Mgr. Jana Kolářová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633164
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.19
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Kolářová J. Latinský humanista z Litovle Gregor Tarco. Bohemica Olomucensia. 2017.
  Kolářová J. Obraz stáří v moralitách raného novověku. Slawica Wratislaviensia. 2016.
  Kolářová J. František Zavřel proti všem. Bohemica Olomucensia. 2009.
  Kolářová J. K některým antickým motivům v poválečné spirituální poezii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2007.
  Kolářová J. K žánru epithalamia v latinské humanistické poezii. Česká literatura. 2007.
  Kolářová J. Poznámky ke sbírce Jana Campana Vodňanského Centuriae duae Charitum. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
  KOLÁŘOVÁ J. Za Eduardem Petrů. Studia Comeniana et historica. 2006.
  Kolářová J. Několik poznámek k antickým a biblickým motivům v latinských humanistických básních s protitureckou tematikou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
  Kolářová J. K žánru humanistické topografie v moravském prostředí. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Bohemica IX.. 2004.
  Kolářová J. Vliv renesančního manýrismu na tvorbu latinského humanistického básníka Pavla z Jizbice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  KOLÁŘOVÁ J. K podobám vyjádření strachu v latinské poezii pozdního humanismu. In Menšíková Z. (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. 2011.
  KOLÁŘOVÁ J. LVS-stručná historie pobočky v Olomouci. In . (Eds.) Almanach Literárního klubu Olomouc. 2011.
  Macháček J., Ćwiertka K., Kolářová J., .. Medicínsko psychologický přístrup k nemocným s nádory hlavy a krku. . 2005.
  KNIHA - CELEK
  Machala L., Gilk E., Kolářová J., Komenda P., Malý R., Schneider J., Galík J., Hora P., Podivínský M., Petrů E., Skalička J., Štěrbová A. Panorama české literatury (1) do roku 1989. In Machala L. (Eds.) 2015.
  Kolářová J., Petrů E., Kohoutová T. Johannes Löwenklau: Kronika nová o národu tureckém. 2013.
  KOLÁŘOVÁ J., STRNADOVÁ K. Dělání mnohých knih žádného konce není. 2012.
  Machala L., Gilk E., Kolářová J., Pořízková L., Schneider J., Zemanová Z. Panorama polistopadové české literatury s medailony autorů a kritickými ohlasy. 2012.
  KAPITOLA V KNIZE
  Kolářová J. Hodoeporicon jako žánr latinské humanistické poezie a jeho podoby v českém prostředí. Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. 2015.
  Kolářová J. Latin Poems Dedicated to Stanislaus Thurzo, Bishop of Olomouc. Augustinus Moravus Olomucensis. 2015.
  Kolářová J. Poezie. Panorama české literatury (2) po roce 1989. 2015.
  Kolářová J., Schneider J. Eduard Petrů a jeho studie o literatuře a filmu. Studie o literatuře a filmu. 2013.
  Kolářová J. Barokní literatura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
  Kolářová J. Humanistická literatura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
  Kolářová J., Petrů E., Malý R. Baroko a protireformace (od 20. let 17. století do 70. let 18. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
  Kolářová J., Petrů E. Humanismus, renesance, reformace (od 70. let 15. století do 20. let 17. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
  Kolářová J., Petrů E. Literatura husitská a protihusitská (od počátku do 70. let 15. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
  Kolářová J., Petrů E., Malý R. Literatura vrcholného středověku (14. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury. 2008.
  KOLÁŘOVÁ J., VYPLELOVÁ H., Janáčková K., JOUDALOVÁ A., Malý R., Neumann L., Tesařová H., Zemanová Z. Medailony autorů. Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
  Kolářová J., Petrů E., Malý R. Počátky slovesnosti a literatura vrcholného středověku (do 13. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury. 2008.
  Kolářová J. K žánru epicedia v latinské humanistické poezii. In . (Eds.) Český jazyk a literatura v interakci.. 2006.
  ABSTRAKT
  Jelenová D., Praško Pavlov J., Mihál V., Hunková M., Karásková E., Kolářová J., Ocisková M., Vydra D. Kvalita života dětí s chronickým střevním onemocněním. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2014.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Kolářová J. Postava světice v legendách českého středověku. Přednáškový pobyt na katedře Slavistiky Vídeňské univerzity. 2005.
  ENGELBRECHTOVÁ J., KOLÁŘOVÁ J. Reminiscenses from Hugo Grotius in the work of Czech Humanists. 2000.
  RECENZE
  Kolářová J. JIž svět pospíchá k skonání, Pane vyslyš naše lkaní. Bohemica Olomucensia. 2016.
  KOLÁŘOVÁ J. Co zbývá po básníkovi. Tvar. 2011.
  Kolářová J. Angličan v Čechách královny Anny. Tvar. 2006.
  KOLÁŘOVÁ J. Čistý plamen lásky. Tvar. 2004.
  Kolářová J. Múza humanistického básnictví. Tvar. 2004.
  KOLÁŘOVÁ J. Zdravá pohádková strava. Tvar. 2004.
  KOLÁŘOVÁ J. Tragédie člověka o pěti dějstvích. Aluze. 2002.
  KOLÁŘOVÁ J. Příspěvek k literární Hané. Česká literatura. 2001.
  OPONENTSKÝ POSUDEK
  SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
  KOLÁŘOVÁ J. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2009.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Bible jako literární text KBH/VBLT LS Se 2
  Česká literatura III. KBH/CIIIS LS Se 4
  Dějiny knižní kultury KBH/DEJK ZS Se 2
  Ediční příprava děl starší české lit. KBH/VSPEC LS Se 2
  Kulturní aspekty raného novověku KBH/VKA LS Se 2
  Metodologie literárněvědné medievistiky KBH/MLM ZS Se 2
  Starší česká literatura KBH/STL ZS 1
  Starší česká literatura KBH/STLS ZS Se 6
  Základy latiny pro bohemisty KBH/VLAT LS Se 2
  Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
  Karla STRNADOVÁ FIF Filologie 2011
  Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.