prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Vzdělání

 • Gymnasium Kroměříž 1954,
 • VŠP Olomouc – čeština 1958,
 • FF UP Olomouc - ruština  1962,
 • FF UK Praha – postgraduální kurs matematické  lingvistiky 1965,
 • ÚJČ ČSAV – vědecká aspirantura v lingvistické bohemistice 1969

PhDr. 1969, DrSc. 1991, docent 1992, univ. profesor 1994     

Praxe

 • 1958-61 vojenská služba 6 měs., VŠJŽ Mor.Třebová, střšk. učitel
 • 1961-72 Pedag.fakulta Hradec Králové, odb. asistent
 • 1972-77 strojírenský závod ZVU Hradec Král., informační inženýr (strojové zpracování informací)
 • 1977-81 UŠI při MŠ ČSR v Praze, samost. odb. prac. (počítačové zprac. tezaurů, rešeršní strategie)
 • 1981-89 UVTEI UTZ v Praze, samost. odb. prac. , vedoucí oddělení, projektant informačních systémů (bibliograf. báze dat)
 • 1989-2007 Filozofická fakulta UK v Praze, 1992-01 ředitel ústavu,  nyní emeritní  profesor UK v Praze
 • 2006-2013  profesor Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, nyní emeritní profesor tamtéž
 • 2000 dosud – vedoucí katedry českého  jazyka a literatury, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci

Odborné zaměření

lingvistická bohemistika, slavistika, obecná lingvistika, sociolingvistika

Výběrová bibliografie 2017 - 2013

2017

ULIČNÝ, Oldřich.  Znakové a rituální aspekty komunikace ve spisovné češtině. In:  Chocholová, B. -  Molnár Satinská, L,   Múcsková, G. Jazyk a jazykoveda v pohybe II . Bratislava: VEDA, 2017, s. 40-47.  ISBN 978-80-224-1605-4.

ULIČNÝ, Oldřich. Úvodem: K lingvistické teorii a metodologii. In: O. Uličný (ed.). Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2017, s. 10-13.

ULIČNÝ, Oldřich. Struktura slovenského pravopisu ve srovnání s českým. In: Orgoňová, O. et al.(eds.): Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava:  Univerzita Komenského v Bratislave, s. 236-240, 2017.  ISBN 978-80-223-4422-7. 

2016

ULIČNÝ, Oldřich. Český pravopis. In Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 236 -239.

ULIČNÝ, Oldřich. Pád. In Nový encyklopedický slovník. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1282 - 1285.

ULIČNÝ, Oldřich. Čím žije česká lingvistická bohemistika. Didaktické studie, 8, č. 1, 2016, s. 11 – 17.

ULIČNÝ, Oldřich. Čeština ani první, ani poslední. Lidové noviny, 24.5. 2016, s. 27.

ULIČNÝ, Oldřich. O škole, životě a větném rozboru. Lidové noviny, 31.5. 2016, s. 27.

Rozhovor s profesorem Oldřichem Uličným. Nová čeština doma a ve světě. 2016. Jazykový videokoutek. https://www.facebook.com/novacds/videos/1452823254733722/

Čas vulgarizace vulgarismů. Rozhovor s  Oldřichem Uličným. Téma, 16.12.2016, č. 50, s. 50 – 56.

ULIČNÝ, Oldřich – KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína – KURDÍKOVÁ, Magda – VÁCLAVKOVÁ, Kateřina. Ke zkoumání struktury a funkcí českého pravopisu. Bohemica Olomucensia, 8, 2016, č. 2, s. 108 - 120.

2015

ULIČNÝ, Oldřich a kol. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 389 s. ISBN 978-80-244-4667-7.

2014

ULIČNÝ, Oldřich. K lingvistické metodologii: termín registr a jeho typy. In Kesselová, J.; Imrichová, M.; Ološtiak, M. (eds.). Registre jazyka a jazykovedy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014, s. 57-63. ISBN 978-80-555-1111-5.

ULIČNÝ, Oldřich. Celostnost jako metodologický princip lingvistické analýzy. In Orogoňová, O.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z. (eds.). Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 126-130. ISBN 978-80-223-3695-6.

