Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633168

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.17

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 10:00–11:00 1.17
čtvrtek 11:30–12:30 1.17 Uvedené časy platí v ZS 2020. Po dohodě možno konzultovat i v jiných termínech. Mimo semestr konzultace po dohodě.
ČLÁNEK
Bláha O., Hradilová D., Svobodová J. Kapitoly z české gramatiky. Bohemica Olomucensia. 2014.
Hradilová D. Ohlédnutí za lexikologickým kolokviem Proměny slova. Bohemica Olomucensia. 2012.
HRADILOVÁ D. Expresivní neologismy z hlediska slovotvorby. Bohemica Olomucensia. 2010.
Hradilová D. Jak vládneme naší mateřštinou? Usta ad Albim BOHEMICA. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hradilová D. The Acquisition of Czech as a Foreign Language by Slavic and non-Slavic Speakers: Possibilities and Limits. In Cuadros S., José S. (Eds.) New Trends in Slavic Studies. 2020.
Hradilová D. Dodržování ortografické normy v psaných komunikátech rodilých a nerodilých mluvčích češtiny. In Balowski M. (Eds.) Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej. 2018.
Hradilová D. Lidské versus animální: zoologická pojmenování v současných žurnalistických textech. In Janovec L. (Eds.) Svět v obrazech a ve frazeologii. 2017.
Hradilová D. Academic Communication in Czech as a Foreign Language: Possibilities and Limits. FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE AS AN INTEGRAL COMPONENT OF THE UNIVERSITY GRADUATE PROFILE. 2014.
Hradilová D. Využití lexikální expresivity v textech určených dětskému čtenáři. In . (Eds.) Registre jazyka a jazykovedy (I) Na počest Daniely Slančovej. 2014.
Hradilová D. Emocionalita a expresivita v současném českém tisku. In Kusse H. (Eds.) Tschechisch in den Medien. 2013.
HRADILOVÁ D. Neologismy a změny jejich postavení v systému slovní zásoby. In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. 2011.
Hradilová D. THE NATIVE SPEAKER´S LANGUAGE COMPETENCY AND COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES. In Nedoma R. (Eds.) Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile III,, Conference Proceedings. 2011.
Hradilová D. Vzdělávání (budoucích) učitelů češtiny pro cizince na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In Hajíčková Z. (Eds.) Sborník Asociace učtelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). 2011.
Hradilová D. Postoje mládeže k současné pravopisné normě. In Šink R. (Eds.) Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština – jazyk slovanský 4. 2010.
Hradilová D. Postoje mládeže k současné pravopisné normě. In . (Eds.) Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština – jazyk slovanský 4. 2010.
Hradilová D. Terminologie jmenné flexe a možnosti jejího využití ve výuce češtiny pro cizince. In . (Eds.) Lingua Terminologica. Sborník vědeckých statí. 2010.
Hradilová D. K slovotvorné utvářenosti vybraných neologismů. In . (Eds.) ČEŠTINA- JAZYK SLOVANSKÝ 3. 2009.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Kurz pro studenty programu Erasmus. In Janebová E. (Eds.) Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. Soubor vědeckých statí. 2009.
KNIHA - CELEK
Hradilová D., Línek J., Kopečková M., Szokalová K. Czech it UP! B2 Cvičebnice. 2020.
Hradilová D., Bednaříková B., Čermák M., Dosoudilová M., Kopečková M., Mášová J., Svobodová J. Czech it UP! B2 Učebnice. 2020.
Hradilová D., Bednaříková B., Svobodová J., Mášová J., Čermák M., Dosoudilová M., Danielová K. Czech it UP! C1. 2019.
Hradilová D., Línek J., Franta T., Kopečková M., Szokalová K. Czech it UP! C1 Cvičebnice. 2019.
Hradilová D., Bláha O., Svobodová D., Mitter P., Jandová E., Svobodová J., Bednaříková B. Proměny slova. 2013.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. 2012.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Pracovní sešit pro studenty programu Erasmus. Survival CzechPracovní sešit pro studenty programu Erasmus. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Hradilová D. Mateřský jazyk polština: výhoda, či nevýhoda při studiu češtiny? In Bogoczová I. (Eds.) Area Slavica 3 (Jazyk na hranici - hranice v jazyku). 2020.
Bláha O. Možnosti typologické konfrontace češtiny a polštiny (na materiálu publicistických textů z let 2007 a 2017). In Hradilová D. (Eds.) Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. 2018.
Hradilová D. Obrazná pojmenování jako zdroj lexikálních inovací. In Hradilová D. (Eds.) Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. 2018.
Hradilová D. Obrazná pojmenování jako zdroj lexikálních inovací. In Hradilová D. (Eds.) Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. 2018.
Hradilová D. Nároky každodenní komunikace v kontextu referenční úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce. Doświadczanie codzienności w jezyku i w literaturze czeskiej. 2015.
Hradilová D. Emocionalita a expresivita v současném českém tisku. Tschechisch in den Medien. 2013.
Hradilová D. Funkční stratifikace češtiny z lexikologického hlediska. Studie k moderní mluvnici češtiny. 4, Dynamika českého lexika a lexikologie. 2013.
Hradilová D. Souznačná slova-nutnost či zbytečnost v cizojazyčném vyučování? In . (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Bohemica. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hradilová D. Robot versus vercajk. 2020.
Hradilová D. Školení examinátorů ECL. 2013.
Hradilová D. Lexikalische Synonymie und Problematik des historischen Wortschatzes. výměnný pobyt programu Erasmus. 2007.
Hradilová D. Neologismen im heutigen Tschechischen. výměnný pobyt programu Erasmus. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Czech Language (Lexicology) KBH/CH2 LS Se 2
Praktická ortografie KBH/VPO LS Se 4
Czech Language 1 KBH/CFLA1 ZS Se 2
Czech Language 2 KBH/CFLA2 LS Se 2
Lexikologie KBH/LX ZS 1
Didaktika českého jazyka a literatury 1 KBH/UZDI1 ZS Se 0
Intenzivní kurz č. pro zahr. st. 1 KBH/CJPC1 ZS Se 4
Intenzivní kurz č. pro zahr. st. 2 KBH/CJPC2 LS Se 4
Lexikologie KBH/LXS ZS Se 6
Čeština pro cizince KBH/91ACC ZS Se 0
Čeština pro cizince KBH/91ACC LS Se 0
Český jazyk 1 KSR/7CJ1 ZS 1
Český jazyk 2 KSR/7CJ2 LS 1
Český jazyk 1 KSO/7CJ1 ZS 1
Český jazyk 2 KSO/7CJ2 LS 1
Český jazyk 2 KSU/7CJ2 LS 1

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.