. 2009.
Komárek K. Vidění mučednictví v díle Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Moje oči musely vidět... Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. 2009.
Komárek K. Intertekstualność-stosunek do tradycji. In . (Eds.) Tradycja i nowoczesność. 2008.
Komárek K. Jaroslav Durych jako manžel a otec v dopisech a vzpomínkách. Jaroslav Durych, Listy drahým. 2008.
Komárek K. K jazyku a poetice Foglarových próz. In . (Eds.) K fenoménu Jaroslav Foglar. 2008.
Komárek K. Las prosas líricas de Zdeněk Rotrekl. Zdeněk Rotrekl, Sospechosa comarca con ángeles. 2008.
Komárek K. Obraz první světové války v díle Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. 2007.
Komárek K. Wariantywność i dynamika rozwojowa czeskiej terminologii religijnej. In . (Eds.) Język religijny dawniej i dziś III. Materiały z konferencji, Poznań 24 ? 26 kwietnia 2006. 2007.
Komárek K. Apelatywizacja w toponimii biblijnej. In . (Eds.) Onimizacja i apelatywizacja. 2006.
Komárek K. Expresionistické rysy některých textů Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Hledání expresionistických poetik. 2006.
Komárek K. Historické prózy Jana Žáčka. In . (Eds.) Obraz minulosti v současné české a polské literatuře. 2006.
Komárek K. K jazykové a textové výstavbě poezie Zdeňka Rotrekla. In . (Eds.) Rozprava o současné poezii. 2006.
Komárek K. K jednomu druhu intertextuality u Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Český jazyk a literatura v interakci. 2006.
Komárek K. O niektórych wykładnikach antropomorfizacji osobowego Boga. In . (Eds.) Osoba i osobowość-czynniki je kształtujące. 2006.
Komárek K. Pojmenování žen v díle Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Žena v české a slovenské literatuře. 2006.
Komárek K. Jarolím Schäfer a jeho vesnické prózy. In . (Eds.) Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. 2005.
Komárek K. Opracowanie nazewnictwa religijnego w języku czeskim. In . (Eds.) Język religijny dawniej i dziś II. 2005.
Komárek K. Chvála Olomouce v díle Jaroslava Durycha. In Kolář B. (Eds.) Z paměti literární Olomouce. 2004.
Komárek K. Kosmické meditace Jaroslava Mazáče. Z paměti literární Olomouce. 2004.
Komárek K. Názvosloví tradičních řemesel a jeho poměr ke spisovnosti. In . (Eds.) Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny a perspektivy. 2004.
Komárek K. Samizdatové sborníky publicistiky Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Česká a polská samizdatová literatura. 2004.
Komárek K. Barokní zdroje textu Durychova Bloudění. In . (Eds.) Reflexe baroka v české literatuře XX. století. 2003.
Komárek K. Náboženská publicistika Jaroslava Durycha. In . (Eds.) Poutní zboží. Výbor náboženských úvah. 2003.
Komárek K. Patrocinia v českých částech vratislavské diecéze. In . (Eds.) Wrocław w Czechach-Czesi we Wrocławiu. Literatura-język-kultura. 2003.
Komárek K. Postmoderna versus katolický básník (Nad poezií Jaroslava Mazáče). In . (Eds.) Postmodernismus v umění a literatuře. 2003.
Komárek K. Vlastní jména a náboženská problematika. Słowiańska onomastyka - encyklopedia, tom II. 2003.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
KOMÁREK K. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2010.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
PYTLÍKOVÁ FIF Filologie 2012
KREISINGEROVÁ FIF Filologie 2019
MARCHALOVÁ FIF Filologie 2012
HLADKÁ FIF Filologie 2011
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)