Mgr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633149
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.17
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Svobodová J. Falešné argumentační strategie jako prostředek verbální agrese. Český jazyk a literatura. 2017.
  Svobodová J. „Lingvistické odpoledne“ na katedře obecné lingvistiky. Bohemica Olomucensia. 2017.
  Svobodová J. Interpretace zpravdajských sdělení jako součást mediální výchovy. Český jazyk a literatura. 2015.
  Svobodová J. Mé a cizí v registrech autorù prozaických textù. Studia Slavica. 2015.
  Svobodová J., Hirschová M. Verbální agrese v politickém diskursu. Bohemica Olomucensia. 2015.
  Bláha O., Hradilová D., Svobodová J. Kapitoly z české gramatiky. Bohemica Olomucensia. 2014.
  Svobodová J. Soukromé versus veřejné v mediálním prostoru. Didaktické studie. 2014.
  Svobodová J. Hranice mezi dvěma překlady Rossova pana Kaplana. Studia Slavica. 2013.
  Svobodová J. Nezdvořilost v mediální komunuikaci. Český jazyk a literatura. 2013.
  Svobodová J. Úloha jinojazyčných prvků v současné české próze. Usta ad Albim BOHEMICA. 2011.
  Svobodová J. Komunikace dětí v mediálním prostředí. Bohemistyka. 2009.
  Svobodová J. Sémantika sloves mluvení v uvozovacích větách uměleckého textu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
  Svobodová J. Stylizace dětského vypravěče v prózách z konce 20. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2007.
  Svobodová J. Ženská komunikace a mediální dialog. Bohemistika. 2007.
  Svobodová J. Kdo komunikuje v epickém textu?. Bohemica IX. 2004.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Svobodová J. Verbální agrese jako komunikační strategie v politickém diskursu. In . (Eds.) Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. 2017.
  Svobodová J. Prostředky komiky ve sloupcích Karla Poláčka. In Tadlitát J. (Eds.) Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. 2012.
  Svobodová J. Funkce nezdvořilosti v talk-show na komerční televizní stanici. In Orgoňová O. (Eds.) Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. 2011.
  Svobodová J. Takzvané chunks v učebnicích češtiny jako cizího jazyka. In Nedoma R. (Eds.) Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile III. 2011.
  SVOBODOVÁ J. Vývojové tendence v syntaktickém jazykovém plánu (na materiálu dvou překladů prózy A. P. Čechova Černý mnich). In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. 2011.
  Svobodová J. Komunikace s dětmi jako zvláštní typ mediálního dialogu. In Klincková, J. (Eds.) Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. 2010.
  Svobodová J. Změny v syntaktickém plánu na materiálu tří překladů Chateaubriandovy Ataly. In Šink R. (Eds.) Čeština – jazyk slovanský 4. 2010.
  Svobodová J. Konstrukce odpovědí dětských respondentů v mediálním dialogu. In Šink R. (Eds.) Čeština-jazyk slovanský 3. 2009.
  Svobodová J. My a oni v korespondenci V+W. In Mitter P., Tošková K. (Eds.) Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. 2009.
  Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Kurz pro studenty programu Erasmus. In Janebová E. (Eds.) Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. Soubor vědeckých statí. 2009.
  Svobodová J. Jinojazyčné prvky ve výstavbě próz Jana Křesadla. In Balowski M., Svoboda J. (Eds.) Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. 2008.
  Svobodová J. Signalizace projevů zdvořilosti v pořadu Jana Krause Uvolněte se, prosím. In Kralčák Ľ. (Eds.) Hovorená podoba jazyka v médiách. 2008.
  Svobodová J. Komunikační analýza diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. In Polách V. (Eds.) Funkce-funkčnost-funkcionalismus. 2007.
  Svobodová J. Specifika ženské komunikace v prostoru TV studia. In . (Eds.) Prostor v jazyce a v literatuře. 2007.
  Svobodová J. Lexikum jako prostředek charakterizace prostředí v próze Petry Hůlové Paměť mojí babičce. In Uličný O. (Eds.) Eurolitteraria & Eurolingua 2005. 2005.
  KNIHA - CELEK
  Jílek V., Bednaříková B., Svobodová J., Pitnerová M., Kopečková M., Kašpárková P. Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu České televize. 2016.
  Jílek V., Bednaříková B., Jaroňová M., Danielová K., Pitnerová M., Svobodová J., Schneiderová S. Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti mediálního zpravodajství. 2015.
