doc. Mgr. Miroslav VEPŘEK, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633142

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.18

docent

Old Church Slavonic Diachronic Slavonic and Czech Linguistics Czech Church Slavonic

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Wednesday 13:45–14:45 1.21
Thursday 12:00–13:00 1.21

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 12. 2015 – 30. 6. 2022)
  • Člen oborové rady

Vědecká společnost

  • Český komitét slavistů (člen, 2016–)

Vědecká rada

  • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2023–)

Oborová rada

  • Oborová rada pro doktorský studijní program Český jazyk na FF UP v Olomouci (člen, 2012–)
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Slovanské filologie na FF UK v Praze (člen, 2012–)
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Srovnávací slovanská filologie na FF UP v Olomouci (předseda, 2016–)
ČLÁNEK
Zormanová M., Vepřek M. České náhrobní nápisy na Volyni – jazyková a obsahová analýza. Bohemica Olomucensia. 2020.
Vepřek M. Cyrilometodějský literární a jazykový odkaz. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2013.
Vepřek M. Grafém ě ve staročeském hlaholském Comestoru. Listy filologické. 2012.
Vepřek M. K staroslověnské „terminologii“ hříchů. Bohemica Olomucensia. 2010.
Vepřek M., Bauerová H. Vybraná paleoslovenistická témata v korespondenci F. V. Mareše a V. Tkadlčíka. Slovo. Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 2010.
Bauerová H., Vepřek M. Staroměstský kámen - fakta a hypotézy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Vepřek M. Česká redakce staroslověnštiny jako dědictví kultury Velké Moravy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Vepřek M. K otázce lexikální příbuznosti dvou českocírkevněslovanských památek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Ucrainica. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Vepřek M. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vepřek M. K otázce bohemismů ve staroslověnštině a církevní slovanštině z pohledu funkční stratifikace. In Liashuk V. (Eds.) Spisovné jazyky západných a východných Slovanov v synchrónii a diachrónii: otázky teórie - Литературные языки западных и восточных славян в синхронии и диахронии: вопросы теории. 2019.
Vepřek M. K adnominálnímu dativu ve staroslověnštině a staré češtině. In Malčík P. (Eds.) Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devedaseátinám prof. Radoslava Večerky. 2018.
Vepřek M. K překladové paralele lat. omnipotens a stsl. vьsedrъžitelь. In Tomelleri VS., Verner IV., Lukianowicz A. (Eds.) Latinitas in the Slavonic world. Nine case studies. 2018.
Vepřek M. Českohlaholské písemnictví Emauzského kláštera a jeho jazyková podoba. In Kubínová K. (Eds.) Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. 2017.
Vepřek M. Metaphor and Metonymy in Czech Fishing and Angling Terminology. In Janyšková I., Karlíková H., Boček V. (Eds.) Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. 2017.
Vepřek M. Prefix *(j)ьz- as a Component of Lexical Bohemisms in Church Slavonic? In Janyšková I., Karlíková H. (Eds.) Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, t-11 September 2014, Brno. 2015.
VEPŘEK M. Příspěvek k problematice překladu z latiny do staroslověnštiny. In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře, 1. díl, část jazykovědná. 2011.
Komárek K., Vepřek M. Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. 2008.
