Mgr. Richard Změlík, Ph.D.

Employee photo
Contact

+420585633167, +420775367183

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.29

Odborný asistent

structuralism, semiotics, narratology, theory of fictional worlds, Czech Literature of the 19th century (prose), space and landscape in the literary work, quantitative and statistic methods in literary studies– Digital Humanities (Digital Literary Studies), corpus methods in litetary studies, literary interpretation, digital literary cartography

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 12:00–13:00 1.29
Wednesday 15:00–16:00 1.29

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • Literárněvědná společnost, pobočka Olomouc (člen, 2010–)
  • Brněnský naratologický kroužek (člen, 2019–)
  • Česká asociace pro digitální humanitní vědy (CzADH) (člen, 2018–)

Výbor vědecké společnosti

  • Czech Association for Digital Humanities (poradce, 2021–2025)

Mezinárodní organizace

  • New Directions in the Humanities Research Network (člen, 2019–)
  • International Society for the Study of Narrative (člen, 2018–)
  • The European Association for Digital Humanities (EADH) (člen, 2018–)

Redakční rada

  • Miscellanea posttotalitariana Wratislawiensia (člen, 2014–2017)

Jiné komise a orgány

  • Odborný orgán hodnotitelů - poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (člen, 2022–)
ČLÁNEK
Změlík R. Цифровые гуманитарные науки в Чехии. Славянский мир в третьем тысячелетии. 2021.
Změlík R. Locus amoenus v povídce Oty Pavla „Smrt krásných srnců“. Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 2021.
Změlík R. The Use of Authorial Corpora beyond Linguistic. Jazykovedny Casopis. 2017.
Změlík R. Hodnotím, hodnotíš, hodnotíme. Literární noviny. 2016.
Změlík R. Editorial. Bohemica Olomucensia. 2015.
Změlík R. Jakub Arbes (1840-1914). Český jazyk a literatura. 2014.
Změlík R. Ke kategorii literárního prostoru. Bohemica Litteraria. 2014.
Změlík R. Literární geografie: problém Máchových krajin. Historická geografie. 2014.
Změlík R. O příbězích. Literární noviny. 2013.
Změlík R. Bdělý sen z hlediska textové strategie Nervalovy Aurelie. Slawica Wratislaviensia. 2012.
Změlík R. Město s pohnutou minulostí i nadějnou budoucností. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2012.
Změlík R. Za zvuku sitárů aneb Na kus řeči s muzikantem Karlem Cvrkem. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2012.
Změlík R. Mezinárodní tematologická konference na FF UP. Bohemica Olomucensia. 2011.
Změlík R. Dvojí podoba romantické krajiny: Mácha a Nerval. Bohemica Olomucensia. 2009.
Změlík R. Význam chrámu. Tvar. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Změlík R. „Vysoce ctění, učení a kumštovní páni u literárního a uměleckého stolu v pivovaře Svatého Tomáše v Praze“. In Faktorová V., Urválková Z., Pácalová J. (Eds.) Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. 2017.
Změlík R. Máchova krajina očima jeho vykladačů (od 40. let 19. stol. do 40. let. 20. stol.). In Šmajs J. (Eds.) Aby země nebyla jen hrobem. Literatura, kultura, příroda. 2011.
Změlík R. Přínos strukturalismu pro interpretaci krajiny u Karla Hynka Máchy. In Mitter P., Menšíková Z. (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. 2011.
Změlík R. Reálná a fikční krajina v díle Miloše Urbana (Hastrman). In Fedrová S. (Eds.) Česká literatura v intermediální perspektivě. 2011.
Změlík R. Podoba a význam krajinného toposu v Klímově slavné Nemesis. In HRABAL J., GILK E. (Eds.) Aluze. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Změlík R. Mezi literaturou a ideologií aneb O skryté dialogičnosti. Václav Havel: Od existenciální revoluce k invazi do Iráku. 2022.
Změlík R. Řízená literárněvědná interpretace fikční sémantiky: přínos digitálních metod literární vědě. Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách. 2022.
Komenda P. Francouzská tematická kritika v porovnání se strukturální a sémiotickou tematikou. In Komenda P., Změlík R. (Eds.) Kapitoly z literárněvědné tematologie: Gaston Bachelard, Jean-Pierre Richard, Georges Poulet, Jurij Michajlovič Lotman. 2020.
Změlík R. Prostor jako strukturně-sémiotická dimenze v myšlení Jurije Machajloviče Lotmana. Kapitoly z literárněvědné tematologie: Gaston Bachelard, Jean-Pierre Richard, Georges Poulet, Jurij Michajlovič Lotman. 2020.
Změlík R. Close reading nebo Distant reading? Mezi kritikou a poezií Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. 2018.
