PhDr. Petr POŘÍZKA, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633165

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.34

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Tuesday 09:30–11:00 1.34 Platí pro LS2023. Po dohodě lze konzultovat i v jiných termínech. Mimo semestr (zkouškové období) rovněž konzultace dle dohody.
ČLÁNEK
Pořízka P. A Corpus of Czech Essays from the Turn of the 1900s. Jazykovedny Casopis. 2021.
Holaj R., Pořízka P. L2 Czech Annotation for Automatic Feedback on Pronunciation. Jazykovedny Casopis. 2021.
Pořízka P. Třicet let s češtinou pro cizince v Olomouci. Krajiny češtiny - Časopis učitelů u krajanských komunit a lektorů českého jazyka a literatury na zahraničních vzdělávacích institucích. 2017.
POŘÍZKA P. ECL – první mezinárodní certifikace češtiny jako cizího jazyka. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica, Bohemica. 2007.
POŘÍZKA P., Pořízka J. Bedřich Janáček - český muzikant na evropském Severu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2006.
Pořízka P. Může být lingvistická terminologie užitečná hudební teorii? (K analogii hudby a řeči). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Pořízka P. Představení výzkumného projektu Olomoucký korpus mluvené češtiny. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
POŘÍZKA P. O kvartových a septimových krocích v lidových písních Moravského Valašska. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kopečková M. Analýza zvukové roviny mluvního projevu moderátorů hlavního TV zpravodajství. In Bednaříková B., Pořízka P. (Eds.) 2020.
POŘÍZKA P. Transkripce a sběr dat v korpusech mluvené češtiny. In KOŘENSKÝ J. (Eds.) 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pořízka P., Kopečková M. Vokalické artikulace rozhlasových a televizních moderátorů. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. 2018.
POŘÍZKA P. K možnostem počítačového zpracování literárního textu. In Fedrová S. (Eds.) Česká literatura v intermediální perspektivě. 2010.
POŘÍZKA P., Schäfer F. Korpus esejů Otokara Březiny (fragment korpusu české esejistiky přelomu 19.–20. století). In Holman P. (Eds.) Otokar Březina 2008. 2010.
POŘÍZKA P., Faiferová P., Chvojková P. Jazyková zkouška ECL z češtiny pro cizince. In Hlínová K. (Eds.) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2007-2009. 2009.
POŘÍZKA P., Schäfer M. MorphCon – A Software for Conversion of Czech Morphological Tagsets. In Levická J., Garabík R. (Eds.) NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. 2009.
POŘÍZKA P. Olomoucký mluvený korpus – stav, metodologie, charakteristika. In Štícha F., Fried M. (Eds.) Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. 2008.
Pořízka P. Přepis(y) textů v korpusech mluvené češtiny. In POŘÍZKA P., Polách V. (Eds.) Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Pořízka P. Žánry Václava Havla na pozadí funkčních stylů češtiny. Kody i antykody twórczości Václava Havla. 2022.
Pořízka P., Schäfer F. Korpus der tschechischen Bibelübersetzungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Dimensionen des Religiösen und die Sprache. Analysen und Projektberichte. 2013.
ABSTRAKT
Pořízka P. K metodám a parametrům kvantitativně-lingvistické analýzy literárních textů. VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Na křižovatkách. Koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě. 2022.
Pořízka P. The Function of Proper Nouns in Quantitative Analysis of Dramas. ICOS Kraków 2021 – Book of Abstracts. 2021.
Pořízka P. Olomoucký mluvený korpus – pilotní verze. Korpusová lingvistika – Praha 2014 (20 let mapování češtiny): Abstrakty. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Pořízka P., Kalová K. Quantity of Czech Vowels. 2019.
Pořízka P. K analogii hudby a řeči. 2009.
POŘÍZKA P. Současný stav příprav Korpusu olomoucké mluvené češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK Praha. 2008.
Pořízka P. České jazykové korpusy. Letní škola slovanských studií FF UP. 2005.
Pořízka P. Jazykové korpusy češtiny. Letní škola slovanských studií FF UP. 2004.
POŘÍZKA P. K možnostem fonologizace hudební materie. Jazykovědné sdružení ČR. 2004.
POŘÍZKA P. Zvuková podoba současné češtiny. Letní škola slovanských studií FF UP v Olomouci. 2003.
SBORNÍK - CELEK
POŘÍZKA P., Polách V. Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? 2006.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
POŘÍZKA P., Komárek M., Krčmová M., Veroňková J. Školská jazykovědná terminologie: hláskosloví a pravopis. Školská jazykovědná terminologie. 2003.
SOFTWARE
POŘÍZKA P., Schäfer M., Zeman D. MorphCon. 2011.
RECENZE
POŘÍZKA P. V konviktu zněl zpěv byzantské hudební tradice. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2004.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
POŘÍZKA P. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 91, Studia Bohemica 10. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philologica 91, Studia Bohemica 10. 2007.
POŘÍZKA P. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 84, Bohemica 9. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 84, Bohemica 9. 2004.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Corpus Linguistics KBH/KORE LS Se 4
Corpus Linguistics KBH/KORL LS Se 4
The statistics of language data and databases KBH/EJAZD LS Se 12
The methodology practice KBH/EMET LS Se 2
Phonetics and Phonology KBH/FNTP LS 2
Phonetics and Phonology KBH/FNTS LS Se 4
Computer Linguistics and Data Processing KBH/PCLNG LS Se 8
Work with the Language Corpora KBH/91MJK LS Se 4

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)