prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.

Vzdělání

 • Gymnasium Kroměříž 1954,
 • VŠP Olomouc – čeština 1958,
 • FF UP Olomouc - ruština  1962,
 • FF UK Praha – postgraduální kurs matematické  lingvistiky 1965,
 • ÚJČ ČSAV – vědecká aspirantura v lingvistické bohemistice 1969

PhDr. 1969, DrSc. 1991, docent 1992, univ. profesor 1994     

Praxe

 • 1958-61 vojenská služba 6 měs., VŠJŽ Mor.Třebová, střšk. učitel
 • 1961-72 Pedag.fakulta Hradec Králové, odb. asistent
 • 1972-77 strojírenský závod ZVU Hradec Král., informační inženýr (strojové zpracování informací)
 • 1977-81 UŠI při MŠ ČSR v Praze, samost. odb. prac. (počítačové zprac. tezaurů, rešeršní strategie)
 • 1981-89 UVTEI UTZ v Praze, samost. odb. prac. , vedoucí oddělení, projektant informačních systémů (bibliograf. báze dat)
 • 1989-2007 Filozofická fakulta UK v Praze, 1992-01 ředitel ústavu,  nyní emeritní  profesor UK v Praze
 • 2006-2013  profesor Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, nyní emeritní profesor tamtéž
 • 2000 dosud – vedoucí katedry českého  jazyka a literatury, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci

Odborné zaměření

lingvistická bohemistika, slavistika, obecná lingvistika, sociolingvistika

Výběrová bibliografie 2017 - 2013

2017

ULIČNÝ, Oldřich.  Znakové a rituální aspekty komunikace ve spisovné češtině. In:  Chocholová, B. -  Molnár Satinská, L,   Múcsková, G. Jazyk a jazykoveda v pohybe II . Bratislava: VEDA, 2017, s. 40-47.  ISBN 978-80-224-1605-4.

ULIČNÝ, Oldřich. Úvodem: K lingvistické teorii a metodologii. In: O. Uličný (ed.). Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2017, s. 10-13.

ULIČNÝ, Oldřich. Struktura slovenského pravopisu ve srovnání s českým. In: Orgoňová, O. et al.(eds.): Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava:  Univerzita Komenského v Bratislave, s. 236-240, 2017.  ISBN 978-80-223-4422-7. 

2016

ULIČNÝ, Oldřich. Český pravopis. In Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 236 -239.

ULIČNÝ, Oldřich. Pád. In Nový encyklopedický slovník. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 1282 - 1285.

ULIČNÝ, Oldřich. Čím žije česká lingvistická bohemistika. Didaktické studie, 8, č. 1, 2016, s. 11 – 17.

ULIČNÝ, Oldřich. Čeština ani první, ani poslední. Lidové noviny, 24.5. 2016, s. 27.

ULIČNÝ, Oldřich. O škole, životě a větném rozboru. Lidové noviny, 31.5. 2016, s. 27.

Rozhovor s profesorem Oldřichem Uličným. Nová čeština doma a ve světě. 2016. Jazykový videokoutek. https://www.facebook.com/novacds/videos/1452823254733722/

Čas vulgarizace vulgarismů. Rozhovor s  Oldřichem Uličným. Téma, 16.12.2016, č. 50, s. 50 – 56.

ULIČNÝ, Oldřich – KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína – KURDÍKOVÁ, Magda – VÁCLAVKOVÁ, Kateřina. Ke zkoumání struktury a funkcí českého pravopisu. Bohemica Olomucensia, 8, 2016, č. 2, s. 108 - 120.

2015

ULIČNÝ, Oldřich a kol. Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 389 s. ISBN 978-80-244-4667-7.

2014

ULIČNÝ, Oldřich. K lingvistické metodologii: termín registr a jeho typy. In Kesselová, J.; Imrichová, M.; Ološtiak, M. (eds.). Registre jazyka a jazykovedy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014, s. 57-63. ISBN 978-80-555-1111-5.

ULIČNÝ, Oldřich. Celostnost jako metodologický princip lingvistické analýzy. In Orogoňová, O.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z. (eds.). Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 126-130. ISBN 978-80-223-3695-6.

