Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633168
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.17
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Hradilová D. Lidské versus animální: zoologická pojmenování v současných žurnalistických textech. In Janovec L. (Eds.) Svět v obrazech a ve frazeologii. 2017.
  Hradilová D. Academic Communication in Czech as a Foreign Language: Possibilities and Limits. FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE AS AN INTEGRAL COMPONENT OF THE UNIVERSITY GRADUATE PROFILE. 2014.
  Hradilová D. Využití lexikální expresivity v textech určených dětskému čtenáři. In . (Eds.) Registre jazyka a jazykovedy (I) Na počest Daniely Slančovej. 2014.
  Hradilová D. Emocionalita a expresivita v současném českém tisku. In Kusse H. (Eds.) Tschechisch in den Medien. 2013.
  HRADILOVÁ D. Neologismy a změny jejich postavení v systému slovní zásoby. In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. 2011.
  Hradilová D. THE NATIVE SPEAKER´S LANGUAGE COMPETENCY AND COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES. In Nedoma R. (Eds.) Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile III,, Conference Proceedings. 2011.
  Hradilová D. Vzdělávání (budoucích) učitelů češtiny pro cizince na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In Hajíčková Z. (Eds.) Sborník Asociace učtelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). 2011.
  Hradilová D. Postoje mládeže k současné pravopisné normě. In Šink R. (Eds.) Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština – jazyk slovanský 4. 2010.
  Hradilová D. Postoje mládeže k současné pravopisné normě. In . (Eds.) Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština – jazyk slovanský 4. 2010.
  Hradilová D. Terminologie jmenné flexe a možnosti jejího využití ve výuce češtiny pro cizince. In . (Eds.) Lingua Terminologica. Sborník vědeckých statí. 2010.
  Hradilová D. K slovotvorné utvářenosti vybraných neologismů. In . (Eds.) ČEŠTINA- JAZYK SLOVANSKÝ 3. 2009.
  Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Kurz pro studenty programu Erasmus. In Janebová E. (Eds.) Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. Soubor vědeckých statí. 2009.
  KNIHA - CELEK
  Hradilová D., Bláha O., Svobodová D., Mitter P., Jandová E., Svobodová J., Bednaříková B. Proměny slova. 2013.
  Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. 2012.
  Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Pracovní sešit pro studenty programu Erasmus. Survival CzechPracovní sešit pro studenty programu Erasmus. 2009.
  KAPITOLA V KNIZE
  Hradilová D. Nároky každodenní komunikace v kontextu referenční úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce. Doświadczanie codzienności w jezyku i w literaturze czeskiej. 2015.
  Hradilová D. Emocionalita a expresivita v současném českém tisku. Tschechisch in den Medien. 2013.
  Hradilová D. Funkční stratifikace češtiny z lexikologického hlediska. Studie k moderní mluvnici češtiny. 4, Dynamika českého lexika a lexikologie. 2013.
  Hradilová D. Souznačná slova-nutnost či zbytečnost v cizojazyčném vyučování?. In . (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Bohemica. 2007.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Hradilová D. Školení examinátorů ECL. 2013.
  Hradilová D., SVOBODOVÁ J. Survival Czech. Kurz pro studenty programu Erasmus. 2009.
  Hradilová D. Lexikalische Synonymie und Problematik des historischen Wortschatzes.. výměnný pobyt programu Erasmus. 2007.
  Hradilová D. Neologismen im heutigen Tschechischen.. výměnný pobyt programu Erasmus. 2007.
  ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
  RECENZE
  Hradilová D. Bohemistické miniatury. Bohemistyka. 2013.
  Hradilová D. M. Hádková: Čeština z druhé strany. Recenze. Bohemistyka. 2009.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Čeština jako cizí jazyk KBH/VCJC LS Se 2
  Čeština pro cizince KBH/91ACC LS Se 0
  Čeština pro cizince KBH/91ACC ZS Se 0
  Didaktika českého jazyka a literatury 1 KBH/UZDI1 ZS Se 4
  Didaktika českého jazyka a literatury 2 KBH/UZDI2 LS Se 4
  Intenzivní kurz č. pro zahr. st. 1 KBH/CJPC1 ZS Se 4
  Intenzivní kurz č. pro zahr. st. 2 KBH/CJPC2 LS Se 4
  Intenzivní kurz č. pro zahr. st. 2 KBH/CJPZ2 LS 0
  Intenzivní kurz č. pro zahr. st. 3 KBH/CJPC3 LS Se 0
  Intenzivní kurz č. pro zahr. st. 3 - ZK KBH/CJPZ3 LS 0
  Lexikologie KBH/LX LS 0
  Lexikologie KBH/LX ZS 1
  Lexikologie KBH/LXS ZS Se 8
  Praktická ortografie KBH/VPO LS Se 4