Odborné a popularizační aktivity

Centrum pro výzkum cestopisu

a dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů

Cílem centra je badatelsky rozvíjet výzkumná témata z oblasti dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů, zejména pak cestopisné literatury, a výsledky bádání prezentovat prostřednictvím digitálních tematických map a atlasů s využitelností pro humanitní a společenskovědní obory, včetně aplikovatelnosti např. v oblasti cestovního ruchu a kulturních průmyslů.


Centre for Digital Humanities in Literary and Book Studies

The Centre, which falls under the Department of Czech Studies at the Faculty of Arts of Palacky University in Olomouc, was founded on 23 May 2023 with the aim of developing and applying current methods implemented within the framework of digitally oriented literary science (more broadly Czech philology), which uses both quantitative and statistical methods and the potential of a special digital environment for the study of literary texts.


Spisovatelé a literatura UP

Stránky Spisovatelé a literatura UP vznikly s cílem informovat o literatuře a spisovatelích těsněji či vzdáleněji spojených s Univerzitou Palackého v Olomouci, a to nejen v perspektivě přítomné, ale i minulé a snad i budoucí.


Literárněvědná společnost - pobočka Olomouc

Literárněvědná společnost (koordinovaná Radou vědeckých společností ČR) slouží k meziuniverzitní výměně poznatků a nejnovějších závěrů bádání na poli literární teorie, historie i komparatistiky, a to formou přednášek českých i zahraničních odborníků a jejich následným sebráním do sborníku Kontexty literární vědy.


Okolo češtiny

Rozhlasové fejetony o záludnostech, zajímavostech a netušených možnostech českého jazyka (připravuje dr. Ondřej Bláha).


Ex libris

Cyklus autorských čtení a besed se spisovateli (připravuje prof. Lubomír Machala).

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)