Mgr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633149
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.17
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Svobodová J. Kritická analýza novinové zprávy. Případová studie. Český jazyk a literatura. 2018.
Svobodová J. Tištěná zpráva a možnosti její interpretace. Didaktické studie. 2018.
Svobodová J. Falešné argumentační strategie jako prostředek verbální agrese. Český jazyk a literatura. 2017.
Svobodová J., Hirschová M. Verbální agrese v politickém diskursu. Bohemica Olomucensia. 2015.
Bláha O., Hradilová D., Svobodová J. Kapitoly z české gramatiky. Bohemica Olomucensia. 2014.
Svobodová J. Soukromé versus veřejné v mediálním prostoru. Didaktické studie. 2014.
Svobodová J. Hranice mezi dvěma překlady Rossova pana Kaplana. Studia Slavica. 2013.
Svobodová J. Nezdvořilost v mediální komunuikaci. Český jazyk a literatura. 2013.
Svobodová J. Úloha jinojazyčných prvků v současné české próze. Usta ad Albim BOHEMICA. 2011.
Svobodová J. Komunikace dětí v mediálním prostředí. Bohemistyka. 2009.
Svobodová J. Sémantika sloves mluvení v uvozovacích větách uměleckého textu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
Svobodová J. Stylizace dětského vypravěče v prózách z konce 20. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2007.
Svobodová J. Ženská komunikace a mediální dialog. Bohemistika. 2007.
Svobodová J. Kdo komunikuje v epickém textu? Bohemica IX. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Svobodová J. Diskriminační a manipulativní strategie ve vybraném politickém blogu. In . (Eds.) Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. 2018.
Svobodová J. Zpráva v tištěném periodiku (Případová studie). In Bláha O. (Eds.) Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. 2018.
Svobodová J. Verbální agrese jako komunikační strategie v politickém diskursu. In . (Eds.) Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. 2017.
Svobodová J. Prostředky komiky ve sloupcích Karla Poláčka. In Tadlitát J. (Eds.) Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. 2012.
Svobodová J. Funkce nezdvořilosti v talk-show na komerční televizní stanici. In Orgoňová O. (Eds.) Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. 2011.
Svobodová J. Takzvané chunks v učebnicích češtiny jako cizího jazyka. In Nedoma R. (Eds.) Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile III. 2011.
SVOBODOVÁ J. Vývojové tendence v syntaktickém jazykovém plánu (na materiálu dvou překladů prózy A. P. Čechova Černý mnich). In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. 2011.
Svobodová J. Komunikace s dětmi jako zvláštní typ mediálního dialogu. In Klincková, J. (Eds.) Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. 2010.
Svobodová J. Změny v syntaktickém plánu na materiálu tří překladů Chateaubriandovy Ataly. In Šink R. (Eds.) Čeština – jazyk slovanský 4. 2010.
Svobodová J. Konstrukce odpovědí dětských respondentů v mediálním dialogu. In Šink R. (Eds.) Čeština-jazyk slovanský 3. 2009.
Svobodová J. My a oni v korespondenci V+W. In Mitter P., Tošková K. (Eds.) Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. 2009.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Kurz pro studenty programu Erasmus. In Janebová E. (Eds.) Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. Soubor vědeckých statí. 2009.
Svobodová J. Jinojazyčné prvky ve výstavbě próz Jana Křesadla. In Balowski M., Svoboda J. (Eds.) Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. 2008.
Svobodová J. Signalizace projevů zdvořilosti v pořadu Jana Krause Uvolněte se, prosím. In Kralčák Ľ. (Eds.) Hovorená podoba jazyka v médiách. 2008.
Svobodová J. Specifika ženské komunikace v prostoru TV studia. In . (Eds.) Prostor v jazyce a v literatuře. 2007.
Svobodová J. Lexikum jako prostředek charakterizace prostředí v próze Petry Hůlové Paměť mojí babičce. In Uličný O. (Eds.) Eurolitteraria & Eurolingua 2005. 2005.
