Doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633161
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.16
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Komárek K. Paměti Františka Jana Vaváka jako filologický pramen. Historie - Otázky - Problémy. 2017.
  Komárek K. Jaroslav Durych v čítankách a učebnicích. Český jazyk a literatura. 2016.
  Komárek K. České katolické bible v 18. a 19. století aneb Dědictví svatováclavské. Historie - Otázky - Problémy. 2013.
  Komárek K. Náměty k interpretaci Durychova díla. Český jazyk a literatura. 2012.
  Komárek K. Vidění domova v prózách Jana Čepa. Bohemica Olomucensia. 2012.
  Komárek K. Čeština klasiků - jazyk cizí?. Český jazyk a literatura. 2011.
  Komárek K. Epilog života a díla Jana Žáčka. Tahy : literárněkulturní ročenka. 2009.
  Komárek K. Onomastické pohledy na příjmení Komárek. Bohemica Olomucensia. 2009.
  Komárek K. Postludium po životě P. Josefa Olejníka. Varhaník : časopis pro varhanickou praxi. 2009.
  Komárek K. Jaroslav Durych jako manžel a otec v dopisech a vzpomínkách. Proglas : kultura - literatura - náboženství. 2008.
  Komárek K. Časopisecké ukázky Durychových Služebníků neužitečných.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
  Komárek K. Časopisecké ukázky Durychova Bloudění. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Bohemica IX. 2004.
  Komárek K. Maria/Marie. Naše řeč. 2004.
  Komárek K. Pomnožná místní jména v českých překladech bible. Acta onomastica. 2004.
  Komárek K. Vlastní jména v textech Jana Čepa.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Dittmann R., Komárek K. Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. 2008.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Komárek K., Martinek L. Jaroslav Durych – neúspěšný dramatik. Divadlo v české a polské literatuře – Teatr w literaturze czeskiej i polskiej. 2015.
  Komárek K. Publicistika Jaroslava Durycha – mezi uměním a žurnalistikou. Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. 2012.
  KOMÁREK K. Je čeština klasiků 19. století už minulostí?. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. 2011.
  KOMÁREK K., MARTINEK L. Plížení a pouti Evropou - cestopisy Jaroslava Durycha. Evropská dimenze české a polské literatury. Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej. 2011.
  Komárek K. Język religijny bez frazesów?. Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym) V. Materiały z konferencji, Gniezno 22 ? 24 września 2008.. 2009.
  Komárek K. ?Hle, jak se milují!? Vztahy mezi řeholními řády v uměleckém zobrazení Jaroslava Durycha. Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září 2007. 2008.
  Komárek K. Intertekstualność ? stosunek do tradycji. Tradycja i nowoczesność. Materiały z konferencji 14 ? 16 maja 2007 r. 2008.
  Komárek K. K jazyku a poetice Foglarových próz. K fenoménu Jaroslav Foglar. Sborník příspěvků z konference ?Fenomén Jaroslav Foglar?, Praha, Památník národního písemnictví 17. září 2007. 2008.
  Komárek K. Liturgické inspirace v díle Jaroslava Durycha. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. 2008.
  Komárek K., Vepřek M. Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu.. 2008.
  Komárek K Apelatywizacja w toponimii biblijnej.. Onimizacja i apelatywizacja. 2006.
  Bauer M., Komárek K. Expresionistické rysy některých textů Jaroslava Durycha (fejetony o Podkarpatské Rusi).. Hledání expresionistických poetik. 2006.
  Komárek K K jednomu druhu intertextuality u Jaroslava Durycha.. Český jazyk a literatura v interakci. 2006.
  Komárek K Pojmenování žen v díle Jaroslava Durycha.. Žena v české a slovenské literatuře. 2006.
  Komárek K Typ katolictví Jaroslava Durycha. Osobnost v církvi a politice: čeští a slovenští křesťané ve 20. století.. 2006.
