doc. PhDr. Božena BEDNAŘÍKOVÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633145

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.16

docent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Wednesday 10.30–11.30 2.16 Konzultace lze dohodnout i prostřednictvím e-mailu: bozena.bednarikova@upol.cz. Konzultace jsou možné i online (ZOOM).
Thursday 08.45–09.45 2.16 Konzultace lze dohodnout i prostřednictvím e-mailu: bozena.bednarikova@upol.cz. Konzultace jsou možné i online (ZOOM).
ČLÁNEK
Bednaříková B., Pitnerová M. The verb and its role in the perception of the Czech sentence structure. Bohemica Olomucensia. 2022.
Bednaříková B., Novotná Z. Metonymy in Czech Word Formation in Terms of Cognitive Linguistics. Athens Journal of Philology. 2019.
Bednaříková B. Novi pristopi v Akademski slovnici knjižne češčine (?). Jezik in slovstvo. 2017.
Bednaříková B. Muž a strom v nové Akademické gramatice spisovné češtiny. Bohemica Olomucensia. 2016.
Bednaříková B. O Komárkově teorii morfologie. Slovo a slovesnost. 2014.
Bednaříková B. Druhé dveře vpravo. Bohemica Olomucensia. 2012.
Stříteská J., Bednaříková B. Proč jsou vůbec rozdíly v české a slovinské valenční teorii? Bohemica Olomucensia. 2012.
Bednaříková B. Soutěž pro pregraduální studenty po 22 letech. Jazykovědné aktuality. 2012.
Bednaříková B. Towards (Proto)typing of Morphological Processes. Czech and Slovak Linguistic Review. 2012.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Desetiletí "mladých lingvistů". Bohemica Olomucensia. 2010.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Nad aktivitami olomoucké pobočky Jazykovědného sdružení. Bohemica Olomucensia. 2010.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Je čeština "ideální" reprezentant flexivního typu jazyka. In Geambasu C. (Eds.) Romanoslavica. 2009.
Bednaříková B. Pokus o „novou“ morfematickou analýzu slova LISTUŠÍ. Bohemica Olomucensia. 2009.
Bednaříková B. Tzv. transpozice aneb Jak se dostat z ?dokulilovských sítí? Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2009.
Bednaříková B. O návratu slova do morfologie (předběžná zpráva). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. 2007.
Bednaříková B. O tzv. jednocení školské jazykovědné terminologie. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Bednaříková B. K výzkumnému záměru Olomoucký mluvený korpus mluvené češtiny. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Bednaříková B. K výzkumnému záměru Olomoucký mluvený korpus mluvené češtiny. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Bednaříková B. Slovo jako syntagma (?). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2004.
Bednaříková B. Speciální slovník češtiny pro cizince. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kopečková M. Analýza zvukové roviny mluvního projevu moderátorů hlavního TV zpravodajství. In Bednaříková B., Pořízka P. (Eds.) 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bednaříková B. Word-formation and its cognitive value cross-linguistically. Современные проблемы славянской филологии: Интерпретации текста и толкования слова. Slavica Formosana III. Материалы VIII Международной научной конференции 1–2 мая 2021. 2021.
Křížová K. České ekvivalenty nizozemských idiomatických kompozit v paralelním korpusu InterCorp. In Bednaříková B., Jensenová D., Stůjová P., Bozděchová I., Hoffmannová J. (Eds.) Jazyková euromozaika – místo pro divergenci / konvergenci jazyků. Sborník z 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2018.
Bednaříková B. O lexikální morfologii. Človek a jeho jazyk. 2015.
Bednaříková B. Towards the Normative Theory of Mass Media and Its Compatibility with Functional Stylistics. In Papanikos G. (Eds.) Languages & Linguistics Abstracts 8th Annual International Conference on Languages & Linguistics. 2015.
Tvrdý F. K některým extravagantním teoriím významu. In Hernandezová P., Bednaříková B. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
Martinková P. Konkurence vokativu s nominativem aneb Oslovujeme, voláme v korpusu a v komunikaci. In Bednaříková B., Hernandezová P. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
Izavčuk J. Semantic Aspects of Political Correctness. In Bednaříková B., Hernandezová P. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
Bednaříková B. Slovo(tvorba) a text. In . (Eds.) Užívání a prožívání jazyka. 2010.
Bednaříková B. Slovotvorba v nových učebnicích pro gymnázia. In . (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
Bednaříková B. Is a Word/form a Syntagma? In Cuadros SJS. (Eds.) La eslavística en los comienzos del siglo XXI, III. Jornadas Andaluzas de Eslavística. 2005.
Bednaříková B. Školská autonomie morfologie, slovotvorby, syntaxe (a čeho ještě?). In . (Eds.) Syntax a jej vyučovanie III. 2005.
KNIHA - CELEK
Hradilová D., Bednaříková B., Svobodová J., Kopečková M., Mášová J., Čermák M., Dosoudilová M. Czech it UP! B1 Učebnice. 2021.
