doc. Mgr. Miroslav VEPŘEK, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633142

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.18

docent

Old Church Slavonic Diachronic Slavonic and Czech Linguistics Czech Church Slavonic

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Tuesday 12:30–13:30 1.21
Wednesday 10:00–11:00 1.21

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 12. 2015 – )
  • Člen oborové rady

Vědecká společnost

  • Český komitét slavistů (člen, 2016–)

Oborová rada

  • Oborová rada pro doktorský studijní program Slovanské filologie na FF UK v Praze (člen, 2012–)
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Český jazyk na FF UP v Olomouci (člen, 2012–)
  • Oborová rada pro doktorský studijní program Srovnávací slovanská filologie na FF UP v Olomouci (předseda, 2016–)
ČLÁNEK
Zormanová M., Vepřek M. České náhrobní nápisy na Volyni – jazyková a obsahová analýza. Bohemica Olomucensia. 2020.
Vepřek M. Cyrilometodějský literární a jazykový odkaz. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2013.
Vepřek M. Grafém ě ve staročeském hlaholském Comestoru. Listy filologické. 2012.
Vepřek M. K staroslověnské „terminologii“ hříchů. Bohemica Olomucensia. 2010.
Vepřek M., Bauerová H. Vybraná paleoslovenistická témata v korespondenci F. V. Mareše a V. Tkadlčíka. Slovo. Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 2010.
Bauerová H., Vepřek M. Staroměstský kámen - fakta a hypotézy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Vepřek M. Česká redakce staroslověnštiny jako dědictví kultury Velké Moravy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Vepřek M. K otázce lexikální příbuznosti dvou českocírkevněslovanských památek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Ucrainica. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Vepřek M. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vepřek M. K otázce bohemismů ve staroslověnštině a církevní slovanštině z pohledu funkční stratifikace. In Liashuk V. (Eds.) Spisovné jazyky západných a východných Slovanov v synchrónii a diachrónii: otázky teórie - Литературные языки западных и восточных славян в синхронии и диахронии: вопросы теории. 2019.
Vepřek M. K adnominálnímu dativu ve staroslověnštině a staré češtině. In Malčík P. (Eds.) Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devedaseátinám prof. Radoslava Večerky. 2018.
Vepřek M. K překladové paralele lat. omnipotens a stsl. vьsedrъžitelь. In Tomelleri VS., Verner IV., Lukianowicz A. (Eds.) Latinitas in the Slavonic world. Nine case studies. 2018.
Vepřek M. Českohlaholské písemnictví Emauzského kláštera a jeho jazyková podoba. In Kubínová K. (Eds.) Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. 2017.
Vepřek M. Metaphor and Metonymy in Czech Fishing and Angling Terminology. In Janyšková I., Karlíková H., Boček V. (Eds.) Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12–14 September 2017, Brno. 2017.
Vepřek M. Prefix *(j)ьz- as a Component of Lexical Bohemisms in Church Slavonic? In Janyšková I., Karlíková H. (Eds.) Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, t-11 September 2014, Brno. 2015.
VEPŘEK M. Příspěvek k problematice překladu z latiny do staroslověnštiny. In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře, 1. díl, část jazykovědná. 2011.
Komárek K., Vepřek M. Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu. Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. 2008.
Vepřek M. Dobové a místní reálie v českocírkevněslovanských památkách. Prostor v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Vepřek M. On the dative absolute in Czech Church Slavonic and Old Czech. Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. 2021.
Vepřek M. Za horizont českocírkevněslovanského období. Staroslověnské dědictví ve staré češtině. 2021.
Vepřek M. К вопросу о недавно обнаруженных версиях церковнославянской Молитвы св. Григория. Славянское и балканское языкознание. Палеославистика 3. 2020.
Vepřek M. Vliv cyrilometodějské misie na počátky českého jazyka a kultury. Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. 2018.
Vepřek M. Cyrilometodějská tradice v Hlaholském misálu Vojtěcha Tkadlčíka. Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. 2013.
Vepřek M. Čeština a kontinuita cyrilometodějské tradice. Studie k moderní mluvnici češtiny. 3, Čeština a dějiny. 2013.
Vepřek M. Velkomoravská literární škola. Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Machala L. Slovo o literatuře. (Rozhovor s Annou Zonovou a Miroslavem Vepřkem.). In Vepřek M., Zonová A. (Eds.) 2014.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Vepřek M. Česká redakce církevní slovanštiny v kontextu nejstaršího slovanského písemnictví (dílčí výstup z oponovaného grantu). vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Lexikální bohemismy v českocírkevněslovanských památkách. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
KUBĚNOVÁ FIF Filologie 2016
VAVŘÍKOVÁ FIF Filologie 2019
JAMNÁ FIF Filologie 2015
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)