  Komárek K. K místním jménům v Bibli drážďanské a olomoucké. Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám.. 2005.
  Komárek K. K místním jménům v Bibli drážďanské a olomoucké. Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám.. 2005.
  Komárek K Opracowanie nazewnictwa religijnego w języku czeskim (projekt).. Język religijny dawniej i dziś II.. 2005.
  Komárek K Jan Šrámek a lidová strana v zrcadle publicistiky Jaroslava Durycha.. Jan Šrámek - kněz - státník - politik. 2004.
  Komárek K Nowe nazewnictwo religijne we współczesnym języku czeskim. Słowo. Tekst. Czas VII. Nowe środki nominacji językowej w nowej Europie. Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 21-23 listopada 2003 r.).. 2004.
  Komárek K Problemy z językiem religijnym (w środowisku czeskim).. Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji w Gnieźnie 15-17 kwietnia 2002.. 2004.
  Komárek K Proměny češtiny v církevním prostředí. Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku ? Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Sborník referátů z mezinárodní konference konané 15.-16. května 2003 ve W. 2004.
  Komárek K W jakim sensie język jest piękny?. Piękno materialne, piękno duchowe. Materiały z konferencji 19-21 maja 2003 r.. 2004.
  Komárek K Patrocinia v českých částech vratislavské diecéze. Wrocław w Czechach ? Czesi we Wrocławiu. Literatura-język-kultura. 2003.
  Komárek K. Beletristická tvorba Jana Čepa z doby jeho emigrace. Česká a polská emigrační literatura. 2002.
  KAPITOLA V KNIZE
  Komárek K. Jaroslav Durych za protektorátu. Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. 2017.
  Komárek K., Linka J. Hájek u Jiráska. Intertextuální pohled.. Na okraj Kroniky české. 2015.
  Komárek K. Sacrum et profanum v díle Jaroslava Durycha. Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiej. 2015.
  Komárek K. Zrcadlo kleriků, které nastavil ve svém díle katolický spisovatel Jaroslav Durych, a co se v něm odráží.. „Služebníci neužiteční.“ Kněžská identita v českých zemích ve 20. století.. 2015.
  Komárek K., Mainx O. Projevy apelu v české duchovní písni 19. století. Literatura jako výzva a apel. 2014.
  Komárek K. Valašský Ahasver - spisovatel Adolf Bogner. Valašsko - historie a kultura. 2014.
  Komárek K. Generační rozdíly ve vnímání starších podob češtiny. Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej. 2012.
  KOMÁREK K., NEJEDLÝ P., VAJDLOVÁ M. K vlastním jménům v posledním dílu edice staročeské bible. Cesty slov. 2012.
  Komárek K. Paradox zápasu s cenzurou (v české literatuře 80. a 90. let). Kultura bez cenzury (?). 2010.
  Komárek K. Vyhnanec Jan Čep (poznámky k jeho exilové esejistice). Od banity do nomady. 2010.
  Komárek K. Život a umučení Jana Sarkandra v české próze. Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. 2010.
  Komárek K. Jan Paweł II - spojrzenie czeskiego lingwisty. Promieniowanie ojcostwa - Jan Paweł II w oczach kilku pokoleń Polaków. 2009.
  Komárek K. Jaroslav Durych v izolaci 50. let. Literatura určená k likvidaci IV.. 2009.
  Komárek K. Vidění mučednictví v díle Jaroslava Durycha. Moje oči musely vidět... Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře.. 2009.
  Komárek K. Intertekstualność-stosunek do tradycji. Tradycja i nowoczesność.. 2008.
  Komárek K. Jaroslav Durych jako manžel a otec v dopisech a vzpomínkách. Jaroslav Durych, Listy drahým. 2008.
  Komárek K. K jazyku a poetice Foglarových próz. K fenoménu Jaroslav Foglar.. 2008.
