Mgr. Jindřiška SVOBODOVÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633149

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.17

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 16:30–17:15 1.17
Friday 12:15–13:15 1.17 Konzultace je možné domluvit i mailem.
ČLÁNEK
Svobodová J., Faltýnek D. Jan Kořenský (24. 5. 1937 – 16. 4. 2022). Slavia-Casopis pro Slovanskou Filologii. 2022.
Svobodová J. Odešel profesor Kořenský. Bohemica Olomucensia. 2022.
Svobodová J. Jana Hoffmannová a... Bohemica Olomucensia. 2021.
Svobodová J. Editorial. Bohemica Olomucensia. 2019.
Svobodová J. Kritická analýza novinové zprávy. Případová studie. Český jazyk a literatura. 2018.
Svobodová J. Tištěná zpráva a možnosti její interpretace. Didaktické studie. 2018.
Svobodová J. Falešné argumentační strategie jako prostředek verbální agrese. Český jazyk a literatura. 2017.
Svobodová J., Hirschová M. Verbální agrese v politickém diskursu. Bohemica Olomucensia. 2015.
Bláha O., Hradilová D., Svobodová J. Kapitoly z české gramatiky. Bohemica Olomucensia. 2014.
Svobodová J. Soukromé versus veřejné v mediálním prostoru. Didaktické studie. 2014.
Svobodová J. Hranice mezi dvěma překlady Rossova pana Kaplana. Studia Slavica. 2013.
Svobodová J. Nezdvořilost v mediální komunuikaci. Český jazyk a literatura. 2013.
Svobodová J. Úloha jinojazyčných prvků v současné české próze. Usta ad Albim BOHEMICA. 2011.
Svobodová J. Komunikace dětí v mediálním prostředí. Bohemistyka. 2009.
Svobodová J. Sémantika sloves mluvení v uvozovacích větách uměleckého textu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
Svobodová J. Stylizace dětského vypravěče v prózách z konce 20. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2007.
Svobodová J. Ženská komunikace a mediální dialog. Bohemistika. 2007.
Svobodová J. Kdo komunikuje v epickém textu? Bohemica IX. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Svobodová J. Diskriminační a manipulativní strategie ve vybraném politickém blogu. In . (Eds.) Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. 2018.
Svobodová J. Kritické čtení vybraného textu o migrantech a běžencích. In . (Eds.) Obcy czy inny w jezyku i w literaturze czeskiej. 2018.
Svobodová J. Zpráva v tištěném periodiku (Případová studie). In Bláha O. (Eds.) Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. 2018.
Svobodová J. Verbální agrese jako komunikační strategie v politickém diskursu. In . (Eds.) Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. 2017.
Svobodová J. Prostředky komiky ve sloupcích Karla Poláčka. In Tadlitát J. (Eds.) Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. 2012.
Svobodová J. Funkce nezdvořilosti v talk-show na komerční televizní stanici. In Orgoňová O. (Eds.) Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. 2011.
Svobodová J. Takzvané chunks v učebnicích češtiny jako cizího jazyka. In Nedoma R. (Eds.) Foreign Language Competence as an Integral Component of the University Graduate Profile III. 2011.
SVOBODOVÁ J. Vývojové tendence v syntaktickém jazykovém plánu (na materiálu dvou překladů prózy A. P. Čechova Černý mnich). In . (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. 2011.
Svobodová J. Komunikace s dětmi jako zvláštní typ mediálního dialogu. In Klincková, J. (Eds.) Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. 2010.
Svobodová J. Změny v syntaktickém plánu na materiálu tří překladů Chateaubriandovy Ataly. In Šink R. (Eds.) Čeština – jazyk slovanský 4. 2010.
Svobodová J. Konstrukce odpovědí dětských respondentů v mediálním dialogu. In Šink R. (Eds.) Čeština-jazyk slovanský 3. 2009.
Svobodová J. My a oni v korespondenci V+W. In Mitter P., Tošková K. (Eds.) Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. 2009.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Kurz pro studenty programu Erasmus. In Janebová E. (Eds.) Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. Soubor vědeckých statí. 2009.
Svobodová J. Jinojazyčné prvky ve výstavbě próz Jana Křesadla. In Balowski M., Svoboda J. (Eds.) Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. 2008.
Svobodová J. Signalizace projevů zdvořilosti v pořadu Jana Krause Uvolněte se, prosím. In Kralčák Ľ. (Eds.) Hovorená podoba jazyka v médiách. 2008.
Svobodová J. Specifika ženské komunikace v prostoru TV studia. In . (Eds.) Prostor v jazyce a v literatuře. 2007.
Svobodová J. Lexikum jako prostředek charakterizace prostředí v próze Petry Hůlové Paměť mojí babičce. In Uličný O. (Eds.) Eurolitteraria & Eurolingua 2005. 2005.
KNIHA - CELEK
Hradilová D., Bednaříková B., Svobodová J., Kopečková M., Mášová J., Čermák M., Dosoudilová M. Czech it UP! B1 Učebnice. 2021.