Změlík R. Digital Humanities v literární vědě a problematika interpretace empirických modelů. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. 2018.
Změlík R. K Lotmanovu pojetí hranice a prostoru. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
Změlík R. Želary - vesnice, která není na žádné mapě (fikční reprezentace krajiny a prostoru). Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2012.
ABSTRAKT
Změlík R. Bude literární věda exaktní vědou v jednadvacátém století? Pocta Jiřímu Levému – Ad translationem 26. - 27. 10. 2017. Sborník abstraktů konferenčních příspěvků. 2017.
Změlík R. Možnosti jazykového korpusu pro literárněvědnou analýzu na příkladu autorského slovníku Jana Čepa. Korpusová lingvistika Praha 2014 (20 let mapování češtiny): Abstraky. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Změlík R. Karel Hynek Mácha. 2018.
Změlík R. Karel Hynek Mácha. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Změlík R., Vrajová J., Kolářová J. Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. 2018.
Změlík R., Vrajová J., Komenda P. Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě. 2017.
Malinová L., Komenda P., Kaválek T., Změlík R. Tematologie. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Změlík R., KOMENDA P., MALINOVÁ L. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
SOFTWARE
Změlík R., Plecháč P. KORBEL - Manažer beletristických korpusů. 2015.
Změlík R. Korpus textů Jana Čepa. 2015.
RECENZE
Změlík R. O literatuře z „vnější“ perspektivy. Bohemica litteraria. 2019.
Změlík R. Úvod do digitálních humanitních věd? Bohemica Olomucensia. 2019.
Změlík R. Empirická analýza literatury. Česká literatura. 2018.
Změlík R. Nová monografie o rané tvorbě Jana Čepa. Bohemica Olomucensia. 2015.
Změlík R. "Fylogeneze" kultury Jurije M. Lotmana. Česká literatura. 2014.
Změlík R. Tomáš Klimek - Krajiny českého středověku. Český časopis historický. 2014.
Změlík R. Cesty Miroslava Koloce za K. H. M. Tvar. 2012.
Změlík R. O psaní historie. Host. 2012.
Změlík R. Úvod do fantastické literatury Tzvetana Todorova. Bohemica Olomucensia. 2012.
Změlík R. Hynku! Viléme! Růženo! Host. 2011.
Změlík R. Město jako kaleidoskop. Tvar. 2011.
Změlík R. Nad knihou Alice Jedličkové Zkušenost prostoru. Bohemica Olomucensia. 2011.
Změlík R. Ruský formalismus (Metapoetika). Tvar. 2011.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Změlík R. Barvy v české a ruské frazeologii (Srovnávací analýza sémantiky pojmenování barev na základě korpusových dat a frazeologických slovníků). Barvy v české a ruské frazeologii (Srovnávací analýza sémantiky pojmenování barev na základě korpusových dat a frazeologických slovníků). 2020.
Změlík R. Textologie. Textologie. 2019.
Změlík R. Dalibor Tureček: Sumář. Diskurzivita české literatury 19. století. Sumář - Diskurzivita české literatury 19. století. 2018.
PROJEKT
Změlík R. Building a Literary Corpus of 19th century Czech Prose. CLS INFRA TNA FEllowships. 2022.
Změlík R. Digital Literary Cartography and Quantitative Methods for Narrative Fiction Analysis. Computational Literary Studies Infrastructure. 2022.
Změlík R. Fikční topografie Prahy 19. století pohledem digitální literární kartografie. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Změlík R. Bohemistika – výzvy a otázky současné humanitní vědy. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 2019.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Změlík R. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2015.
Změlík R., KOMENDA P. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2011.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Theoretical Thinking about Literature in the 20th Century KBH/MLI20 ZS Se 2
Digital Humanities for Literary Studies KBH/DHPLV ZS Se 2
Digital Humanities for Literary Studies KBH/DHPLV LS Se 2
Literary Criticism KBH/LITK LS 1
Literary Criticism KBH/LTKSE LS Se 2
A concept of "colour" in fiction KBH/VS13B LS Se 2
Literary Science practice KBH/VS29B LS Se 2
Digital Humanities in Literary Studies KBH/92DIH LS Se 2
Digital Humanities in Literary Studies KBH/92DIH LS 1
Authorial corpora and their use in literary theory KBH/VS3M LS Se 2
Authorial corpora and their use in literary theory KBH/VS6BC LS Se 2
A concept of "colour" in fiction KBH/VKBFN LS Se 2
Rezervace místnosti KBH/REZMI ZS Se 2
Rezervace místnosti KBH/REZMI LS 2
The introduction to the literary theory KBH/ULTP ZS 1
The introduction to the literary theory KBH/ULTSE ZS Se 8

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)