Hradilová D., Bednaříková B., Čermák M., Dosoudilová M., Kopečková M., Mášová J., Svobodová J. Czech it UP! B2 Učebnice. 2020.
Jílek V., Bednaříková B., Pitnerová M., Kopečková M., Zimmerová W., Horáková J. Jazyková expresivita v hlavních zpravodajských relacích ČT, TV Nova, FTV Prima a TV Barrandov. 2020.
Hradilová D., Bednaříková B., Svobodová J., Mášová J., Čermák M., Dosoudilová M., Danielová K. Czech it UP! C1. 2019.
Bednaříková B., Dokulilová K., Hamrusová Š., Kopečková M., Novotná Z. Slovotvorný potenciál slov z redukované verze Swadeshova seznamu. 2018.
Křížová K., Kluková M., Bossaert B., Van Der Horst P., Engelbrecht W. Capita Selecta z nizozemské lingvistiky. In Rakšányiová J., Bednaříková B. (Eds.) 2017.
Bednaříková B., Jílek V., Pitnerová M., Danielová K., Jaroňová M., Bergerová L. Language means breaking the norm of media news. 2017.
Bednaříková B. Slovo a jeho struktura. 2017.
Jílek V., Bednaříková B., Svobodová J., Pitnerová M., Kopečková M., Kašpárková P. Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu České televize. 2016.
Bednaříková B., Pitnerová M. Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II. 2015.
Jílek V., Bednaříková B., Jaroňová M., Danielová K., Pitnerová M., Svobodová J., Schneiderová S. Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti mediálního zpravodajství. 2015.
Bednaříková B., Sovová J., Sciortino Drlíková D. FLIP (your) TEACHING. Učíme (se) česky. 2014.
Bednaříková B., Mrozková I. Introduction to Leadership Communication. 2014.
Hradilová D., Bláha O., Svobodová D., Mitter P., Jandová E., Svobodová J., Bednaříková B. Proměny slova. 2013.
Bednaříková B. Slovo a jeho konverze. Slovo a jeho konverze. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Bednaříková B., Dokulilová K. RЕCЕРTION OF LINGUISTIC PHENOMENA IN THE POETRY COLLECTIONS BOLEST AND TOSKÁNA BY VLADIMÍR HOLAN. In Honorem Sorin Paliga Volum omagial. 2022.
Bednaříková B. Conversion and Its Onomasiological Value Cross-linguistically. Lingvistika - korpus - empirie. 2020.
Bednaříková B. Derivational networks in Czech. Derivational Networks across Languages. 2020.
Bednaříková B., Ivanová M. Introduction to Slavic languages. Derivational Networks across Languages. 2020.
Bednaříková B. Jak funguje česká věta a jak to poznat. Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. 2020.
Bednaříková B. Janua linguarum or At the beginning was the word. A Work in Progress. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bednaříková B. Non aver paura del ceco. 2022.
Bednaříková B. What is the intersegment. 2019.
Bednaříková B. Can we trust TV news? 2018.
Bednaříková B. Proč, ne pouze JAK. 2013.
Bednaříková B. Jak se skloňují antroponyma. Erasmus. 2009.
Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. Erasmus. 2009.
Bednaříková B. Mezinárodní testy z českého jazyka. Erasmus. 2009.
Bednaříková B. Struktura českého slova. Erasmus. 2009.
Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. CEEPUS. 2008.
Bednaříková B. Tschechisch als Flexionssprache. CEEPUS. 2008.
Bednaříková B. Vorstellung internationaler Modelltests. CEEPUS. 2008.
Bednaříková B. Wortbildung in Tschechischen. ERASMUS. 2008.
Bednaříková B. Zur deklination im Tschechischen. ERASMUS. 2008.
Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině? ERASMUS. 2007.
Bednaříková B. Mezinárodní zkoušky ECL z českého jazyka. CEEPUS. 2007.
Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. CEEPUS Teacher Mobility, Katolická univerzita Petra Pázmánye, Budapest ? Piliscsaba. 2006.
Bednaříková B. Proč a jak se skloňují slova v češtině. ERASMUS. 2003.
Bednaříková B. Skloňování antroponym v češtině. ERASMUS. 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Bednaříková B., Kolářová J., Kopečková M., Pořízka P. Kdybych byl lingvistou / Byl jsem lingvistou. 2021.
Bednaříková B., Dosoudilová M., Zimmerová W. 27. ročník Fakultní kolo soutěže Student a věda - lingvistika. 2019.
Bednaříková B., Dosoudilová M., Zimmerová W. 9. ročník celostátního kola soutěže Student a věda - lingvistika. 2019.
Bednaříková B., Dokulilová K., Wenzel J., Zimmerová W. Fakultní kolo soutěže Student a věda. 2018.
Bednaříková B. Jazyk v pohybu. 2018.
