Mgr. Darina HRADILOVÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633168

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.17

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Wednesday 08:30–09:30 1.17
Thursday 12:00–13:00 1.17 Uvedené časy platí v LS 2023. Po dohodě možno konzultovat i v jiných termínech. Mimo semestr konzultace po dohodě.
ČLÁNEK
Hradilová D. Mluvení - podceňovaná komunikační dovednost. Didaktické studie. 2022.
Bláha O., Hradilová D., Svobodová J. Kapitoly z české gramatiky. Bohemica Olomucensia. 2014.
Hradilová D. Ohlédnutí za lexikologickým kolokviem Proměny slova. Bohemica Olomucensia. 2012.
HRADILOVÁ D. Expresivní neologismy z hlediska slovotvorby. Bohemica Olomucensia. 2010.
Hradilová D. Jak vládneme naší mateřštinou? Usta ad Albim BOHEMICA. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hradilová D. Czech it UP od A do C. In Suchomelová L. (Eds.) Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2022. 2022.
Hradilová D. The Acquisition of Czech as a Foreign Language by Slavic and non-Slavic Speakers: Possibilities and Limits. In Cuadros S., José S. (Eds.) New Trends in Slavic Studies. 2020.
Hradilová D. Dodržování ortografické normy v psaných komunikátech rodilých a nerodilých mluvčích češtiny. In Balowski M. (Eds.) Obcy czy inny w języku i w literaturze czeskiej. 2018.
Hradilová D. Lidské versus animální: zoologická pojmenování v současných žurnalistických textech. In Janovec L. (Eds.) Svět v obrazech a ve frazeologii. 2017.
Hradilová D. Academic Communication in Czech as a Foreign Language: Possibilities and Limits. FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE AS AN INTEGRAL COMPONENT OF THE UNIVERSITY GRADUATE PROFILE. 2014.
Hradilová D. Využití lexikální expresivity v textech určených dětskému čtenáři. In . (Eds.) Registre jazyka a jazykovedy (I) Na počest Daniely Slančovej. 2014.
Hradilová D. Emocionalita a expresivita v současném českém tisku. In Kusse H. (Eds.) Tschechisch in den Medien. 2013.
HRADILOVÁ D. Neologismy a změny jejich postavení v systému slovní zásoby. In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. 2011.
Hradilová D. THE NATIVE SPEAKER´S LANGUAGE COMPETENCY AND COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES. In Nedoma R. (Eds.) Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile III,, Conference Proceedings. 2011.
Hradilová D. Vzdělávání (budoucích) učitelů češtiny pro cizince na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In Hajíčková Z. (Eds.) Sborník Asociace učtelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). 2011.
Hradilová D. Postoje mládeže k současné pravopisné normě. In . (Eds.) Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština – jazyk slovanský 4. 2010.
Hradilová D. Postoje mládeže k současné pravopisné normě. In Šink R. (Eds.) Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Čeština – jazyk slovanský 4. 2010.
Hradilová D. Terminologie jmenné flexe a možnosti jejího využití ve výuce češtiny pro cizince. In . (Eds.) Lingua Terminologica. Sborník vědeckých statí. 2010.
Hradilová D. K slovotvorné utvářenosti vybraných neologismů. In . (Eds.) ČEŠTINA- JAZYK SLOVANSKÝ 3. 2009.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Kurz pro studenty programu Erasmus. In Janebová E. (Eds.) Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. Soubor vědeckých statí. 2009.
KNIHA - CELEK
Hradilová D., Kopečková M., Szokalová K., Čermák M. Czech it UP! B1 Cvičebnice. 2021.
Hradilová D., Bednaříková B., Svobodová J., Kopečková M., Mášová J., Čermák M., Dosoudilová M. Czech it UP! B1 Učebnice. 2021.
Hradilová D., Línek J., Kopečková M., Szokalová K. Czech it UP! B2 Cvičebnice. 2020.