Hradilová D., Bednaříková B., Čermák M., Dosoudilová M., Kopečková M., Mášová J., Svobodová J. Czech it UP! B2 Učebnice. 2020.
Svobodová J., Bláha O., Dobrotová I., Warzecha A. The Power of Speech. A Critical Reading of Media and Political Texts. 2020.
Hradilová D., Bednaříková B., Svobodová J., Mášová J., Čermák M., Dosoudilová M., Danielová K. Czech it UP! C1. 2019.
Svobodová J., Hamrusová Š., Hinková B. Kritické čtení mediálních textů. 2018.
Svobodová J. Stylistika a teorie textu. 2018.
Jílek V., Bednaříková B., Svobodová J., Pitnerová M., Kopečková M., Kašpárková P. Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu České televize. 2016.
Jílek V., Bednaříková B., Jaroňová M., Danielová K., Pitnerová M., Svobodová J., Schneiderová S. Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti mediálního zpravodajství. 2015.
Svobodová J., Danielová K. Stylistická analýza napříč diskurzy. 2014.
Hradilová D., Bláha O., Svobodová D., Mitter P., Jandová E., Svobodová J., Bednaříková B. Proměny slova. 2013.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. 2012.
Hradilová D., Svobodová J. Survival Czech. Pracovní sešit pro studenty programu Erasmus. Survival CzechPracovní sešit pro studenty programu Erasmus. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Svobodová J., Faltýnek D. Důležitý prostor v novoročních projevech Václava Havla. Kody i antykody twórczości Václava Havla. 2022.
Svobodová J. Kritická analýza zpráv vybraného periodika věnovaných tématu umělé reprodukce. In . (Eds.) Konwencja i kreacja w języku i w literaturze czeskiej. 2020.
Svobodová J. Nářeční, nebo mluvená syntax? Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. 2018.
Svobodová J. Komunikační strategie preidentských kandidátů na facebookových profilech. Doswiadczanie codziennosci w jezyku i w literaturze czeskiej. 2015.
Svobodová J. Argumentace a manipulace v novoročních projevech československých prezidentů. Jazyk a jazykoveda v interpretácii. 2014.
Svobodová J. K možnostem syntaktické analýzy věty. Studie k moderní mluvnici češtiny. 7, Kapitoly ze syntaktologie češtiny. 2013.
Svobodová J. Funkční styl administrativní. Český jazyk a komunikace pro střední školy 3. - 4. díl. 2012.
Svobodová J. Funkční styl administrativní. Český jazyk a komunikace pro střední školy. 2012.
Svobodová J. Funkční styl odborný. Český jazyk a komunikace pro střední školy. 2012.
Svobodová J. Funkční styl odborný. Český jazyk a komunikace pro střední školy 3. - 4. díl. 2012.
SVOBODOVÁ J. Funkční styl prostěsdělovací. Český jazyk a komunikace pro střední školy - 2. díl - Pracovní sešit. 2012.
SVOBODOVÁ J. Funkční styl řečnický. Český jazyk a komunikace pro střední školy - 2. díl - Učebnice. 2012.
Svobodová J. Střetávání v Rudišových Helsinkách. Konflikt pokoleń a róznice cywilizacyjne w jezyku i w literaturze czeskiej. 2012.
SVOBODOVÁ J. Funkční styl prostěsdělovací. Český jazyk a komunikace pro střední školy - 2. díl - Učebnice. 2011.
SVOBODOVÁ J. Funkční styl řečnický. Český jazyk a komunikace pro střední školy - 2. díl - Pracovní sešit. 2011.
Svobodová J. Úloha modálních prostředků v mediálním dialogu. Svět kreslený slovem. 2011.
Svobodová J. Dvacáté století očima dětského vypravěče. Bohemica Posnaniensia. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
RECENZE
Svobodová J. Jazyk a dialog. Bohemistyka. 2020.
Svobodová J. Modalita a modálnost kognitivně. Bohemica Olomucensia. 2019.
Svobodová J. Nové pohledy na lingvistickou pragmatiku. Bohemica Olomucensia. 2019.
Svobodová J. Sémantické aspekty verba a valencie. Bohemistyka. 2018.
Svobodová J. Komunikace v textu a s textem. Bohemistyka. 2017.
Svobodová J. Styl mediálních dialogů. Bohemica Olomucensia. 2012.
SVOBODOVÁ J. Projekt Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny. Jazykovědné aktuality. 2011.
SVOBODOVÁ J. Pseudokoordinace v syntaxi češtiny (Svatava Škodová). Jazykovědné aktuality. 2011.
Svobodová J. Valencia statických slovies (Martina Ivanová). Jazykovědné aktuality. 2010.
Svobodová J. Slovo a jeho konverze. Jazykovědné aktuality. 2009.
Svobodová J. Syntax a jej vyučovanie III. Naše řeč. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)