Bednaříková B., Dokulilová K., Wenzel J., Zimmerová W. 8. ročník celostátního kola soutěže Student a věda - lingvistika. 2018.
Bednaříková B., Dokulilová K., Poláchová P. Fakultní kolo soutěže Student a věda - lingvistika. 2017.
Bednaříková B. Překladatelský workshop. 2017.
Bednaříková B., Dokulilová K., Poláchová P. 7. ročník celostátního kola soutěže Student a věda - lingvistika. 2017.
Bednaříková B., Poláchová P., Horutová L. Fakultní kolo soutěžní konference Student a věda - Lingvistika. 2016.
Bednaříková B., Poláchová P., Horutová L. 6. ročník celostátní soutěžní konference Student a věda - Lingvistika. 2016.
Bednaříková B. Jazykové zkoušky ECL. 2015.
Bednaříková B. Student a věda - Lingvistika. 2013.
Bednaříková B. Student a věda - Lingvistika. 2012.
BEDNAŘÍKOVÁ B. STUDENT A VĚDA: LINGVISTIKA. 2011.
Bednaříková B., Bláha O. Sondy pod povrch jazyka. 2009.
Bednaříková B., Gvoždiak V. Student a věda - sekce Lingvistika. 2009.
Bednaříková B., Gvoždiak V., Polách V., Haiderová K., Kovandová J., Barbapostolosová L. X. mezinárodní setkání mladých lingvistů OLOMOUC 2009, Nepravidelnost a nejednoznačnost v non/verbálníkomunikaci (a jejím popisu). 2009.
Bednaříková B., Polách V., Barbapostolosová L., ČERMÁKOVÁ K., KOVANDOVÁ J. IX. Mezinárodní setkání mladých lingvistů: Interkulturní komunikace a lingvistika. 2008.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Jílek V., Bednaříková B. Information Quality Violations in the Mass Media and Its Impact on Communication. E-Leader (www.g-casa.com). 2013.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Bednaříková B. Perché si declinano le parole in Ceco. Lingua ceca. 2017.
Bednaříková B. Slovo a jeho formace. Lingua ceca. 2017.
Bednaříková B. Slovo jako syntagma, slovo a jeho struktura. Lingua ceca. 2017.
Bednaříková B. Co umí český slovesný vid. 2016.
Bednaříková B. ECL Language Exam. 2016.
Bednaříková B. Jak funguje čeština. 2016.
Bednaříková B. Slovosled. 2016.
Bednaříková B. Casi e le sue funzioni. 2015.
Bednaříková B. Deklinace českých substantiv. 2015.
Bednaříková B. O tzv. funkční stylové ekvivalenci. Lingua ceca. 2014.
Bednaříková B. Odborný styl. Lingua ceca. 2014.
Bednaříková B. Publicistický styl - zpravodajství. Lingua ceca. 2014.
Bednaříková B. Styl jako integrační princip. Lingua ceca. 2014.
Bednaříková B. Vicolo ceco - vicolo cieco. 2014.
Bednaříková B. Klasifikace pádů. Lingua ceca. 2013.
Bednaříková B. Stavba české věty. Koordinace a adordinace. Lingua ceca. 2013.
Bednaříková B. Tzv. polověty. Lingua ceca. 2013.
Bednaříková B. Věta jako základní jednotka syntaktického popisu. Lingua ceca. 2013.
Bednaříková B. Funkce českého pádu. Lingua ceca. 2012.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Jak popsat jazyk I. Metoda. E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého. 2012.
Bednaříková B. Jak popsat jazyk II. Co je to slovo. E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého. 2012.
Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. Lingua ceca. 2012.
Bednaříková B. Stavba české věty. Zmnožení syntaktické pozice. Lingua ceca. 2012.
Bednaříková B. Struktura českého slova. Lingua ceca. 2012.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Slovo jako základní jednotka morfologie. Lingua ceca. 2011.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Stavba české věty. Lingua ceca. 2011.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Věta jako základní jednotka syntaktického popisu. Lingua ceca. 2011.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Základová větná struktura. Lingua ceca. 2011.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Zmnožení syntaktické pozice. Lingua ceca. 2011.
Bednaříková B. MORFÉM, nový pojem v učebnicích českého jazyka. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. Institut celoživotního vzdělávání. 2008.
Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2007.
Bednaříková B. O stavbě slova. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2007.
Bednaříková B. Slovotvorba v nových učebnicích pro gymnázia. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2007.
Bednaříková B. Is a Word/form a Syntagma? III Jordanas Andaluzas de Eslavistica. 2006.
Bednaříková B. O přechodech mezi slovními druhy. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2006.
Bednaříková B. Tvarosloví/slovotvorba a školská jazykovědná terminologie. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2006.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Bednaříková B. (Katarína Čermáková) Souvětí v současné publicistice. diplomová práce. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
KOPEČKOVÁ FIF Filologie 2020
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)