Hradilová D., Bednaříková B., Čermák M., Dosoudilová M., Kopečková M., Mášová J., Svobodová J. Czech it UP! B2 Učebnice. 2020.
Hradilová D., Bednaříková B., Svobodová J., Mášová J., Čermák M., Dosoudilová M., Danielová K. Czech it UP! C1. 2019.
Hradilová D., Línek J., Franta T., Kopečková M., Szokalová K. Czech it UP! C1 Cvičebnice. 2019.
Hradilová D., Bláha O., Svobodová D., Mitter P., Jandová E., Svobodová J., Bednaříková B. Proměny slova. 2013.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. 2012.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Pracovní sešit pro studenty programu Erasmus. Survival CzechPracovní sešit pro studenty programu Erasmus. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Hradilová D. Slavistická dimenze lingvistického výzkumu a výuky na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Šlaufová E., Skwarska K., Čermák V. (Eds.) Proměny české slavistiky po roce 1989. 2021.
Hradilová D. Mateřský jazyk polština: výhoda, či nevýhoda při studiu češtiny? In Bogoczová I. (Eds.) Area Slavica 3 (Jazyk na hranici - hranice v jazyku). 2020.
Hradilová D. Psaní. In Cvejnová J. (Eds.) Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt v ČR úroveň A2. 2020.
Bláha O. Možnosti typologické konfrontace češtiny a polštiny (na materiálu publicistických textů z let 2007 a 2017). In Hradilová D. (Eds.) Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. 2018.
Hradilová D. Obrazná pojmenování jako zdroj lexikálních inovací. In Hradilová D. (Eds.) Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích. 2018.
Hradilová D. Nároky každodenní komunikace v kontextu referenční úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce. Doświadczanie codzienności w jezyku i w literaturze czeskiej. 2015.
Hradilová D. Emocionalita a expresivita v současném českém tisku. Tschechisch in den Medien. 2013.
Hradilová D. Funkční stratifikace češtiny z lexikologického hlediska. Studie k moderní mluvnici češtiny. 4, Dynamika českého lexika a lexikologie. 2013.
Hradilová D. Souznačná slova-nutnost či zbytečnost v cizojazyčném vyučování? In . (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Bohemica. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hradilová D. Robot versus vercajk. 2020.
Hradilová D. Školení examinátorů ECL. 2013.
Hradilová D. Lexikalische Synonymie und Problematik des historischen Wortschatzes. výměnný pobyt programu Erasmus. 2007.
Hradilová D. Neologismen im heutigen Tschechischen. výměnný pobyt programu Erasmus. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Czech Language: Comprehensive exam A2 KBH/CFEA2 LS 0
Czech Language: Comprehensive exam B1 KBH/CFEB1 LS 0
Lexicology KBH/LX ZS 1
Lexicology KBH/LXS ZS Se 6
Lexicology KBH/CFLEX LS 1
Lexicology KBH/CFLEX LS Se 2
Practical Orthography KBH/CFPOR ZS Se 2
Intensive Course of Czech for Foreign Students KBH/CJPC1 ZS Se 4
Intensive Course of Czech for Foreign Students KBH/CJPC2 LS Se 4
Intensive Course of Czech for Foreing Students - Exam KBH/CJPZ2 LS 0
The practical orthography KBH/EPOR LS Se 2
Final Exam: practical knowledge of CZ KBH/EXPRA LS 0
Final Exam: theoretical knowledge of CZ KBH/EXTHE LS 0
Czech Language (Lexicology) KBH/CH2 LS Se 2
Czech As A Foreign Language KBH/VS30B ZS Se 4
Czech As A Foreign Language KBH/VS30B LS Se 2
Czech for Foreigners KBH/91ACC LS Se 0
Practical Ortography KBH/VPO LS Se 4
Educational stay KBH/VSTAZ LS Se 0
Czech Language 1 KSR/7CJ1 ZS 1
Czech Language 2 KSR/7CJ2 LS 1
Czech Language 1 KSO/7CJ1 ZS 1
Czech Language 2 KSO/7CJ2 LS 1
Czech Language 2 KSU/7CJ2 LS 1
Praxe a její reflexe I. ICV/PRX1 ZS Cv 5
Praxe a její reflexe II. ICV/PRX2 ZS Cv 5

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)