  Komárek K. Las prosas líricas de Zdeněk Rotrekl. Zdeněk Rotrekl, Sospechosa comarca con ángeles. 2008.
  Komárek K. Obraz první světové války v díle Jaroslava Durycha. Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. 2007.
  Komárek K. Wariantywność i dynamika rozwojowa czeskiej terminologii religijnej. Język religijny dawniej i dziś III. Materiały z konferencji, Poznań 24 ? 26 kwietnia 2006.. 2007.
  Komárek K. Apelatywizacja w toponimii biblijnej. Onimizacja i apelatywizacja. 2006.
  Komárek K. Expresionistické rysy některých textů Jaroslava Durycha. Hledání expresionistických poetik. 2006.
  Komárek K. Historické prózy Jana Žáčka. Obraz minulosti v současné české a polské literatuře. 2006.
  Komárek K. K jazykové a textové výstavbě poezie Zdeňka Rotrekla. Rozprava o současné poezii.. 2006.
  Komárek K. K jednomu druhu intertextuality u Jaroslava Durycha. Český jazyk a literatura v interakci.. 2006.
  Komárek K. O niektórych wykładnikach antropomorfizacji osobowego Boga.. Osoba i osobowość-czynniki je kształtujące.. 2006.
  Komárek K. Pojmenování žen v díle Jaroslava Durycha. Žena v české a slovenské literatuře.. 2006.
  Komárek K. Jarolím Schäfer a jeho vesnické prózy. Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. 2005.
  Komárek K. Opracowanie nazewnictwa religijnego w języku czeskim. Język religijny dawniej i dziś II.. 2005.
  Kolář B., Komárek K. Chvála Olomouce v díle Jaroslava Durycha. Z paměti literární Olomouce. 2004.
  Komárek K. Kosmické meditace Jaroslava Mazáče. Z paměti literární Olomouce. 2004.
  Komárek K. Názvosloví tradičních řemesel a jeho poměr ke spisovnosti. Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny a perspektivy. 2004.
  Komárek K. Samizdatové sborníky publicistiky Jaroslava Durycha. Česká a polská samizdatová literatura. 2004.
  Komárek K. Barokní zdroje textu Durychova Bloudění. Reflexe baroka v české literatuře XX. století.. 2003.
  Komárek K. Náboženská publicistika Jaroslava Durycha. Poutní zboží. Výbor náboženských úvah.. 2003.
  Komárek K. Patrocinia v českých částech vratislavské diecéze. Wrocław w Czechach-Czesi we Wrocławiu. Literatura-język-kultura.. 2003.
  Komárek K. Postmoderna versus katolický básník (Nad poezií Jaroslava Mazáče). Postmodernismus v umění a literatuře. 2003.
  Komárek K. Vlastní jména a náboženská problematika. Słowiańska onomastyka - encyklopedia, tom II.. 2003.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
  KOMÁREK K. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2010.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Četba staročeských textů KBH/VCSTX LS Se 4
  Historická mluvnice KBH/HMLP ZS 1
  Historická mluvnice češtiny KBH/HML ZS 1
  Historická mluvnice češtiny KBH/HMLS ZS Se 6
  Jazyková analýza staročeských textů KBH/VJST ZS Se 2
  Lexikografie humanist. a barokní češtiny KBH/VLX LS Se 0
  Lexikografie humanist. a barokní češtiny KBH/VLX ZS Se 0
  Současný jazyk jako výsledek hist. vývoj KBH/91ASJ ZS Se 4
  Vlastní jména v jaz. systému a kom. KBH/VVJM LS Se 2
  Výběrový seminář 5 - mgr. studium KBH/VS5M LS Se 0
  Výběrový seminář 5 - mgr. studium KBH/VS5M ZS Se 0
  Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
  Kamila HLADKÁ FIF Filologie 2011
  Pavla MARCHALOVÁ FIF Filologie 2012
  Markéta PYTLÍKOVÁ FIF Filologie 2012
  Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.