KNIHA - CELEK
Svobodová J., Hamrusová Š., Hinková B. Kritické čtení mediálních textů. 2018.
Svobodová J. Stylistika a teorie textu. 2018.
Jílek V., Bednaříková B., Svobodová J., Pitnerová M., Kopečková M., Kašpárková P. Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu České televize. 2016.
Jílek V., Bednaříková B., Jaroňová M., Danielová K., Pitnerová M., Svobodová J., Schneiderová S. Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti mediálního zpravodajství. 2015.
Svobodová J., Danielová K. Stylistická analýza napříč diskurzy. 2014.
Hradilová D., Bláha O., Svobodová D., Mitter P., Jandová E., Svobodová J., Bednaříková B. Proměny slova. 2013.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. 2012.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Pracovní sešit pro studenty programu Erasmus. Survival CzechPracovní sešit pro studenty programu Erasmus. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Svobodová J. Nářeční, nebo mluvená syntax? Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. 2018.
Svobodová J. Komunikační strategie preidentských kandidátů na facebookových profilech. Doswiadczanie codziennosci w jezyku i w literaturze czeskiej. 2015.
Svobodová J. Argumentace a manipulace v novoročních projevech československých prezidentů. Jazyk a jazykoveda v interpretácii. 2014.
Svobodová J. K možnostem syntaktické analýzy věty. Studie k moderní mluvnici češtiny. 7, Kapitoly ze syntaktologie češtiny. 2013.
Svobodová J. Funkční styl administrativní. Český jazyk a komunikace pro střední školy 3. - 4. díl. 2012.
Svobodová J. Funkční styl administrativní. Český jazyk a komunikace pro střední školy. 2012.
Svobodová J. Funkční styl odborný. Český jazyk a komunikace pro střední školy. 2012.
Svobodová J. Funkční styl odborný. Český jazyk a komunikace pro střední školy 3. - 4. díl. 2012.
SVOBODOVÁ J. Funkční styl prostěsdělovací. Český jazyk a komunikace pro střední školy - 2. díl - Pracovní sešit. 2012.
SVOBODOVÁ J. Funkční styl řečnický. Český jazyk a komunikace pro střední školy - 2. díl - Učebnice. 2012.
Svobodová J. Střetávání v Rudišových Helsinkách. Konflikt pokoleń a róznice cywilizacyjne w jezyku i w literaturze czeskiej. 2012.
SVOBODOVÁ J. Funkční styl prostěsdělovací. Český jazyk a komunikace pro střední školy - 2. díl - Učebnice. 2011.
SVOBODOVÁ J. Funkční styl řečnický. Český jazyk a komunikace pro střední školy - 2. díl - Pracovní sešit. 2011.
Svobodová J. Úloha modálních prostředků v mediálním dialogu. Svět kreslený slovem. 2011.
Svobodová J. Dvacáté století očima dětského vypravěče. Bohemica Posnaniensia. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Bláha O., Hradilová D., Línek J., Svobodová J. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. 2018.
RECENZE
Svobodová J. Sémantické aspekty verba a valencie. Bohemistyka. 2018.
Svobodová J. Komunikace v textu a s textem. Bohemistyka. 2017.
Svobodová J. Styl mediálních dialogů. Bohemica Olomucensia. 2012.
SVOBODOVÁ J. Projekt Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny. Jazykovědné aktuality. 2011.
SVOBODOVÁ J. Pseudokoordinace v syntaxi češtiny (Svatava Škodová). Jazykovědné aktuality. 2011.
Svobodová J. Valencia statických slovies (Martina Ivanová). Jazykovědné aktuality. 2010.
Svobodová J. Slovo a jeho konverze. Jazykovědné aktuality. 2009.
Svobodová J. Syntax a jej vyučovanie III. Naše řeč. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.