Mgr. Jana Kolářová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633164

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.19

odborný asistent

ČLÁNEK
Kolářová J. Latinský humanista z Litovle Gregor Tarco. Bohemica Olomucensia. 2017.
Kolářová J. Obraz stáří v moralitách raného novověku. Slawica Wratislaviensia. 2016.
Kolářová J. František Zavřel proti všem. Bohemica Olomucensia. 2009.
Kolářová J. K některým antickým motivům v poválečné spirituální poezii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2007.
Kolářová J. K žánru epithalamia v latinské humanistické poezii. Česká literatura. 2007.
Kolářová J. Poznámky ke sbírce Jana Campana Vodňanského Centuriae duae Charitum. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
KOLÁŘOVÁ J. Za Eduardem Petrů. Studia Comeniana et historica. 2006.
Kolářová J. Několik poznámek k antickým a biblickým motivům v latinských humanistických básních s protitureckou tematikou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Kolářová J. K žánru humanistické topografie v moravském prostředí. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Bohemica IX. 2004.
Kolářová J. Vliv renesančního manýrismu na tvorbu latinského humanistického básníka Pavla z Jizbice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
KOLÁŘOVÁ J. K podobám vyjádření strachu v latinské poezii pozdního humanismu. In Menšíková Z. (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. 2011.
KOLÁŘOVÁ J. LVS-stručná historie pobočky v Olomouci. In . (Eds.) Almanach Literárního klubu Olomouc. 2011.
Macháček J., Ćwiertka K., Kolářová J., .. Medicínsko psychologický přístrup k nemocným s nádory hlavy a krku. . 2005.
KNIHA - CELEK
Machala L., Gilk E., Kolářová J., Komenda P., Malý R., Schneider J., Galík J., Hora P., Podivínský M., Petrů E., Skalička J., Štěrbová A. Panorama české literatury (1) do roku 1989. In Machala L. (Eds.) 2015.
Kolářová J., Petrů E., Kohoutová T. Johannes Löwenklau: Kronika nová o národu tureckém. 2013.
KOLÁŘOVÁ J., STRNADOVÁ K. Dělání mnohých knih žádného konce není. 2012.
Machala L., Gilk E., Kolářová J., Pořízková L., Schneider J., Zemanová Z. Panorama polistopadové české literatury s medailony autorů a kritickými ohlasy. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Kolářová J. Saints and Patrons in the Works of Jiří Bartholdus Pontanus of Breitenberk. Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europe. 2019.
Kolářová J. Hodoeporicon jako žánr latinské humanistické poezie a jeho podoby v českém prostředí. Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. 2015.
Kolářová J. Latin Poems Dedicated to Stanislaus Thurzo, Bishop of Olomouc. Augustinus Moravus Olomucensis. 2015.
Kolářová J. Poezie. Panorama české literatury (2) po roce 1989. 2015.
Kolářová J., Schneider J. Eduard Petrů a jeho studie o literatuře a filmu. Studie o literatuře a filmu. 2013.
Kolářová J. Barokní literatura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kolářová J. Humanistická literatura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Kolářová J., Petrů E., Malý R. Baroko a protireformace (od 20. let 17. století do 70. let 18. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Kolářová J., Petrů E. Humanismus, renesance, reformace (od 70. let 15. století do 20. let 17. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Kolářová J., Petrů E. Literatura husitská a protihusitská (od počátku do 70. let 15. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Kolářová J., Petrů E., Malý R. Literatura vrcholného středověku (14. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury. 2008.
KOLÁŘOVÁ J., VYPLELOVÁ H., Janáčková K., JOUDALOVÁ A., Malý R., Neumann L., Tesařová H., Zemanová Z. Medailony autorů. Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Kolářová J., Petrů E., Malý R. Počátky slovesnosti a literatura vrcholného středověku (do 13. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury. 2008.
Kolářová J. K žánru epicedia v latinské humanistické poezii. In . (Eds.) Český jazyk a literatura v interakci. 2006.
ABSTRAKT
Jelenová D., Praško Pavlov J., Mihál V., Hunková M., Karásková E., Kolářová J., Ocisková M., Vydra D. Kvalita života dětí s chronickým střevním onemocněním. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kolářová J. Postava světice v legendách českého středověku. Přednáškový pobyt na katedře Slavistiky Vídeňské univerzity. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Změlík R., Vrajová J., Kolářová J. Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. 2018.
OPONENTSKÝ POSUDEK
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
KOLÁŘOVÁ J. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Karla STRNADOVÁ FIF Filologie 2011
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.