  Svobodová J., Danielová K. Stylistická analýza napříč diskurzy. 2014.
  Hradilová D., Bláha O., Svobodová D., Mitter P., Jandová E., Svobodová J., Bednaříková B. Proměny slova. 2013.
  Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. 2012.
  Svobodová J. Syntaktické rozbory v praxi. 2012.
  Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Pracovní sešit pro studenty programu Erasmus. Survival CzechPracovní sešit pro studenty programu Erasmus. 2009.
  KAPITOLA V KNIZE
  Svobodová J. Komunikační strategie preidentských kandidátů na facebookových profilech. Doswiadczanie codziennosci w jezyku i w literaturze czeskiej. 2015.
  Svobodová J. Argumentace a manipulace v novoročních projevech československých prezidentů. Jazyk a jazykoveda v interpretácii. 2014.
  Svobodová J. K možnostem syntaktické analýzy věty. Studie k moderní mluvnici češtiny. 7, Kapitoly ze syntaktologie češtiny. 2013.
  Svobodová J. Funkční styl administrativní. Český jazyk a komunikace pro střední školy. 2012.
  Svobodová J. Funkční styl administrativní. Český jazyk a komunikace pro střední školy 3. - 4. díl. 2012.
  Svobodová J. Funkční styl odborný. Český jazyk a komunikace pro střední školy 3. - 4. díl. 2012.
  Svobodová J. Funkční styl odborný. Český jazyk a komunikace pro střední školy. 2012.
  SVOBODOVÁ J. Funkční styl prostěsdělovací. Český jazyk a komunikace pro střední školy - 2. díl - Pracovní sešit. 2012.
  SVOBODOVÁ J. Funkční styl řečnický. Český jazyk a komunikace pro střední školy - 2. díl - Učebnice. 2012.
  Svobodová J. Střetávání v Rudišových Helsinkách. Konflikt pokoleń a róznice cywilizacyjne w jezyku i w literaturze czeskiej. 2012.
  SVOBODOVÁ J. Funkční styl prostěsdělovací. Český jazyk a komunikace pro střední školy - 2. díl - Učebnice. 2011.
  SVOBODOVÁ J. Funkční styl řečnický. Český jazyk a komunikace pro střední školy - 2. díl - Pracovní sešit. 2011.
  Svobodová J. Úloha modálních prostředků v mediálním dialogu. Svět kreslený slovem. 2011.
  Svobodová J. Dvacáté století očima dětského vypravěče. Bohemica Posnaniensia. 2010.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Svobodová J. Praktická stylistická cvičení. 2014.
  Hradilová D., SVOBODOVÁ J. Survival Czech. Kurz pro studenty programu Erasmus. 2009.
  Svobodová J. My a oni v korespondenci V + W. 2008.
  RECENZE
  Svobodová J. Komunikace v textu a s textem. Bohemistyka. 2017.
  Svobodová J. Styl mediálních dialogů. Bohemica Olomucensia. 2012.
  SVOBODOVÁ J. Projekt Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny. Jazykovědné aktuality. 2011.
  SVOBODOVÁ J. Pseudokoordinace v syntaxi češtiny (Svatava Škodová). Jazykovědné aktuality. 2011.
  Svobodová J. Valencia statických slovies (Martina Ivanová). Jazykovědné aktuality. 2010.
  Svobodová J. Slovo a jeho konverze. Jazykovědné aktuality. 2009.
  Svobodová J. Syntax a jej vyučovanie III. Naše řeč. 2007.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Čeština pro překladatele KAA/ČJTR LS Se 2
  Čeština pro překladatele KAA/ČJTR ZS Se 2
  Komplexní analýza textu KBH/VKAT ZS Se 2
  Nadvětná syntax a text KBH/92BNS LS Se 4
  Praktická syntax KBH/SYNP LS 1
  Stylistika KBH/STYL ZS Se 2
  Syntax KBH/SYNS LS Se 8
  Syntax KBH/SYN LS 1
  Teorie textu a pragmatika KBH/TTP ZS Se 2
  Výběrový seminář 22 - bc. studium KBH/VS22B LS Se 2
  Výběrový seminář 22 - bc. studium KBH/VS22B ZS Se 2
  Výběrový seminář 4 - bc. studium KBH/VS4BC LS Se 2
  Výběrový seminář 4 - bc. studium KBH/VS4BC ZS Se 2
  Výběrový seminář 42 - bc. studium KBH/VS42B ZS Se 2