Vepřek M. Dobové a místní reálie v českocírkevněslovanských památkách. Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Vepřek M. K hudebnímu názvosloví ve staroslověnštině. Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého. 2023.
Vepřek M. Slovní zásoba církevněslovanských památek českého původu v Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského. Etymologický slovník jazyka staroslověnského: tradice, kontexty, inspirace. 2023.
Vepřek M. On the dative absolute in Czech Church Slavonic and Old Czech. Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. 2021.
Vepřek M. К вопросу о недавно обнаруженных версиях церковнославянской Молитвы св. Григория. Славянское и балканское языкознание. Палеославистика 3. 2020.
Vepřek M. Vliv cyrilometodějské misie na počátky českého jazyka a kultury. Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. 2018.
Vepřek M. Cyrilometodějská tradice v Hlaholském misálu Vojtěcha Tkadlčíka. Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. 2013.
Vepřek M. Čeština a kontinuita cyrilometodějské tradice. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. 2013.
Vepřek M. Velkomoravská literární škola. Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Machala L. Slovo o literatuře. (Rozhovor s Annou Zonovou a Miroslavem Vepřkem.). In Vepřek M., Zonová A. (Eds.) 2014.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Vepřek M. Česká redakce církevní slovanštiny v kontextu nejstaršího slovanského písemnictví (dílčí výstup z oponovaného grantu). vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Lexikální bohemismy v českocírkevněslovanských památkách. 2006.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Principles of Language Development KBH/92BPV ZS Se 4
Old Church Slavonic KBH/STSL LS 1
Old Church Slavonic KBH/STSLS LS Se 2
Introduction to Diachronic Slavistics KBH/UDS ZS 1
Introduction to Diachronic Slavistics KBH/UDS ZS Se 2
Introduction To Etymology KBH/UVETY LS Se 2
Principles of Language Development - From Kvíčala to Haspelmath KBH/VS9BC LS Se 2
Developement Of Czech Language KBH/VCJAZ ZS Se 2
The diachronic textology KBH/EDITX LS Se 2
The diachronic textology KBH/EDITX LS 4
Palaeoslovenistic Field Trip KBH/VEXP LS Se 0
Glagolitic Literature KBH/VHPS ZS Se 2
Principles of Language Development KBH/92AJP ZS 4
Methods of Diachronic Linguistics KBH/MDLG ZS Se 2
Methods of Diachronic Linguistics KBH/MDLG ZS 1
Language Developement Principles KOL/PVJ LS 2
Language Developement Principles KOL/PVJ LS Se 2
Introduction to Diachronic Linguistics KBH/CFDIL LS 2
Czech linguistics - Paleoslavistics KSO/91ACJ ZS 1
Czech linguistics - Paleoslavistics KSO/91ACJ ZS Se 1
Comparative Slavonic Philology Workshop KSO/91AOW LS Se 4
Presentation at a Domestic Conference 1 KSO/91BD1 ZS Se 0
Presentation at a Domestic Conference 1 KSO/91BD1 LS Se 0
Presentation at a Domestic Conference 2 KSO/91BD2 ZS Se 0
Presentation at a Domestic Conference 2 KSO/91BD2 LS Se 0
Grant Activities - Individual Doctoral Grant KSO/91BG1 ZS Se 0
Grant Activities - Individual Doctoral Grant KSO/91BG1 LS Se 0
Grant Activities - One of the Researchers 1 KSO/91BG2 ZS Se 0
Grant Activities - One of the Researchers 1 KSO/91BG2 LS Se 0
An Article in a Czech Journal with an Impact Factor 1 KSO/91BI1 ZS Se 0
An Article in a Czech Journal with an Impact Factor 1 KSO/91BI1 LS Se 0
Publication of a Literary Translation LT 10 or more standard pages 1 KSO/91BP1 ZS Se 0
Publication of a Literary Translation LT 10 or more standard pages 1 KSO/91BP1 LS Se 0