2013

ULIČNÝ, Oldřich. Jazykové plánování v tradicích  a v současnosti pražské školy jazykovědné. In Mehlhorn, G.; Trepte, H. Ch.; Jurasz, A.; Rytel-Schwarz, D. (eds.). Alteritäten: Literatur, Kultur, Sprache.  Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag,  2013, s. 264-268.  ISSN 1860-4692. ISBN 978-3-487-14876-2.

ULIČNÝ, Oldřich. Die Entwicklungsdynamik der heutigen tschechischen Morphologie. In Lachout, M. (ed.). Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 365 – 372. ISSN 1435-6570. ISBN 978-3-8300-7103-7.

ULIČNÝ, Oldřich. Ke vztahu jazyka, mluvy a hudby. Bohemica Olomucensia, 5, 2013, s. 128-138. ISSN 1803-876X.

ULIČNÝ, Oldřich. K teorii českého pravopisu. In Uličný, O.; Prošek, M. (eds.). K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5. Kap. VI. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 119-121. ISBN 978-80-244-3526-8.

ULIČNÝ, Oldřich. K fonologickým rysům českého pravopisu. In Uličný, O.; Prošek, M. (eds.). K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5. Kap. VIII. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 139-143. ISBN 978-80-244-3526-8.

ULIČNÝ, Oldřich. K příznakovým grafickým a výslovnostním rysům současné češtiny. In Uličný, O.; Prošek, M. (eds.). K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5. Kap. IX. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 144-157. ISBN 978-80-244-3526-8.

ULIČNÝ, Oldřich. Poznámky k morfologii v moderní mluvnici češtiny. In Uličný, O.; Bláha, O. (eds.). Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Kap. I. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 11 - 16. ISBN 978-80-244-3633-3.

ULIČNÝ, Oldřich; JANEČKA, Martin. K lokalistickému východisku popisu pádového systému češtiny. In Uličný, O.; Bláha, O. (eds.). Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Kap. III. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 33-40. ISBN 978-80-244-3633-3.

ULIČNÁ, Lenka; ULIČNÝ, Oldřich. Příslovce. In Uličný, O.; Bláha, O. (eds.). Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Kap. X. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 156-169. ISBN 978-80-244-3633-3.

ULIČNÝ, Oldřich. K metodologii zpracování syntaxe věty v moderní mluvnici češtiny. In Uličný, O. (ed.). Kapitoly ze syntaktologie češtiny. Studie k moderní mluvnici češtiny 7. Kap. I. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 11 - 16. ISBN 978-80-244-3591-6.

ULIČNÝ, Oldřich. Poznámky k analytizaci v slovanských jazycích a ke struktuře jedné české NP s adnominálním genitivem. Slavia, 82. Česká slavistika. Příspěvky k 15. mezinárodnímu sjezdu slavistů. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2013, s. 235-239. ISSN 0037 – 6736.

Profesní zkušenosti

Vědecká a popularizační  publikační a přednášková činnost doma v zahraničí v oblasti lingvistické bohemistiky, slavistiky, obecné lingvistiky, sociolingvistiky a věd. informatiky
(9 knih, z toho 3x jediný autor, 2x hlavní autor, dále spoluautor zvláště akademické mluvnice a lingvistické encyklopedie; přes 160 věd. článků, 30 recenzí a zpráv, řada přednášek,

hostující profesor na uni Lipsko, Bern, Amsterdam, Varšava, Petrohrad)

Lingvistické akce domácí a zahraniční, vždy s referátem později publikovaným,  Uni Petrohrad 2012; Uni Granada 2013; Uni Prešov a SAV Bratislava 2014; Mezinár. komitét slavistů  a Uni Bratislava 2015;  SAV Bratislava 2016, FF UK Bratislava 2017. Pravidelná účast na  Mezinárodních  sjezdech  slavistů – z poslední doby  referáty 2013, 2018

Členství v organizacích a redakčních radách

Člen

 • Jazykovědného sdružení ČR,
 • Obce překladatelů,
 • Gesellschaft für Sprache  und  Sprachen (BRD);

člen redakční rady časopisů

 • Tahy (Uni Pardubice),
 • Riječ ( Chorvatsko), 
 • Nová Čeština doma a ve světě (FF UK Praha)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)