2013

ULIČNÝ, Oldřich. Jazykové plánování v tradicích  a v současnosti pražské školy jazykovědné. In Mehlhorn, G.; Trepte, H. Ch.; Jurasz, A.; Rytel-Schwarz, D. (eds.). Alteritäten: Literatur, Kultur, Sprache.  Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag,  2013, s. 264-268.  ISSN 1860-4692. ISBN 978-3-487-14876-2.

ULIČNÝ, Oldřich. Die Entwicklungsdynamik der heutigen tschechischen Morphologie. In Lachout, M. (ed.). Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 365 – 372. ISSN 1435-6570. ISBN 978-3-8300-7103-7.

ULIČNÝ, Oldřich. Ke vztahu jazyka, mluvy a hudby. Bohemica Olomucensia, 5, 2013, s. 128-138. ISSN 1803-876X.

ULIČNÝ, Oldřich. K teorii českého pravopisu. In Uličný, O.; Prošek, M. (eds.). K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5. Kap. VI. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 119-121. ISBN 978-80-244-3526-8.

ULIČNÝ, Oldřich. K fonologickým rysům českého pravopisu. In Uličný, O.; Prošek, M. (eds.). K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5. Kap. VIII. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 139-143. ISBN 978-80-244-3526-8.

ULIČNÝ, Oldřich. K příznakovým grafickým a výslovnostním rysům současné češtiny. In Uličný, O.; Prošek, M. (eds.). K české fonetice a pravopisu. Studie k moderní mluvnici češtiny 5. Kap. IX. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 144-157. ISBN 978-80-244-3526-8.

ULIČNÝ, Oldřich. Poznámky k morfologii v moderní mluvnici češtiny. In Uličný, O.; Bláha, O. (eds.). Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Kap. I. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 11 - 16. ISBN 978-80-244-3633-3.

ULIČNÝ, Oldřich; JANEČKA, Martin. K lokalistickému východisku popisu pádového systému češtiny. In Uličný, O.; Bláha, O. (eds.). Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Kap. III. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 33-40. ISBN 978-80-244-3633-3.

ULIČNÁ, Lenka; ULIČNÝ, Oldřich. Příslovce. In Uličný, O.; Bláha, O. (eds.). Úvahy o české morfologii. Studie k moderní mluvnici češtiny 6. Kap. X. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 156-169. ISBN 978-80-244-3633-3.

ULIČNÝ, Oldřich. K metodologii zpracování syntaxe věty v moderní mluvnici češtiny. In Uličný, O. (ed.). Kapitoly ze syntaktologie češtiny. Studie k moderní mluvnici češtiny 7. Kap. I. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 11 - 16. ISBN 978-80-244-3591-6.

ULIČNÝ, Oldřich. Poznámky k analytizaci v slovanských jazycích a ke struktuře jedné české NP s adnominálním genitivem. Slavia, 82. Česká slavistika. Příspěvky k 15. mezinárodnímu sjezdu slavistů. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2013, s. 235-239. ISSN 0037 – 6736.

Profesní zkušenosti

Vědecká a popularizační  publikační a přednášková činnost doma v zahraničí v oblasti lingvistické bohemistiky, slavistiky, obecné lingvistiky, sociolingvistiky a věd. informatiky
(9 knih, z toho 3x jediný autor, 2x hlavní autor, dále spoluautor zvláště akademické mluvnice a lingvistické encyklopedie; přes 160 věd. článků, 30 recenzí a zpráv, řada přednášek,

hostující profesor na uni Lipsko, Bern, Amsterdam, Varšava, Petrohrad)

Lingvistické akce domácí a zahraniční, vždy s referátem později publikovaným,  Uni Petrohrad 2012; Uni Granada 2013; Uni Prešov a SAV Bratislava 2014; Mezinár. komitét slavistů  a Uni Bratislava 2015;  SAV Bratislava 2016, FF UK Bratislava 2017. Pravidelná účast na  Mezinárodních  sjezdech  slavistů – z poslední doby  referáty 2013, 2018

Členství v organizacích a redakčních radách

Člen

 • Jazykovědného sdružení ČR,
 • Obce překladatelů,
 • Gesellschaft für Sprache  und  Sprachen (BRD);

člen redakční rady časopisů

 • Tahy (Uni Pardubice),
 • Riječ ( Chorvatsko), 
 • Nová Čeština doma a ve světě (FF UK Praha)

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)