An Article in Foreign Reviewed Journal 1 KSO/91BR1 ZS Se 0
An Article in Foreign Reviewed Journal 1 KSO/91BR1 LS Se 0
Publication - Presentation at a Foreign Conference 1 KSO/91BS1 ZS Se 0
Publication - Presentation at a Foreign Conference 1 KSO/91BS1 LS Se 0
Publication - Presentation at a Foreign Conference 2 KSO/91BS2 ZS Se 0
Publication - Presentation at a Foreign Conference 2 KSO/91BS2 LS Se 0
Publication - Presentation at a Foreign Conference 3 KSO/91BS3 ZS Se 0
Publication - Presentation at a Foreign Conference 3 KSO/91BS3 LS Se 0
Publication - Presentation at a Foreign Conference 1 KSO/91BT1 ZS Se 0
Publication - Presentation at a Foreign Conference 1 KSO/91BT1 LS Se 0
Publication - Presentation at a Foreign Conference 2 KSO/91BT2 ZS Se 0
Publication - Presentation at a Foreign Conference 2 KSO/91BT2 LS Se 0
Presentation at a Foreign Conference KSO/91BZ1 ZS Se 0
Presentation at a Foreign Conference KSO/91BZ1 LS Se 0
Presentation at a Foreign Conference 2 KSO/91BZ2 ZS Se 0
Presentation at a Foreign Conference 2 KSO/91BZ2 LS Se 0
Presentation at a Foreign Conference 3 KSO/91BZ3 ZS Se 0
Presentation at a Foreign Conference 3 KSO/91BZ3 LS Se 0
Presentation at a Foreign Conference 4 KSO/91BZ4 ZS Se 0
Presentation at a Foreign Conference 4 KSO/91BZ4 LS Se 0
Presentation at a Foreign Conference 5 KSO/91BZ5 ZS Se 0
Presentation at a Foreign Conference 5 KSO/91BZ5 LS Se 0
Presentation at a Foreign Conference 6 KSO/91BZ6 ZS Se 0
Presentation at a Foreign Conference 6 KSO/91BZ6 LS Se 0
Internship Abroad of up to 7 Days KSO/91CS1 ZS 0
Internship Abroad of up to 7 Days KSO/91CS1 LS 0
Internship Abroad of up to 30 Days KSO/91CS2 ZS 0
Internship Abroad of up to 30 Days KSO/91CS2 LS 0
Internship Abroad over 30 Days KSO/91CS3 ZS 0
Internship Abroad over 30 Days KSO/91CS3 LS 0
Guest Professors 5 - Slavic Linguistics KSO/92BJ5 LS Se 0
Guest Professors 6 - Slavic Literary Theory KSO/92BL6 LS Se 0
Teaching of the Courses 1 KSO/94VP1 ZS Se 0
Teaching of the Courses 1 KSO/94VP1 LS Se 0
Teaching of the Courses 2 KSO/94VP2 ZS Se 0
Teaching of the Courses 2 KSO/94VP2 LS Se 0
Teaching of the Courses 3 KSO/94VP3 ZS Se 0
Teaching of the Courses 3 KSO/94VP3 LS Se 0
Teaching of the Courses 4 KSO/94VP4 ZS Se 0
Teaching of the Courses 4 KSO/94VP4 LS Se 0
Teaching of the Courses 5 KSO/94VP5 ZS Se 0
Teaching of the Courses 5 KSO/94VP5 LS Se 0
Teaching of the Courses 6 KSO/94VP6 ZS Se 0
Teaching of the Courses 6 KSO/94VP6 LS Se 0
Dissertation Seminar - Linguistics KSO/95DJS ZS 0
Dissertation Seminar - Linguistics KSO/95DJS LS 0
Dissertation Seminar - Literary Theory and History of Literature KSO/95DLS ZS Se 0
Dissertation Seminar - Literary Theory and History of Literature KSO/95DLS LS Se 0
Dissertation Seminar - Linguistics KSO/95DSJ ZS 0
Dissertation Seminar - Linguistics KSO/95DSJ LS 0
Dissertation Seminar - Literary Theory and History of Literature KSO/95DSL ZS 0
Dissertation Seminar - Literary Theory and History of Literature KSO/95DSL LS 0
Partial exam + Dissetation Defense 1 KSO/95DZ1 ZS 0
Partial exam + Dissetation Defense 1 KSO/95DZ1 LS 0
Partial exam + Dissetation Defense 2 KSO/95DZ2 ZS 0
Partial exam + Dissetation Defense 2 KSO/95DZ2 LS 0
Dissertation Defense KSO/95ODP ZS 0
Dissertation Defense KSO/95ODP LS 0
State Doctoral Exam KSO/95SDZ ZS 0
State Doctoral Exam KSO/95SDZ LS 0

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
VAVŘÍKOVÁ FIF Filologie 2019
JAMNÁ FIF Filologie 2015
KUBĚNOVÁ FIF Filologie 2016
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)